Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Na podstawie art. 46b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) ogłasza się prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, zwana dalej "prognozą", stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Prognoza składa się z:

1) części I - określającej cel i zakres oddziaływania prognozy;

2) części II - określającej zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy;

3) części III - określającej zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy.

I. CEL I ZAKRES ODDZIAŁYWANIA PROGNOZY

1. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

2. Część II prognozy stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy.

3. Część III prognozy stanowią uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

4. Zgodnie z art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) w oparciu o prognozę jest dokonywane różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Zawody szkolnictwa branżowego, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024, zostały określone w części II prognozy.

5. Zgodnie z art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych w prognozie wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi do 10 000 zł. W części II prognozy ujęto zawody, w których wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, który rozpoczął naukę zawodu od roku szkolnego 2023/2024, wynosi do 10 000 zł, o ile zawód ten jest nauczany na poziomie branżowej szkoły I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.).

6. Zgodnie z art. 22 ust. 5b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 1 tej ustawy, jest wymagane w przypadku, gdy zawód ten nie jest wskazany w prognozie. Ponowna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie nie jest wymagana w przypadku zawodu szkolnictwa branżowego określonego w części II lub III prognozy.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy samorząd województwa, określając i ogłaszając corocznie w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6 tej ustawy, uwzględnia zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego określone w części II i III prognozy.

II. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM RYNKU PRACY 2

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Cieśla 711501
4 Dekarz 712101
5 Elektromechanik 741201
6 Elektryk 741103
7 Kierowca mechanik 832201
8 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
9 Mechatronik 742118
10 Monter izolacji przemysłowych 712403
11 Monter konstrukcji budowlanych 711102
12 Monter nawierzchni kolejowej 711603
13 Monter stolarki budowlanej 712906
14 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
15 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
16 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
17 Operator obrabiarek skrawających 722307
18 Technik automatyk 311909
19 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
20 Technik budowy dróg 311216
21 Technik dekarstwa 311221
22 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
23 Technik elektryk 311303
24 Technik energetyk 311307
25 Technik gospodarki odpadami 325515
26 Technik izolacji przemysłowych 311608
27 Technik mechanik 311504
28 Technik mechatronik 311410
29 Technik programista 351406
30 Technik robotyk 311413
31 Technik spawalnictwa 311516
32 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
33 Technik transportu kolejowego 311928

III. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO NA WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Województwo dolnośląskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
12 Kamieniarz 711301
13 Kierowca mechanik 832201
14 Krawiec 753105
15 Kucharz 512001
16 Lakiernik samochodowy 713203
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
19 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
20 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
21 Mechatronik 742118
22 Monter izolacji budowlanych 712401
23 Monter izolacji przemysłowych 712403
24 Monter konstrukcji budowlanych 711102
25 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 711906
26 Monter nawierzchni kolejowej 711603
27 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
28 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
29 Monter stolarki budowlanej 712906
30 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
31 Murarz-tynkarz 711204
32 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
33 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
34 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
35 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
36 Operator obrabiarek skrawających 722307
37 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
38 Opiekun medyczny 532102
39 Opiekun osoby starszej 341202
40 Opiekunka dziecięca 325905
41 Pracownik obsługi hotelowej 962907
42 Protetyk słuchu 321401
43 Stolarz 752205
44 Ślusarz 722204
45 Technik analityk 311103
46 Technik aranżacji wnętrz 311224
47 Technik automatyk 311909
48 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
49 Technik budownictwa 311204
50 Technik budownictwa kolejowego 311220
51 Technik budowy dróg 311216
52 Technik ceramik 311944
53 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
54 Technik dekarstwa 311221
55 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
56 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektroradiolog 321103
59 Technik elektryk 311303
60 Technik energetyk 311307
61 Technik farmaceutyczny 321301
62 Technik geodeta 311104
63 Technik gospodarki odpadami 325515
64 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
65 Technik górnictwa podziemnego 311703
66 Technik informatyk 351203
67 Technik izolacji przemysłowych 311608
68 Technik logistyk 333107
69 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
70 Technik mechanik 311504
71 Technik mechanik lotniczy 315317
72 Technik mechatronik 311410
73 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
74 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 311223
75 Technik optyk 325302
76 Technik ortopeda 321403
77 Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 311709
78 Technik pojazdów kolejowych 311518
79 Technik pojazdów samochodowych 311513
80 Technik programista 351406
81 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
82 Technik przemysłu mody 311941
83 Technik robotyk 311413
84 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
85 Technik spawalnictwa 311516
86 Technik spedytor 333108
87 Technik stylista 311946
88 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
89 Technik technologii chemicznej 311603
90 Technik technologii żywności 314403
91 Technik teleinformatyk 351103
92 Technik telekomunikacji 352203
93 Technik transportu drogowego 311927
94 Technik transportu kolejowego 311928
95 Technik tyfloinformatyk 351204
96 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
97 Technik wiertnik 311707
98 Technik żeglugi śródlądowej 315216
99 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919
2 Animator rynku książki 343305
3 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
4 Asystentka stomatologiczna 325101
5 Cukiernik 751201
6 Drukarz fleksograficzny 732209
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Florysta 343203
9 Fotograf 343101
10 Fryzjer 514101
11 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
12 Higienistka stomatologiczna 325102
13 Kelner 513101
14 Mechanik motocyklowy 723107
15 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
16 Mechanik precyzyjny 731103
17 Ogrodnik 611303
18 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
19 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
20 Operator procesów introligatorskich 732305
21 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
22 Opiekunka środowiskowa 341204
23 Ortoptystka 325906
24 Piekarz 751204
25 Podolog 323014
26 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
27 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
28 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
29 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
30 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
31 Przetwórca mięsa 751108
32 Przetwórca ryb 751103
33 Rolnik 613003
34 Rybak śródlądowy 622201
35 Sprzedawca 522301
36 Tapicer 753402
37 Technik administracji 334306
38 Technik agrobiznesu 331402
39 Technik animacji filmowej 343920
40 Technik architektury krajobrazu 314202
41 Technik archiwista 441403
42 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
43 Technik dentystyczny 321402
44 Technik ekonomista 331403
45 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
46 Technik fotografii i multimediów 343105
47 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
48 Technik handlowiec 522305
49 Technik hodowca koni 314203
50 Technik hotelarstwa 422402
51 Technik inżynierii sanitarnej 311218
52 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
53 Technik księgarstwa 522306
54 Technik leśnik 314301
55 Technik masażysta 325402
56 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
57 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
58 Technik ochrony środowiska 325511
59 Technik organizacji turystyki 422104
60 Technik prac biurowych 411004
61 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
62 Technik rachunkowości 431103
63 Technik realizacji nagłośnień 352124
64 Technik realizacji nagrań 352123
65 Technik reklamy 333907
66 Technik renowacji elementów architektury 311210
67 Technik rolnik 314207
68 Technik sterylizacji medycznej 321104
69 Technik technologii drewna 311922
70 Technik urządzeń dźwigowych 311940
71 Technik usług fryzjerskich 514105
72 Technik usług kelnerskich 513102
73 Technik usług kosmetycznych 514207
74 Technik weterynarii 324002
75 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
76 Zdobnik ceramiki 731609
77 Złotnik-jubiler 731305

Województwo kujawsko-pomorskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystentka stomatologiczna 325101
2 Automatyk 731107
3 Betoniarz-zbroj arz 711402
4 Blacharz 721301
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kierowca mechanik 832201
13 Krawiec 753105
14 Kucharz 512001
15 Magazynier-logistyk 432106
16 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
17 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
18 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
19 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
20 Mechatronik 742118
21 Monter izolacji budowlanych 712401
22 Monter izolacji przemysłowych 712403
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter nawierzchni kolejowej 711603
25 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
26 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
27 Monter stolarki budowlanej 712906
28 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
29 Murarz-tynkarz 711204
30 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
31 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
32 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Opiekun medyczny 532102
35 Opiekun osoby starszej 341202
36 Opiekunka dziecięca 325905
37 Ortoptystka 325906
38 Piekarz 751204
39 Pracownik obsługi hotelowej 962907
40 Protetyk słuchu 321401
41 Przetwórca mięsa 751108
42 Stolarz 752205
43 Ślusarz 722204
44 Tapicer 753402
45 Technik agrobiznesu 331402
46 Technik analityk 311103
47 Technik aranżacji wnętrz 311224
48 Technik automatyk 311909
49 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
50 Technik awionik 315316
51 Technik budownictwa 311204
52 Technik budownictwa kolejowego 311220
53 Technik budowy dróg 311216
54 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
55 Technik dekarstwa 311221
56 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
57 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
58 Technik elektronik 311408
59 Technik elektryk 311303
60 Technik energetyk 311307
61 Technik geodeta 311104
62 Technik gospodarki odpadami 325515
63 Technik hotelarstwa 422402
64 Technik informatyk 351203
65 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
66 Technik izolacji przemysłowych 311608
67 Technik logistyk 333107
68 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
69 Technik masażysta 325402
70 Technik mechanik 311504
71 Technik mechanik lotniczy 315317
72 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
73 Technik mechatronik 311410
74 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
75 Technik papiernictwa 311601
76 Technik pojazdów kolejowych 311518
77 Technik pojazdów samochodowych 311513
78 Technik programista 351406
79 Technik przemysłu mody 311941
80 Technik renowacji elementów architektury 311210
81 Technik robotyk 311413
82 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
83 Technik spawalnictwa 311516
84 Technik spedytor 333108
85 Technik sterylizacji medycznej 321104
86 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
87 Technik technologii drewna 311922
88 Technik teleinformatyk 351103
89 Technik telekomunikacji 352203
90 Technik transportu drogowego 311927
91 Technik transportu kolejowego 311928
92 Technik tyfloinformatyk 351204
93 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
94 Technik weterynarii 324002
95 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
96 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Drukarz offsetowy 732210
5 Florysta 343203
6 Fotograf 343101
7 Fryzjer 514101
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Jeździec 516408
10 Kaletnik 753702
11 Kamieniarz 711301
12 Kelner 513101
13 Kominiarz 713303
14 Lakiernik samochodowy 713203
15 Mechanik motocyklowy 723107
16 Modelarz odlewniczy 721104
17 Ogrodnik 611303
18 Operator procesów introligatorskich 732305
19 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
20 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
21 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
22 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
23 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
24 Opiekunka środowiskowa 341204
25 Podolog 323014
26 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
27 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
28 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
29 Przetwórca ryb 751103
30 Rolnik 613003
31 Sprzedawca 522301
32 Technik administracji 334306
33 Technik architektury krajobrazu 314202
34 Technik archiwista 441403
35 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
36 Technik dentystyczny 321402
37 Technik ekonomista 331403
38 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
39 Technik elektroradiolog 321103
40 Technik farmaceutyczny 321301
41 Technik fotografii i multimediów 343105
42 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
43 Technik handlowiec 522305
44 Technik hodowca koni 314203
45 Technik inżynierii sanitarnej 311218
46 Technik leśnik 314301
47 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
48 Technik ochrony środowiska 325511
49 Technik ogrodnik 314205
50 Technik optyk 325302
51 Technik organizacji turystyki 422104
52 Technik procesów drukowania 311935
53 Technik przemysłu drzewnego 311948
54 Technik rachunkowości 431103
55 Technik realizacji nagrań 352123
56 Technik reklamy 333907
57 Technik rolnik 314207
58 Technik stylista 311946
59 Technik technologii chemicznej 311603
60 Technik technologii żywności 314403
61 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
62 Technik usług fryzjerskich 514105
63 Technik usług kelnerskich 513102
64 Technik usług kosmetycznych 514207
65 Technik żeglugi śródlądowej 315216
66 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo lubelskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Lakiernik samochodowy 713203
13 Magazynier-logistyk 432106
14 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
15 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
16 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
17 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
18 Mechatronik 742118
19 Monter izolacji budowlanych 712401
20 Monter izolacji przemysłowych 712403
21 Monter konstrukcji budowlanych 711102
22 Monter nawierzchni kolejowej 711603
23 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
29 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
30 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
31 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
32 Operator obrabiarek skrawających 722307
33 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
34 Opiekun medyczny 532102
35 Opiekun osoby starszej 341202
36 Opiekunka dziecięca 325905
37 Ortoptystka 325906
38 Piekarz 751204
39 Protetyk słuchu 321401
40 Przetwórca mięsa 751108
41 Rolnik 613003
42 Stolarz 752205
43 Ślusarz 722204
44 Technik agrobiznesu 331402
45 Technik analityk 311103
46 Technik aranżacji wnętrz 311224
47 Technik architektury krajobrazu 314202
48 Technik automatyk 311909
49 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
50 Technik budownictwa 311204
51 Technik budownictwa kolejowego 311220
52 Technik budowy dróg 311216
53 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
54 Technik dekarstwa 311221
55 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
56 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
59 Technik elektryk 311303
60 Technik energetyk 311307
61 Technik farmaceutyczny 321301
62 Technik gospodarki odpadami 325515
63 Technik hodowca koni 314203
64 Technik informatyk 351203
65 Technik inżynierii sanitarnej 311218
66 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
67 Technik izolacji przemysłowych 311608
68 Technik leśnik 314301
69 Technik logistyk 333107
70 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
71 Technik mechanik 311504
72 Technik mechanik lotniczy 315317
73 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
74 Technik mechatronik 311410
75 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
76 Technik pojazdów kolejowych 311518
77 Technik pojazdów samochodowych 311513
78 Technik programista 351406
79 Technik przemysłu mody 311941
80 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
81 Technik robotyk 311413
82 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
83 Technik rolnik 314207
84 Technik spawalnictwa 311516
85 Technik spedytor 333108
86 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
87 Technik technologii chemicznej 311603
88 Technik technologii żywności 314403
89 Technik teleinformatyk 351103
90 Technik telekomunikacji 352203
91 Technik transportu drogowego 311927
92 Technik transportu kolejowego 311928
93 Technik tyfloinformatyk 351204
94 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
95 Technik weterynarii 324002
96 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
97 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubelskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Florysta 343203
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Kelner 513101
10 Krawiec 753105
11 Kucharz 512001
12 Ogrodnik 611303
13 Operator procesów introligatorskich 732305
14 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
15 Opiekunka środowiskowa 341204
16 Podolog 323014
17 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
18 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
19 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
20 Pszczelarz 612302
21 Sprzedawca 522301
22 Tapicer 753402
23 Technik administracji 334306
24 Technik archiwista 441403
25 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
26 Technik dentystyczny 321402
27 Technik ekonomista 331403
28 Technik elektroradiolog 321103
29 Technik fotografii i multimediów 343105
30 Technik gazownictwa 311913
31 Technik geodeta 311104
32 Technik górnictwa odkrywkowego 311701
33 Technik górnictwa podziemnego 311703
34 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
35 Technik handlowiec 522305
36 Technik hotelarstwa 422402
37 Technik masażysta 325402
38 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
39 Technik ochrony środowiska 325511
40 Technik ogrodnik 314205
41 Technik optyk 325302
42 Technik organizacji turystyki 422104
43 Technik ortopeda 321403
44 Technik przeróbki kopalin stałych 311706
45 Technik pszczelarz 314206
46 Technik rachunkowości 431103
47 Technik reklamy 333907
48 Technik renowacji elementów architektury 311210
49 Technik sterylizacji medycznej 321104
50 Technik stylista 311946
51 Technik technologii drewna 311922
52 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
53 Technik usług fryzjerskich 514105
54 Technik usług kelnerskich 513102
55 Technik usług kosmetycznych 514207
56 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
57 Złotnik-jubiler 731305

Województwo lubuskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubuskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Automatyk 731107
3 Betoniarz-zbrojarz 711402
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kierowca mechanik 832201
13 Krawiec 753105
14 Lakiernik samochodowy 713203
15 Magazynier-logistyk 432106
16 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
17 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
18 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
19 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
20 Mechatronik 742118
21 Monter izolacji budowlanych 712401
22 Monter izolacji przemysłowych 712403
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter nawierzchni kolejowej 711603
25 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
26 Monter stolarki budowlanej 712906
27 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
28 Murarz-tynkarz 711204
29 Operator maszyn leśnych 834105
30 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
31 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
32 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
35 Opiekun medyczny 532102
36 Opiekun osoby starszej 341202
37 Opiekunka dziecięca 325905
38 Piekarz 751204
39 Przetwórca mięsa 751108
40 Stolarz 752205
41 Ślusarz 722204
42 Tapicer 753402
43 Technik analityk 311103
44 Technik architektury krajobrazu 314202
45 Technik automatyk 311909
46 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
47 Technik budownictwa 311204
48 Technik budownictwa kolejowego 311220
49 Technik budowy dróg 311216
50 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
51 Technik dekarstwa 311221
52 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
53 Technik elektronik 311408
54 Technik elektroradiolog 321103
55 Technik elektryk 311303
56 Technik energetyk 311307
57 Technik gospodarki odpadami 325515
58 Technik handlowiec 522305
59 Technik informatyk 351203
60 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
61 Technik izolacji przemysłowych 311608
62 Technik leśnik 314301
63 Technik logistyk 333107
64 Technik masażysta 325402
65 Technik mechanik 311504
66 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
67 Technik mechatronik 311410
68 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
69 Technik pojazdów kolejowych 311518
70 Technik pojazdów samochodowych 311513
71 Technik programista 351406
72 Technik przemysłu mody 311941
73 Technik robotyk 311413
74 Technik spawalnictwa 311516
75 Technik spedytor 333108
76 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
77 Technik technologii chemicznej 311603
78 Technik teleinformatyk 351103
79 Technik telekomunikacji 352203
80 Technik transportu drogowego 311927
81 Technik transportu kolejowego 311928
82 Technik tyfloinformatyk 351204
83 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
84 Technik weterynarii 324002
85 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
86 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie lubuskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Drukarz offsetowy 732210
4 Florysta 343203
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kominiarz 713303
9 Kucharz 512001
10 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
11 Monter systemów rurociągowych 712613
12 Ogrodnik 611303
13 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
14 Operator procesów introligatorskich 732305
15 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
16 Opiekunka środowiskowa 341204
17 Ortoptystka 325906
18 Podolog 323014
19 Pracownik obsługi hotelowej 962907
20 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
21 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
22 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
23 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
24 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
25 Protetyk słuchu 321401
26 Rolnik 613003
27 Sprzedawca 522301
28 Technik administracji 334306
29 Technik aranżacji wnętrz 311224
30 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
31 Technik budownictwa wodnego 311205
32 Technik dentystyczny 321402
33 Technik ekonomista 331403
34 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
35 Technik farmaceutyczny 321301
36 Technik fotografii i multimediów 343105
37 Technik geodeta 311104
38 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
39 Technik hotelarstwa 422402
40 Technik inżynierii sanitarnej 311218
41 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
42 Technik ochrony środowiska 325511
43 Technik ogrodnik 314205
44 Technik organizacji turystyki 422104
45 Technik ortopeda 321403
46 Technik papiernictwa 311601
47 Technik przemysłu drzewnego 311948
48 Technik rachunkowości 431103
49 Technik reklamy 333907
50 Technik renowacji elementów architektury 311210
51 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
52 Technik rolnik 314207
53 Technik sterylizacji medycznej 321104
54 Technik stylista 311946
55 Technik technologii drewna 311922
56 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
57 Technik urządzeń dźwigowych 311940
58 Technik usług fryzjerskich 514105
59 Technik usług kelnerskich 513102
60 Technik usług kosmetycznych 514207

Województwo łódzkie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Krawiec 753105
13 Lakiernik samochodowy 713203
14 Magazynier-logistyk 432106
15 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
16 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
18 Mechatronik 742118
19 Monter izolacji budowlanych 712401
20 Monter izolacji przemysłowych 712403
21 Monter konstrukcji budowlanych 711102
22 Monter nawierzchni kolejowej 711603
23 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
29 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
30 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
31 Operator obrabiarek skrawających 722307
32 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
33 Opiekun medyczny 532102
34 Opiekun osoby starszej 341202
35 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
36 Opiekunka dziecięca 325905
37 Ortoptystka 325906
38 Protetyk słuchu 321401
39 Stolarz 752205
40 Ślusarz 722204
41 Technik analityk 311103
42 Technik aranżacji wnętrz 311224
43 Technik automatyk 311909
44 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
45 Technik budownictwa 311204
46 Technik budownictwa kolejowego 311220
47 Technik budowy dróg 311216
48 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
49 Technik dekarstwa 311221
50 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
51 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
52 Technik elektronik 311408
53 Technik elektryk 311303
54 Technik energetyk 311307
55 Technik farmaceutyczny 321301
56 Technik fotografii i multimediów 343105
57 Technik gazownictwa 311913
58 Technik geodeta 311104
59 Technik gospodarki odpadami 325515
60 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
61 Technik informatyk 351203
62 Technik inżynierii sanitarnej 311218
63 Technik izolacji przemysłowych 311608
64 Technik logistyk 333107
65 Technik masażysta 325402
66 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
67 Technik mechanik 311504
68 Technik mechanik lotniczy 315317
69 Technik mechatronik 311410
70 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
71 Technik pojazdów kolejowych 311518
72 Technik pojazdów samochodowych 311513
73 Technik procesów drukowania 311935
74 Technik programista 351406
75 Technik przemysłu mody 311941
76 Technik reklamy 333907
77 Technik renowacji elementów architektury 311210
78 Technik robotyk 311413
79 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
80 Technik spawalnictwa 311516
81 Technik spedytor 333108
82 Technik stylista 311946
83 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
84 Technik technologii chemicznej 311603
85 Technik teleinformatyk 351103
86 Technik telekomunikacji 352203
87 Technik transportu drogowego 311927
88 Technik transportu kolejowego 311928
89 Technik tyfloinformatyk 351204
90 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
91 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
92 Technik włókiennik 311932
93 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie łódzkim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919
2 Animator rynku książki 343305
3 Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 343902
4 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
5 Asystentka stomatologiczna 325101
6 Blacharz samochodowy 721306
7 Florysta 343203
8 Fotograf 343101
9 Fryzjer 514101
10 Garbarz skór 753501
11 Higienistka stomatologiczna 325102
12 Kaletnik 753702
13 Kamieniarz 711301
14 Kelner 513101
15 Kowal 722101
16 Kucharz 512001
17 Kuśnierz 753106
18 Mechanik motocyklowy 723107
19 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
20 Monter systemów rurociągowych 712613
21 Obuwnik 753602
22 Ogrodnik 611303
23 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
24 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
25 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
26 Opiekunka środowiskowa 341204
27 Podolog 323014
28 Piekarz 751204
29 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
30 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
31 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
32 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
33 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
34 Przetwórca mięsa 751108
35 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
36 Rolnik 613003
37 Sprzedawca 522301
38 Tapicer 753402
39 Technik administracji 334306
40 Technik agrobiznesu 331402
41 Technik animacji filmowej 343920
42 Technik architektury krajobrazu 314202
43 Technik archiwista 441403
44 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
45 Technik ceramik 311944
46 Technik dentystyczny 321402
47 Technik ekonomista 331403
48 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
49 Technik elektroradiolog 321103
50 Technik garbarz 311912
51 Technik handlowiec 522305
52 Technik hodowca koni 314203
53 Technik hotelarstwa 422402
54 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
55 Technik leśnik 314301
56 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
57 Technik obuwnik 311916
58 Technik ochrony środowiska 325511
59 Technik ogrodnik 314205
60 Technik optyk 325302
61 Technik organizacji turystyki 422104
62 Technik ortopeda 321403
63 Technik pożarnictwa 311919
64 Technik prac biurowych 411004
65 Technik rachunkowości 431103
66 Technik realizacji nagłośnień 352124
67 Technik realizacji nagrań 352123
68 Technik rolnik 314207
69 Technik sterylizacji medycznej 321104
70 Technik technologii drewna 311922
71 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
72 Technik technologii żywności 314403
73 Technik urządzeń dźwigowych 311940
74 Technik usług fryzjerskich 514105
75 Technik usług kelnerskich 513102
76 Technik usług kosmetycznych 514207
77 Technik weterynarii 324002
78 Technik wiertnik 311707
79 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
80 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo małopolskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kamieniarz 711301
12 Kierowca mechanik 832201
13 Krawiec 753105
14 Kucharz 512001
15 Lakiernik samochodowy 713203
16 Magazynier-logistyk 432106
17 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
18 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
19 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
20 Mechatronik 742118
21 Monter izolacji budowlanych 712401
22 Monter izolacji przemysłowych 712403
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 711906
25 Monter nawierzchni kolejowej 711603
26 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
27 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
28 Monter stolarki budowlanej 712906
29 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
30 Murarz-tynkarz 711204
31 Ogrodnik 611303
32 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
33 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
34 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
35 Operator obrabiarek skrawających 722307
36 Opiekun medyczny 532102
37 Opiekun osoby starszej 341202
38 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
39 Opiekunka dziecięca 325905
40 Opiekunka środowiskowa 341204
41 Ortoptystka 325906
42 Piekarz 751204
43 Pracownik obsługi hotelowej 962907
44 Protetyk słuchu 321401
45 Stolarz 752205
46 Ślusarz 722204
47 Technik aranżacji wnętrz 311224
48 Technik automatyk 311909
49 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
50 Technik budownictwa 311204
51 Technik budownictwa kolejowego 311220
52 Technik budowy dróg 311216
53 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
54 Technik dekarstwa 311221
55 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
56 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektroradiolog 321103
59 Technik elektryk 311303
60 Technik energetyk 311307
61 Technik fotografii i multimediów 343105
62 Technik gospodarki odpadami 325515
63 Technik handlowiec 522305
64 Technik hotelarstwa 422402
65 Technik informatyk 351203
66 Technik izolacji przemysłowych 311608
67 Technik inżynierii sanitarnej 311218
68 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
69 Technik logistyk 333107
70 Technik masażysta 325402
71 Technik mechanik 311504
72 Technik mechatronik 311410
73 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
74 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 311223
75 Technik organizacji turystyki 422104
76 Technik ortopeda 321403
77 Technik pojazdów kolejowych 311518
78 Technik pojazdów samochodowych 311513
79 Technik programista 351406
80 Technik przemysłu mody 311941
81 Technik realizacji nagrań 352123
82 Technik renowacji elementów architektury 311210
83 Technik robotyk 311413
84 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
85 Technik spawalnictwa 311516
86 Technik spedytor 333108
87 Technik sterylizacji medycznej 321104
88 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
89 Technik technologii chemicznej 311603
90 Technik teleinformatyk 351103
91 Technik telekomunikacji 352203
92 Technik transportu drogowego 311927
93 Technik transportu kolejowego 311928
94 Technik tyfloinformatyk 351204
95 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
96 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
97 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie małopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919
2 Animator rynku książki 343305
3 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
4 Asystentka stomatologiczna 325101
5 Blacharz samochodowy 721306
6 Drukarz offsetowy 732210
7 Florysta 343203
8 Fotograf 343101
9 Fryzjer 514101
10 Higienistka stomatologiczna 325102
11 Jeździec 516408
12 Kaletnik 753702
13 Kelner 513101
14 Kominiarz 713303
15 Koszykarz-plecionkarz 731702
16 Kowal 722101
17 Mechanik motocyklowy 723107
18 Mechanik precyzyjny 731103
19 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
20 Obuwnik 753602
21 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
22 Operator procesów introligatorskich 732305
23 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
24 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
25 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
26 Podolog 323014
27 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
28 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
29 Pracownik pomocniczy krawca 932915
30 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
31 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
32 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
33 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
34 Przetwórca mięsa 751108
35 Pszczelarz 612302
36 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
37 Rolnik 613003
38 Sprzedawca 522301
39 Tapicer 753402
40 Technik administracji 334306
41 Technik agrobiznesu 331402
42 Technik analityk 311103
43 Technik animacji filmowej 343920
44 Technik architektury krajobrazu 314202
45 Technik archiwista 441403
46 Technik awionik 315316
47 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
48 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
49 Technik dentystyczny 321402
50 Technik ekonomista 331403
51 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
52 Technik farmaceutyczny 321301
53 Technik geodeta 311104
54 Technik geolog 311106
55 Technik górnictwa podziemnego 311703
56 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
57 Technik hodowca koni 314203
58 Technik leśnik 314301
59 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
60 Technik mechanik lotniczy 315317
61 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
62 Technik obuwnik 311916
63 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
64 Technik ochrony środowiska 325511
65 Technik ogrodnik 314205
66 Technik optyk 325302
67 Technik pożarnictwa 311919
68 Technik prac biurowych 411004
69 Technik rachunkowości 431103
70 Technik reklamy 333907
71 Technik rolnik 314207
72 Technik stylista 311946
73 Technik technologii drewna 311922
74 Technik technologii żywności 314403
75 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
76 Technik usług fryzjerskich 514105
77 Technik usług kelnerskich 513102
78 Technik usług kosmetycznych 514207
79 Technik weterynarii 324002
80 Technik wiertnik 311707
81 Technik włókiennik 311932
82 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
83 Zdobnik ceramiki 731609
84 Złotnik-jubiler 731305

Województwo mazowieckie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie mazowieckim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Krawiec 753105
13 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
14 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
15 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
16 Mechatronik 742118
17 Monter izolacji budowlanych 712401
18 Monter izolacji przemysłowych 712403
19 Monter konstrukcji budowlanych 711102
20 Monter nawierzchni kolejowej 711603
21 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
22 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
23 Monter stolarki budowlanej 712906
24 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
25 Murarz-tynkarz 711204
26 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
27 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
28 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
29 Operator obrabiarek skrawających 722307
30 Opiekun medyczny 532102
31 Opiekun osoby starszej 341202
32 Ortoptystka 325906
33 Piekarz 751204
34 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808
35 Stolarz 752205
36 Ślusarz 722204
37 Technik analityk 311103
38 Technik aranżacji wnętrz 311224
39 Technik automatyk 311909
40 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
41 Technik awionik 315316
42 Technik budownictwa 311204
43 Technik budownictwa kolejowego 311220
44 Technik budowy dróg 311216
45 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
46 Technik dekarstwa 311221
47 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
48 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
49 Technik elektronik 311408
50 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
51 Technik elektroradiolog 321103
52 Technik elektryk 311303
53 Technik energetyk 311307
54 Technik farmaceutyczny 321301
55 Technik fotografii i multimediów 343105
56 Technik geodeta 311104
57 Technik gospodarki odpadami 325515
58 Technik handlowiec 522305
59 Technik hotelarstwa 422402
60 Technik informatyk 351203
61 Technik inżynierii sanitarnej 311218
62 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
63 Technik izolacji przemysłowych 311608
64 Technik logistyk 333107
65 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
66 Technik mechanik 311504
67 Technik mechanik lotniczy 315317
68 Technik mechatronik 311410
69 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
70 Technik pojazdów kolejowych 311518
71 Technik pojazdów samochodowych 311513
72 Technik programista 351406
73 Technik przemysłu mody 311941
74 Technik realizacji nagrań 352123
75 Technik robotyk 311413
76 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
77 Technik spawalnictwa 311516
78 Technik sterylizacji medycznej 321104
79 Technik stylista 311946
80 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
81 Technik technologii chemicznej 311603
82 Technik teleinformatyk 351103
83 Technik telekomunikacji 352203
84 Technik transportu drogowego 311927
85 Technik transportu kolejowego 311928
86 Technik tyfloinformatyk 351204
87 Technik urządzeń dźwigowych 311940
88 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie mazowieckim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919
2 Animator rynku książki 343305
3 Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej 343902
4 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
5 Asystentka stomatologiczna 325101
6 Blacharz samochodowy 721306
7 Drukarz offsetowy 732210
8 Florysta 343203
9 Fotograf 343101
10 Fryzjer 514101
11 Garbarz skór 753501
12 Higienistka stomatologiczna 325102
13 Kaletnik 753702
14 Kelner 513101
15 Kominiarz 713303
16 Kowal 722101
17 Kucharz 512001
18 Kuśnierz 753106
19 Lakiernik samochodowy 713203
20 Magazynier-logistyk 432106
21 Mechanik motocyklowy 723107
22 Mechanik precyzyjny 731103
23 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
24 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
25 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 711906
26 Obuwnik 753602
27 Ogrodnik 611303
28 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
29 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
30 Operator maszyn leśnych 834105
31 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
32 Operator procesów introligatorskich 732305
33 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
34 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
35 Opiekunka dziecięca 325905
36 Opiekunka środowiskowa 341204
37 Optyk-mechanik 731104
38 Podolog 323014
39 Pracownik obsługi hotelowej 962907
40 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
41 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
42 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
43 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
44 Protetyk słuchu 321401
45 Przetwórca mięsa 751108
46 Rolnik 613003
47 Sprzedawca 522301
48 Tapicer 753402
49 Technik administracji 334306
50 Technik agrobiznesu 331402
51 Technik animacji filmowej 343920
52 Technik architektury krajobrazu 314202
53 Technik archiwista 441403
54 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
55 Technik dentystyczny 321402
56 Technik ekonomista 331403
57 Technik garbarz 311912
58 Technik gazownictwa 311913
59 Technik geolog 311106
60 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
61 Technik hodowca koni 314203
62 Technik księgarstwa 522306
63 Technik leśnik 314301
64 Technik masażysta 325402
65 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
66 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 311223
67 Technik obuwnik 311916
68 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
69 Technik ochrony środowiska 325511
70 Technik ogrodnik 314205
71 Technik optyk 325302
72 Technik organizacji turystyki 422104
73 Technik ortopeda 321403
74 Technik pożarnictwa 311919
75 Technik procesów drukowania 311935
76 Technik przemysłu drzewnego 311948
77 Technik rachunkowości 431103
78 Technik realizacji nagłośnień 352124
79 Technik reklamy 333907
80 Technik renowacji elementów architektury 311210
81 Technik rolnik 314207
82 Technik spedytor 333108
83 Technik technologii drewna 311922
84 Technik technologii wyrobów skórzanych 311926
85 Technik technologii żywności 314403
86 Technik usług fryzjerskich 514105
87 Technik usług kelnerskich 513102
88 Technik usług kosmetycznych 514207
89 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
90 Technik weterynarii 324002
91 Technik włókiennik 311932
92 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 311931
93 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
94 Terapeuta zajęciowy 325907
95 Złotnik-jubiler 731305

Województwo opolskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie opolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Automatyk 731107
3 Betoniarz-zbrojarz 711402
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Elektromechanik 741201
9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
10 Elektronik 742117
11 Elektryk 741103
12 Kierowca mechanik 832201
13 Lakiernik samochodowy 713203
14 Magazynier-logistyk 432106
15 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
16 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
18 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
19 Mechatronik 742118
20 Monter izolacji budowlanych 712401
21 Monter izolacji przemysłowych 712403
22 Monter konstrukcji budowlanych 711102
23 Monter nawierzchni kolejowej 711603
24 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
25 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
26 Monter stolarki budowlanej 712906
27 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
28 Murarz-tynkarz 711204
29 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
30 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
31 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
32 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
35 Opiekun medyczny 532102
36 Opiekun osoby starszej 341202
37 Opiekunka dziecięca 325905
38 Ortoptystka 325906
39 Piekarz 751204
40 Przetwórca mięsa 751108
41 Stolarz 752205
42 Ślusarz 722204
43 Technik agrobiznesu 331402
44 Technik analityk 311103
45 Technik architektury krajobrazu 314202
46 Technik automatyk 311909
47 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
48 Technik budownictwa 311204
49 Technik budownictwa kolejowego 311220
50 Technik budowy dróg 311216
51 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
52 Technik dekarstwa 311221
53 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
54 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
55 Technik elektronik 311408
56 Technik elektryk 311303
57 Technik energetyk 311307
58 Technik farmaceutyczny 321301
59 Technik gospodarki odpadami 325515
60 Technik informatyk 351203
61 Technik izolacji przemysłowych 311608
62 Technik logistyk 333107
63 Technik mechanik 311504
64 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
65 Technik mechatronik 311410
66 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
67 Technik ochrony środowiska 325511
68 Technik ortopeda 321403
69 Technik pojazdów kolejowych 311518
70 Technik pojazdów samochodowych 311513
71 Technik programista 351406
72 Technik robotyk 311413
73 Technik spawalnictwa 311516
74 Technik spedytor 333108
75 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
76 Technik technologii chemicznej 311603
77 Technik technologii żywności 314403
78 Technik teleinformatyk 351103
79 Technik telekomunikacji 352203
80 Technik transportu drogowego 311927
81 Technik transportu kolejowego 311928
82 Technik tyfloinformatyk 351204
83 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
84 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie opolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystentka stomatologiczna 325101
3 Drukarz offsetowy 732210
4 Florysta 343203
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kelner 513101
9 Kominiarz 713303
10 Krawiec 753105
11 Kucharz 512001
12 Mechanik motocyklowy 723107
13 Modelarz odlewniczy 721104
14 Ogrodnik 611303
15 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
16 Operator procesów introligatorskich 732305
17 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
18 Opiekunka środowiskowa 341204
19 Podolog 323014
20 Pracownik obsługi hotelowej 962907
21 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
22 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
23 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
24 Protetyk słuchu 321401
25 Pszczelarz 612302
26 Rolnik 613003
27 Sprzedawca 522301
28 Tapicer 753402
29 Technik administracji 334306
30 Technik aranżacji wnętrz 311224
31 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
32 Technik dentystyczny 321402
33 Technik ekonomista 331403
34 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
35 Technik elektroradiolog 321103
36 Technik fotografii i multimediów 343105
37 Technik gazownictwa 311913
38 Technik geodeta 311104
39 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
40 Technik handlowiec 522305
41 Technik hodowca koni 314203
42 Technik hotelarstwa 422402
43 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
44 Technik leśnik 314301
45 Technik masażysta 325402
46 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
47 Technik organizacji turystyki 422104
48 Technik optyk 325302
49 Technik przemysłu drzewnego 311948
50 Technik przemysłu mody 311941
51 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
52 Technik rachunkowości 431103
53 Technik reklamy 333907
54 Technik renowacji elementów architektury 311210
55 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
56 Technik rolnik 314207
57 Technik sterylizacji medycznej 321104
58 Technik stylista 311946
59 Technik technologii drewna 311922
60 Technik usług fryzjerskich 514105
61 Technik usług kosmetycznych 514207
62 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
63 Technik weterynarii 324002
64 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
65 Technik żeglugi śródlądowej 315216
66 Złotnik-jubiler 731305

Województwo podkarpackie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podkarpackim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbroj arz 711402
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Krawiec 753105
13 Kucharz 512001
14 Lakiernik samochodowy 713203
15 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
16 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
18 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
19 Mechatronik 742118
20 Monter izolacji budowlanych 712401
21 Monter izolacji przemysłowych 712403
22 Monter konstrukcji budowlanych 711102
23 Monter nawierzchni kolejowej 711603
24 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
25 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
26 Monter stolarki budowlanej 712906
27 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
28 Murarz-tynkarz 711204
29 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
30 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
31 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
32 Operator obrabiarek skrawających 722307
33 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
34 Opiekun medyczny 532102
35 Opiekun osoby starszej 341202
36 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
37 Opiekunka dziecięca 325905
38 Opiekunka środowiskowa 341204
39 Piekarz 751204
40 Pracownik obsługi hotelowej 962907
41 Przetwórca mięsa 751108
42 Stolarz 752205
43 Ślusarz 722204
44 Technik analityk 311103
45 Technik aranżacji wnętrz 311224
46 Technik automatyk 311909
47 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
48 Technik awionik 315316
49 Technik budownictwa 311204
50 Technik budownictwa kolejowego 311220
51 Technik budowy dróg 311216
52 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
53 Technik dekarstwa 311221
54 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
55 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
56 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektryk 311303
59 Technik energetyk 311307
60 Technik farmaceutyczny 321301
61 Technik gazownictwa 311913
62 Technik geolog 311106
63 Technik gospodarki odpadami 325515
64 Technik górnictwa otworowego 311702
65 Technik hotelarstwa 422402
66 Technik informatyk 351203
67 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
68 Technik izolacji przemysłowych 311608
69 Technik leśnik 314301
70 Technik logistyk 333107
71 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
72 Technik mechanik 311504
73 Technik mechanik lotniczy 315317
74 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
75 Technik mechatronik 311410
76 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
77 Technik organizacji turystyki 422104
78 Technik pojazdów kolejowych 311518
79 Technik pojazdów samochodowych 311513
80 Technik programista 351406
81 Technik przemysłu mody 311941
82 Technik renowacji elementów architektury 311210
83 Technik robotyk 311413
84 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
85 Technik spawalnictwa 311516
86 Technik spedytor 333108
87 Technik stylista 311946
88 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
89 Technik technologii chemicznej 311603
90 Technik technologii drewna 311922
91 Technik technologii żywności 314403
92 Technik teleinformatyk 351103
93 Technik telekomunikacji 352203
94 Technik transportu kolejowego 311928
95 Technik tyfloinformatyk 351204
96 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
97 Technik weterynarii 324002
98 Technik wiertnik 311707
99 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
100 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podkarpackim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Cukiernik 751201
5 Florysta 343203
6 Fotograf 343101
7 Fryzjer 514101
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Kamieniarz 711301
10 Kelner 513101
11 Magazynier-logistyk 432106
12 Mechanik motocyklowy 723107
13 Ogrodnik 611303
14 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
15 Operator maszyn leśnych 834105
16 Optyk-mechanik 731104
17 Ortoptystka 325906
18 Podolog 323014
19 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
20 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
21 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
22 Protetyk słuchu 321401
23 Pszczelarz 612302
24 Rolnik 613003
25 Sprzedawca 522301
26 Technik administracji 334306
27 Technik agrobiznesu 331402
28 Technik animacji filmowej 343920
29 Technik architektury krajobrazu 314202
30 Technik archiwista 441403
31 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
32 Technik dentystyczny 321402
33 Technik ekonomista 331403
34 Technik elektroradiolog 321103
35 Technik fotografii i multimediów 343105
36 Technik geodeta 311104
37 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
38 Technik handlowiec 522305
39 Technik inżynierii sanitarnej 311218
40 Technik masażysta 325402
41 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
42 Technik ochrony środowiska 325511
43 Technik ogrodnik 314205
44 Technik ortopeda 321403
45 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
46 Technik pszczelarz 314206
47 Technik rachunkowości 431103
48 Technik reklamy 333907
49 Technik rolnik 314207
50 Technik sterylizacji medycznej 321104
51 Technik technologii szkła 311925
52 Technik transportu drogowego 311927
53 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
54 Technik usług fryzjerskich 514105
55 Technik usług kelnerskich 513102
56 Technik usług kosmetycznych 514207
57 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
58 Zdobnik ceramiki 731609
59 Złotnik-jubiler 731305

Województwo podlaskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Cukiernik 751201
5 Dekarz 712101
6 Elektromechanik 741201
7 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
8 Elektronik 742117
9 Elektryk 741103
10 Kierowca mechanik 832201
11 Krawiec 753105
12 Kucharz 512001
13 Lakiernik samochodowy 713203
14 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
15 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
16 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
17 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
18 Mechatronik 742118
19 Monter izolacji budowlanych 712401
20 Monter izolacji przemysłowych 712403
21 Monter konstrukcji budowlanych 711102
22 Monter nawierzchni kolejowej 711603
23 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
29 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
30 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
31 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
32 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Opiekun medyczny 532102
35 Opiekun osoby starszej 341202
36 Opiekunka dziecięca 325905
37 Piekarz 751204
38 Przetwórca mięsa 751108
39 Stolarz 752205
40 Ślusarz 722204
41 Tapicer 753402
42 Technik agrobiznesu 331402
43 Technik aranżacji wnętrz 311224
44 Technik architektury krajobrazu 314202
45 Technik automatyk 311909
46 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
47 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
48 Technik budownictwa 311204
49 Technik budownictwa kolejowego 311220
50 Technik budowy dróg 311216
51 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
52 Technik dekarstwa 311221
53 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
54 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
55 Technik elektronik 311408
56 Technik elektryk 311303
57 Technik energetyk 311307
58 Technik hotelarstwa 422402
59 Technik informatyk 351203
60 Technik inżynierii sanitarnej 311218
61 Technik izolacji przemysłowych 311608
62 Technik leśnik 314301
63 Technik logistyk 333107
64 Technik mechanik 311504
65 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
66 Technik mechatronik 311410
67 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
68 Technik organizacji turystyki 422104
69 Technik gospodarki odpadami 325515
70 Technik pojazdów kolejowych 311518
71 Technik pojazdów samochodowych 311513
72 Technik programista 351406
73 Technik przemysłu drzewnego 311948
74 Technik przemysłu mody 311941
75 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
76 Technik robotyk 311413
77 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
78 Technik rolnik 314207
79 Technik spawalnictwa 311516
80 Technik spedytor 333108
81 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
82 Technik technologii drewna 311922
83 Technik technologii żywności 314403
84 Technik teleinformatyk 351103
85 Technik telekomunikacji 352203
86 Technik transportu drogowego 311927
87 Technik transportu kolejowego 311928
88 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
89 Technik tyfloinformatyk 351204
90 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
91 Technik weterynarii 324002
92 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
93 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie podlaskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Florysta 343203
6 Fotograf 343101
7 Fryzjer 514101
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Kelner 513101
10 Magazynier-logistyk 432106
11 Mechanik motocyklowy 723107
12 Obuwnik 753602
13 Ogrodnik 611303
14 Operator maszyn leśnych 834105
15 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
16 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
17 Opiekunka środowiskowa 341204
18 Ortoptystka 325906
19 Podolog 323014
20 Pracownik obsługi hotelowej 962907
21 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
22 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
23 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
24 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
25 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
26 Protetyk słuchu 321401
27 Pszczelarz 612302
28 Rolnik 613003
29 Sprzedawca 522301
30 Technik administracji 334306
31 Technik analityk 311103
32 Technik archiwista 441403
33 Technik dentystyczny 321402
34 Technik ekonomista 331403
35 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
36 Technik elektroradiolog 321103
37 Technik farmaceutyczny 321301
38 Technik fotografii i multimediów 343105
39 Technik gazownictwa 311913
40 Technik geodeta 311104
41 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
42 Technik handlowiec 522305
43 Technik hodowca koni 314203
44 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
45 Technik masażysta 325402
46 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
47 Technik ortopeda 321403
48 Technik papiernictwa 311601
49 Technik pszczelarz 314206
50 Technik rachunkowości 431103
51 Technik realizacji nagrań 352123
52 Technik reklamy 333907
53 Technik renowacji elementów architektury 311210
54 Technik sterylizacji medycznej 321104
55 Technik stylista 311946
56 Technik technologii chemicznej 311603
57 Technik usług fryzjerskich 514105
58 Technik usług kelnerskich 513102
59 Technik usług kosmetycznych 514207

Województwo pomorskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Krawiec 753105
13 Kucharz 512001
14 Magazynier-logistyk 432106
15 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
16 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
17 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
18 Mechatronik 742118
19 Monter izolacji budowlanych 712401
20 Monter izolacji przemysłowych 712403
21 Monter jachtów i łodzi 711505
22 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
23 Monter konstrukcji budowlanych 711102
24 Monter nawierzchni kolejowej 711603
25 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
26 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
27 Monter stolarki budowlanej 712906
28 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
29 Murarz-tynkarz 711204
30 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
31 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
32 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
35 Opiekun medyczny 532102
36 Opiekun osoby starszej 341202
37 Opiekunka dziecięca 325905
38 Ortoptystka 325906
39 Stolarz 752205
40 Ślusarz 722204
41 Technik analityk 311103
42 Technik aranżacji wnętrz 311224
43 Technik architektury krajobrazu 314202
44 Technik automatyk 311909
45 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
46 Technik budownictwa 311204
47 Technik budownictwa kolejowego 311220
48 Technik budowy dróg 311216
49 Technik budowy jednostek pływających 311942
50 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
51 Technik dekarstwa 311221
52 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
53 Technik elektroautomatyk okrętowy 315106
54 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
55 Technik elektronik 311408
56 Technik elektroradiolog 321103
57 Technik elektryk 311303
58 Technik energetyk 311307
59 Technik farmaceutyczny 321301
60 Technik geodeta 311104
61 Technik gospodarki odpadami 325515
62 Technik hotelarstwa 422402
63 Technik informatyk 351203
64 Technik inżynierii sanitarnej 311218
65 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
66 Technik izolacji przemysłowych 311608
67 Technik logistyk 333107
68 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
69 Technik mechanik 311504
70 Technik mechanik lotniczy 315317
71 Technik mechanik okrętowy 315105
72 Technik mechatronik 311410
73 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
74 Technik nawigator morski 315214
75 Technik organizacji turystyki 422104
76 Technik ortopeda 321403
77 Technik pojazdów kolejowych 311518
78 Technik pojazdów samochodowych 311513
79 Pracownik obsługi hotelowej 962907
80 Technik programista 351406
81 Technik przemysłu jachtowego 311947
82 Technik przemysłu mody 311941
83 Technik robotyk 311413
84 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
85 Technik rybołówstwa morskiego 315215
86 Technik spawalnictwa 311516
87 Technik spedytor 333108
88 Technik stylista 311946
89 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
90 Technik technologii chemicznej 311603
91 Technik teleinformatyk 351103
92 Technik telekomunikacji 352203
93 Technik transportu drogowego 311927
94 Technik transportu kolejowego 311928
95 Technik tyfloinformatyk 351204
96 Technik urządzeń dźwigowych 311940
97 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
98 Technik żeglugi śródlądowej 315216
99 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
100 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Drukarz offsetowy 732210
6 Florysta 343203
7 Fotograf 343101
8 Fryzjer 514101
9 Higienistka stomatologiczna 325102
10 Kamieniarz 711301
11 Kelner 513101
12 Kominiarz 713303
13 Kowal 722101
14 Lakiernik samochodowy 713203
15 Mechanik motocyklowy 723107
16 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
17 Monter budownictwa wodnego 711701
18 Obuwnik 753602
19 Ogrodnik 611303
20 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
21 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
22 Operator procesów introligatorskich 732305
23 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115
24 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
25 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
26 Opiekunka środowiskowa 341204
27 Piekarz 751204
28 Podolog 323014
29 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
30 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
31 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
32 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
33 Protetyk słuchu 321401
34 Przetwórca mięsa 751108
35 Rolnik 613003
36 Rybak śródlądowy 622201
37 Sprzedawca 522301
38 Tapicer 753402
39 Technik administracji 334306
40 Technik agrobiznesu 331402
41 Technik archiwista 441403
42 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
43 Technik budownictwa wodnego 311205
44 Technik dentystyczny 321402
45 Technik ekonomista 331403
46 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
47 Technik fotografii i multimediów 343105
48 Technik gazownictwa 311913
49 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
50 Technik handlowiec 522305
51 Technik hodowca koni 314203
52 Technik leśnik 314301
53 Technik masażysta 325402
54 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
55 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
56 Technik ochrony środowiska 325511
57 Technik optyk 325302
58 Technik papiernictwa 311601
59 Technik przemysłu drzewnego 311948
60 Technik rachunkowości 431103
61 Technik realizacji nagłośnień 352124
62 Technik realizacji nagrań 352123
63 Technik reklamy 333907
64 Technik renowacji elementów architektury 311210
65 Technik rolnik 314207
66 Technik rybactwa śródlądowego 314208
67 Technik sterylizacji medycznej 321104
68 Technik technologii drewna 311922
69 Technik technologii żywności 314403
70 Technik usług fryzjerskich 514105
71 Technik usług kelnerskich 513102
72 Technik usług kosmetycznych 514207
73 Technik weterynarii 324002
74 Zdobnik ceramiki 731609
75 Złotnik-jubiler 731305

Województwo śląskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie śląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2 Automatyk 731107
3 Betoniarz-zbroj arz 711402
4 Blacharz 721301
5 Blacharz samochodowy 721306
6 Cieśla 711501
7 Cukiernik 751201
8 Dekarz 712101
9 Elektromechanik 741201
10 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
11 Elektronik 742117
12 Elektryk 741103
13 Kierowca mechanik 832201
14 Krawiec 753105
15 Kucharz 512001
16 Lakiernik samochodowy 713203
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
19 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
20 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
21 Mechatronik 742118
22 Modelarz odlewniczy 721104
23 Monter izolacji budowlanych 712401
24 Monter izolacji przemysłowych 712403
25 Monter konstrukcji budowlanych 711102
26 Monter nawierzchni kolejowej 711603
27 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
28 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
29 Monter stolarki budowlanej 712906
30 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
31 Murarz-tynkarz 711204
32 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
33 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
34 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
35 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
36 Operator maszyn i urządzeń przeróbczych 811205
37 Operator obrabiarek skrawających 722307
38 Opiekun medyczny 532102
39 Opiekun osoby starszej 341202
40 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
41 Opiekunka dziecięca 325905
42 Opiekunka środowiskowa 341204
43 Ortoptystka 325906
44 Stolarz 752205
45 Ślusarz 722204
46 Tapicer 753402
47 Technik analityk 311103
48 Technik automatyk 311909
49 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
50 Technik budownictwa 311204
51 Technik budownictwa kolejowego 311220
52 Technik budowy dróg 311216
53 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
54 Technik dekarstwa 311221
55 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
56 Technik elektronik 311408
57 Technik elektroradiolog 321103
58 Technik elektryk 311303
59 Technik energetyk 311307
60 Technik gazownictwa 311913
61 Technik geodeta 311104
62 Technik gospodarki odpadami 325515
63 Technik informatyk 351203
64 Technik izolacji przemysłowych 311608
65 Technik logistyk 333107
66 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
67 Technik mechanik 311504
68 Technik mechatronik 311410
69 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
70 Technik ochrony środowiska 325511
71 Technik pojazdów kolejowych 311518
72 Technik pojazdów samochodowych 311513
73 Technik programista 351406
74 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
75 Technik przemysłu mody 311941
76 Technik renowacji elementów architektury 311210
77 Technik robotyk 311413
78 Technik spawalnictwa 311516
79 Technik stylista 311946
80 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
81 Technik technologii chemicznej 311603
82 Technik teleinformatyk 351103
83 Technik telekomunikacji 352203
84 Technik transportu kolejowego 311928
85 Technik tyfloinformatyk 351204
86 Technik urządzeń dźwigowych 311940
87 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
88 Złotnik-jubiler 731305
89 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie śląskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej 343919
2 Animator rynku książki 343305
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Drukarz offsetowy 732210
5 Florysta 343203
6 Fotograf 343101
7 Fryzjer 514101
8 Górnik eksploatacji otworowej 811301
9 Górnik eksploatacji podziemnej 811101
10 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102
11 Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny 811112
12 Higienistka stomatologiczna 325102
13 Kamieniarz 711301
14 Kelner 513101
15 Kominiarz 713303
16 Kowal 722101
17 Mechanik motocyklowy 723107
18 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
19 Monter systemów rurociągowych 712613
20 Ogrodnik 611303
21 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
22 Operator maszyn leśnych 834105
23 Operator procesów introligatorskich 732305
24 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
25 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
26 Optyk-mechanik 731104
27 Piekarz 751204
28 Podolog 323014
29 Pracownik obsługi hotelowej 962907
30 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
31 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
32 Pracownik pomocniczy krawca 932915
33 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
34 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
35 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
36 Protetyk słuchu 321401
37 Przetwórca mięsa 751108
38 Rolnik 613003
39 Sprzedawca 522301
40 Technik administracji 334306
41 Technik agrobiznesu 331402
42 Technik animacji filmowej 343920
43 Technik aranżacji wnętrz 311224
44 Technik architektury krajobrazu 314202
45 Technik archiwista 441403
46 Technik awionik 315316
47 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
48 Technik dentystyczny 321402
49 Technik ekonomista 331403
50 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
51 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
52 Technik farmaceutyczny 321301
53 Technik fotografii i multimediów 343105
54 Technik geolog 311106
55 Technik górnictwa otworowego 311702
56 Technik górnictwa podziemnego 311703
57 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
58 Technik handlowiec 522305
59 Technik hodowca koni 314203
60 Technik hotelarstwa 422402
61 Technik inżynierii sanitarnej 311218
62 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
63 Technik księgarstwa 522306
64 Technik leśnik 314301
65 Technik masażysta 325402
66 Technik mechanik lotniczy 315317
67 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
68 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
69 Technik odlewnik 311705
70 Technik ogrodnik 314205
71 Technik optyk 325302
72 Technik organizacji turystyki 422104
73 Technik ortopeda 321403
74 Technik pożarnictwa 311919
75 Technik prac biurowych 411004
76 Technik procesów drukowania 311935
77 Technik procesów introligatorskich 311936
78 Technik rachunkowości 431103
79 Technik realizacji nagłośnień 352124
80 Technik realizacji nagrań 352123
81 Technik reklamy 333907
82 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
83 Technik rolnik 314207
84 Technik spedytor 333108
85 Technik sterylizacji medycznej 321104
86 Technik technologii żywności 314403
87 Technik transportu drogowego 311927
88 Technik usług fryzjerskich 514105
89 Technik usług kelnerskich 513102
90 Technik usług kosmetycznych 514207
91 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
92 Technik weterynarii 324002
93 Technik wiertnik 311707
94 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Województwo świętokrzyskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie świętokrzyskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Cieśla 711501
4 Cukiernik 751201
5 Dekarz 712101
6 Elektromechanik 741201
7 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
8 Elektronik 742117
9 Elektryk 741103
10 Kierowca mechanik 832201
11 Krawiec 753105
12 Kucharz 512001
13 Magazynier-logistyk 432106
14 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
15 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
16 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
17 Mechatronik 742118
18 Monter izolacji budowlanych 712401
19 Monter izolacji przemysłowych 712403
20 Monter konstrukcji budowlanych 711102
21 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 711906
22 Monter nawierzchni kolejowej 711603
23 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
24 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
25 Monter stolarki budowlanej 712906
26 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
27 Murarz-tynkarz 711204
28 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
29 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
30 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
31 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
32 Operator obrabiarek skrawających 722307
33 Opiekun medyczny 532102
34 Opiekun osoby starszej 341202
35 Opiekunka dziecięca 325905
36 Piekarz 751204
37 Pracownik obsługi hotelowej 962907
38 Przetwórca mięsa 751108
39 Stolarz 752205
40 Ślusarz 722204
41 Technik agrobiznesu 331402
42 Technik aranżacji wnętrz 311224
43 Technik architektury krajobrazu 314202
44 Technik automatyk 311909
45 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
46 Technik budownictwa 311204
47 Technik budownictwa kolejowego 311220
48 Technik budowy dróg 311216
49 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
50 Technik dekarstwa 311221
51 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
52 Technik elektronik 311408
53 Technik elektroradiolog 321103
54 Technik elektryk 311303
55 Technik energetyk 311307
56 Technik farmaceutyczny 321301
57 Technik geodeta 311104
58 Technik gospodarki odpadami 325515
59 Technik hotelarstwa 422402
60 Technik informatyk 351203
61 Technik inżynierii sanitarnej 311218
62 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
63 Technik izolacji przemysłowych 311608
64 Technik leśnik 314301
65 Technik logistyk 333107
66 Technik mechanik 311504
67 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
68 Technik mechatronik 311410
69 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
70 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 311223
71 Technik organizacji turystyki 422104
72 Technik pojazdów kolejowych 311518
73 Technik pojazdów samochodowych 311513
74 Technik programista 351406
75 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
76 Technik robotyk 311413
77 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
78 Technik spawalnictwa 311516
79 Technik spedytor 333108
80 Technik sterylizacji medycznej 321104
81 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
82 Technik technologii żywności 314403
83 Technik teleinformatyk 351103
84 Technik telekomunikacji 352203
85 Technik transportu kolejowego 311928
86 Technik tyfloinformatyk 351204
87 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
88 Technik weterynarii 324002
89 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
90 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie świętokrzyskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Drukarz offsetowy 732210
6 Florysta 343203
7 Fotograf 343101
8 Fryzjer 514101
9 Higienistka stomatologiczna 325102
10 Kelner 513101
11 Kominiarz 713303
12 Lakiernik samochodowy 713203
13 Mechanik motocyklowy 723107
14 Modelarz odlewniczy 721104
15 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
16 Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego 812122
17 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
18 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
19 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
20 Opiekunka środowiskowa 341204
21 Ortoptystka 325906
22 Podolog 323014
23 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
24 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
25 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
26 Rolnik 613003
27 Sprzedawca 522301
28 Technik administracji 334306
29 Technik analityk 311103
30 Technik archiwista 441403
31 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
32 Technik dentystyczny 321402
33 Technik ekonomista 331403
34 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
35 Technik fotografii i multimediów 343105
36 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
37 Technik handlowiec 522305
38 Technik masażysta 325402
39 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
40 Technik ochrony środowiska 325511
41 Technik odlewnik 311705
42 Technik ogrodnik 314205
43 Technik ortopeda 321403
44 Technik przemysłu metalurgicznego 311708
45 Technik przemysłu mody 311941
46 Technik rachunkowości 431103
47 Technik reklamy 333907
48 Technik renowacji elementów architektury 311210
49 Technik rolnik 314207
50 Technik stylista 311946
51 Technik technologii chemicznej 311603
52 Technik technologii drewna 311922
53 Technik transportu drogowego 311927
54 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
55 Technik usług fryzjerskich 514105
56 Technik usług kelnerskich 513102
57 Technik usług kosmetycznych 514207
58 Zdobnik ceramiki 731609

Województwo warmińsko-mazurskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie warmińsko-mazurskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz samochodowy 721306
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Krawiec 753105
13 Kucharz 512001
14 Lakiernik samochodowy 713203
15 Magazynier-logistyk 432106
16 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
17 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
18 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
19 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
20 Mechatronik 742118
21 Monter izolacji budowlanych 712401
22 Monter izolacji przemysłowych 712403
23 Monter jachtów i łodzi 711505
24 Monter konstrukcji budowlanych 711102
25 Monter nawierzchni kolejowej 711603
26 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
27 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
28 Monter stolarki budowlanej 712906
29 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
30 Murarz-tynkarz 711204
31 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
32 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
33 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
34 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
35 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
36 Operator maszyn leśnych 834105
37 Operator obrabiarek skrawających 722307
38 Opiekun medyczny 532102
39 Opiekun osoby starszej 341202
40 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
41 Opiekunka dziecięca 325905
42 Opiekunka środowiskowa 341204
43 Ortoptystka 325906
44 Piekarz 751204
45 Pracownik obsługi hotelowej 962907
46 Przetwórca mięsa 751108
47 Przetwórca ryb 751103
48 Stolarz 752205
49 Ślusarz 722204
50 Tapicer 753402
51 Technik agrobiznesu 331402
52 Technik aranżacji wnętrz 311224
53 Technik automatyk 311909
54 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
55 Technik budownictwa 311204
56 Technik budownictwa kolejowego 311220
57 Technik budowy dróg 311216
58 Technik budowy jednostek pływających 311942
59 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
60 Technik dekarstwa 311221
61 Technik dentystyczny 321402
62 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
63 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
64 Technik elektronik 311408
65 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
66 Technik elektryk 311303
67 Technik energetyk 311307
68 Technik farmaceutyczny 321301
69 Technik geodeta 311104
70 Technik gospodarki odpadami 325515
71 Technik hotelarstwa 422402
72 Technik informatyk 351203
73 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
74 Technik izolacji przemysłowych 311608
75 Technik leśnik 314301
76 Technik logistyk 333107
77 Technik mechanik 311504
78 Technik mechatronik 311410
79 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
80 Technik organizacji turystyki 422104
81 Technik pojazdów kolejowych 311518
82 Technik pojazdów samochodowych 311513
83 Technik programista 351406
84 Technik przemysłu drzewnego 311948
85 Technik przemysłu jachtowego 311947
86 Technik przetwórstwa mleczarskiego 314402
87 Technik robotyk 311413
88 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
89 Technik spawalnictwa 311516
90 Technik spedytor 333108
91 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
92 Technik technologii drewna 311922
93 Technik technologii żywności 314403
94 Technik teleinformatyk 351103
95 Technik telekomunikacji 352203
96 Technik transportu kolejowego 311928
97 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
98 Technik tyfloinformatyk 351204
99 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
100 Technik weterynarii 324002
101 Technik żeglugi śródlądowej 315216

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie warmińsko-mazurskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Florysta 343203
5 Fotograf 343101
6 Fryzjer 514101
7 Higienistka stomatologiczna 325102
8 Kaletnik 753702
9 Kamieniarz 711301
10 Kelner 513101
11 Koszykarz-plecionkarz 731702
12 Mechanik motocyklowy 723107
13 Mechanik precyzyjny 731103
14 Monter budownictwa wodnego 711701
15 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
16 Ogrodnik 611303
17 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
18 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
19 Podolog 323014
20 Pracownik pomocniczy fryzjera 932920
21 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
22 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
23 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
24 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
25 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
26 Protetyk słuchu 321401
27 Rolnik 613003
28 Sprzedawca 522301
29 Technik administracji 334306
30 Technik analityk 311103
31 Technik architektury krajobrazu 314202
32 Technik archiwista 441403
33 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
34 Technik budownictwa wodnego 311205
35 Technik ekonomista 331403
36 Technik elektroradiolog 321103
37 Technik fotografii i multimediów 343105
38 Technik gazownictwa 311913
39 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
40 Technik handlowiec 522305
41 Technik inżynierii sanitarnej 311218
42 Technik masażysta 325402
43 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
44 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
45 Technik ochrony środowiska 325511
46 Technik odlewnik 311705
47 Technik optyk 325302
48 Technik ortopeda 321403
49 Technik przemysłu mody 311941
50 Technik rachunkowości 431103
51 Technik reklamy 333907
52 Technik renowacji elementów architektury 311210
53 Technik rolnik 314207
54 Technik sterylizacji medycznej 321104
55 Technik stylista 311946
56 Technik technologii chemicznej 311603
57 Technik transportu drogowego 311927
58 Technik usług fryzjerskich 514105
59 Technik usług kelnerskich 513102
60 Technik usług kosmetycznych 514207
61 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
62 Terapeuta zajęciowy 325907
63 Zdun 711203
64 Zegarmistrz 731106

Województwo wielkopolskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Cieśla 711501
6 Cukiernik 751201
7 Dekarz 712101
8 Drukarz fleksograficzny 732209
9 Elektromechanik 741201
10 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
11 Elektronik 742117
12 Elektryk 741103
13 Kierowca mechanik 832201
14 Krawiec 753105
15 Kucharz 512001
16 Lakiernik samochodowy 713203
17 Magazynier-logistyk 432106
18 Mechanik motocyklowy 723107
19 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
20 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
21 Mechanik precyzyjny 731103
22 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
23 Mechatronik 742118
24 Monter izolacji budowlanych 712401
25 Monter izolacji przemysłowych 712403
26 Monter konstrukcji budowlanych 711102
27 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych 711906
28 Monter nawierzchni kolejowej 711603
29 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
30 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
31 Monter stolarki budowlanej 712906
32 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
33 Murarz-tynkarz 711204
34 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
35 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
36 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
37 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
38 Operator obrabiarek skrawających 722307
39 Opiekun medyczny 532102
40 Opiekun osoby starszej 341202
41 Ortoptystka 325906
42 Piekarz 751204
43 Stolarz 752205
44 Ślusarz 722204
45 Tapicer 753402
46 Technik aranżacji wnętrz 311224
47 Technik automatyk 311909
48 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
49 Technik budownictwa 311204
50 Technik budownictwa kolejowego 311220
51 Technik budowy dróg 311216
52 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
53 Technik dekarstwa 311221
54 Technik dentystyczny 321402
55 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
56 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
57 Technik elektronik 311408
58 Technik elektroradiolog 321103
59 Technik elektryk 311303
60 Technik energetyk 311307
61 Technik farmaceutyczny 321301
62 Technik geodeta 311104
63 Technik gospodarki odpadami 325515
64 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
65 Technik handlowiec 522305
66 Technik hotelarstwa 422402
67 Technik informatyk 351203
68 Technik inżynierii sanitarnej 311218
69 Technik izolacji przemysłowych 311608
70 Technik logistyk 333107
71 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
72 Technik mechanik 311504
73 Technik mechanik lotniczy 315317
74 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
75 Technik mechatronik 311410
76 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
77 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 311223
78 Technik organizacji turystyki 422104
79 Technik pojazdów kolejowych 311518
80 Technik pojazdów samochodowych 311513
81 Technik programista 351406
82 Technik przemysłu drzewnego 311948
83 Technik przemysłu mody 311941
84 Technik renowacji elementów architektury 311210
85 Technik robotyk 311413
86 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
87 Technik spawalnictwa 311516
88 Technik spedytor 333108
89 Technik sterylizacji medycznej 321104
90 Technik stylista 311946
91 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
92 Technik technologii drewna 311922
93 Technik technologii żywności 314403
94 Technik teleinformatyk 351103
95 Technik telekomunikacji 352203
96 Technik transportu kolejowego 311928
97 Technik tyfloinformatyk 351204
98 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
99 Technik weterynarii 324002
100 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
101 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie wielkopolskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Drukarz offsetowy 732210
5 Florysta 343203
6 Fotograf 343101
7 Fryzjer 514101
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Jeździec 516408
10 Kamieniarz 711301
11 Kelner 513101
12 Kominiarz 713303
13 Koszykarz-plecionkarz 731702
14 Kowal 722101
15 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
16 Monter systemów rurociągowych 712613
17 Ogrodnik 611303
18 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
19 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
20 Operator maszyn leśnych 834105
21 Operator procesów introligatorskich 732305
22 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
23 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
24 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
25 Opiekunka dziecięca 325905
26 Opiekunka środowiskowa 341204
27 Podolog 323014
28 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
29 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
30 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
31 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
32 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
33 Przetwórca mięsa 751108
34 Przetwórca ryb 751103
35 Pszczelarz 612302
36 Rolnik 613003
37 Sprzedawca 522301
38 Technik administracji 334306
39 Technik agrobiznesu 331402
40 Technik analityk 311103
41 Technik architektury krajobrazu 314202
42 Technik archiwista 441403
43 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
44 Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin 311945
45 Technik ekonomista 331403
46 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
47 Technik fotografii i multimediów 343105
48 Technik gazownictwa 311913
49 Technik geolog 311106
50 Technik hodowca koni 314203
51 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
52 Technik leśnik 314301
53 Technik masażysta 325402
54 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
55 Technik ochrony środowiska 325511
56 Technik ogrodnik 314205
57 Technik optyk 325302
58 Technik pożarnictwa 311919
59 Technik prac biurowych 411004
60 Technik procesów drukowania 311935
61 Technik rachunkowości 431103
62 Technik reklamy 333907
63 Technik rolnik 314207
64 Technik rybactwa śródlądowego 314208
65 Technik technologii chemicznej 311603
66 Technik transportu drogowego 311927
67 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
68 Technik urządzeń dźwigowych 311940
69 Technik usług fryzjerskich 514105
70 Technik usług kelnerskich 513102
71 Technik usług kosmetycznych 514207
72 Technik usług pocztowych i finansowych 421108
73 Zdobnik ceramiki 731609
74 Zdun 711203
75 Złotnik-jubiler 731305

Województwo zachodniopomorskie

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Automatyk 731107
2 Betoniarz-zbrojarz 711402
3 Blacharz 721301
4 Cieśla 711501
5 Cukiernik 751201
6 Dekarz 712101
7 Elektromechanik 741201
8 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
9 Elektronik 742117
10 Elektryk 741103
11 Kierowca mechanik 832201
12 Kucharz 512001
13 Magazynier-logistyk 432106
14 Mechanik pojazdów kolejowych 723318
15 Mechanik pojazdów samochodowych 723103
16 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
17 Mechatronik 742118
18 Monter izolacji budowlanych 712401
19 Monter izolacji przemysłowych 712403
20 Monter jachtów i łodzi 711505
21 Monter kadłubów jednostek pływających 721406
22 Monter konstrukcji budowlanych 711102
23 Monter nawierzchni kolejowej 711603
24 Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
25 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
26 Monter stolarki budowlanej 712906
27 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
28 Murarz-tynkarz 711204
29 Operator maszyn leśnych 834105
30 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
31 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
32 Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami 313211
33 Operator obrabiarek skrawających 722307
34 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
35 Opiekun medyczny 532102
36 Opiekun osoby starszej 341202
37 Opiekunka dziecięca 325905
38 Ortoptystka 325906
39 Pracownik obsługi hotelowej 962907
40 Rybak śródlądowy 622201
41 Stolarz 752205
42 Ślusarz 722204
43 Technik analityk 311103
44 Technik automatyk 311909
45 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407
46 Technik budownictwa 311204
47 Technik budownictwa kolejowego 311220
48 Technik budownictwa wodnego 311205
49 Technik budowy dróg 311216
50 Technik budowy jednostek pływających 311942
51 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929
52 Technik dekarstwa 311221
53 Technik eksploatacji portów i terminali 333106
54 Technik elektroautomatyk okrętowy 315106
55 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302
56 Technik elektronik 311408
57 Technik elektroradiolog 321103
58 Technik elektryk 311303
59 Technik energetyk 311307
60 Technik farmaceutyczny 321301
61 Technik geodeta 311104
62 Technik gospodarki odpadami 325515
63 Technik hotelarstwa 422402
64 Technik informatyk 351203
65 Technik izolacji przemysłowych 311608
66 Technik leśnik 314301
67 Technik logistyk 333107
68 Technik lotniskowych służb operacyjnych 315406
69 Technik mechanik 311504
70 Technik mechanik okrętowy 315105
71 Technik mechatronik 311410
72 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej 311222
73 Technik nawigator morski 315214
74 Technik organizacji turystyki 422104
75 Technik ortopeda 321403
76 Technik pojazdów kolejowych 311518
77 Technik pojazdów samochodowych 311513
78 Technik programista 351406
79 Technik przemysłu jachtowego 311947
80 Technik robotyk 311413
81 Technik rybactwa śródlądowego 314208
82 Technik rybołówstwa morskiego 315215
83 Technik spawalnictwa 311516
84 Technik spedytor 333108
85 Technik sterylizacji medycznej 321104
86 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 311412
87 Technik technologii chemicznej 311603
88 Technik technologii żywności 314403
89 Technik teleinformatyk 351103
90 Technik telekomunikacji 352203
91 Technik transportu drogowego 311927
92 Technik transportu kolejowego 311928
93 Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205
94 Technik tyfloinformatyk 351204
95 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930
96 Technik żeglugi śródlądowej 315216
97 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
98 Terapeuta zajęciowy 325907

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie) Symbol cyfrowy zawodu
1 Animator rynku książki 343305
2 Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
3 Asystentka stomatologiczna 325101
4 Blacharz samochodowy 721306
5 Florysta 343203
6 Fotograf 343101
7 Fryzjer 514101
8 Higienistka stomatologiczna 325102
9 Jeździec 516408
10 Kamieniarz 711301
11 Kelner 513101
12 Krawiec 753105
13 Lakiernik samochodowy 713203
14 Mechanik motocyklowy 723107
15 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
16 Monter budownictwa wodnego 711701
17 Ogrodnik 611303
18 Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 817213
19 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
20 Operator procesów introligatorskich 732305
21 Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
22 Opiekunka środowiskowa 341204
23 Piekarz 751204
24 Podolog 323014
25 Pracownik pomocniczy gastronomii 941203
26 Pracownik pomocniczy mechanika 932916
27 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
28 Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami 932922
29 Pracownik pomocniczy stolarza 932918
30 Pracownik pomocniczy ślusarza 932917
31 Protetyk słuchu 321401
32 Przetwórca ryb 751103
33 Przetwórca mięsa 751108
34 Pszczelarz 612302
35 Rolnik 613003
36 Sprzedawca 522301
37 Tapicer 753402
38 Technik administracji 334306
39 Technik agrobiznesu 331402
40 Technik aranżacji wnętrz 311224
41 Technik architektury krajobrazu 314202
42 Technik archiwista 441403
43 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
44 Technik dentystyczny 321402
45 Technik ekonomista 331403
46 Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
47 Technik fotografii i multimediów 343105
48 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
49 Technik handlowiec 522305
50 Technik hodowca koni 314203
51 Technik inżynierii sanitarnej 311218
52 Technik inżynierii środowiska i melioracji 311208
53 Technik masażysta 325402
54 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515
55 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 541315
56 Technik ochrony środowiska 325511
57 Technik ogrodnik 314205
58 Technik przemysłu drzewnego 311948
59 Technik przemysłu mody 311941
60 Technik rachunkowości 431103
61 Technik reklamy 333907
62 Technik renowacji elementów architektury 311210
63 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219
64 Technik rolnik 314207
65 Technik stylista 311946
66 Technik technologii drewna 311922
67 Technik usług fryzjerskich 514105
68 Technik usług kelnerskich 513102
69 Technik usług kosmetycznych 514207
70 Technik weterynarii 324002
71 Złotnik-jubiler 731305
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024 (część I ust. 4 prognozy) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika (część I ust. 5 prognozy).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.145

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Data aktu: 20/01/2023
Data ogłoszenia: 01/02/2023
Data wejścia w życie: 01/02/2023