Utworzenie Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową.

ZARZĄDZENIE Nr 85
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Zespół do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przygotowanie projektu "Planu działania" (Action plan), który będzie podstawą wdrażania "Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2030" i przygotowanie projektu jego okresowej ewaluacji;
2)
proponowanie działań mających na celu zapewnienie spójności procesu wdrażania zintegrowanego zarządzania granicą państwową, w tym zgodności jego inicjatyw z innymi przedsięwzięciami rozwojowymi państwa, a także właściwymi komponentami bezpieczeństwa narodowego, zarządzaniem kryzysowym, działaniami podejmowanymi w ramach współpracy międzynarodowej, w tym europejskiej, przy optymalnej alokacji i wykorzystaniu środków finansowych z budżetu państwa oraz instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających zarządzanie migracją i granicami;
3)
wspieranie skoordynowanego planowania oraz realizacji przedsięwzięć zgodnie z celami i kierunkami "Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2030", opracowywanie propozycji programów zagospodarowania granicy państwowej oraz przygotowanie projektu zasad ich finansowania przez odpowiednie organy;
4)
proponowanie oraz opiniowanie działań dotyczących organizowania i stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym skuteczną pracę organów kontroli granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, chemicznej i radiometrycznej;
5)
proponowanie działań mających na celu koordynację współpracy centralnych i terenowych organów administracji rządowej w zakresie zagospodarowania granicy państwowej;
6)
proponowanie oraz opiniowanie działań mających na celu usprawnienie przekraczania granicy państwowej przez osoby, towary i środki transportu;
7)
przedstawianie propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących granicy państwowej oraz opinii odnośnie do projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych dotyczących granicy państwowej;
8)
proponowanie działań mających na celu koordynację współpracy organów administracji rządowej z organami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania granicy państwowej;
9)
dokonywanie przeglądu "Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2030" oraz przygotowywanie koncepcji jej aktualizacji w ramach wdrażania wieloletniego cyklu polityki strategicznej na rzecz europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2019, s. 1).
2. 
Organy administracji rządowej, w zakresie swoich kompetencji, udzielają Zespołowi niezbędnej pomocy w wykonywaniu jego zadań.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2)
zastępca przewodniczącego - Komendant Główny Straży Granicznej;
3)
zastępca przewodniczącego - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
4)
członkowie:
a)
w randze sekretarza albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
ministra właściwego do spraw budżetu,
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
ministra właściwego do spraw gospodarki,
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
Ministra Obrony Narodowej,
ministra właściwego do spraw transportu,
ministra właściwego do spraw rolnictwa,
ministra właściwego do spraw środowiska,
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
ministra właściwego do spraw zagranicznych,
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
b)
kierownicy urzędów centralnych:
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
Komendant Główny Policji,
Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa,
Główny Inspektor Sanitarny,
Główny Lekarz Weterynarii,
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5)
sekretarz - dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. 
Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zastępowani w pracach Zespołu przez pisemnie upoważnionych przedstawicieli w randze dyrektorów lub zastępców kierowników urzędów centralnych.
§  4. 
Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 4, w tym wojewodów, przedstawicieli zainteresowanych organów państwowych, instytucji i organizacji, a także ekspertów.
§  5. 
Udział w obradach Zespołu może być realizowany także w formie telekonferencji.
§  6. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7. 
1. 
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, nie rzadziej niż raz w roku i przewodniczy jego obradom;
2)
powołuje grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, i zleca im opracowywanie zagadnień wchodzących w zakres działania Zespołu.
2. 
Zadania określone w ust. 1 może wykonywać wyznaczony przez przewodniczącego zastępca przewodniczącego.
§  8. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2. 
Uchwały podejmowane podczas posiedzeń Zespołu są przyjmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3. 
Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.
4. 
Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu nad uchwałami.
5. 
Korespondencja w ramach Zespołu może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. 
Sekretarz Zespołu sporządza i podpisuje protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje również przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, który przewodniczył obradom.
§  9. 
1. 
Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do dnia 31 marca, roczne sprawozdanie z prac Zespołu za poprzedni rok kalendarzowy.
2. 
Sprawozdanie z prac Zespołu zawiera:
1)
dane osoby sporządzającej i zatwierdzającej dokument, podstawę prawną utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem;
2)
wnioski płynące z prac Zespołu;
3)
plany działalności na kolejny rok;
4)
informacje o ewentualnych zagrożeniach realizacji celów;
5)
określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
6)
informacje dotyczące celowości dalszego istnienia Zespołu;
7)
inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
3. 
Do sprawozdania z prac Zespołu dołącza się kopie podjętych uchwał.
§  10. 
Obsługę techniczną i koordynacyjną działalności Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.1122 t.j.

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Utworzenie Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową.
Data aktu: 24/06/2020
Data ogłoszenia: 28/11/2022
Data wejścia w życie: 27/06/2020