Holandia-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2010.06.11.

M.P.2020.944
POROZUMIENIE
z dnia 22 lipca 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK. 3301.30.2019/23

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Królestwa Niderlandów

Haga

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym na podstawie artykułu 7 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zaproponować zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Królestwa Niderlandów na powyższe, niniejsza nota wraz odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania ostatniej noty, w której Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych dotyczących wejścia Porozumienia w życie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, 30 kwietnia 2020

Przekład

Departament Konsularny i Polityki Wizowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Królestwa Niderlandów

Min-BuZa.2020.5396-28

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Departament Konsularny i Polityki Wizowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt przekazać, co następuje:

Departament Konsularny i Polityki Wizowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów wyraża zgodę na propozycję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zawartą w nocie werbalnej z 30 kwietnia 2020, nr DK.3301.30.2019/23, w sprawie zmiany artykułu 4 (w związku z artykułem 7 ustęp 1) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 roku, który otrzymuje następujące brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Umawiającej się Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Umawiająca się Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów ma zaszczyt przekazać ponadto, iż wyraża zgodę aby nota werbalna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejsza nota-odpowiedź stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otrzymania tej notyfikacji.

Departament Konsularny i Polityki Wizowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy najwyższego poważania.

Haga, 22 lipca 2020

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.944

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Holandia-Polska. Porozumienie zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej. Warszawa.2010.06.11.
Data aktu: 22/07/2020
Data ogłoszenia: 16/10/2020
Data wejścia w życie: 01/08/2020