Rosja-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Kaliningrad.2002.07.26.

M.P.2020.838
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej,
podpisana w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

biorąc pod uwagę, że Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska są stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago 7 grudnia 1944 roku,

pragnąc zawrzeć umowę w celu ustanowienia komunikacji lotniczej między terytoriami ich państw i poza ich granicami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

Definicje

1.  Użyte w niniejszej umowie wyrażenia oznaczają:
a) "władze lotnicze": w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, lub inną osobę lub organ, upoważniony do pełnienia funkcji, aktualnie wykonywanych przez tego Ministra, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - Państwową Służbę Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, lub inną osobę lub organ, upoważniony do pełnienia funkcji, aktualnie wykonywanych przez tę Służbę;
b) "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" - przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone i upoważnione zgodnie z artykułem 4 niniejszej umowy;
c) "terytorium" w odniesieniu do państwa - obszary lądowe, wody wewnętrzne, morze terytorialne i przestrzeń powietrzną nad nimi, objęte suwerennością państwa;
d) "Konwencja" - Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago 7 grudnia 1944 roku, a także każdy załącznik do tej konwencji i każdą zmianę do tego załącznika, przyjętą zgodnie z artykułem 90 tej konwencji, z zastrzeżeniem, że taki załącznik i zmiana jego przyjęte są przez Umawiające się Strony oraz każda zmiana do konwencji, przyjęta zgodnie z artykułem 94 konwencji, ratyfikowana jest odpowiednio przez Rzeczpospolitą Polską i Federację Rosyjską;
e) "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze" i "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenia określone w artykule 96 konwencji;
f) "taryfa" - cenę pobieraną za przewóz pasażerów, bagażu i ładunków, a także za usługi agencyjne i inne dodatkowe usługi i warunki, do których stosowana jest ta cena, z wyłączeniem opłaty i warunków za przewóz poczty.
2.  Załącznik do niniejszej umowy stanowi jej integralną część.
Artykuł  2.

Przyznanie praw

Każda Umawiająca się Strona przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa, przewidziane w niniejszej umowie, w celu ustanowienia i eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych na trasach wyszczególnionych w załączniku do niniejszej umowy (takie linie i trasy dalej zwane są odpowiednio - uzgodnione linie i określone trasy).

Artykuł  3.

Prawa

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony będą korzystać przy eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach z następujących praw:
a) przelotu nad terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony bez lądowania;
b) lądowania na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony w celach niehandlowych w punktach, wymienionych w załączniku do niniejszej umowy;
c) lądowania na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony w punktach, wymienionych dla danej trasy w załączniku do niniejszej umowy, w celu zabrania i/lub pozostawienia pasażerów, załadowania i/lub wyładowania poczty i ładunków w ruchu międzynarodowym.
2.  Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może oznaczać przyznania wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania na pokład pasażerów, poczty i ładunków, przewożonych za opłatą lub na zasadzie najmu, między punktami na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Trasy lotów statków powietrznych na uzgodnionych liniach i punkty przekroczenia granic państwowych ustalane są przez każdą Umawiającą się Stronę na terytorium swojego państwa. Przy czym należy mieć na uwadze, że takie trasy i punkty przekroczenia będą dostępne dla wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony i warunki korzystania z nich nie będą mniej korzystne od przedstawianych innym przedsiębiorstwom lotniczym, wykonującym podobne międzynarodowe przewozy.
4.  Techniczne i handlowe zagadnienia, dotyczące lotów statków powietrznych i przewozów pasażerów, ładunków i poczty na uzgodnionych liniach oraz zasady rozliczeń, będą uzgadniane między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi, a w przypadkach przewidzianych niniejszą umową - będą przedstawiane do zatwierdzenia władzom lotniczym Umawiających się Stron.

W celu wykonywania obsługi naziemnej swojego statku powietrznego na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zawierać odpowiednie porozumienia z przedsiębiorstwami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, posiadającymi niezbędne zezwolenia na wykonywanie takiej obsługi.

Artykuł  4.

Wyznaczenie i udzielanie zezwoleń

1.  Każda Umawiająca się Strona ma prawo wyznaczyć przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa lotnicze w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach, powiadamiając o tym pisemnie drugą Umawiającą się Stronę.
2.  Po otrzymaniu takiego powiadomienia, druga Umawiająca się Strona powinna, zgodnie z ustępami 3 i 4 niniejszego artykułu, udzielić niezwłocznie każdemu wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu odpowiednie zezwolenie eksploatacyjne.
3.  Władze lotnicze jednej Umawiającej się Strony przed wydaniem zezwolenia eksploatacyjnego mogą zażądać od wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania przewidziane w ustawach i przepisach normalnie stosowanych przez te władze przy eksploatacji międzynarodowych linii lotniczych.
4.  Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmowy udzielenia zezwolenia eksploatacyjnego, wymienionego w ustępie 2 niniejszego artykułu, lub nałożenia takich warunków jakie może uznać za konieczne przy korzystaniu przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze z praw, wymienionych w artykule 3 niniejszej umowy w przypadku, gdy wymieniona Umawiająca się Strona nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności lub rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony, wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze, lub do obywateli jej państwa.
5.  Po otrzymaniu zezwolenia wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze może rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii pod warunkiem, że uzgodniony między wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi rozkład lotów został zatwierdzony przez władze lotnicze Umawiających się Stron oraz weszły w życie taryfy, ustalone zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszej umowy.
Artykuł  5.

Cofnięcie łub zawieszenie zezwolenia eksploatacyjnego

1.  Każda Umawiająca się Strona ma prawo cofnąć zezwolenie eksploatacyjne lub zawiesić korzystanie z praw, wymienionych w artykule 3 niniejszej umowy, przyznanych wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu drugiej Umawiającej się Strony lub wymagać spełnienia takich warunków, jakie uzna za niezbędne przy korzystaniu z tych praw:
a) w przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności lub rzeczywista kontrola tego wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego należy do Umawiającej się Strony wyznaczającej to przedsiębiorstwo lotnicze albo do obywateli jej państwa;
b) w przypadku, gdy to wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze nie przestrzega ustaw i przepisów państwa Umawiającej się Strony, przyznającej te prawa;
c) w przypadku, gdy wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze w jakikolwiek inny sposób nie będzie stosować się do warunków, przewidzianych w niniejszej umowie.
2.  Prawo, o którym mowa w tym ustępie, będzie mieć zastosowanie jedynie po przeprowadzeniu konsultacji z władzami lotniczymi drugiej Umawiającej się Strony, chyba, że niezwłoczne cofnięcie zezwolenia eksploatacyjnego, zawieszenie korzystania z praw lub nałożenie warunków, wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu, będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw i przepisów lub warunków niniejszej umowy. Takie konsultacje między władzami lotniczymi powinny odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od daty prośby.
Artykuł  6.

Stosowanie ustaw i przepisów

1.  Ustawy i przepisy państwa jednej Umawiającej się Strony,

regulujące przylot i/lub wylot z jego terytorium statków powietrznych wykonujących międzynarodowe loty albo eksploatację lub żeglugę takich statków powietrznych w czasie gdy znajdują się w granicach jego terytorium, stosuje się do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego drugiej Umawiającej się Strony.

2.  Ustawy i przepisy państwa jednej Umawiającej się Strony,

regulujące przybycie, pobyt i opuszczenie jego terytorium przez pasażerów, załogi, bagaż, ładunki i pocztę, a w szczególności przepisy regulujące wymagania paszportowe, celne, walutowe i sanitarne, stosuje się w czasie pobytu w granicach wymienionego terytorium do pasażerów, załóg, bagażu, ładunków i poczty przewożonych statkami powietrznymi wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  7.

Opłaty

Opłaty i inne należności za korzystanie z każdego portu lotniczego, w tym z jego urządzeń, technicznych i innych środków i usług, a także jakiekolwiek należności za korzystanie ze środków nawigacyjnych, środków łączności i usług będą pobierane zgodnie ze stawkami i taryfami, ustanowionymi zgodnie z postanowieniami konwencji przez każdą Umawiającą się Stronę na terytorium swojego państwa.

Artykuł  8.

Tranzyt bezpośredni

Pasażerowie, bagaż i ładunki, znajdujące się w tranzycie bezpośrednim przez terytorium państwa jednej Umawiającej się Strony i nie opuszczające obszaru portu lotniczego przeznaczonego dla tego celu, powinni być poddani jedynie uproszczonej kontroli, z wyjątkiem przypadków dotyczących środków bezpieczeństwa skierowanych przeciwko aktom przemocy i terroryzmu powietrznego, a także przewozu środków narkotycznych. Bagaż i ładunki przewożone w tranzycie bezpośrednim zwolnione są od opłat celnych, podatków i opłat.

Opłaty za dokonywaną obsługę, przechowywanie i formalności celne będą pobierane zgodnie z ustawodawstwem państwa Umawiającej się Strony, na terytorium którego taka obsługa będzie dokonywana.

Artykuł  9.

Zasady eksploatacji uzgodnionych linii

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron będą miały przyznane sprawiedliwe i równe warunki eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach między terytoriami ich państw.
2.  Przy eksploatacji uzgodnionych linii wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony powinny brać pod uwagę interesy wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych drugiej Umawiającej się Strony, tak aby nie oddziaływać niewłaściwie na przewozy ostatnich przedsiębiorstw lotniczych, które eksploatują linię lotniczą na tej trasie lub jej części.
3.  Uzgodnione linie, eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze Umawiających się Stron, powinny odpowiadać ogólnemu zapotrzebowaniu na przewozy na określonych trasach oraz każde wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze powinno jako podstawowe zadanie swojej działalności zaproponować taką zdolność przewozową, która przy rozsądnym (racjonalnym) wskaźniku załadowania odpowiadałaby bieżącemu lub przewidywanemu zapotrzebowaniu na przewozy pasażerów, ładunków i poczty między terytoriami państw Umawiających się Stron.
4.  Przy eksploatacji przewozów przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej z Umawiających się Stron między punktami na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony i punktami w krajach trzecich oferowana przez nie zdolność przewozowa powinna odpowiadać ogólnym zasadom, zgodnie z którymi ta zdolność przewozowa będzie zależeć od zapotrzebowania:
a) w przewozach między krajami, w których rozpoczynają i kończą się przewozy;
b) w przewozach na tym obszarze, przez który przebiega linia lotnicza;

oraz

c) w przewozach bezpośrednich.
5.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony powinny, nie później niż sześćdziesiąt (60) dni przed rozpoczęciem lotów, przedstawić do zatwierdzenia władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony proponowany rozkład, przedstawiający częstotliwość lotów, typ statku powietrznego, zestawienie miejsc pasażerskich i proponowaną do sprzedaży ilość miejsc.
Artykuł  10.

Taryfy

1.  Taryfy na dowolnej uzgodnionej linii będą ustalane na rozsądnym poziomie, z uwzględnieniem wszystkich wiążących się z tym czynników, łącznie z kosztem eksploatacji, rozsądnym zyskiem, charakterystyką linii lotniczej oraz taryfami innych przedsiębiorstw lotniczych na jakiejkolwiek części określonej trasy. Taryfy te powinny być ustalane zgodnie z wymienionymi niżej warunkami niniejszego artykułu.
2.  Taryfy, wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu, a także wysokość prowizji agencyjnych od tych taryf, w miarę możliwości, dla każdej z określonych tras będą uzgadniane między zainteresowanymi wyznaczonymi przedsiębiorstwami lotniczymi, przy konsultacji z innymi przedsiębiorstwami lotniczymi, eksploatującymi całość lub część trasy. Uzgodnione w ten sposób taryfy podlegają zatwierdzeniu przez władze lotnicze Umawiających się Stron.
3.  Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze nie mogą uzgodnić którejkolwiek z tych taryf lub z jakichkolwiek innych powodów, taryfa nie może być uzgodniona zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron powinny dążyć do ustalenia taryfy w drodze wzajemnego porozumienia.
4.  Jeżeli władze lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do zatwierdzenia którejkolwiek z taryf, przedstawionej im zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu lub co do ustanowienia jakiejkolwiek taryfy zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, to rozbieżność ta powinna być rozstrzygnięta zgodnie z artykułem 17 niniejszej umowy.
5.  Taryfy wchodzą w życie jedynie po zatwierdzeniu ich przez władze lotnicze obu Umawiających się Stron.
6.  Taryfy, ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, zachowują ważność do czasu ustalenia nowych taryf.
Artykuł  11.

Opłaty celne

1.  Statki powietrzne, eksploatowane na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony, a także ich normalne wyposażenie, części zapasowe, zapasy materiałów pędnych i smarów, zapasy pokładowe (w tym artykuły żywnościowe, napoje i tytoń), znajdujące się na pokładzie takich statków powietrznych, zwolnione są z opłat celnych, podatków i innych podobnych należności i opłat po przybyciu na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem, że takie wyposażenie, części zapasowe, materiały i zapasy pozostają na pokładzie statku powietrznego do czasu ich ponownego wywozu.
2.  Będą również zwolnione z opłat celnych, podatków, należności i

opłat:

a) zapasy pokładowe zabrane na terytorium państwa jednej Umawiającej się Strony w granicach limitów ustalonych przez właściwe organy wymienionej Umawiającej się Strony i przeznaczone do zużycia na pokładzie statku powietrznego, eksploatowanego na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
b) wyposażenie i części zapasowe wwiezione na terytorium państwa jednej Umawiającej się Strony w celu obsługi technicznej lub naprawy statku powietrznego, eksploatowanego na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony;
c) materiały pędne i smary, przeznaczone do zużycia przez statek powietrzny eksploatowany na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze jednej Umawiającej się Strony, nawet jeżeli zapasy te będą zużyte na odcinku lotu wykonywanego w granicach terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, na którym zostały one zabrane na pokład;
d) niezbędne dokumenty, posiadające nazwę przedsiębiorstwa lotniczego, używane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze drugiej Umawiającej się Strony, w tym bilety lotnicze, lotnicze listy przewozowe, dostarczone lub dostarczane przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony dla swoich służb eksploatacyjnych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony.
3.  Nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów, zapasów, części zapasowych i dokumentów, wymienionych w ustępie 2 niniejszego artykułu, w innych celach, niż te które wprost zostały wymienione w tym ustępie. Wymienione przedmioty mogą pozostawać pod kontrolą lub nadzorem organów celnych, zgodnie z ustawami i przepisami państwa właściwej Umawiającej się Strony.
4.  Wyposażenie pokładowe, materiały, zapasy i części zapasowe, znajdujące się na pokładzie statku powietrznego, eksploatowanego na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony, mogą być wyładowywane na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą organów celnych tej Umawiającej się Strony. W takim przypadku będą one poddane nadzorowi wymienionych organów do czasu, gdy zostaną ponownie wywiezione lub otrzymają inne przeznaczenie, zgodnie z przepisami celnymi tej drugiej Umawiającej się Strony.
5.  Opłaty za dokonywaną obsługę, formalności celne i przechowywanie pobierane są zgodnie z ustawodawstwem celnym państwa Umawiającej się Strony, na terytorium którego dokonywana jest taka obsługa.
Artykuł  12.

Sprzedaż przewozów i transfer dochodów

1.  Wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze każdej Umawiającej się Strony mają prawo do samodzielnej sprzedaży przewozów lotniczych przy użyciu własnych dokumentów przewozowych na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony, zgodnie z ustawami i przepisami tego państwa. Taka sprzedaż może być realizowana bezpośrednio w przedstawicielstwach i/lub oddziałach wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych, zgodnie z ustawami i przepisami państw Umawiających się Stron oraz przez agentów sprzedaży, posiadających odpowiednią zgodę na wykonywanie takich usług.
2.  Każda Umawiająca się Strona udzieli wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony prawa transferu nadwyżki wpływów nad wydatkami, osiągniętych przez te przedsiębiorstwa lotnicze z międzynarodowych przewozów lotniczych.

Transfer taki powinien być dokonywany w walucie wymienialnej według oficjalnego kursu wymiany, obowiązującego w dniu transferu, zgodnie z ustawami i przepisami państwa Umawiającej się Strony, z którego realizowany jest transfer.

3.  Postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu w żaden sposób nie naruszają zagadnień opodatkowania dochodów, które są przedmiotem oddzielnej umowy zawartej między Umawiającymi się Stronami.
Artykuł  13.

Działalność handlowa przedsiębiorstw lotniczych

1.  Dla zabezpieczenia eksploatacji uzgodnionych linii wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony mają prawo ustanowienia na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony swoich przedstawicielstw i/lub oddziałów z niezbędnym personelem administracyjnym, handlowym i technicznym, zgodnie z ustawami i przepisami państwa drugiej Umawiającej się Strony.
2.  Wymieniony w niniejszym artykule personel może składać się z obywateli państw Umawiających się Stron lub obywateli krajów trzecich po uzgodnieniu miedzy właściwymi organami Umawiających się Stron.
Artykuł  14.

Ochrona lotnictwa

1.  Zgodnie ze swoimi prawami i zobowiązaniami, wynikającymi z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony potwierdzają, że ich wzajemne zobowiązanie dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego przed czynami bezprawnej ingerencji stanowi integralną część niniejszej Umowy. Bez ograniczania całokształtu swoich praw i zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, Umawiające się Strony powinny w szczególności działać zgodnie z postanowieniami Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisanej w Tokio 14 września 1963 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, podpisanej w Hadze 16 grudnia 1970 roku, Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej w Montrealu 23 września 1971 roku, Protokołu o zwalczaniu bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu, podpisanego w Montrealu dnia 24 lutego 1988 roku oraz postanowieniami dwustronnych umów obowiązujących między Umawiającymi się Stronami, jak również tych umów, które zostaną zawarte między nimi w przyszłości.
2.  Na żądanie, Umawiające się Strony powinny udzielać sobie nawzajem wszelkiej niezbędnej pomocy w zapobieganiu czynom bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi i innym bezprawnym czynom skierowanym przeciwko bezpieczeństwu takich statków powietrznych, ich pasażerów i załóg, portów lotniczych i urządzeń nawigacji lotniczej, oraz każdemu innemu zagrożeniu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
3.  Umawiające się Strony powinny postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego i wymaganiami technicznymi, ustanowionymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i przewidzianymi w załącznikach do konwencji w zakresie, w jakim takie przepisy i wymagania mają zastosowanie do Umawiających się Stron; Umawiające się Strony będą wymagały, aby użytkownicy statków powietrznych zarejestrowanych w ich państwach, użytkownicy statków powietrznych, którzy mają swoje główne miejsce działalności lub miejsce stałego zamieszkania na terytorium ich państwa, a także użytkownicy międzynarodowych portów lotniczych na terytorium ich państwa działali zgodnie z takimi przepisami o bezpieczeństwie lotniczym.
4.  Każda Umawiająca się Strona zgadza się, aby druga Umawiająca się Strona mogła żądać od użytkowników statków powietrznych, wymienionych w ustępie 3 niniejszego artykułu, przestrzegania wymienionych w tym ustępie przepisów i wymagań bezpieczeństwa lotniczego, wymaganych przez tę drugą Umawiającą się Stronę przy wlocie, wylocie i pobycie w granicach terytorium jej państwa. Każda Umawiająca się Strona zapewni stosowanie odpowiednich środków w granicach terytorium jej państwa dla ochrony statków powietrznych i kontroli pasażerów, załóg, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego, ładunków oraz zapasów pokładowych przed i w czasie załadowywania i rozładowywania. Każda Umawiająca się Strona będzie również przychylnie rozpatrywała prośbę drugiej Umawiającej się Strony o zastosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa w przypadku szczególnego zagrożenia.
5.  W przypadku zaistnienia aktu lub groźby zaistnienia aktu bezprawnego zawładnięcia cywilnymi statkami powietrznymi albo innych bezprawnych aktów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu statków powietrznych, ich pasażerów i załogi, portów lotniczych lub urządzeń nawigacji lotniczej, Umawiające się Strony powinny udzielać sobie nawzajem pomocy przez ułatwienie łączności oraz inne odpowiednie środki, mające na celu szybkie i bezpieczne zakończenie takiego zdarzenia lub groźby jego zaistnienia.
Artykuł  15.

Uznawanie świadectw i licencji

1.  Obowiązujące świadectwa zdatności do lotu, świadectwa kwalifikacji i licencje, wystawione lub uznane za ważne przez jedną Umawiającą się Stronę, będą uznawane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę dla celów eksploatacji uzgodnionych linii, pod warunkiem, że wymagania stawiane dla takich świadectw lub licencji, odpowiadają lub są wyższe od minimalnych standardów ustanowionych konwencją.
2.  Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie jednakże prawo odmowy uznania za ważne, w związku z lotami nad terytorium swojego państwa, świadectw kwalifikacji i licencji wystawionych obywatelom jej państwa przez drugą Umawiającą się Stronę.
Artykuł  16.

Przekazywanie danych statystycznych

Władze lotnicze Umawiających się Stron powinny przekazywać sobie wzajemnie, na prośbę, dane statystyczne lub inne odpowiednie informacje, dotyczące przewozów na uzgodnionych liniach.

Artykuł  17.

Konsultacje

Władze lotnicze Umawiających się Stron mogą okresowo konsultować się wzajemnie w celu zapewnienia konstruktywnej współpracy we wszystkich zagadnieniach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. Konsultacje powinny rozpocząć się w terminie sześćdziesięciu (60) dni od daty prośby o ich przeprowadzenie, chyba że władze lotnicze Umawiających się Stron uzgodnią inny termin.

Artykuł  18.

Rozstrzyganie sporów

1.  Rozbieżności związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy lub załącznika do niej, będzie rozstrzygany w drodze rozmów między władzami lotniczymi Umawiających się Stron. Jeżeli władze lotnicze nie osiągną porozumienia, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną.
2.  W przypadku, jeśli rozstrzygnięcie nie może być osiągnięte zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, na prośbę którejkolwiek z Umawiających się Stron, spór przedstawiony zostanie do rozstrzygnięcia trybunałowi arbitrażowemu, złożonemu z trzech arbitrów, z których dwóch wyznaczonych zostanie przez każdą z Umawiających się Stron, a trzeciego - wyznaczą dwaj wyznaczeni arbitrzy i ten trzeci arbiter będzie pełnił obowiązki przewodniczącego trybunału arbitrażowego. Każda Umawiająca się Strona wyznaczy arbitra w okresie sześćdziesięciu (60) dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną przez jedną Umawiającą się Stronę od drugiej żądania rozstrzygnięcia sporu w drodze arbitrażu, a trzeci arbiter wyznaczony zostanie w terminie następnych sześćdziesięciu (60) dni. W przypadku, jeśli którakolwiek z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra w wyznaczonym terminie albo jeżeli trzeci arbiter nie będzie wyznaczony w ustalonym terminie, każda z Umawiających się Stron może się zwrócić do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego z prośbą o wyznaczenie arbitra lub arbitrów, zależnie od potrzeby. W takim przypadku trzecim arbitrem powinien być obywatel państwa trzeciego i pełnić będzie obowiązki przewodniczącego trybunału arbitrażowego.
3.  Trybunał arbitrażowy podejmuje swoje orzeczenie większością głosów. Takie orzeczenie obowiązuje obie Umawiające się Strony. Każda Umawiająca się Strona pokrywa koszty udziału swojego arbitra w rozprawie. Koszty związane z udziałem w rozprawie przewodniczącego trybunału arbitrażowego i inne podobne koszty będą równo podzielone między Umawiającymi się Stronami. Trybunał arbitrażowy powinien samodzielnie określić procedurę swojej pracy odnośnie wszystkich innych zagadnień.
4.  Jeżeli, i jak długo, jedna lub druga Umawiająca się Strona nie stosuje się do decyzji wydanej zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, wstrzymać lub cofnąć prawa ub przywileje, udzielone zgodnie z niniejszą umową tej Umawiającej się Stronie, która nie wywiązuje się z wymienionych zobowiązań, powiadamiając o tym pisemnie drugą Umawiającą się Stronę.
Artykuł  19.

Zmiana umowy

Jeśli jedna z Umawiających się Stron zaproponuje zmianę warunków niniejszej umowy lub załącznika do niej, między władzami lotniczymi Umawiających się Stron przeprowadzone zostaną konsultacje w zakresie proponowanej zmiany. Konsultacje powinny rozpocząć się w terminie sześćdziesięciu (60) dni od dnia prośby o ich przeprowadzenie, jeśli władze lotnicze Umawiających się Stron nie uzgodnią innego terminu. Zmiany do umowy wejdą w życie po wymianie not. Zmiany do załącznika mogą być przyjęte po uzgodnieniu między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.

Artykuł  20.

Konwencje wielostronne

W przypadku przystąpienia obu Umawiających się Stron do wielostronnej konwencji, niniejsza umowa zostanie zmieniona zgodnie z postanowieniami tej konwencji.

Artykuł  21.

Rejestracja umowy

Niniejsza umowa i jakiekolwiek zmiany do niej powinny być zarejestrowane w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  22.

Wejście w życie

1.  Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu późniejszego pisemnego powiadomienia o wypełnieniu przez Umawiające się Strony krajowych procedur, niezbędnych dla wejścia jej w życie.
2.  Od dnia wejścia w życie niniejszej umowy utraci moc, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską, Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o komunikacji lotniczej z dnia 24 kwietnia 1968 roku, ze wszystkimi zmianami do niej.
Artykuł  23.

Termin obowiązywania umowy

1.  Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2.  Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zawiadomić drugą Umawiającą się Stronę o swoim zamiarze wypowiedzenia niniejszej umowy. Takie powiadomienie równocześnie powinno być skierowane do

Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Niniejsza umowa utraci moc po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia otrzymania takiego powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę, chyba, że w drodze wzajemnego porozumienia się, takie powiadomienie zostanie wycofane przed upływem tego terminu.

Jeżeli druga Umawiająca się Strona nie potwierdzi otrzymania powiadomienia, to będzie ono uznane za otrzymane po czternastu (14) dniach od otrzymania tego powiadomienia przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Sporządzono w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

ZAŁĄCZNIK
1. Wykaz tras
a) Przedsiębiorstwom lotniczym wyznaczonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje się prawo do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych na następujących trasach:
Punkty

Początkowe

Punkty pośrednie Punkty w Federacji Rosyjskiej Punkty położone dalej
Jakiekolwiek punkty w Rzeczypospolitej Polskiej jakiekolwiek* punkty Moskwa; St. Petersburg i inne punkty, które zostaną uzgodnione później jakiekolwiek* punkty
b) Przedsiębiorstwom lotniczym wyznaczonym przez Rząd Federacji Rosyjskiej przyznaje się prawo do wykonywania międzynarodowych przewozów lotniczych na następujących trasach:
Punkty Początkowe Punkty pośrednie Punkty w Rzeczypospolitej Polskiej Punkty położone dalej
Jakiekolwiek punkty w Federacji Rosyjskiej jakiekolwiek* punkty Warszawa; Gdańsk i inne punkty, które zostaną uzgodnione później jakiekolwiek* punkty

*Punkty pośrednie i punkty położone dalej powinny być przedmiotem uzgodnień między władzami lotniczymi Umawiających się Stron, gdy przedsiębiorstwa lotnicze będą zamierzały wykonywać loty na uzgodnionych liniach.

2. Uwagi:
A. Inne punkty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium Federacji Rosyjskiej podlegają zatwierdzeniu przez władze lotnicze Umawiających się Stron.
B. Jakiekolwiek punkty na trasach, określonych w niniejszym załączniku, mogą być omijane w jakimkolwiek lub we wszystkich lotach, pod warunkiem, że loty te rozpoczynają lub kończą się na terytorium państwa Umawiającej się Strony wyznaczającej przedsiębiorstwo lotnicze.
C. Każda Umawiająca się Strona może wyznaczyć jedno przedsiębiorstwo lotnicze do wykonywania regularnych lotów na określonej trasie. W przypadku, jeżeli zdolność przewozowa wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych obu Umawiających się Stron nie będzie odpowiadała zapotrzebowaniu na przewozy na określonej trasie, wyznaczenie drugiego przedsiębiorstwa lotniczego z każdej Umawiającej się Strony, będzie przedmiotem porozumienia władz lotniczych Umawiających się Stron.
D. Loty czarterowe, dodatkowe i nieregularne mogą być wykonywane po wstępnym zgłoszeniu przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze, które powinno być przekazane nie później niż czterdzieści osiem (48) godzin przed wylotem statku powietrznego, nie wliczając dni wolnych i świątecznych. Zgłoszenia przedsiębiorstw lotniczych nie wyznaczonych będą przedstawiane do rozpatrzenia zgodnie z wewnętrznymi przepisami Umawiających się Stron.
E. Przy rozpatrywaniu zagadnień związanych z lotami czarterowymi przedsiębiorstw lotniczych nie wyznaczonych na uzgodnionych liniach, na których wykonywane są loty przez wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze, Umawiające się Strony powinny brać pod uwagę interesy wyznaczonych przedsiębiorstw lotniczych, tak aby nie oddziaływać niewłaściwie na ich działalność na określonych trasach.
F. Wykonując loty na określonych trasach, wyznaczone przedsiębiorstwa lotnicze jednej Umawiającej się Strony mogą zawierać umowy o współpracy handlowej typu block-space, code-share lub umowy leasingowe:
a) z wyznaczonym (wyznaczonymi) przedsiębiorstwem lotniczym (przedsiębiorstwami lotniczymi) drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem, że wszystkie przedsiębiorstwa lotnicze zawierające takie umowy posiadają odpowiednie upoważnienie i spełniają wymagania zwykle stosowane do takich umów;
b) z przedsiębiorstwami lotniczymi krajów trzecich, pod warunkiem, że wszystkie przedsiębiorstwa lotnicze zawierające takie umowy posiadają odpowiednie upoważnienie i spełniają wymagania zwykle stosowane do takich umów oraz że te kraje trzecie posiadają odpowiednie porozumienia z władzami lotniczymi Umawiających się Stron, zezwalające na wykonywanie lotów zgodnie z umowami przewidzianymi w niniejszym ustępie;
G. Nie zezwala się zarówno wyznaczonym, jak i nie wyznaczonym przedsiębiorstwom lotniczym Umawiających się Stron na eksploatowanie statków powietrznych wziętych w leasing z załogami.
H. Prawa wyznaczonego przedsiębiorstwa lotniczego jednej Umawiającej się Strony do przewozu pasażerów, ładunków i poczty między punktami na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony i punktami w krajach trzecich, będą przedmiotem porozumienia między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.
I. Prawa łączenia punktów początkowych lub punktów przeznaczenia na terytoriach państw Umawiających się Stron, jak również tych punktów z punktami w krajach trzecich będą przedmiotem porozumienia między władzami lotniczymi Umawiających się Stron.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020