Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Mieszkalnictwa.

M.P.20.572
ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. poz. 129 i 1282) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

2) pozostali członkowie Rady:

a) minister właściwy do spraw aktywów państwowych,

b) minister właściwy do spraw budżetu,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

e) minister właściwy do spraw klimatu,

f) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

g) minister właściwy do spraw pracy,

h) minister właściwy do spraw rodziny,

i) minister właściwy do spraw rolnictwa,

j) minister właściwy do spraw środowiska,

k) minister właściwy do spraw transportu,

l) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,

m) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu,

n) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy mieszkalnictwa,

o) Prezes Rządowego Centrum Legislacji,

p) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości,

q) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,

r) Prezes Zarządu PFR Nieruchomości S.A.;

3) sekretarz Rady - osoba zatrudniona w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczona przez przewodniczącego Rady.";

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są pokrywane z budżetu państwa z części 18 - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw mieszkalnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020