Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

M.P.2020.322
UCHWAŁA Nr 75/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 78 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. określa załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARSZAWIE, WŁAŚCIWEJ DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY, WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych za granicą są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".
2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą w miarę możliwości powinny korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (M.P. poz. 308).
3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą oraz login i hasło umożliwiające korzystanie z tego oprogramowania, przekazane konsulowi przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.
4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół wyników głosowania w obwodzie, a następnie dane z protokołu przesyłają do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.
5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół wyników głosowania w obwodzie ręcznie, według wzoru określonego uchwałą nr 45/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 319).
6. Podpisany i opieczętowany protokół wyników głosowania w obwodzie obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem do Okręgowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem konsula.
7. W razie braku możliwości przekazania protokołu wyników głosowania w obwodzie w sposób wskazany w pkt 6 obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu wyników głosowania w obwodzie konsul zapisuje odpowiednio na formularzu protokołu wyników głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy "protokół wyników" i wpisując wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzone w ten sposób zapisy wyników głosowania w obwodzie konsul opatruje pieczątką imienną i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go pieczątką imienną i podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.
8. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.
9. Okręgowa Komisja Wyborcza - po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych - może powołać konsula na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 Kodeksu wyborczego. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie wskazane w pkt 3. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole wyników głosowania w obwodzie, o którym mowa w pkt 6, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 7.
10. Konsul niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku takiej możliwości, faksem sporządzone w sposób wskazany w pkt 7 informacje o wynikach głosowania w obwodach bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej.
11. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.
12. Jeden egzemplarz podpisanego i opieczętowanego protokołu wyników głosowania w obwodzie obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

"Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie

Obwód głosowania nr ...................

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

............................................................................"

(siedziba)

13. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:
1) kopertę z protokołem wyników głosowania w obwodzie;
2) protokoły posiedzeń i uchwały podjęte przez obwodową komisję wyborczą (jeżeli zostały podjęte);
3) drugi egzemplarz protokołu wyników głosowania w obwodzie, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.
14. Otrzymane koperty z protokołami wyników głosowania w obwodzie konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami wyników głosowania w obwodzie nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
15. Drugie egzemplarze protokołów wyników głosowania w obwodzie wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od:
1) ministra właściwego do spraw zagranicznych informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami;
2) dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z pieczęcią.
16. Uchwałę stosuje się także w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania.

Zmiany w prawie

Przywóz sprzętu ochronnego i medycznego bez VAT i akcyzy

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na zwolnienie z cła i VAT sprzętu ochronnego i medycznego przywożonego do Polski. Obejmie ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Zwolnienie obowiązuje od 30 stycznia do 31 lipca 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 03.04.2020
Będą pieniądze wspierające działalność kulturalną w sieci w czasie epidemii

Finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą internetu w czasie epidemii, przewiduje rozporządzenie podpisane przez ministra kultury. Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.04.2020
Raportowanie wszystkich schematów podatkowych zawieszone

Specustawa pomocowa zawiesiła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR). Nie do końca jednak wiadomo, czy chodzi o wszystkie schematy czy tylko te krajowe. Zdaniem ekspertów, zawieszenie dotyczy wszystkich transakcji – także tych międzynarodowych.

Krzysztof Koślicki 02.04.2020
Tarcza antykryzysowa nieskutecznie poprawia procedury budowlane

Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku w związku z przeciwdziałaniem epidemii wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej. Taką zmianę przewiduje nowelizacja specustawy do walki z koronawirusem. Nie wiadomo jednak jaki organ i w jakiej formie ma informować inwestor.

Jolanta Ojczyk 01.04.2020
Jest już specustawa antykryzysowa - na jaką pomoc mogą liczyć firmy

W sobotę nad ranem Sejm uchwalił pakiet ustaw, które mają wprowadzić tzw. tarczę antykryzysową. Przewidują one wprowadzenie m.in. dofinansowania do wynagrodzeń, pomoc w otrzymaniu płynności finansowej, a także wydłużenie wielu terminów obowiązujących przedsiębiorców.

Jolanta Ojczyk 01.04.2020
Tarcza antykryzysowa jest już opublikowana i obowiązuje

We wtorek Sejm zakończył pracę nad tzw. tarczą antykryzysową, mającą ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. Poparł 32 poprawki Senatu, ale odrzucił dwie najważniejsze - dotyczące kodeksu wyborczego i Rady Dialogu Społecznego. Prezydent tego samego dnia podpisał ustawy, z których składa się "tarcza" i zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd już jednak pracuje nad Tarczą 2.

Jolanta Ojczyk 31.03.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.322

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Data aktu: 16/03/2020
Data ogłoszenia: 24/03/2020
Data wejścia w życie: 16/03/2020