Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.12.202
ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Środowiska nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789, z 2010 r. Nr 61, poz. 795 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 386).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1. Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671), do spraw:
1) gospodarki wodnej;
2) środowiska.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Ekonomiczny;
2) Departament Funduszy Europejskich;
3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4) Departament Gospodarki Odpadami;
5) Departament Informacji o Środowisku;
6) Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
7) Departament Ochrony Powietrza;
8) Departament Prawny;
9) Departament Zasobów Wodnych;
10) Departament Zrównoważonego Rozwoju;
10a) 1 Biuro do spraw Węglowodorów;
11) Biuro Dyrektora Generalnego;
11a) 2 Biuro Finansowe;
12) Biuro Kadr i Szkoleń;
13) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
14) Biuro Ministra.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Zasobów Wodnych.
§  4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2) Departament Gospodarki Odpadami;
3) Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
4) Departament Ochrony Powietrza;
5) Departament Zrównoważonego Rozwoju;
6) 3 Biuro do spraw Węglowodorów.
§  5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.
2 Załącznik § 2 pkt 11a dodany przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 9 maja 2013 r. (M.P.13.380) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 maja 2013 r.
3 Załącznik § 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020