Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789, z 2010 r. Nr 61, poz. 795 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 386).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1.
Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671), do spraw:
1)
gospodarki wodnej;
2)
środowiska.
§  2.
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Ekonomiczny;
2)
Departament Funduszy Europejskich;
3)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4)
Departament Gospodarki Odpadami;
5)
Departament Informacji o Środowisku;
6)
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
7)
Departament Ochrony Powietrza;
8)
Departament Prawny;
9)
Departament Zasobów Wodnych;
10)
Departament Zrównoważonego Rozwoju;
10a) 1
Biuro do spraw Węglowodorów;
11)
Biuro Dyrektora Generalnego;
11a) 2
Biuro Finansowe;
12)
Biuro Kadr i Szkoleń;
13)
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
14)
Biuro Ministra.
§  3.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Zasobów Wodnych.
§  4.
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2)
Departament Gospodarki Odpadami;
3)
Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
4)
Departament Ochrony Powietrza;
5)
Departament Zrównoważonego Rozwoju;
6) 3
Biuro do spraw Węglowodorów.
§  5.
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.
2 Załącznik § 2 pkt 11a dodany przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 9 maja 2013 r. (M.P.13.380) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 maja 2013 r.
3 Załącznik § 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.

Zmiany w prawie

Od dziś międzynarodowe firmy transportowe muszą mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2012.202

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.
Data aktu: 05/04/2012
Data ogłoszenia: 06/04/2012
Data wejścia w życie: 07/04/2012