Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.12.202
ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Środowiska nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz. 789, z 2010 r. Nr 61, poz. 795 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 386).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§  1. Ministerstwo Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671), do spraw:
1) gospodarki wodnej;
2) środowiska.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Ekonomiczny;
2) Departament Funduszy Europejskich;
3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
4) Departament Gospodarki Odpadami;
5) Departament Informacji o Środowisku;
6) Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
7) Departament Ochrony Powietrza;
8) Departament Prawny;
9) Departament Zasobów Wodnych;
10) Departament Zrównoważonego Rozwoju;
10a) 1 Biuro do spraw Węglowodorów;
11) Biuro Dyrektora Generalnego;
11a) 2 Biuro Finansowe;
12) Biuro Kadr i Szkoleń;
13) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
14) Biuro Ministra.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Zasobów Wodnych.
§  4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:
1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2) Departament Gospodarki Odpadami;
3) Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody;
4) Departament Ochrony Powietrza;
5) Departament Zrównoważonego Rozwoju;
6) 3 Biuro do spraw Węglowodorów.
§  5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 10a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.
2 Załącznik § 2 pkt 11a dodany przez § 1 zarządzenia nr 35 z dnia 9 maja 2013 r. (M.P.13.380) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 maja 2013 r.
3 Załącznik § 4 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 40 z dnia 2 lipca 2013 r. (M.P.13.561) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 lipca 2013 r.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021