Sposób wystawiania recept.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
w sprawie sposobu wystawiania recept. *

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489, z 1956 r. Nr 12, poz. 61, z 1989 r. Nr 30, poz. 158 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) oraz art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przepisy artykułów powołanych w zarządzeniu bez bliższego określenia oznaczają przepisy ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646).
§  2.
1.
Recepta wystawiona przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera lub felczera, zwanego dalej "wystawiającym receptę", powinna być napisana czytelnie, pismem odręcznym lub maszynowym i zawierać:
1)
imię i nazwisko oraz adres osoby, na rzecz której recepta jest wystawiona,
2)
wiek, jeżeli receptę wystawiono osobie, która nie ukończyła 15 lat,
3)
międzynarodową lub handlową nazwę leku,
4)
w miarę potrzeby - postać, w jakiej lek ma być wydany, oraz dawkę, w przypadku kiedy lek jest zarejestrowany w więcej niż jednej dawce,
5)
ilość leku gotowego, a w przypadku leku recepturowego nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do sporządzenia leku recepturowego,
6)
sposób dawkowania, jeżeli przepisany lek zawiera w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową; w przypadku gdy zaordynowano lek silnie działający, zamiast sposobu dawkowania można stosować adnotację "wiadomo",
7)
datę wystawienia recepty,
8)
podpis wystawiającego receptę,
9)
odcisk pieczęci wystawiającego receptę, zawierającej imię i nazwisko, posiadaną specjalność, jego adres i numer telefonu (jeżeli go posiada) oraz oznaczenie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu wyrażone symbolem lub kodem paskowym; na recepcie wystawionej przez lekarza psychiatrę lub lekarza zatrudnionego w poradni zdrowia psychicznego pieczęć wystawiającego receptę może nie zawierać adresu i numeru telefonu,
10)
odcisk pieczęci umieszczony na awersie recepty w lewym górnym rogu, zawierającej nazwę zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego, jego adres uwzględniający również nazwę województwa, a także numer telefonu (jeżeli go posiada). W przypadku druków recept wzoru Mz/Pom-31 i Mz/Pom-34 zamiast odcisku pieczęci nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego mogą być wykonane drukiem.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się do recept przeznaczonych przez wystawiającego dla siebie, oznaczonych "pro medico" lub "pro autore", oraz recept wystawianych dla małżonka, zstępnych i wstępnych w linii prostej, z dokonaną adnotacją "rodzina".
§  3.
1.
W przypadku wystawiania recepty uprawniającej do nabycia leku, środka antykoncepcyjnego, artykułu sanitarnego, preparatu diagnostycznego lub sprzętu jednorazowego użytku za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie, wystawiający receptę obowiązany jest ponadto:
1)
umieścić w prawnym górnym rogu recepty symbol terytorialny, określony w załączniku nr 6 do zarządzenia, lub nazwę województwa zgodnie z miejscem stałego pobytu pacjenta, z wyjątkiem osób uprawnionych do stałego korzystania ze świadczeń zdrowotnych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji lub świadczeń zdrowotnych kolejowej służby zdrowia,
2)
oznaczyć, że osoba, na której rzecz jest wystawiona recepta, uprawniona jest do bezpłatnej pomocy leczniczej - poprzez dokonanie adnotacji "ubezp.",
3)
dokonać odpowiedniej adnotacji uzupełniającej stosownie do ust. 2.
2.
Adnotacje uzupełniające, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stanowią:
1)
adnotacja "10.34" - umieszczona w rubryce "Nr usługi" - na receptach według wzoru Mz/Pom-35, jeżeli zastępuje ona receptę według wzoru Mz/Pom-34,
2)
adnotacja "ZHK" i podpis wystawiającego receptę umieszczony obok tej adnotacji - dla zasłużonych honorowych dawców krwi,
3)
adnotacja "POO-MON" - dla osób posiadających uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy,
4)
adnotacja "IW" i podpis wystawiającego receptę umieszczony obok tej adnotacji - dla osób posiadających uprawnienia wynikające z art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy,
5)
właściwa adnotacja "MON, "MSWiA" lub "PKP" - dla osób uprawnionych do stałego korzystania ze świadczeń zdrowotnych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i utrzymywanych przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji lub świadczeń zdrowotnych kolejowej służby zdrowia,
6)
adnotacja "BL" - dla osób nie posiadających uprawnień do stałego korzystania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 5.
3.
Potwierdzeniem uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest wydana przez Zarząd Główny lub zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi.
4.
Potwierdzeniem uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 4, oprócz odcinka renty z miesiąca poprzedzającego świadczenia zdrowotne są wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:
1)
odpowiednie książki - w przypadku inwalidy wojennego lub wojskowego,
2)
wpis w książce, o której mowa w pkt 1, zawierający imię i nazwisko uprawnionego członka rodziny oraz stopień pokrewieństwa - w odniesieniu do uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów członka rodziny inwalidy wojennego,
3)
wpis w legitymacji emeryta lub rencisty o treści "członek rodziny po poległym żołnierzu - zmarłym inwalidzie wojennym i wojskowym" albo indywidualne zaświadczenie o treści jak wyżej lub odcinek renty z miesiąca poprzedzającego świadczenie zdrowotne z symbolami świadczenia "ZR", "WZR", "OZR" - w odniesieniu do uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów członków rodziny po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych.
5.
Odcinek renty, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany w przypadku osób nie zaliczonych do żadnej z grup inwalidów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 136, poz. 636).
§  4.
Nazwy leków lub środków antykoncepcyjnych należy podawać w pełnym brzmieniu.
§  5.
W przypadku gdy nazwa leku lub środka antykoncepcyjnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, jest nazwą handlową, wystawiający receptę może umieścić na recepcie zastrzeżenie dla apteki nie pozwalające na wydanie leku lub środka antykoncepcyjnego o innej nazwie handlowej, a o tej samej nazwie międzynarodowej - przez dokonanie adnotacji "NZ" (nie zamieniać) umieszczonej przy nazwie leku lub środka antykoncepcyjnego.
§  6.
1.
Wystawiający receptę, z zastrzeżeniem ust. 3, może umieścić na recepcie polecenie dla apteki powtórnego wydania leku lub środka antykoncepcyjnego na podstawie etykiety aptecznej lub wydruku komputerowego, stanowiących odpis recepty, przez zamieszczenie wyrazu "powtórzyć" lub innego równoznacznego, określając równocześnie, ile razy lek lub środek antykoncepcyjny ma być powtórnie wydany i w jakim czasie.
2.
Wydanie leku lub środka antykoncepcyjnego na podstawie etykiety aptecznej lub wydruku komputerowego stanowiących odpis recepty możliwe jest tylko za 100% odpłatnością.
3.
Nie dopuszcza się umieszczenia polecenia "powtórzyć", jeżeli lek gotowy lub lek recepturowy zawiera w swym składzie środek odurzający, substancję psychotropową, substancję bardzo silnie działającą, kodeinę i jej sole lub efedrynę i jej sole.
4.
Wystawiający receptę może również umieścić na recepcie polecenie dla apteki wydania leku poza kolejnością przez zamieszczenie adnotacji "Cito" lub innej równoznacznej.
§  7.
1.
Ilość leku gotowego, środka antykoncepcyjnego lub preparatu diagnostycznego, z zastrzeżeniem ust. 2, określa się przez podanie liczby opakowań wyrażonych cyfrą arabską oraz adnotacją "op.", zamiennie "lg." (lagena), lub liczby określającej liczbę jednostek dawkowania (np. tabletek, kapsułek itp.) niezbędnej dla kuracji, wyrażonej cyfrą arabską.
2.
W przypadku wystawiania recepty na antybiotyk lub sulfonamid oraz lek stosowany w chemioterapii nowotworowej w formie stałej stosowanej doustnie, ilość leku określa się wyłącznie przez podanie wielkości dawki, jednostki dawkowania oraz liczby wyrażonej cyfrą arabską, określającej ilość jednostek dawkowania danej postaci leku, niezbędnych dla kuracji.
3.
Ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego należy podawać wagowo, w systemie metrycznym lub jednostkach międzynarodowych, z tym jednak że ilość surowca farmaceutycznego:
1)
płynnego - można podawać w kroplach,
2)
będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci leku - można oznaczyć wyrazami "ilość odpowiednia" bądź "quantum satis" (q.s.).
4.
Przy wystawianiu recepty na lek recepturowy liczbę kropli, czopków, gałek, proszków itp. określa się cyframi rzymskimi lub arabskimi.
§  8.
Na recepcie dotyczącej leku zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową, substancję bardzo silnie działającą lub silnie działającą, wystawiający receptę obowiązany jest, jeżeli przypisana dawka jednorazowa lub dzienna przekracza odpowiednio dawkę maksymalną jednorazową lub dzienną, obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik, zapisać ją słownie oraz umieścić swój podpis.
§  9.
Ustala się następujące wzory recept uprawniające do nabycia leku, środka antykoncepcyjnego, artykułu sanitarnego, preparatu diagnostycznego lub sprzętu jednorazowego użytku, stanowiące załączniki nr 1-5 do zarządzenia:
1)
Mz/Pom-31 - blankiet recepty w kolorze białym o wymiarach 10,5x15 cm, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia - przeznaczony do wystawiania recept na leki objęte wykazami leków podstawowych, leków uzupełniających, środków antykoncepcyjnych, leki recepturowe oraz na leki i artykuły sanitarne, które przysługują zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 10 i art. 13 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy, a także na leki, środki antykoncepcyjne i materiały medyczne wydawane z apteki za pełną odpłatnością,
2)
Mz/Pom-32 - blankiet recepty w kolorze zielonym o wymiarach 10,5x15 cm, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia - przeznaczony z uwzględnieniem pkt 3 do wystawiania recept na leki i artykuły sanitarne w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy,
3)
Mz/Pom-33 - blankiet recepty w kolorze różowym o wymiarach 10,5x15 cm, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia - przeznaczony do wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe, w tym również środki odurzające i psychotropowe przepisywane w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ustawy, oraz inne środki farmaceutyczne oznakowane "Rp.w." w urzędowym wykazie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
4)
Mz/Pom-34 - blankiet recepty w kolorze białym z niebieskim paskiem o wymiarach 10,5x15 cm, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia - przeznaczony do wystawiania recept na leki, artykuły sanitarne, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, które ze względu na niektóre choroby przewlekłe wrodzone i nabyte oraz zakaźne przysługują zgodnie z art. 11 ustawy bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,
5)
Mz/Pom-35 - odpowiadający formularzowi części wymiennej książeczki usług medycznych, blankiet recepty w kolorze żółtym - stosowany zamiennie ze wzorem Mz/Pom-31 i Mz/Pom-34, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia - przeznaczony do wystawiania recept na leki objęte wykazami leków podstawowych i leków uzupełniających, na środki antykoncepcyjne, leki recepturowe i na leki, które przysługują zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 10 i art. 13 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy oraz na leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, które ze względu na niektóre choroby przewlekłe wrodzone i nabyte oraz choroby zakaźne przysługują zgodnie z art. 11 ustawy bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, a także na leki i materiały medyczne wydawane z apteki za pełną odpłatnością.
§  10.
Recepta uprawniająca do nabycia leku, środka antykoncepcyjnego lub materiału medycznego za pełną odpłatnością powinna zawierać wszystkie elementy druku recepty wzoru Mz/Pom-31, uwzględniającego ich rozmieszczenie zgodne ze wzorem.
§  11.
1.
Recepty na drukach wzoru Mz/Pom-31 i Mz/Pom-34 wystawia się w jednym egzemplarzu.
2.
Recepty na drukach wzoru Mz/Pom-32 wystawia się w trzech egzemplarzach, z których oryginał i pierwszą kopię otrzymuje pacjent, a druga kopia pozostaje w bloczku recept.
3.
Recepty na drukach wzoru Mz/Pom-33 wystawia się z kopią, która pozostaje w bloczku recept.
4.
Recepty na drukach wzoru MZ/Pom-35 wystawia się w trzech egzemplarzach, z których oryginał i pierwszą kopię pozostawia się w książeczce usług medycznych, a drugą kopię dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  12.
1.
Na jednej recepcie uprawniającej do nabycia leku, artykułu sanitarnego, środka antykoncepcyjnego lub preparatu diagnostycznego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością, bezpłatnie lub pełnopłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zapisuje się jeden lek gotowy, artykuł sanitarny lub preparat diagnostyczny, lub środek antykoncepcyjny w ilości nie większej niż dwa opakowania. Na tej samej recepcie można zapisać również środek farmaceutyczny będący rozpuszczalnikiem niezbędnym do zastosowania zapisanego leku.
2.
W przypadku uzasadnionej potrzeby dłuższego zastosowania leku lub środka antykoncepcyjnego, lek lub środek wolno zapisać w ilości niezbędnej na:
1)
dwumiesięczną kurację - w przypadku leku,
2)
dwumiesięczne stosowanie - w przypadku środka antykoncepcyjnego,

pod warunkiem podania na recepcie sposobu dawkowania.

3.
Na jednej recepcie wystawianej na druku wzoru Mz/Pom-35 można zapisać do pięciu leków w ramach jednej jednostki chorobowej lub jeden środek antykoncepcyjny w ilości nie większej niż dwa opakowania każdego leku lub środka. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Na jednej recepcie można zapisać jeden lek recepturowy w ilości zgodnej z przepisami określającymi ilość leku recepturowego sporządzonego w aptece, za który wnosi się opłatę ryczałtową. W uzasadnionych przypadkach na jednej recepcie można zapisać najwyżej podwójną ilość leku recepturowego, pod warunkiem że zostanie zachowana jego trwałość w okresie stosowania.
5.
Na jednej recepcie, w przypadkach określonych w art. 9 ust. 2 ustawy, można zapisać jeden artykuł sanitarny w ilości nie większej niż na dwutygodniowe potrzeby.
6.
Na jednej recepcie, w przypadkach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy, można zapisać strzykawki do insuliny wraz z igłami w ilości do 30 szt.
7.
Jeżeli na recepcie zapisano więcej niż jeden lek gotowy, przyjmujący receptę do realizacji, po uzgodnieniu z osobą przedstawiającą receptę i po dokonaniu odpowiedniej adnotacji na recepcie, może wydać jeden lek na zasadach określonych w recepcie oraz pozostałe leki wydać za pełną odpłatnością. Postanowienie nie dotyczy recept wystawianych na druku wzoru Mz/Pom-35.
§  13.
1.
Recepta może być, z zastrzeżeniem ust. 2-4, zrealizowana w ciągu 30 dni od daty wystawienia.
2.
Recepta na antybiotyki oraz środki odurzające może być realizowana w ciągu 14 dni od daty wystawienia.
3.
Recepta wystawiona przez lekarza zakładu pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) może być zrealizowana w ciągu 5 dni od daty wystawienia.
4.
Recepta na środki farmaceutyczne lub materiały medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych może być zrealizowana w ciągu 90 dni od daty wystawienia.
§  14.
Wystawienie recepty na lek, środek antykoncepcyjny, artykuł sanitarny, preparat diagnostyczny lub sprzęt jednorazowego użytku, zapisany na drukach recept wzorów Mz/Pom-31, Mz/Pom-32, Mz/Pom-33, Mz/Pom-34 i Mz/Pom-35, powinno być odnotowane przez wystawiającego receptę w dokumentacji medycznej pacjenta.
§  15.
Druki recept wzoru Mz/Pom-32 i wzoru Mz/Pom-33 sąd drukami ścisłego zarachowania.
§  16.
1.
Druki recept wzoru Mz/Pom-32 i Mz/Pom-33 są kolejno numerowane i zestawiane w bloczkach recept.
2.
Zakłady opieki zdrowotnej zaopatrują się w bloczki recept według wzoru Mz/Pom-32 i Mz/Pom-33 w jednostce organizacyjnej wskazanej przez wojewodę.
3.
Zakład opieki zdrowotnej wydaje za pokwitowaniem bloczki recept, o których mowa w ust. 1, osobom uprawnionym do wystawiania recept w tym zakładzie; pozostałym osobom uprawnionym do wystawiania recept bloczki recept wydaje jednostka organizacyjna wskazana przez wojewodę.
§  17.
1.
W razie utraty bloczka recept lub recepty będącej drukiem ścisłego zarachowania, osoby, o których mowa w § 16 ust. 3, są obowiązane niezwłocznie powiadomić o tym fakcie i o jego okolicznościach jednostkę organizacyjną, która wydała bloczek recept.
2.
Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, powiadamia o fakcie utraty bloczka recept lub recepty, właściwego ze względu na siedzibę zakładu wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
§  18.
1.
Przyjmujący receptę do realizacji dokonuje adnotacji o sposobie odpłatności za wydany lek, środek antykoncepcyjny, preparat diagnostyczny, sprzęt jednorazowego użytku lub artykuł sanitarny.
2.
Przed wydaniem środka farmaceutycznego lub materiału medycznego realizujący receptę dokonuje otaksowania recepty.
3.
W przypadku braku adnotacji o adresie pacjenta lub adnotacji "ubezp." bądź adnotacji zawierającej symbol terytorialny (nazwę) województwa lub "IW" i podpisu lekarza w przypadku inwalidy wojskowego lub wojennego, a także "ZHK" i podpisu w przypadku zasłużonego dawcy krwi, realizujący receptę może, po przedłożeniu stosownego dokumentu, dokonać odpowiedniego uzupełnienia recepty. Osoba, która przyjęła receptę do realizacji, powinna dokonać stosownej adnotacji, opatrzyć ją podpisem i odciskiem pieczątki osobistej.
§  19.
W razie zaistnienia podejrzenia sfałszowania recepty przyjmujący receptę do realizacji może odmówić wydania środka farmaceutycznego lub materiału medycznego określonego na recepcie.
§  20.
1.
W przypadku gdy ilość leku podstawowego wydawana przez aptekę jest większa niż ilość leku, za którą pobiera się opłatę w wysokości jednego ryczałtu, wówczas:
1)
przy ilościach stanowiących pełną wielokrotność ilości, za którą określony jest ryczałt, pobiera się taką samą wielokrotność opłat ryczałtowych,
2)
w pozostałych przypadkach, kiedy zaordynowana ilość nie jest wielokrotnością ilości, za którą określony jest ryczałt, pobiera się:
a)
oprócz opłaty ryczałtowej lub jej wielokrotności, 100% opłatę za pozostałą ilość leku, jeśli jej wysokość jest niższa niż opłata ryczałtowa,
b)
dodatkową opłatę ryczałtową, jeśli wysokość opłaty, o której mowa pod lit. a), jest wyższa niż opłata ryczałtowa.
2.
W przypadku realizacji recepty wystawionej na drukach Mz/Pom-32 według zasad określonych w art. 8 ustawy, ryczałt pobiera się za ilość leku stanowiącą najmniejsze zarejestrowane opakowanie.
3.
W przypadku gdy wystawiający receptę nie określił na niej wielkości opakowania leku, apteka jest zobowiązana wydać lek w najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu jednostkowym.
4.
W przypadku określonym w § 7 ust. 2 apteka wydaje lek w ilości wskazanej na recepcie. Nie dotyczy to opakowań posiadających środki pochłaniające wilgoć.
§  21.
1.
Recepty należy przechowywać w sposób uporządkowany, pogrupowane według dnia realizacji, rodzaju recept, z podziałem na województwa zgodnie z miejscem stałego pobytu pacjenta, opatrzone kolejnym numerem, przechowywane oddzielnie dla każdego okresu rozliczeniowego. Postanowienie nie dotyczy recept według wzoru Mz/Pom-35, które apteka przekazuje dysponentowi środków budżetowych na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Apteka ewidencjonuje oddzielnie recepty wystawione na drukach według wzoru Mz/Pom-32 i w terminie rozliczeniowym przekazuje kopie recept odpowiednio do urzędu wojewódzkiego lub odpowiedniej jednostki organizacyjnej służby zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej, służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub służby zdrowia przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
3.
Recepty i dokumenty odnoszące się do nabywania i sprzedaży leków i artykułów sanitarnych apteka przechowuje w terminach określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
§  22.
Kontrola wystawiania i realizacji recept jest prowadzona na podstawie rocznych planów kontroli organów uprawnionych do sprawowania kontroli lub podejmowana jest doraźnie.
§  23.
1.
Kontrolę wystawiania recept sprawują:
1)
organy uprawnione do kontroli zakładów na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110),
2)
członkowie samorządu lekarskiego działający z upoważnienia właściwych organów nadzoru farmaceutycznego lub okręgowych rad lekarskich.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą upoważnić do wykonywania czynności kontrolnych tylko lekarzy i lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu.
3.
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, wystawia się imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
§  24.
Do zadań kontroli należy ustalenie, czy wystawiający receptę przestrzega przepisów odnoszących się do wystawiania recept, a w szczególności sprawdzenie, czy dokonano adnotacji o zapisanych lekach w dokumentacji pacjenta, a w przypadku wystawienia recepty na druku według wzoru Mz/Pom-32, czy w dokumentacji medycznej pacjenta zamieszczono właściwe szczegółowe uzasadnienie potrzeby stosowania leku nie objętego wykazem leków podstawowych lub potrzeby stałego stosowania artykułów sanitarnych.
§  25.
Wystawiający recepty jest obowiązany udostępnić do wglądu osobie wykonującej kontrolę, oprócz dokumentacji medycznej pacjenta, kopie recept wystawianych na drukach według wzoru Mz/Pom-32, Mz/Pom-33 i Mz/Pom-35 oraz udzielić wszelkich informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych.
§  26.
1.
Przeprowadzający kontrolę sporządza protokół kontroli, który podpisuje wraz z wystawiającym recepty, a w przypadku kontroli ZOZ protokół podpisuje dyrektor lub upoważniona osoba.
2.
Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, osoby, o których mowa w ust. 1, zgłoszą umotywowane zastrzeżenie co do konkretnych faktów utrwalonych w protokole, przeprowadzający kontrolę jest obowiązany dodatkowo zbadać te fakty i uzupełnić protokół.
3.
Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, odmówiły podpisania protokołu, są obowiązane złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynie odmowy.
4.
O odmowie podpisania protokołu, o przyczynie tej odmowy oraz o złożeniu wyjaśnienia dokonuje się wzmianki w protokole.
5.
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez przeprowadzającego kontrolę.
6.
Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wystawiający recepty.
§  27.
Przeprowadzający kontrolę przekazuje protokół kontroli do organu, który wydał upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
§  28.
1.
Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, organ kieruje wystąpienie do okręgowej izby lekarskiej, a jeżeli kontrola dotyczyła wystawiania recept w zakładzie opieki zdrowotnej - również do kierownika tego zakładu.
2.
Wystąpienie pokontrolne powinno zawierać w szczególności uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole.
§  29.
Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej są obowiązani:
1)
zapewnić przestrzeganie przepisów o wystawianiu recept przez osoby uprawnione do wystawiania recept w tym zakładzie,
2)
analizować, przy udziale lekarzy sprawujących kontrolę wystawiania recept, dobór i ilość zapisywanych leków, ze szczególnym uwzględnieniem recept na leki wystawiane na druku recepty Mz/Pom-32, oraz prowadzić odpowiedni instruktaż.
§  30.
1.
Kontrolę recept zrealizowanych przez aptekę sprawuje właściwy, ze względu na siedzibę apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny oraz dysponent środków budżetowych przeznaczonych na refundację za wydane leki, środki antykoncepcyjne, artykuły sanitarne, preparaty diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku.
2.
Dysponent środków budżetowych, o którym mowa w ust. 1, lub wojewódzki inspektor farmaceutyczny może upoważnić odpowiednich specjalistów do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości rozliczania recepty dla osób uprawnionych.
3.
Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, wystawia się imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
§  31.
1.
Kontrola recept zrealizowanych przez aptekę ma na celu ustalenie, czy są przestrzegane wymagania odnoszące się do wysokości pobieranych opłat ryczałtowych i cen leków, przechowywania recept oraz sporządzania na podstawie zrealizowanych recept zestawień będących podstawą rozliczeń finansowych (refundacji) z budżetu, wynikających z realizacji przez apteki recept dla osób uprawnionych.
2.
Do zadań kontroli należy w szczególności sprawdzenie prawidłowości realizacji recepty i ceny leku lub artykułu sanitarnego, jeżeli:
1)
ustalony został przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej limit ceny na lek lub artykuł sanitarny wymieniony w wykazach określonych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie art. 4, 7 i 11 ustawy,
2)
wydano lek o innej nazwie nie zamieszczonej w wykazach leków podstawowych i leków uzupełniających,
3)
pobrano dopłatę w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy.
§  32.
1.
Apteka jest obowiązana udostępnić na miejscu osobom wykonującym czynności kontrolne recepty oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do nabywania i sprzedaży przez aptekę leków i artykułów sanitarnych, wydawanych z apteki.
2.
Na pisemny wniosek organu uprawnionego do kontroli wystawiania i realizacji recept apteka jest obowiązana wydać zrealizowane recepty na okres 30 dni. Wydanie recept z apteki może być dokonane nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ich realizacji i następuje po pisemnym potwierdzeniu przejęcia wyszczególniającym ilość i rodzaj wydanych recept oraz ich wartość.
§  33.
W sprawach czynności kontrolnych w aptekach, nie uregulowanych w zarządzeniu, stosuje się przepisy § 2-7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli, zasad i trybu pobierania prób do badań, przeprowadzania badań oraz zasad odpłatności (Dz. U. Nr 10, poz. 49), z tym że protokół przeprowadzonej kontroli podpisują - oprócz przeprowadzającego kontrolę - podmiot gospodarczy posiadający koncesję i kierownik apteki.
§  34.
Jeżeli w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w wyniku których Skarb Państwa poniósł szkodę, organ sprawujący kontrolę wystawiania lub realizacji recept podejmuje działania zmierzające do naprawienia szkody.
§  35.
Do recept wystawianych na środki odurzające i substancje psychotropowe, poza przepisami zarządzenia, mają zastosowanie również wymagania określone w przepisach o zapobieganiu narkomanii.
§  36.
1.
Do czasu wyczerpania zapasów obecnie obowiązujących druków recept, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1997 r. z zastrzeżeniem ust. 2 i § 37, dopuszcza się ich stosowanie, z tym że nie zwalnia to wystawiającego receptę od zachowania wymogów przewidzianych w zarządzeniu.
2.
Postanowienie ust. 1 nie dotyczy recept wydrukowanych przed dniem 7 grudnia 1991 r., z wyjątkiem recept wzoru Mz/Pom-33.
§  37.
Do dnia 31 sierpnia 1997 r. dopuszcza się wystawianie recept według przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie zarządzenia, o którym mowa w § 38.
§  38.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu wystawiania recept (Monitor Polski Nr 57, poz. 521).
§  39.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI Nr 1-5

(pominięte)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ WOJEWÓDZTW

Nazwa Symbol
warszawskie 01
bialskopodlaskie 03
białostockie 05
bielskie 07
bydgoskie 09
chełmskie 11
ciechanowskie 13
częstochowskie 15
elbląskie 17
gdańskie 19
gorzowskie 21
jeleniogórskie 23
kaliskie 25
katowickie 27
kieleckie 29
konińskie 31
koszalińskie 33
krakowskie 35
krośnieńskie 37
legnickie 39
leszczyńskie 41
lubelskie 43
łomżyńskie 45
łódzkie 47
nowosądeckie 49
olsztyńskie 51
opolskie 53
ostrołęckie 55
pilskie 57
piotrkowskie 59
płockie 61
poznańskie 63
przemyskie 65
radomskie 67
rzeszowskie 69
siedleckie 71
sieradzkie 73
skierniewickie 75
słupskie 77
suwalskie 79
szczecińskie 81
tarnobrzeskie 83
tarnowskie 85
toruńskie 87
wałbrzyskie 89
włocławskie 91
wrocławskie 93
zamojskie 95
zielonogórskie 97
*Z dniem 28 września 1998 r. zarządzenie traci częściowo podstawę prawną na skutek uchylenia ustawy z 28 października 1950 r. przez art. 67 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.97.28.152).

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021