Wytyczne dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 1997 r.
w sprawie wytycznych dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
Ustala się wytyczne w sprawie zadań i trybu pracy wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE ZADAŃ I TRYBU PRACY WOJEWÓDZKICH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 25 MAJA 1997 R.

Wojewódzkie komisje do spraw referendum wykonują swoje zadania w sposób określony w regulaminie wojewódzkich komisji do spraw referendum, stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 11).

I.

Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem referendum na terenie województwa

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Wojewódzkie komisje do spraw referendum są obowiązane kontrolować prawidłowość obwieszczeń zawierających informacje o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz terminowość ich rozplakatowania (zgodnie z kalendarzem czynności najpóźniej w 35 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 20 kwietnia 1997 r.).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487), zwanej dalej ustawą, głosowanie w referendum przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla ostatnio przeprowadzonych wyborów do Sejmu, czyli wyborów przeprowadzonych dnia 19 września 1993 r.

W uzasadnionych wypadkach, na wniosek wójta lub burmistrza (prezydent miasta), rada gminy może dokonać zmian w podziale na obwody głosowania lub ustalić inne siedziby obwodowych komisji do spraw referendum (art. 24 ust. 2 ustawy). Dokonanie zmian jest niezbędne w szczególności, gdy wynika ze zmian w podziale terytorialnym kraju bądź też z konieczności zmian granic obwodów lub siedzib komisji obwodowych z innych przyczyn, a także tworzenia obwodów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, jeżeli w jednostkach tych nie było poprzednio obwodów głosowania. Tworzenie obwodów w wymienionych wyżej jednostkach jest obligatoryjne. Nieutworzenie obwodu możliwe jest jedynie wówczas, gdy występują przesłanki wskazane w art. 49 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu, oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek naczelnika zakładu karnego bądź aresztu śledczego (art. 49 ust. 2 Ordynacji).

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż uchwały rad gmin w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji do spraw referendum, podjęte na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy przed referendami przeprowadzonymi w dniu 18 lutego 1996 r., jeżeli zachowały swoją aktualność, należy uznać za dostateczną podstawę do przeprowadzenia głosowania w tych obwodach w referendum konstytucyjnym. Wprowadzone wtedy zmiany nie wymagają dodatkowego potwierdzania nowymi uchwałami rad gmin. Nie wymagają także zmian uchwały rad gmin, jeśli granice obwodów pozostają nie zmienione, a nastąpiła jedynie zmiana nazw ulic. W takiej sytuacji obwieszczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu, powinno zawierać aktualne nazwy ulic z dodatkową informacją o dawnej nazwie ulicy.

Ocenie należy poddać także ilość rozplakatowanych powyższych informacji, tj. czy jest ona wystarczająca, by umożliwić mieszkańcom gminy łatwe zapoznanie się z ich treścią. W wypadku uznania przez wojewódzką komisję, iż liczba plakatów jest zbyt mała, należy wystąpić do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) o wydrukowanie i rozplakatowanie dodatkowych informacji.

2.

Powołanie obwodowych komisji do spraw referendum

Państwowa Komisja Wyborcza określiła sposób powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w uchwale z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 9), zmienionej uchwałą z dnia 5 lutego 1996 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 110) oraz uchwałą z dnia 7 kwietnia 1997 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 203). Tekst jednolity uchwały zawiera obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 1997 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 204).

Obowiązkiem wojewódzkich komisji do spraw referendum jest sprawdzenie, czy zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływanie tych komisji odbywa się zgodnie z przepisami uchwały, a także czy dotrzymany jest termin określony dla powołania tych komisji, tj. najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum (do dnia 4 maja 1997 r.).

Wojewódzkie komisje do spraw referendum powinny również sprawdzić, czy zarządy gminy podały do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, składy powołanych obwodowych komisji do spraw referendum.

Sposób powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich Państwowa Komisja Wyborcza określi odrębnie.

3.

Szkolenie członków obwodowych komisji do spraw referendum

Wojewódzkie komisje do spraw referendum zorganizują szkolenia członków obwodowych komisji do spraw referendum w okresie między 18 a 4 dniem przed dniem referendum. Szkoleniem należy objąć wszystkich członków obwodowych komisji.

4.

Przygotowanie lokali obwodowych komisji do spraw referendum, zapewnienie dostarczenia: kart do głosowania, spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, dokumentów i druków wyborczych

Zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji do spraw referendum, zgodnie z art. 76 ust. 1 Ordynacji, jest zadaniem zleconym gminie, za którego wykonanie odpowiada wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Wojewódzkie komisje do spraw referendum kontrolują warunki techniczno-materialne pracy komisji obwodowych. Dotyczy to w szczególności sprawdzenia, czy wszystkie lokale obwodowych komisji do spraw referendum mają zapewnioną łączność telefoniczną z siedzibą komisji wojewódzkiej oraz z urzędem gminy, a także, czy są wyposażone w wystarczającą liczbę pomieszczeń za osłoną oraz urnę odpowiednich rozmiarów. Należy również sprawdzić czy komisje otrzymały pieczęcie, których wzór określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum (Monitor Polski z 1996 r. Nr 1, poz. 10). Kontroli podlega ponadto forma i sposób oznakowania odpowiednimi wywieszkami lokali obwodowych komisji, a także to, czy na terenie obwodu wywieszone zostały informacje o adresie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum.

Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum przekazuje się przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum w przeddzień głosowania (art. 31 Ordynacji wyborczej do Sejmu).

Odpowiednio wcześniej, np. w czasie szkoleń, przewodniczącym komisji obwodowych należy dostarczyć egzemplarze ustawy i Ordynacji wyborczej do Sejmu, wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji do spraw referendum, regulaminów komisji obwodowych, uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania, co najmniej jeden egzemplarz obwieszczenia o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, formularze protokołów głosowania, a także inne materiały wyborcze, m.in. plakat informujący o sposobie głosowania w referendum konstytucyjnym.

Druk i rozprowadzenie kart do głosowania dla poszczególnych województw zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza.

Wojewódzkie komisje do spraw referendum obowiązane są zorganizować rozdział i dostarczenie kart do głosowania do poszczególnych obwodowych komisji do spraw referendum. Zadanie to należy wykonać we współdziałaniu z wojewodą i zarządami gmin, według ustalonego harmonogramu.

Szczegółowe informacje o druku i dostarczeniu kart do głosowania zostaną przekazane odrębnie.

W związku ze stosowaniem w referendum przepisu art. 32 pkt 2 Ordynacji konieczne jest, by w dniu głosowania w referendum (w godzinach głosowania) w urzędach gmin w jednostkach organizacyjnych prowadzących rejestr wyborców pełniony był dyżur. Komisje wojewódzkie powinny odpowiednio wcześniej sprawdzić, czy dyżury takie zostaną zorganizowane, a także czy informacje o dyżurach przekazane zostały właściwym obwodowym komisjom do spraw referendum oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

5.

Przyjmowanie zgłoszeń mężów zaufania

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy organizacje polityczne i społeczne o zasięgu ogólnopolskim mają prawo delegować do komisji do spraw referendum wszystkich szczebli mężów zaufania w celu prowadzenia obserwacji przebiegu referendum. Stosowanie do art. 94 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu organizacja polityczna lub społeczna może delegować do każdej komisji po jednym mężu zaufania, którym może być wyłącznie osoba uprawniona do udziału w referendum. Nie są uprawnione do delegowania mężów zaufania organizacje tworzone wyłącznie w celach wyborczych.

Delegowanie męża zaufania do oznaczonej wojewódzkiej lub obwodowej komisji do spraw referendum następuje przez wydanie osobie wyznaczonej do pełnienia tej funkcji, przez organ działający w imieniu organizacji politycznej lub społecznej o zasięgu ogólnopolskim, zaświadczenia według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą.

Wzór zaświadczenia o delegowaniu męża zaufania przez partię lub organizację o zasięgu ogólnopolskim albo działającą z jej upoważnienia strukturę terenową określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 236). Zaświadczenia wystawiane przez organy organizacji politycznych i społecznych muszą zawierać wszystkie dane i informacje określone we wzorze ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Dopuszczalne jest opatrzenie zaświadczenia, w miejscu przeznaczonym na wpis o organie działającym w imieniu organizacji politycznej lub społecznej, stosowną pieczątką tego organu.

Z przepisów ustawy i Ordynacji nie wynika obowiązek wcześniejszego (przed dniem głosowania w referendum) zgłaszania mężów zaufania do komisji przeprowadzających referendum. W związku z powyższym należy podać do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, od której godziny komisja wojewódzka rozpoczyna pracę w dniu głosowania.

Gdyby do komisji zgłosił się więcej niż jeden mąż zaufania delegowany przez tę samą organizację polityczną lub społeczną, bez względu na szczebel organizacyjny delegującego, komisja dopuści do czynności tylko tego męża zaufania, który zgłosił się do niej pierwszy. Nie jest dopuszczalne wykonywanie funkcji męża zaufania w jednej komisji przez kilka osób delegowanych przez tę samą organizację, nawet gdyby zamierzali swoje obowiązki wykonywać na zmianę.

II

Zadania wojewódzkich komisji do spraw referendum w dniu głosowania

1.

Organizacja przyjmowania protokołów od obwodowych komisji do spraw referendum

Zadaniem wojewódzkich komisji do spraw referendum jest opracowanie planu odbioru protokołów głosowania w obwodzie od komisji obwodowych. Plan powinien być dostosowany do warunków lokalnych, powinien także zapewniać szybkie i sprawne przyjmowanie protokołów.

Protokoły z obwodów położonych blisko siedziby komisji wojewódzkiej członkowie komisji wojewódzkiej przyjmują bezpośrednio w siedzibie komisji. W przypadku znacznej odległości siedziby komisji obwodowej od siedziby komisji wojewódzkiej albo dużej liczby obwodów głosowania (duże aglomeracje miejskie), możliwe jest utworzenie rejonowego punktu odbioru protokołów. Rejonem może być obszar miasta, gminy lub kilku gmin. Wielkość rejonu należy dostosować do warunków miejscowych, liczby obwodów głosowania oraz dogodności połączeń komunikacyjnych. W punkcie rejonowym protokoły może odbierać działający w imieniu wojewódzkiej komisji do spraw referendum upoważniony pracownik delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego lub osoba wchodząca w skład inspekcji wojewódzkiej komisji do spraw referendum.

Punkt rejonowy powinien mieścić się w urzędzie miasta lub gminy bądź w urzędzie dzielnicy (duże aglomeracje miejskie).

Sposób postępowania przy dostarczaniu protokołów głosowania z obwodów głosowania do komisji wojewódzkiej określają wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 1997 r., skierowane do komisji obwodowych.

W punkcie rejonowym nie wolno otwierać koperty zawierającej protokół głosowania. Osoba odbierająca kwituje otrzymanie koperty z protokołem. Także w czasie dalszego przewożenia protokołów z punktu rejonowego do wojewódzkiej komisji do spraw referendum koperty zawierające protokoły nie mogą być otwierane.

Przy czynnościach odbioru w punkcie rejonowym kopert zawierających protokoły mogą być obecni mężowie zaufania, a także, w miarę możliwości technicznych, mogą oni towarzyszyć osobom przewożącym protokoły.

Po dostarczeniu protokołów do wojewódzkiej komisji do spraw referendum członkowie komisji wojewódzkiej otwierają dostarczone im koperty, przeprowadzają kontrolę arytmetycznej zgodności zawartych danych oraz prawidłowości sporządzenia protokołu. Przy czynnościach tych mogą być obecni mężowie zaufania delegowani do komisji wojewódzkich.

O przyjęciu protokołu przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum bądź jego zastępca jest informowany niezwłocznie. Informacja taka pozwala na zakończenie dyżuru w siedzibie komisji obwodowej. Gdyby protokół dostarczony był za pośrednictwem punktu rejonowego, na informację telefoniczną o przyjęciu protokołu przez wojewódzką komisję do spraw referendum przewodniczący komisji obwodowej oczekuje w siedzibie swej komisji. Telefoniczne powiadomienie o przyjęciu protokołu może nastąpić także w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie kontrola zgodności protokołów może się przedłużać.

2.

Współpraca z grupą informatyczną

Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła o zastosowaniu przy czynnościach obliczeniowych technik elektronicznego przetwarzania danych (system elektroniczny) według następujących zasad:

1) system informatyczny prowadzenia prac obliczeniowych stosuje się wyłącznie na poziomie województw. Wszelkie czynności związane z przygotowaniem organizacyjnym, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu informatycznego są nadzorowane i kontrolowane przez Państwowa Komisję Wyborczą oraz właściwe wojewódzkie komisje do spraw referendum,

2) zadania związane z wykorzystaniem systemu informatycznego wykonuje Zespół Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego oraz w województwach - służby informatyczne, które pozostawać będą do dyspozycji wojewódzkich komisji do spraw referendum (łącznie z niezbędnym sprzętem komputerowym),

3) niezbędne oprogramowanie systemu informatycznego zostanie przygotowane na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego i po sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania przekazane delegaturom wojewódzkim Krajowego Biura Wyborczego wraz z koniecznym osprzętem,

4) zastosowanie systemu informatycznego na potrzeby wojewódzkich komisji do spraw referendum ma na celu:

- rejestrację danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania sporządzonych przez obwodowe komisje do spraw referendum oraz kontrolę prawidłowości tych danych pod względem rachunkowym,

- obliczenie zbiorczych wyników głosowania w województwie w referendum konstytucyjnym (zsumowanie danych liczbowych z protokołów głosowania ze wszystkich obwodów głosowania) i ich wydrukowanie,

- przekazanie (teletransmisję) wyników głosowania w województwie do Państwowej Komisji Wyborczej,

5) prace obliczeniowe mogą być wykonywane wyłącznie w siedzibie wojewódzkiej komisji do spraw referendum,

6) wojewódzka komisja do spraw referendum zapewnia przekazanie, odpowiednio wcześniej, grupie informatycznej wykazu obwodów głosowania według jednostek podziału terytorialnego w danym województwie.

Wykaz, o którym wyżej mowa, powinien zawierać:

- nawę gminy (odpowiednio: gmina, miasto i ewentualnie nazwa jednostki pomocniczej, np. dzielnica - w odniesieniu do gmin: Warszawa-Centrum, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław),

- numery obwodów głosowania,

- siedziby obwodowych komisji do spraw referendum, a także - w stosownym czasie - liczbę osób umieszczonych w spisie uprawnionych do udziału w referendum w danym obwodzie głosowania (według stanu na dzień sporządzenia spisu).

Wykaz obwodów głosowania najpóźniej do dnia 17 maja 1997 r. powinien być wprowadzony do systemu informatycznego. Wykaz należy ponadto zaktualizować według stanu na dzień poprzedzający dzień referendum.

Prawidłowe wykonanie powyższych czynności jest konieczne dla dokonania rejestracji danych liczbowych z protokołów wszystkich obwodowych komisji do spraw referendum.

Państwowa Komisja Wyborcza uznaje za konieczne zapoznanie się wojewódzkich komisji do spraw referendum z dokumentacją użytkową programu; uważa także za niezbędne dokonanie sprawdzenia prawidłowości wprowadzonych danych m.in. o obwodach głosowania. Sprzęt komputerowy oraz program powinien być właściwie zabezpieczony zarówno przed zniszczeniem czy też kradzieżą, jak i przed dostępem osób niepowołanych.

Szczegółowe zasady organizacji pracy informatycznej zostaną opracowane przez Krajowe Biuro Wyborcze, zgodnie ze wskazaniami Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie przekazane do delegatur wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego, wraz z koniecznym oprogramowaniem i dokumentacją.

III.

Sposób wykonania zadań wojewódzkiej komisji do spraw referendum przy ustalaniu zbiorczych wyników głosowania w województwie

1.

Organizacja pracy wojewódzkiej komisji do spraw referendum w przeddzień głosowania oraz w dniu głosowania

Wojewódzka komisja do spraw referendum ustali plan dyżurów członków komisji w dniu poprzedzającym dzień głosowania w referendum oraz w dniu głosowania. Dyżur co najmniej 2 członków komisji powinien trwać w przeddzień referendum od godziny 800 do 2200, natomiast w dniu głosowania w godzinach 500-2200. Pełniący dyżur powinni być poinformowani o miejscu pobytu pozostałych członków komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia komisji w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

2.

Ustalenie zbiorczych wyników głosowania w województwie

Przy czynnościach związanych z obliczeniem przez wojewódzką komisję do spraw referendum zbiorczych wyników głosowania w województwie mogą być obecni mężowie zaufania delegowani do komisji wojewódzkiej.

Działania wykonywane przez członków komisji powinny być wykonywane w następującej kolejności:

Wojewódzka komisja do spraw referendum odnotowuje w przygotowanym wcześniej wykazie obwodów wpływ każdego protokołu głosowania z kolejnej obwodowej komisji do spraw referendum. Po sprawdzeniu protokoły są udostępniane kierownikowi grupy informatycznej (lub upoważnionej przez niego osobie) celem zarejestrowania zawartych w nich danych według ustalonego programu komputerowego. Program pozwoli również na sprawdzenie zgodności danych liczbowych pod względem arytmetycznym. Zwracane komisji protokoły zawierają adnotacje kierownika grupy informatycznej o poprawności danych liczbowych lub o stwierdzonym błędzie. Komisja dokonuje sprawdzenia prawidłowości sporządzenia protokołów. Jeżeli protokół nie zawiera wad, komisja zawiadamia o przyjęciu protokołu przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli on doręczał protokół) lub informuje o tym telefonicznie osobę dyżurującą w siedzibie komisji obwodowej.

W razie wykrycia błędów rachunkowych lub innych wad, komisja zawiadamia o tym niezwłocznie właściwą obwodową komisję do spraw referendum, wskazując jednocześnie sposób usunięcia wad.

Proces rejestrowania danych liczbowych dotyczących głosowania w obwodzie oraz zgodność wprowadzonych danych z protokołem głosowania w obwodzie podlega kontroli wojewódzkiej komisji do spraw referendum (w sposób uprzednio ustalony). Przy czynnościach tych mogą być obecni w roli obserwatorów mężowie zaufania. Obowiązuje zasada, iż dane z każdego protokołu są wprowadzane do komputera dwukrotnie (przez dwie różne osoby).

Niedopuszczalne jest sporządzanie cząstkowych wydruków wyników głosowania w województwie, jak również innych aniżeli zbiorcze zestawienia tych wyników, np. nie wolno wykonywać zestawień w układzie poszczególnych jednostek podziału terytorialnego (gmin).

Na żądanie przewodniczącego wojewódzkiej komisji do spraw referendum lub jego zastępcy osoby wchodzące w skład grupy informatycznej są obowiązane wyświetlić na ekranie i ewentualnie wydrukować dane zarejestrowane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach. Komisja powinna sprawdzić zgodność tych danych z oryginałami protokołów głosowania.

Należy uwzględniać wnioski mężów zaufania w tym zakresie, dokonując kontroli wprowadzenia danych z 10-20 protokołów głosowania w obwodach wskazanych przez mężów zaufania. Należy dopuścić, by każdy mąż zaufania mógł wskazać do 3 obwodów, z których dane zarejestrowane w systemie informatycznym podlegają sprawdzeniu z danymi zawartymi w protokole głosowania dostarczonym przez komisję obwodową.

Po stwierdzeniu, iż wpłynęły protokoły głosowania od wszystkich obwodowych komisji do spraw referendum, wojewódzka komisja do spraw referendum w pełnym składzie dokonuje oceny prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodach. Komisja ustosunkowuje się również do zarzutów zgłoszonych przez mężów zaufania oraz przez członków obwodowych komisji do spraw referendum. Następnie grupa informatyczna sporządza wydruk zbiorczych wyników głosowania w województwie. W wydruku zawarte są wszystkie elementy pozwalające na sporządzenie protokołu zbiorczych wyników głosowania w województwie. Otrzymany wydruk komisja może skonfrontować z wyliczeniami dokonanymi inną metodą. W przypadku wystąpienia różnic należy wyjaśnić ich przyczynę.

Na podstawie wydruku wojewódzka komisja do spraw referendum sporządza w 2 egzemplarzach protokół zbiorczych wyników głosowania w województwie.

Przed podpisaniem protokołu przewodniczący wojewódzkiej komisji do spraw referendum zwraca się do obecnych mężów zaufania z pytaniem, czy chcą wnieść zarzuty odnoszące się do ustaleń zawartych w protokole.

Ewentualne zarzuty wpisuje się zgodnie z treścią zgłoszoną przez mężów zaufania. Komisja jest obowiązana ustosunkować się do zarzutów zgłoszonych przez mężów zaufania. Wojewódzka komisja obowiązana jest również do pisemnego ustosunkowania się do zarzutów (mężów zaufania i członków obwodowych komisji) zawartych w protokołach obwodowych komisji.

Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu zbiorczych wyników głosowania w województwie dane zarejestrowane w systemie informatycznym przekazywane są (transmitowane) ustalonym środkiem łączności do Państwowej Komisji Wyborczej.

Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu protokołu komisja podaje do publicznej wiadomości dane, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy, wywieszając stosowną informację przed wejściem do siedziby komisji.

IV.

Przekazanie protokołu przez wojewódzką komisję do spraw referendum do Państwowej Komisji Wyborczej

Wojewódzka komisja do spraw referendum przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej jeden egzemplarz protokołu zbiorczych wyników głosowania w województwie.

Jeśli protokół zawiera dodatkowe załączniki z zarzutami mężów zaufania bądź członków komisji, a także stanowisko komisji odnośnie do wniesionych zarzutów, dokumenty te należy również przekazać Państwowej Komisji Wyborczej. Wojewódzka komisja powinna także sporządzić zbiorcze zestawienia zarzutów zgłoszonych do obwodowych komisji do spraw referendum zarówno przez mężów zaufania, jak i przez członków komisji obwodowych, i wraz ze swoim stanowiskiem dołączyć je do przekazywanego protokołu.

Wraz z protokołem przekazuje się dyskietki komputerowe bądź taśmy magnetyczne zawierające zarejestrowane treści protokołów głosowania w obwodach oraz treść wydruku zbiorczych wyników głosowania w województwie.

Protokół i załączniki do protokołu, a także dyskietki lub taśmy, przekazuje się w zapieczętowanych kopertach, które dostarcza Państwowej Komisji Wyborczej przewodniczący wojewódzkiej komisji do spraw referendum lub upoważniony członek komisji.

Środki transportu do przewozu dokumentacji zapewnia delegatura wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego, a sposób zabezpieczenia dokumentacji podczas transportu wojewódzka komisja ustala z komendantem wojewódzkim policji.

Przyjęcie dokumentacji od wojewódzkiej komisji do spraw referendum nastąpi w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

Pozostałe dokumenty z przeprowadzonego referendum przekazuje się na przechowanie dyrektorowi delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.24.237

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wytyczne dla wojewódzkich komisji do spraw referendum, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
Data aktu: 14/04/1997
Data ogłoszenia: 23/04/1997
Data wejścia w życie: 14/04/1997