Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 1997 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
Zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r. sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

...............................................................

(organ działający w imieniu organizacji politycznej

...............................................................

lub społecznej o zasięgu ogólnopolskim - pełna nazwa)*)

na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) deleguje

Panią/Pana ....................................................

zamieszkałą(ego) ..............................................

do Państwowej Komisji Wyborczej**)

Wojewódzkiej Komisji do spraw Referendum w .............**)

Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr .....**) w .......

...............................................................

(nazwa miejscowości, gminy, województwa)

jako męża zaufania w referendum konstytucyjnym zarządzonym na

dzień 25 maja 1997 r.

............................................

(imię i nazwisko oraz funkcja delegującego)

______

*) Do podmiotów tych nie zalicza się organizacji tworzonych

wyłącznie w celach wyborczych.

**) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.24.236

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referendum konstytucyjne w dniu 25 maja 1997 r.
Data aktu: 14/04/1997
Data ogłoszenia: 23/04/1997
Data wejścia w życie: 23/04/1997