Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu.

M.P.86.25.177
ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
z dnia 11 lipca 1986 r.
w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu.
Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych (Dz. U. Nr 52, poz. 268) zarządza się, co następuje:
§  1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków i uprawnień nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz. U. Nr 37, poz. 248) oraz w wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie szczegółowej organizacji wizytacji i hospitacji (Dz. Urz. MOiW Nr 4, poz. 24), z uwzględnieniem przepisów niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Celem wizytacji praktycznej nauki zawodu jest ocena całokształtu działalności związanej z realizacją jej programu oraz udzielenie pomocy nauczycielom, instruktorom i innym osobom uprawnionym do prowadzenia praktycznej nauki zawodu lub do sprawowania opieki nad jej przebiegiem w zakresie wychowania uczniów (młodocianych pracowników) w procesie pracy i w zakresie opanowania przez nich umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej.
2. Wizytacje przeprowadzane są w uspołecznionych i nie uspołecznionych zakładach pracy oraz w warsztatach szkolnych (szkolnych gospodarstwach rolnych), a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
§  3. Wizytacje przeprowadzają osoby wyznaczone przez odpowiedni organ nadzorujący szkołę z udziałem specjalistów organów wiodących, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie współdziałania międzyresortowego w zakresie kształcenia zawodowego (Dz. U. Nr 43, poz. 205), w obecności dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby bądź przedstawiciela zakładu pracy, gdy uczniowie (młodociani pracownicy) odbywają praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
§  4.
1. Wizytacja praktycznej nauki zawodu może być prowadzona w ramach wizytacji szkoły lub obejmować wyłącznie jednostki określone w § 2 ust. 2.
2. Termin, zakres i tematykę wizytacji określa wojewódzki harmonogram wizytacji, sporządzony na dany rok kalendarzowy.
3. O terminie i zakresie planowanej wizytacji organ nadzorujący szkołę powiadamia zakład pracy, o którym mowa w § 2 ust. 2, organ wiodący oraz jednostkę nadrzędną (organ założycielski) nad zakładem pracy, a w przypadku rzemieślniczego zakładu pracy - właściwy cech.
§  5. Wizytacja praktycznej nauki zawodu obejmuje:
1) ocenę:
a) postępów uczniów (młodocianych pracowników), uzyskiwanych na określonym etapie ich kształcenia i wychowania,
b) organizacji, warunków i stopnia realizacji programów nauczania,
c) doboru wykonywanych robót do wymagań programów nauczania,
d) prawidłowości prowadzenia dokumentacji pedagogicznej i technicznej,
e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia warunków socjalno-bytowych,
f) innych elementów właściwych dla danej branży, ustalonych przez zespół wizytujący,
2) kontrolę wypełniania przez młodocianych pracowników obowiązku dokształcania się.
§  6. Sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji, zawierające ocenę z wnioskami i zaleceniami, organ nadzorujący szkołę przesyła do wiadomości organowi wiodącemu, dyrekcji właściwej szkoły, kierownictwu zakładu pracy oraz jednostce nadrzędnej (organowi założycielskiemu) nad zakładem pracy, a w przypadku wizytacji rzemieślniczego zakładu pracy - właściwemu cechowi.
§  7.
1. Celem hospitacji praktycznej nauki zawodu jest ocena realizacji programu nauczania i wychowania oraz udzielenie pomocy nauczycielom, instruktorom i innym osobom uprawnionym do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w prawidłowym organizowaniu przez nich procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego.
2. Hospitacje przeprowadzane są w uspołecznionych i nie uspołecznionych zakładach pracy oraz w warsztatach szkolnych (szkolnych gospodarstwach rolnych).
3. Hospitacje przeprowadzają: dyrektor szkoły lub jego zastępca, kierownik wydziału, kierownik warsztatów szkolnych (szkolnego gospodarstwa rolnego) lub jego zastępca, kierownik szkolenia praktycznego lub jego zastępca.
§  8. Hospitacja polega na bezpośredniej obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela (instruktora) i obejmuje jednostkę metodyczną lub część jednostki metodycznej, stanowiącą zamknięte ogniwo organizacyjne tej jednostki. Podczas hospitacji praktycznej nauki zawodu należy w szczególności ocenić:
1) dobór tematu, organizację zajęć i miejsca pracy uczniów (młodocianych pracowników),
2) przebieg realizacji programu nauczania (rozkład materiału nauczania),
3) prowadzenie przez uczniów (młodocianych pracowników) dzienników (zeszytów) zajęć,
4) prowadzenie przez nauczycieli (instruktorów) dokumentacji pedagogicznej i technicznej,
5) efektywność stosowanych metod nauczania,
6) aktywność uczniów (młodocianych pracowników),
7) wykorzystanie środków i narzędzi pracy, urządzeń, sprzętu i odzieży ochrony osobistej, dokumentacji technicznej itp.,
8) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie warunków socjalno-bytowych,
9) wdrażanie uczniów (młodocianych pracowników) w sprawy racjonalizacji i wynalazczości.
§  9.
1. W razie stwierdzenia w czasie wizytacji lub hospitacji:
1) uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - osoba kierująca zespołem wizytującym lub przeprowadzająca hospitację zawiadamia o tym niezwłocznie właściwego inspektora pracy,
2) nierealizowania programu praktycznej nauki zawodu - osoba, o której mowa w pkt 1, zawiadamia o tym niezwłocznie, w porozumieniu z organem nadzorującym szkołę, terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zatrudnienia i spraw socjalnych stopnia wojewódzkiego.
2. W razie stwierdzenia w rzemieślniczym zakładzie pracy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, należy ponadto zawiadomić o tym właściwą izbę rzemieślniczą.
§  10. Osoby sprawujące nadzór pedagogiczny, określone w § 3 i § 7 ust. 3, są uprawnione do wykonywania czynności związanych z nadzorem na podstawie delegacji służbowej lub upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący szkołę bądź organ wiodący.
§  11. Tracą moc:
1) zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 18 czerwca 1975 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania, zasad kontroli oraz finansowania praktycznej nauki zawodu uczniów szkół zawodowych (Dz. Urz. MOiW Nr 7, poz. 71), z wyjątkiem § 1 ust. 1 i 4,
2) rozdział 5 zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 września 1976 r. w sprawie zasad wypełniania obowiązku dokształcania się młodocianych w szkołach zawodowych i ogólnokształcących oraz organizacji i kontroli praktycznej nauki zawodu młodocianych pracowników w zakładach pracy (Dz. Urz. MOiW Nr 10, poz. 77).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.25.177

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu.
Data aktu: 11/07/1986
Data ogłoszenia: 15/08/1986
Data wejścia w życie: 01/09/1986