Zadania i kierunki polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1986 r.

M.P.86.2.7
UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 stycznia 1986 r.
w sprawie zadań i kierunków polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1986 r.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po wysłuchaniu informacji Rządu o zadaniach i kierunkach polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1986 r. oraz po odbytej dyskusji, przyjmuje do aprobującej wiadomości ocenę, cele oraz zamierzone działania polskiej polityki zagranicznej, przedstawione w exposé Ministra Spraw Zagranicznych.
Podstawowym, niezmiennym celem polskiej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności Polski, nienaruszalności granic i integralności terytorialnej, przyczynianie się do zapobieżenia niebezpieczeństwu wojny oraz tworzenie optymalnych warunków zewnętrznych dla rozwoju socjalistycznej Ojczyzny i urzeczywistniania narodowych aspiracji. Polityka zagraniczna naszego Państwa wnosi znaczący wkład w umacnianie pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa, w powrót świata do polityki odprężenia oraz w rozwój konstruktywnej współpracy międzynarodowej.

Polityka zagraniczna, wyrażając najżywotniejsze interesy Polski, stanowi czynnik zespalający wszystkie patriotyczne siły stojące na gruncie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz porozumienia narodowego. Służy umacnianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej, sprzyja procesowi normalizacji w kraju i przyczynia się do pozytywnego rozwiązywania węzłowych problemów życia społeczno-gospodarczego kraju.

Sejm z uznaniem odnotowuje polski wkład w pomnażanie siły, umacnianie jedności i zwartości wspólnoty krajów socjalistycznych. Utrwalanie braterskich stosunków ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, udział w wielostronnym sojuszu - Układzie Warszawskim oraz aktywne uczestnictwo w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej stanowią podstawę bezpieczeństwa i pomyślnego rozwoju Polski. Z pełną aprobatą Sejmu spotykają się działania zmierzające do dalszego rozwoju sojuszniczych stosunków przyjaźni i współpracy, podejmowanie wspólnych pokojowych inicjatyw, opracowanie i realizacja wieloletnich programów przyspieszania rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego oraz pogłębianie socjalistycznej integracji gospodarczej. Wielkie znaczenie Sejm przywiązuje do rzetelnej realizacji porozumień ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami sojuszniczymi, których celem jest przyspieszenie rozwoju i podniesienie efektywności gospodarki państw socjalistycznych, zgodnie z wymogami XXI wieku.

W warunkach złożonej sytuacji międzynarodowej, którą charakteryzuje ścieranie się tendencji konfrontacyjnej z odradzającym się nurtem odprężeniowym, zasadnicze znaczenie ma dalszy rozwój dialogu radziecko-amerykańskiego. Sejm wyraża nadzieję, że realizacja ustaleń radziecko-amerykańskiego spotkania na szczycie w Genewie w listopadzie ubiegłego roku będzie wywierać korzystny wpływ na pomyślny rozwój dialogu Wschód-Zachód, na kształtowanie w świecie klimatu politycznego sprzyjającego rozwiązywaniu istniejących konfliktów w duchu zgodnym z podstawowym celem ludzkości - zachowaniem i umocnieniem pokoju. Podstawowe przesłanki budowy takiego klimatu stwarzają pokojowe inicjatywy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tworzą one realną płaszczyznę osiągnięcia porozumienia w kluczowych dla ludzkości problemach. Są potwierdzeniem prawdy, że socjalizm jest główną siłą działającą na rzecz zapewnienia pokojowej przyszłości naszej planety.

Sejm wita ze szczególnym uznaniem i podkreśla wagę programu przedstawionego przez Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa w sprawie całkowitej likwidacji do roku 2000 broni jądrowej wraz z zapobieżeniem wyścigowi zbrojeń w kosmosie, a także broni chemicznej oraz zwiększenia efektywności innych płaszczyzn rokowań rozbrojeniowych.

Podkreślając historyczne znaczenie propozycji radzieckich i udzielając im pełnego wsparcia, Sejm wyraża głęboką nadzieję, że ten doniosły krok otworzy nowy rozdział w międzynarodowych wysiłkach na rzecz rozbrojenia nuklearnego, pokoju oraz wspólnego rozwiązywania nabrzmiałych problemów współczesnego świata.

Sejm podziela niepokój, jaki w szerokich kręgach światowej opinii publicznej budzi działalność kompleksów militarno-przemysłowych, które nadal stawiają na uzyskanie przewagi wojskowo-strategicznej, dążą do dalszego rozwoju zbrojeń nuklearnych i konwencjonalnych oraz do rozszerzenia wyścigu zbrojeń na kosmos. Realizacja tak zwanej inicjatywy obrony strategicznej groziłaby destabilizacją i wzrostem zagrożeń w stosunkach międzynarodowych, otworzyłaby nowy etap wyścigu zbrojeń.

Powrót do odprężenia jest procesem złożonym i będzie wymagał podjęcia wielu wysiłków oraz sięgnięcia do wszystkich światowych zasobów dobrej woli i zdrowego rozsądku. Polska - jak stwierdził z trybuny Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Wojciech Jaruzelski - będzie działać z całą mocą na rzecz rozwoju i umacniania tego procesu.

Obok głównego zadania, jakim jest dalszy rozwój wszechstronnej współpracy z państwami socjalistycznymi, celem polskiej polityki zagranicznej pozostaje rozbudowa stosunków z państwami rozwijającymi się i ruchem państw niezaangażowanych. Wizyty złożone w minionym roku przez najwyższego przedstawiciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w kilku czołowych krajach tego ruchu dostarczyły ważnych impulsów takiej rozbudowie.

Wraz z tym niezmiennie dążymy do normalizacji i rozwijania stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych i innych z wysoko uprzemysłowionymi państwami świata kapitalistycznego, a szczególnie z Europą zachodnią, z którą wiążą nas tradycyjne związki współpracy. Wspólnota losów w obliczu zagrożeń wojny jądrowej, a także rola i miejsce Polski w europejskim ładzie pokojowym określają kierunki działania polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w problematyce europejskiej.

Konstruktywne podejście Polski do spraw europejskich znajduje także odzwierciedlenie w naszej aktywności w ramach procesu Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i szerokich działaniach służących umacnianiu bezpieczeństwa i współpracy na naszym kontynencie.

Sejm opowiada się za dalszą aktywizacją działań Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych organizacjach międzynarodowych oraz udziela pełnego wsparcia przedsięwzięciom związanym z proklamowaniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 1986 Międzynarodowym Rokiem Pokoju.

Inauguracją tej doniosłej inicjatywy Narodów Zjednoczonych był Kongres Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata, jaki z inicjatywy polskich uczonych, pisarzy, artystów został zorganizowany w Warszawie. Potwierdził on możliwość i konieczność rozwijania twórczego dialogu ponad wszystkimi podziałami przecinającymi współczesny świat. Sejm udziela pełnego wsparcia treściom zawartym w "Posłaniu", sformułowanym przez wybitne umysły z kilkudziesięciu krajów świata.

Sejm uważa, iż działaniom polskiej służby zagranicznej sprzyjać powinno stałe doskonalenie i umacnianie koordynacyjnej funkcji Ministra Spraw Zagranicznych jako głównego realizatora polityki zagranicznej Państwa.

Biorąc pod uwagę znaczenie polityki zagranicznej dla rozwoju kraju, dla jego pomyślności gospodarczej, Sejm apeluje do wszystkich organizacji, instytucji, zakładów pracy, ludzi kultury i nauki, do wszystkich obywateli o afirmację godności narodu polskiego, o twórczy wkład w umacnianie politycznych i ekonomicznych pozycji Polski, jej dobrego imienia, pomnażanie wkładu do dorobku światowej nauki i kultury, co powinno służyć przezwyciężeniu trudności naszej gospodarki i przyczyniać się do jej przyspieszonego rozwoju w oparciu o najnowszą technikę.

Parlament Polski Ludowej ma bogate tradycje działalności międzynarodowej na rzecz interesów Państwa i Narodu. Sejm będzie wspierał realizację zadań stojących przed polską polityką zagraniczną również własnymi międzynarodowymi kontaktami z wieloma parlamentami świata. Temu celowi służyć będą między innymi wizyty Marszałka i członków Prezydium Sejmu, współpraca komisji, wymiana delegacji poselskich na różnych szczeblach oraz aktywność polskiej grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Dyskusja poselska nad informacją rządu potwierdziła w pełni, że społeczeństwo polskie, uczestnicząc aktywnie w kształtowaniu stanowiska Polski w ważnych problemach światowych, opowiada się za dalszym umacnianiem pozycji i roli Polski w świecie, za jej aktywnym uczestnictwem w konstruktywnym dialogu na temat problemów nurtujących współczesny świat, za zwiększaniem jej wkładu w zabezpieczenie pokoju Europy i świata.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020