Zawieszenie działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.

ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1981 r.
w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego. *

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:
§  1.
Na czas obowiązywania stanu wojennego zawiesza się na terenie całego kraju działalność wszystkich związków zawodowych i central związkowych.
§  2.
Na czas obowiązywania stanu wojennego zawiesza się na terenie całego kraju działalność następujących organizacji społecznych:
1)
Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
2) 1
(skreślony),
3)
Polskiego Związku Akademickiego,
4) 2
(skreślony),
5)
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
§  3.
1.
Majątek związków zawodowych i organizacji społecznych wymienionych w § 2 obejmuje na czas zawieszenia ich działalności w zarząd kierownik jednostki organizacyjnej (przedsiębiorstwa, instytucji, urzędu, szkoły), na której terenie znajduje się ten majątek, w celu jego zabezpieczenia.
2.
Majątek związków zawodowych i organizacji społecznych wymienionych w § 2, znajdujący się poza jednostkami organizacyjnymi (przedsiębiorstwem, instytucją, urzędem, szkołą), obejmuje na czas zawieszenia w zarząd właściwy terenowo wojewoda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego), w celu jego zabezpieczenia.
3.
Sanatoria związków zawodowych obejmuje na czas zawieszenia w zarząd Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
4.
Domy wczasowe związków zawodowych i organizacji społecznych wymienionych w § 2 obejmują na czas zawieszenia w zarząd właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych.
5.
Organy obejmujące na czas zawieszenia w zarząd majątek związków zawodowych i organizacji społecznych mogą korzystać z tego majątku w granicach nie przekraczających zwykłego zarządu. Obowiązane są one dokonywać wszelkich czynności, które okażą się niezbędne dla zachowania majątku w stanie nie pogorszonym.
§  4.
1.
Objęcie w zarząd majątku związków zawodowych i organizacji społecznych, o których mowa w § 2, następuje komisyjnie na podstawie protokołu.
2.
Skład komisji określa kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1, w wypadku określonym w § 3 ust. 2 - wojewoda, w wypadku zaś określonym w § 3 ust. 3 i 4 - właściwy minister (kierownik urzędu centralnego).
3.
Odpisy protokołów objęcia w zarząd majątku związków zawodowych i organizacji społecznych, sporządzonych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, przesyła się niezwłocznie po ich sporządzeniu właściwemu terenowo wojewodzie (prezydentowi miasta stopnia wojewódzkiego).
§  5.
1.
Pracownik powołany do pełnienia w związkach zawodowych lub organizacjach społecznych wymienionych w § 2 funkcji z wyboru podejmuje pracę w zakładzie, który go zatrudniał w chwili wyboru, na stanowisku poprzednio zajmowanym lub równorzędnym pod względem wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2.
Pracownik zwolniony od pracy zawodowej w celu pełnienia w instancji związkowej lub organizacji społecznej stałej funkcji, nie z wyboru, podejmuje pracę na stanowisku poprzednio zajmowanym lub równorzędnym pod względem wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
3.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od pracownika podjęcie pracy w zakładach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe, podejmuje on pracę zgodnie ze skierowaniem wydanym przez terenowy organ administracji państwowej.
4.
Pracownik pełniący statutowe funkcje w zakładowym organie związku zawodowego, zwolniony od pracy na podstawie art. 29 dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. Nr 8, poz. 36 z późniejszymi zmianami), obowiązany jest przystąpić niezwłocznie do pracy na stanowisku zajmowanym przed oddelegowaniem do pracy w zakładowym organie związku zawodowego.
§  6.
1.
Osobom zatrudnionym przez związki zawodowe lub organizacje społeczne wymienione w § 2 może być powierzona inna praca przez sprawujących zarząd majątkiem tych związków i organizacji społecznych.
2.
Jeżeli powierzenie pracy w trybie określonym w ust. 1 nie jest możliwe, pracownik podejmuje pracę zgodnie ze skierowaniem wydanym przez terenowy organ administracji państwowej.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego.
* Z dniem 18 października 1982 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 15 października 1982 r. w sprawie tymczasowego zarządu majątkiem byłych związków zawodowych (Dz.U.82.34.226) - zob. § 9 powołanego rozporządzenia.
1 § 2 pkt 2 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 7 z dnia 13 marca 1982 r. (M.P.82.9.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 marca 1982 r.
2 § 2 pkt 4 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 1 lutego 1982 r. (M.P.82.6.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lutego 1982 r.

Zmiany w prawie

Handel w niedzielę - nowelizacja z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mającą uszczelnić zakaz handlu w niedzielę. Nowe przepisy pozwolą na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą też usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.10.2021
Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok z podpisem prezydenta

Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.

Krzysztof Koślicki 19.10.2021
MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1981.30.273

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zawieszenie działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
Data aktu: 13/12/1981
Data ogłoszenia: 14/12/1981
Data wejścia w życie: 13/12/1981, 14/12/1981