Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1978 r.

M.P.78.2.13
ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 stycznia 1978 r.
w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1978 r.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342, z 1973 r. Nr 27, poz. 153, Nr 38, poz. 224, Nr 47, poz. 276, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
§  1. W okresie od 1 marca do 15 kwietnia 1978 r. wojewodowie oraz prezydenci miast stopnia wojewódzkiego za pośrednictwem komisji poborowych przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego przeprowadzą pobór mężczyzn:
1) urodzonych w latach 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy:
a) dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu, odbywanie studiów lub pobieranie nauki,
b) z jakichkolwiek powodów nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru i dotychczas nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
2) którzy zostali w 1977 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
3) urodzonych w latach 1959, 1957, 1956, 1955 i 1954, którzy przewidziani są do powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej wiosną 1978 r., jeżeli zostaną imiennie wezwani do poboru.
§  2. Wezwaniu do poboru w terminie określonym w § 1 podlegają również mężczyźni, którzy:
1) kończą w 1978 r. 18 lub 19 lat życia i zostali wytypowani przez wojskową komendę uzupełnień do przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
2) ukończyli 17 lat życia i ochotniczo zgłoszą się do:
a) odbycia zasadniczej służby wojskowej,
b) szkolenia w ramach przysposobienia obronnego młodzieży pozaszkolnej,
3) ubiegają się o powołanie do czynnej służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
§  3. Do poboru mogą zostać wezwane kobiety urodzone w latach 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955 i 1954, zatrudnione w zakładach (placówkach) służby zdrowia i mające kwalifikacje zawodowe określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie obowiązku służby wojskowej kobiet (Monitor Polski Nr 23, poz. 139).
§  4.
1. Termin ogłoszenia poboru na terenie całego kraju wyznacza się na dzień 11 lutego 1978 r.
2. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego spowodują rozplakatowanie obwieszczeń o poborze w terminie określonym w ust. 1.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020