Terminy ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

M.P.76.34.150
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
z dnia 4 sierpnia 1976 r.
w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117 i z 1976 r. Nr 12, poz. 71) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów: Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 27, poz. 155) zarządza się, co następuje:
§  1. Terminy rozpoczęcia i przerwania ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego energią cieplną, dostarczaną z sieci cieplnych lub ciepłowni pozostających w zarządzie i użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, określają terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego przy uwzględnianiu zasad ustalonych w zarządzeniu.
§  2.
1. Ogrzewanie obiektów określonych w § 1 w okresie od 15 października do 25 kwietnia powinno być:
1) rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od + 12°C,
2) przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od + 12°C.
2. Ogrzewanie obiektów określonych w § 1, z wyjątkiem obiektów wymienionych w ust. 3, w okresie od 26 kwietnia do 14 października:
1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od + 10°C,
2) powinno być przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od + 10°C.
3. Ogrzewanie szpitali, sanatoriów i innych jednostek lecznictwa otwartego i zamkniętego, żłobków, przedszkoli i domów rencistów w okresie od 26 kwietnia do 14 października:
1) może być rozpoczęte, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie niższa od + 20°C,
2) powinno być przerwane, jeżeli temperatura wewnętrzna pomieszczeń będzie wyższa od + 20°C.
§  3. Przepisów § 2 nie stosuje się do garaży stanowiących odrębny obiekt budowlany, których ogrzewanie powinno być:
1) rozpoczęte, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie niższa od + 7°C,
2) przerwane, jeżeli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni będzie wyższa od + 7°C.
§  4. Zasady ogrzewania obiektów specjalnego przeznaczenia, będących w użytkowaniu jednostek resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, zostaną określone odrębnie.
§  5. Traci moc § 2 instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków, stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 r. Nr 40, poz. 389, z 1957 r. Nr 83, poz. 499, z 1963 r. Nr 68, poz. 341, Nr 82, poz. 398, z 1966 r. Nr 52, poz. 254, z 1970 r. Nr 29, poz. 244 i z 1971 r. Nr 52, poz. 339).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020