Ustalenie dodatków specjalnych dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Generalnej.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 3 lutego 1973 r.
w sprawie ustalenia dodatków specjalnych dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Generalnej.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 13, poz. 55) uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Generalnej ustala się 12 stawek dodatku specjalnego w następujących kwotach:
Stawka Kwota w złotych Stawka Kwota w złotych
1 4.500 7 1.900
2 4.000 8 1.650
3 3.500 9 1.400
4 3.000 10 1.200
5 2.600 11 1.000
6 2.200 12 800
2.
Dodatek specjalny przysługuje za pełnienie niżej określonych funkcji:
Lp. Funkcja Stawki dodatku
1 Dyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego) 6-1
2 Wicedyrektor departamentu (Gabinetu Prokuratora Generalnego), doradca Prokuratora Generalnego 7-2
3 Radca Prokuratora Generalnego 8-3
4 Naczelnik wydziału, wizytator 10-4
5 Kierownik działu (rejonu), specjalista 12-4
3.
Przewodniczący Rady Państwa w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami może podwyższyć pracownikowi maksymalny dodatek specjalny przewidziany z tytułu pełnienia danej funkcji o jedną lub dwie stawki, a w stosunku do stawki pierwszej - o 500 do 1.000 zł.
4.
Dodatek specjalny nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.
§  2.
1.
W okresie pobierania dodatku specjalnego nie przysługują pracownikowi żadne inne dodatki z wyjątkiem dodatku za wysługę lat.
2.
Pracownik może awansować w obrębie stawek dodatku specjalnego określonych w § 1, na zasadach i w terminach ustalonych dla pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
3.
Do pobierania dodatków specjalnych określonych w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185 z późniejszymi zmianami).
§  3.
Prokurator Generalny za zgodą Przewodniczącego Rady Państwa może wprowadzić czasowo funkcje poza ustalonymi w § 1 ust. 2 i dla funkcji tych określić wysokość dodatków specjalnych w granicach stawek ustalonych w tym przepisie.
§  4.
1.
Tworzy się fundusz nagród na nagrody dla pracowników prokuratorskich Prokuratury Generalnej w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników.
2.
Suma nagród indywidualnych przyznanych pracownikowi w danym roku kalendarzowym z funduszu określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 15% jego rocznego uposażenia zasadniczego.
3.
Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników objętych uchwałą, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Rady Państwa.
4.
Poza nagrodami przewidzianymi z funduszów określonych w ust. 1 i 3 nie mogą być przyznawane nagrody z innych tytułów; nie dotyczy to nagród jubileuszowych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz nagród: państwowych, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie i za projekty wynalazcze.
§  5.
W statucie powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowiącym załącznik do uchwały Rady Państwa z dnia 22 grudnia 1967 r. w sprawie statutu powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 72, poz. 350 i z 1972 r. Nr 56, poz. 296) w § 4 wyrazy "radcy Prokuratora Generalnego, naczelnika wydziału, wizytatora, kierownika działu lub rejonu" zastępuje się wyrazami "doradcy Prokuratora Generalnego, radcy Prokuratora Generalnego, naczelnika wydziału, wizytatora, kierownika działu (rejonu), specjalisty".
§  6.
Tracą moc § 4a i 4b uchwały Rady Państwa z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich (Monitor Polski z 1964 r. Nr 79, poz. 373 i z 1966 r. Nr 48, poz. 238).
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021