Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1973 r.
w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych zgodnie z załącznikiem.
§  2.
Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości ustalają przepisy o opracowaniu projektu budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych oraz o rachunkowości budżetowej.
§  3.
1. 1
Upoważnia się ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz wojewodów i prezydentów miast wyłączonych z województw do tworzenia:
1)
w obrębie rozdziałów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych tytułami,
2)
w obrębie paragrafów - szczegółowych podziałek klasyfikacji, zwanych pozycjami.
2.
Decyzje o utworzeniu szczegółowych podziałek klasyfikacji powinny również określać:
1)
jednostki obowiązane do stosowania szczegółowych podziałek klasyfikacji,
2)
zakres stosowania podziałek w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.
3.
Projekty decyzji wymagają uzgodnienia z Ministrem Finansów.
§  4.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1971 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski z 1971 r. Nr 5, poz. 33 i z 1972 r. Nr 5, poz. 29).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2

KLASYFIKACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU CENTRALNEGO I BUDŻETÓW TERENOWYCH

I. KLASYFIKACJA RESORTOWA (CZĘŚCI)

a) Budżet centralny.

01. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Rady Państwa.

02. Najwyższa Izba Kontroli.

03. Sąd Najwyższy.

04. Prokuratura Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

05. Urząd Rady Ministrów.

06. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów.

07. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

08. Ministerstwo Finansów.

09. Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

10. Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej.

11. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.

12. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.

13. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.

14. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego.

15. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego.

16. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu.

18. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

19. Ministerstwo Rolnictwa.

20. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

21. Ministerstwo Komunikacji.

22. Ministerstwo Żeglugi.

23. Ministerstwo Łączności.

24. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług.

25. Ministerstwo Handlu Zagranicznego.

26. Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

30. Ministerstwo Obrony Narodowej.

31. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

32. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

33. Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

34. Ministerstwo Kultury i Sztuki.

35. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

36. Ministerstwo Sprawiedliwości.

37. Urząd do Spraw Kombatantów.

38. Polska Akademia Nauk.

40. Główna Komisja Arbitrażowa.

41. Państwowa Komisja Cen.

43. Urząd Energii Atomowej.

44. Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".

45. Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.

50. Główny Urząd Statystyczny.

51. Centralny Urząd Geologii.

53. Wyższy Urząd Górniczy.

54. Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

55. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.

56. Polska Agencja Prasowa.

57. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

59. Polski Komitet Normalizacji i Miar.

61. Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

62. Centralny Związek Spółdzielczości Pracy.

63. "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców.

64. Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich.

65. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych.

66. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa - Książka - Ruch".

67. Centralny Związek Rzemiosła.

68. Związek Spółdzielni Inwalidów.

70. Ogólny Zarząd Finansowy.

71. Centralny Związek Kółek Rolniczych.

72. Środki rezerwowe.

73. Środki wyrównawcze.

74. Lokaty i różne rozliczenia.

b) Budżety terenowe.

80. Wydział finansowy.

81. Wydział handlu, przemysłu i usług.

82. Wydział rolnictwa, leśnictwa i skupu.

83. Dyrekcja budownictwa rolniczego.

84. Wydział komunikacji.

85. Zarząd dróg lokalnych.

86. Wydział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (Wydział gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska i komunikacji).

87. Wydział gospodarki przestrzennej, geologii i ochrony środowiska.

88. Dyrekcja inwestycji miejskich.

89. Komenda straży pożarnych.

90. Kuratorium okręgu szkolnego (Wydział oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i turystyki).

91. Wydział kultury i sztuki.

92. Wydział zdrowia i opieki społecznej.

93. Wydział kultury fizycznej i turystyki.

94. Wydział zatrudnienia i spraw socjalnych.

95. Wydział spraw wewnętrznych.

96. Wydział budżetowo-gospodarczy.

Uwagi:

Nazwa podana w nawiasie dotyczy wyłącznie budżetów rad narodowych stopnia powiatowego.

W przypadku łączenia wydziałów - § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 47, poz. 280) - objętych różnymi częściami, należy stosować numerację części właściwą dla wydziału, którego zadania stanowią przeważającą działalność połączonego wydziału.

W budżetach rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, gminnych rad narodowych i dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty podział na części nie obowiązuje.

II. KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

01 Przemysł.

31 Budownictwo.

40 Rolnictwo.

45 Leśnictwo.

50 Transport i łączność.

61 Handel wewnętrzny.

64 Handel zagraniczny.

67 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

74 Nauka.

76 Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

77 Szkolnictwo zawodowe.

78 Szkolnictwo wyższe.

81 Kultura i sztuka.

84 Ochrona zdrowia.

87 Świadczenia społeczne.

88 Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek.

89 Finanse i ubezpieczenia.

91 Administracja państwowa.

92 Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

93 Bezpieczeństwo publiczne.

94 Różna działalność.

98 Obrona narodowa.

99 Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności.

00 Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia.

III. KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW

Uwaga:

Klasyfikacja rozdziałów w działach: przemysł, budownictwo, leśnictwo, transport i łączność, handel wewnętrzny nie zawiera wykazu numerów rozdziałów poszczególnych zjednoczeń (jednostek równorzędnych) lub ich grup, rozliczających się z budżetem centralnym. Nazwę rozdziału stanowi nazwa zjednoczenia (jednostki równorzędnej).

Numery rozdziałów tych jednostek tworzy się na podstawie ich numerów statystycznych według następującej zasady:

a) jako dwie pierwsze cyfry numeru rozdziału dla danego zjednoczenia należy przyjąć ze zbiorczego numeru statystycznego (a w odniesieniu do przedsiębiorstw bezpośrednio podległych ministrom - z numeru podstawowego) dwa pierwsze znaki oznaczające gałąź gospodarki narodowej (w członie 5),

b) jako trzecią i czwartą cyfrę numeru rozdziału - przyjąć dwa znaki oznaczające w numerze statystycznym liczbę porządkową danego zjednoczenia (tzn. znak trzeci i czwarty zamieszczony w członie pierwszym numeru statystycznego).

W związku z tym czterocyfrowy symbol rozdziału zjednoczenia w klasyfikacji budżetowej składa się z symbolu gałęzi oraz symbolu oznaczającego liczbę porządkową danego zjednoczenia.

Rozdziały

Dział 01 - Przemysł.

1482 Przedsiębiorstwa przemysłu terenowego materiałów budowlanych.

1742 Meblarskie spółdzielnie pracy.

2351 Jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej.

2712 Drukarnie.

2801 Jednostki organizacyjne spółdzielczości pracy.

2802 Jednostki organizacyjne spółdzielczości inwalidów.

2891 Zjednoczenia i przedsiębiorstwa przemysłowe (dotyczy państwowych przedsiębiorstw przemysłowych podległych: Ministrowi Finansów, Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrowi Komunikacji, Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług oraz radom narodowym).

2892 Laboratoria badawcze i biura konstrukcyjne przemysłu terenowego.

2893 Różne spółdzielnie.

2991 Rozliczenia akumulacji pośredniej.

2992 Zwrot podatku obrotowego.

2994 Nagrody za akcje wyodrębnione.

2995 Różna działalność.

2996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

2997 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

2998 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

Dział 31 - Budownictwo.

3221 Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, pomocnicze i usługowe gospodarki komunalnej.

3222 Budowlano-montażowe spółdzielnie pracy.

3484 Przedsiębiorstwa budownictwa terenowego.

3511 Zjednoczenia i przedsiębiorstwa resortu geologii.

3601 Przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne.

3611 Przedsiębiorstwa geodezyjne i wiertniczo-geologiczne.

3731 Pracownie, zespoły urbanistyczne, zespoły usług projektowych.

3741 Wojewódzkie pracownie planów regionalnych.

3821 - Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej.

3822 - Zarząd Administracji Rzeki Odry.

3881 Przedsiębiorstwa projektowania budownictwa i biura projektów.

3882 Wojewódzkie biura projektów budownictwa wiejskiego.

3991 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne).

3992 Prace geodezyjne (nieinwestycyjne).

3993 Szkody górnicze.

3994 Projekty typowe budownictwa.

3995 Różna działalność.

3996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

3997 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

3998 Nagrody za akcje wyodrębnione.

Dział 40 - Rolnictwo.

4011 Specjalistyczne zjednoczenia państwowych gospodarstw rolnych.

4012 Gospodarstwa rolne instytutów i innych jednostek.

4013 Wojewódzkie zjednoczenia państwowych gospodarstw rolnych.

4014 Gospodarstwa wojewódzkich stacji oceny odmian.

4015 Gospodarstwa szkół rolniczych.

4016 Rolnicze rejonowe zakłady doświadczalne.

4017 Rozliczenia z przedsiębiorstwami terenowymi.

4321 Zarządy gospodarki wodnej i melioracji.

4323 Dyrekcje budownictwa rolniczego.

4324 Zjednoczenie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej.

4325 Wojewódzkie zjednoczenia przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

4326 Przedsiębiorstwa konserwacji i eksploatacji urządzeń wodno-melioracyjnych.

4327 Różne zakłady obsługi technicznej rolnictwa.

4328 Różne zadania z zakresu melioracji.

4381 Zakłady obsługi hodowli zwierząt.

4382 - Popieranie produkcji zwierzęcej.

4383 - Stacje rolnicze i popieranie produkcji roślinnej.

4386 Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

4387 Zjednoczenie Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa.

4388 Zjednoczenie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi.

4389 Służba geodezyjna.

4398 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

4491 Pomoc dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych.

4493 Gminna służba rolna.

4495 - Różna działalność i pozostałe zadania.

4496 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

4497 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

4498 Państwowy Fundusz Ziemi.

4499 Mienie gminne.

Dział 45 - Leśnictwo.

4512 Gospodarka leśna i łowiecka.

4711 Parki narodowe.

4995 Różna działalność.

4996 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 50 - Transport i łączność.

5111 Zjednoczenie PKS (w budżetach terenowych obejmuje wojewódzkie przedsiębiorstwa PKS).

5231 Polskie Ratownictwo Okrętowe.

5281 Urzędy Morskie.

5282 Spółki maklerskie.

5331 Inspektoraty Żeglugi Śródlądowej.

5421 Centralny Zarząd Lotnictwa Cywilnego.

5422 Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.

5611 Jednostki dróg publicznych państwowych.

5621 Jednostki dróg publicznych lokalnych.

5831 Państwowa Inspekcja Radiowa.

6091 Odzysk kabli nie eksploatowanych.

6094 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6095 Różna działalność.

6096 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

6097 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

6098 Rozliczenia za paliwa płynne.

Dział 61 - Handel wewnętrzny.

6101 Centrale i przedsiębiorstwa.

Rozdział ten występuje tylko w planowaniu w MHWiU.

6104 Wojewódzkie przedsiębiorstwa aptek.

6131 Rozliczenia z przedsiębiorstwami terenowymi (dotyczy MHWiU).

6132 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Społem".

6133 Jednostki organizacyjne spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

6134 - Terenowe przedsiębiorstwa handlowe i gastronomiczne (dotyczy MHWiU)

6335 Przedsiębiorstwa zaopatrzenia drobnej wytwórczości.

6336 Wojewódzkie przedsiębiorstwa handlu sprzętem medycznym.

6337 Centrale i przedsiębiorstwa handlowe (dotyczy państwowych przedsiębiorstw handlowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług oraz Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej).

6341 Jednostki organizacyjne spółdzielczości ogrodniczej.

6342 Jednostki organizacyjne spółdzielczości rzemieślniczej.

6513 Jednostki obsługi handlu wewnętrznego.

6514 Centralny Ośrodek Opakowań.

6591 Rozliczenia różnic w przecenie towarów.

6594 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6595 Różna działalność.

6596 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

6597 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 64 - Handel zagraniczny.

6411 Przedsiębiorstwa handlu zagranicznego.

6494 Nagrody za akcje wyodrębnione.

6495 Różna działalność.

6496 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 67 - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

6711 Przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej.

6712 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

6713 Zasiłki na uzupełnienie wkładów do spółdzielni lokatorskich.

6798 Rozliczenia z tytułu kredytów bankowych.

6821 Ulice, place, mosty i wiadukty.

6822 Oświetlenie ulic.

7021 Oczyszczanie miast.

7031 Zieleń w miastach.

7081 Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej.

7091 Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

7131 Jednostki ochrony przeciwpożarowej.

7132 Zakładanie piorunochronów.

7211 Dyrekcje inwestycji miejskich.

7221 Zarządy gospodarki terenami.

7281 Pozostałe jednostki obsługi gospodarki komunalnej.

7391 Dodatki mieszkaniowe.

7394 Nagrody za akcje wyodrębnione.

7395 Różna działalność.

7396 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

7397 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7398 Odszkodowania.

Dział 74 - Nauka.

7411 Jednostki badawcze Polskiej Akademii Nauk - jednostki budżetowe.

7412 Jednostki badawcze Polskiej Akademii Nauk - na rozrachunku gospodarczym i zakłady budżetowe.

7421 Instytuty uczelniano-przemysłowe.

7431 Jednostki badawcze resortów - jednostki budżetowe.

7432 Jednostki badawcze resortów - na rozrachunku gospodarczym i zakłady budżetowe.

7511 Jednostki informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej.

7521 Biblioteki naukowe.

7531 Archiwa naukowe.

7541 Stowarzyszenia naukowe i inne organizacje społeczne.

7581 Różne jednostki obsługi nauki.

7582 Sekretariat Polskiej Akademii Nauk.

7591 Finansowanie prac badawczych zaliczanych do problemów węzłowych.

7592 Finansowanie prac badawczych w resortach (w których nie tworzy się funduszu postępu techniczno-ekonomicznego).

7593 Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą.

7594 Nagrody za realizację prac badawczych i wdrożeniowych.

7595 Różna działalność.

7596 Różne wpłaty przedsiębiorstw.

Dział 76 - Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie.

7611 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży.

7621 Licea ogólnokształcące dla młodzieży.

7631 Szkoły podstawowe dla dorosłych.

7632 Licea ogólnokształcące dla dorosłych.

7641 Szkoły ogólnokształcące specjalne.

7661 Internaty i stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących.

7695 Różna działalność.

7696 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

7697 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

7911 Świetlice dziecięce.

7912 Ogrody jordanowskie.

7913 Przedszkola przy szkołach podstawowych i ogniska przedszkolne.

7914 Przedszkola miejskie.

7915 Przedszkola i dziecińce wiejskie.

7981 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze.

7982 Domy kultury, dziecka i młodzieży.

7983 Kolonie i obozy.

7984 Domy wczasów dziecięcych.

7991 Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych.

7995 Różna działalność.

Dział 77 - Szkolnictwo zawodowe.

7711 Szkoły zasadnicze.

7712 Technika i licea zawodowe.

7713 Szkoły przyzakładowe.

7714 Szkoły przysposobienia zawodowego.

7715 Szkoły przysposobienia rolniczego.

7716 - Licea pedagogiczne i wychowawczyń przedszkoli.

7718 Szkoły artystyczne.

7721 Szkolenie zaoczne.

7731 Szkoły zawodowe specjalne.

7741 Ośrodki szkolenia kursowego zawodowego.

7751 - Internaty i stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

7795 Różna działalność.

7796 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

7797 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 78 - Szkolnictwo wyższe.

7811 Wyższe uczelnie.

Rozdział ten dotyczy również punktów konsultacyjnych szkół wyższych prowadzonych przez jednostki budżetowe budżetu centralnego i budżetów terenowych.

7891 Pomoc dla studentów.

Rozdział ten w budżecie terenowym dotyczy stypendiów fundowanych.

7892 Kształcenie kadry naukowej.

7893 Domy asystenckie.

7894 Szkolenie studentów za granicą.

7895 Różna działalność.

7896 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 81 - Kultura i sztuka.

8111 Wydawnictwa państwowe.

8112 Wydawnictwa spółdzielcze.

8113 Polska Agencja Prasowa.

8114 Przedsiębiorstwo Państwowe "Wydawnictwa Normalizacyjne".

8115 Jednostki organizacyjne Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch".

8121 Wytwórnie i studia filmowe.

8123 Przedsiębiorstwo Reklamy Filmowej i Przezroczy.

8211 Muzea.

8212 Centralny zakup muzealiów.

8213 Ochrona zabytków.

8214 Biura wystaw artystycznych.

8215 Wystawy.

8216 Filmoteka Polska.

8217 Pracownie Sztuk Plastycznych.

8222 Biblioteki powszechne miejskie.

8223 Biblioteki powszechne wiejskie.

8231 Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

8232 Domy kultury.

8233 Ośrodki kultury.

8241 Świetlice, kluby i wiejskie domy kultury.

8251 Stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne.

8311 Teatry, opery i operetki.

8312 Estrady.

8321 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele.

8331 Zespoły pieśni i tańca.

8341 Zjednoczone przedsiębiorstwa rozrywkowe.

8351 Kina.

8352 Centrala Wynajmu Filmów.

8353 Centrala Filmów Oświatowych "Filmos".

8361 Polskie Radio i Telewizja.

8362 Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

8363 Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów "Zespoły Filmowe".

8381 Polska Agencja Artystyczna "Pagart".

8382 Wymiana kulturalna z zagranicą.

8383 Festiwale, konkursy i inne imprezy.

8391 Fundusz filmowy.

8392 Popieranie twórczości artystycznej.

8395 Różna działalność.

8396 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

8397 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 84 - Ochrona zdrowia.

8411 Szpitale, izby chorych i izby porodowe.

8412 Lecznica Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

8421 Zakłady dla nerwowo i psychicznie chorych.

8431 Sanatoria przeciwgruźlicze.

8432 Prewentoria i półsanatoria.

8441 Sanatoria zdrojowe.

8442 Uzdrowiska.

8482 Profilaktyczne domy zdrowia.

8483 Lecznictwo zamknięte przyzakładowe.

8484 Sanatoria rehabilitacyjne.

8485 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne.

8511 Lecznictwo otwarte.

8512 Lekarskie spółdzielnie pracy.

8581 Ruchome gabinety lekarskie PKP.

8583 Leki dla uprawnionych.

8611 Stacje pogotowia ratunkowego.

8612 Kolumny transportu sanitarnego.

8621 Stacje krwiodawstwa.

8631 Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

8632 Zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

8641 Żłobki.

8642 Domy małego dziecka.

8651 Zespoły opieki zdrowotnej.

8681 Protezownie dentystyczne.

8682 Warsztaty Naprawcze Sprzętu Medycznego.

8691 Fundusz przeciwepidemiczny.

8692 Fundusz podnoszenia zdrowotności.

8695 Różna działalność.

8696 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

8697 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

8698 Zwalczanie alkoholizmu.

Dział 87 - Świadczenia społeczne.

8711 Domy pomocy społecznej.

8712 Zakłady rehabilitacji zawodowej inwalidów.

8791 Zasiłki i pomoc w naturze.

8792 Akcja interwencyjna.

8793 Akcja werbunkowa.

8795 Różna działalność.

8796 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

Dział 88 - Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek.

8811 Jednostki i urządzenia kultury fizycznej.

8812 Imprezy sportowe i sport w szkole.

8813 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

8814 Ośrodki sportu, turystyki i wypoczynku.

8821 Jednostki i urządzenia turystyczne.

8822 Ośrodki informacji turystycznej.

8823 Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej i Turystyki.

8824 Fundusz Turystyki i Wypoczynku.

8825 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

8826 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych "Orbis".

8827 Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych "Sports-Tourist".

8831 Ośrodki turystyczne i motele.

8841 Ośrodki wczasowe.

8851 Organizacje sportowe i turystyczne.

8894 Nagrody za akcje wyodrębnione.

8895 Różna działalność.

8896 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

8897 Pomoc Państwa w realizacji czynów społecznych nieinwestycyjnych.

Dział 89 - Finanse i ubezpieczenia.

8911 Banki i inne instytucje finansowe i kredytowe.

8921 Loteria i gry liczbowe.

8931 Kredyty zagraniczne otrzymane.

8932 Kredyty zagraniczne udzielone.

8933 Spłata zadłużeń skonsolidowanych.

8934 Koszty kredytów handlowych i bankowych.

8935 Pożyczki wewnętrzne i lokaty.

9011 Zakłady ubezpieczeń majątkowych.

9021 Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9022 Oddziały terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

9023 Pozostałe instytucje ubezpieczeń społecznych.

9091 Emerytury i renty.

9092 Zasiłki chorobowe.

9093 Zasiłki rodzinne.

9094 Inne zasiłki i świadczenia jednorazowe.

9095 Leczenie sanatoryjno-klimatyczne ubezpieczonych.

9096 Różna działalność.

Dział 91 - Administracja państwowa.

9111 Jednostki centralne.

9112 Różne jednostki administracji centralnej.

9113 Placówki zagraniczne.

9114 Współpraca naukowo-techniczna i gospodarcza z zagranicą.

9122 Jednostki terenowe podległe organom centralnym.

9132 - Rady narodowe, komisje i prezydia rad narodowych.

9133 - Urząd wojewódzki (miasta wyłączonego z województwa).

9134 - Urząd powiatowy.

9135 - Urząd miejski w mieście stanowiącym powiat (dzielnicowy miasta wyłączonego z województwa).

9136 - Urząd miejski w mieście nie stanowiącym powiatu (dzielnicowy miasta stanowiącego powiat).

9137 - Urząd gminy (miasta i gminy).

9138 Różne jednostki i zakłady budżetowe.

9139 Wydziały finansowe.

9191 Kolegia do spraw wykroczeń.

9192 Komisje poborowe.

9193 Komisje egzaminacyjne.

9194 Wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatków.

9195 Różna działalność.

9196 Różne wpłaty przedsiębiorstw i jednostek na rozrachunku gospodarczym.

9197 Wynagrodzenia sołtysów.

9198 Odszkodowania.

Dział 92 - Wymiar sprawiedliwości i prokuratura.

9211 Jednostki naczelne sądownictwa.

9212 Sądownictwo powszechne.

9213 Sądownictwo ubezpieczeniowe.

9214 Notariat.

9215 Różne jednostki wymiaru sprawiedliwości.

9216 Okręgowe komisje arbitrażowe.

9221 Jednostki naczelne prokuratury.

9222 Prokuratury wojewódzkie i powiatowe.

9231 Więziennictwo.

9232 Zakłady dla nieletnich.

9291 Odszkodowania.

9295 Różna działalność.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne.

9311 Bezpieczeństwo publiczne.

Dział 94 - Różna działalność.

9411 Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.

9412 Różne zakłady techniki obliczeniowej.

9413 Międzynarodowy Komitet Przygotowawczy "Interatominstrument".

9571 Zakłady wielobranżowe usług niematerialnych.

9581 Izby wytrzeźwień.

9582 Spis powszechny i inne.

9583 Zadania wyodrębnione.

9621 Organizacje związków zawodowych.

9631 Organizacje społeczne.

9641 Organizacje gospodarcze.

9651 Organizacje wyznaniowe.

9711 Laboratoria badania wód i ścieków.

9712 Urzędy jakości i miar oraz urzędy probiercze.

9713 Zakłady metrologiczne.

9714 Biuro Znaku Jakości.

9721 Spółki wodne niemelioracyjne.

9741 Zakłady wielobranżowe usług materialnych.

9781 Jednostki sfery produkcji materialnej osobno nie wymienione.

9791 Działalność normalizacyjna.

9792 Podatek od funduszu płac.

9795 Różne zadania.

9796 Podatki od przedsiębiorstw organizacji społecznych.

Dział 98 - Obrona narodowa.

9811 Obrona narodowa.

Dział 99 - Dochody z gospodarki nie uspołecznionej i od ludności.

9911 Podatki i opłaty z indywidualnej gospodarki rolnej.

9912 Podatki i opłaty z nie uspołecznionej gospodarki pozarolniczej.

9951 Podatek od wynagrodzeń.

9952 Różne podatki i opłaty od ludności.

Dział 00 - Inwestycje, kapitalne remonty i różne rozliczenia.

0011 Udziały w podatku obrotowym od przedsiębiorstw.

0012 Przelew równowartości obciążenia funduszu płac.

Rozdział ten dotyczy przedsiębiorstw państwowych w województwach, o których mowa w art. 18 ustawy budżetowej na rok 1974, a w przemyśle chemicznym może dotyczyć innych województw.

0013 Przelew równowartości opodatkowania obrotów detalicznych.

Rozdział ten dotyczy województw eksperymentujących.

0021 Dotacje wyrównawcze.

0022 Dotacje ze środków rady narodowej wyższego stopnia.

0023 Różne dotacje celowe.

0024 Rozliczenia między budżetami różnych stopni.

0025 Rozliczenia między budżetami tego samego stopnia w obrębie budżetu województwa.

0026 Rozliczenia miedzy budżetami województw.

0027 Dotacja na inwestycje rad narodowych.

0031 - Wpłaty wyrównawcze.

0071 Nadwyżka budżetu z roku ubiegłego.

0072 Wpływy do wyjaśnienia.

0073 Wpływy do rozliczenia.

0074 - Pozostałość środków z roku ubiegłego na rozwój gmin wzorcowych.

0081 Rezerwy ogólne.

0091 Inwestycje branżowe.

0092 Inwestycje socjalne.

0093 Inwestycje i kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych.

0094 Inwestycje organizacji społecznych.

0095 Miejskie i powiatowe fundusze mieszkaniowe.

0096 Aktywizacja gospodarcza.

0097 Czyny społeczne inwestycyjne.

0098 - Inwestycje i kapitalne remonty jednostek badawczych szkół wyższych.

0099 Rezerwy na inwestycje i kapitalne remonty.

Wszystkie dotacje budżetowe na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów należy zaliczać do rozdziałów od 0091 do 0099 według następujących zasad:

Rozdział 0091 - obejmuje dotacje budżetowe na zasilenie funduszów inwestycyjnych zjednoczeń i terenowych (branżowych) funduszów inwestycyjnych.

Rozdział 0092 - obejmuje dotacje na zasilenie funduszów przeznaczonych na finansowanie inwestycji związanych z zakładową działalnością socjalną. Dotacje te są przekazywane na centralny fundusz inwestycji socjalnych.

Rozdział 0093 - obejmuje dotacje na budownictwo (w planie terenowym - na fundusze inwestycyjne jednostek budżetowych) i zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz na kapitalne remonty jednostek i zakładów budżetowych.

Rozdział 0094 obejmuje dotacje na uzupełnienie środków własnych organizacji społecznych, politycznych i zawodowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Dotacje dla organizacji społecznych mogą być udzielane wyłącznie na inwestycje związane z działalnością statutową tych organizacji.

Rozdział 0095 - obejmuje dotacje na miejskie i powiatowe fundusze mieszkaniowe.

Rozdział 0096 - obejmuje dotacje celowe na inwestycje umożliwiające szybkie zorganizowanie miejsc pracy (zgodnie z uchwałą nr 312 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie organizowania dodatkowych miejsc pracy w latach 1972-1975 w celu uzyskania dodatkowej produkcji rynkowej).

Rozdział 0097- obejmuje dotacje z tytułu pomocy finansowej Państwa na czyny społeczne inwestycyjne. Obejmuje on również środki rezerwowe na ten cel. Wykorzystanie rezerwy następuje w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień kredytów na odpowiednie części.

Rozdział 0098 - obejmuje dotacje na budownictwo inwestycyjne, dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych i szkół wyższych, do których odnoszą się przepisy uchwały Rady Ministrów w sprawie finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych oraz dotacje na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i na kapitalne remonty, dotyczące działalności podstawowej jednostek badawczych i szkół wyższych będących jednostkami budżetowymi.

Rozdział 0099 - obejmuje resortowe i wojewódzkie rezerwy na inwestycje i kapitalne remonty (poza rezerwami na pomoc dla czynów społecznych ujmowanych w rozdziale 0097). Wykorzystanie środków objętych tym rozdziałem następuje w toku wykonywania budżetu w drodze przeniesień na odpowiednie rozdziały (z wyjątkiem rozdziału 0096) obejmujące dotacje na inwestycje i kapitalne remonty.

IV. KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW

(z objaśnieniami)

Uwaga:

Podatki i opłaty objęte niżej wymienionymi paragrafami należy zaliczać do następujących rozdziałów:

§ 29 do rozdziału 9792
§ 31 " " 7396
§ 34 i 35 " " 4496
§ 36 " " 6495 lub 9796
§ 51 i 69 " " 9911
§ 52, 53 i 58 " " 9912
§ 54 " " 9951
§ 55 do 61, 65 i 68 " " 9952
§ 37 i 63 " " 9211 - 9222.

11 Podatek obrotowy.

12 Wpłaty z zysku.

13 Wpłaty z zysków niezależnych i nieprawidłowych.

14 Oprocentowanie środków trwałych.

15 Dodatnie różnice budżetowe.

16 Podatek dochodowy.

17 Podatki zryczałtowane od spółdzielczych zakładów usługowych.

18 Udziały w marżach handlowych.

19 Różne rozliczenia.

22 Obciążenia wyrównawcze.

23 Podatek obrotowy od importu.

Paragraf ten obejmuje wpłaty podatku dokonywane przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego i jednostki spółdzielcze od artykułów importowanych.

24 Wpłaty amortyzacji.

25 Różnice z przeceny towarów.

26 Obciążenia funduszu płac.

27 Podatek od funduszu premiowego.

28 Podatek od funduszu przedsiębiorstwa.

29 Podatek od funduszu płac.

31 Podatek od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej.

Paragraf ten dotyczy podatku od nieruchomości położonych w miastach.

33 Podatki od kółek rolniczych.

34 Podatki i opłaty wiejskie od spółdzielni produkcyjnych.

35 Podatki i opłaty wiejskie od jednostek gospodarki uspołecznionej.

36 Podatki obrotowy i dochodowy - od organizacji społecznych - od przedstawicielstw zagranicznych.

Na paragraf ten należy zaliczać wpływy z podatków od przedsiębiorstw organizacji społecznych ujmowane w rozdziale "9796", a w zakresie przedstawicielstw zagranicznych wpływy z tytułu opodatkowania osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze PRL, ujmowane w rozdziale "6495" - stosując odpowiedni człon nazwy paragrafu.

37 Opłaty arbitrażowe.

38 Składki na ubezpieczenia społeczne z gospodarki uspołecznionej.

39 Różne opłaty.

Paragraf ten obejmuje między innymi opłaty za użytki rolne, opłaty komornicze i opłaty za zabezpieczenie należności.

41 Opłaty radiofoniczne i telewizyjne.

42 Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy.

43 Wpływy z usług dla ludności.

Paragraf ten obejmuje wszelkie wpływy z usług świadczonych odpłatnie dla ludności, nie objęte paragrafami 41 i 42.

44 Wpływy z usług różnych.

Paragraf ten obejmuje wpływy z wszelkich pozostałych usług nie objętych paragrafami 41-43, świadczonych na rzecz gospodarki uspołecznionej.

45 Wpływy ze sprzedaży produktów i towarów.

51 Podatki i opłaty wiejskie od gospodarstw indywidualnych.

Na paragraf ten zarachowuje się:

- objęte jednym nakazem: podatek gruntowy od przychodu szacunkowego, dochody Państwowego Funduszu Ziemi, opłatę elektryfikacyjną, opłatę melioracyjną, opłatę za urządzenia wodne, podatek od nieruchomości na terenie gmin, podatek od lokali od rolników nie będących podatnikami podatku od nieruchomości oraz wpłaty na poczet zaległości z tych tytułów,

- podatek gruntowy od przychodów z furmaństwa i zryczałtowany podatek z eksploatacji minerałów,

- należności scalone.

52 Podatki obrotowy i dochodowy od rzemiosła.

53 Podatki obrotowy i dochodowy od gospodarki nie uspołecznionej poza rzemiosłem.

54 Podatek od wynagrodzeń.

55 Podatek od nieruchomości i od lokali.

Podatek ten dotyczy nieruchomości oraz lokali w miastach.

56 Podatek od nabycia praw majątkowych.

57 Podatek wyrównawczy.

58 Opłata skarbowa

- pobierana od osób z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła powinna być zaliczana na rozdział 9912,

- pochodząca z innych tytułów powinna być zaliczana na rozdział 9952.

59 Różne podatki i opłaty.

Paragraf ten obejmuje:

podatek od spożycia w nocnych lokalach,

podatek od posiadania psów,

podatki zniesione, tj. wpłaty zaległości z podatków i opłat, których terminy wymiaru wygasły,

opłatę uzdrowiskową,

opłatę od środków transportowych,

opłaty administracyjne za czynności organów prezydiów rad narodowych, wprowadzone na mocy uchwał rad narodowych, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, z wyjątkiem opłat wymienionych w oddzielnych paragrafach.

61 Opłaty celne.

62 Opłaty paszportowe.

63 Opłaty sądowe i notarialne.

64 Różne opłaty, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych.

Paragraf ten obejmuje:

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty koncesyjne pobierane przy udzielaniu zezwoleń na wykonywanie przemysłu, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej,

- opłaty targowe,

- opłaty egzaminacyjne w szkołach, opłaty za egzaminy kierowców pojazdów mechanicznych, za dopuszczenie do egzaminu w celu uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego bądź majstra itp.,

- opłaty turystyczne,

- opłaty za tablice rejestracyjne dla pojazdów mechanicznych, za przeglądy techniczne lub sprawności użytkowej,

- opłaty budowlane za zaświadczenia lokalizacji inwestycji budowlanych,

- opłaty za legitymacje, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty wnoszone przy wnioskach o ustalenie cen,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce, na podstawie umów kulturalnych,

- różne opłaty pobierane przez jednostki administracyjne (jak np. za ogłoszenia w dziennikach wojewódzkich rad narodowych o zagubieniu dowodu osobistego, legitymacji, zwrot kosztów egzekucyjnych itp.),

- za przepał paliwa przez kierowców i inne.

65 Dopłata do cen napojów alkoholowych.

66 Składki na ubezpieczenia społeczne od gospodarki nie uspołecznionej.

67 Składki pracownicze.

68 Dodatki za zwłokę.

69 Równoważnik pieniężny za zaległe dostawy obowiązkowe.

71 Udziały i dywidendy.

72 Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

73 Rozliczenia z lat ubiegłych.

74 Zobowiązania przedawnione.

75 Wpływy za przekroczenie dyscypliny finansowej.

76 Grzywny, kary i odsetki za zwłokę.

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary nakładane i pobierane przez różne organy administracji państwowej, między innymi grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wykroczeń przy prezydiach rad narodowych; obejmuje również wpływy z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego oraz z grzywien i kar pieniężnych wymierzanych z ustawy karno-skarbowej.

Ponadto obejmuje odsetki (dodatki) za zwłokę z tytułu rozliczeń jednostek na rozrachunku gospodarczym, jednostek budżetowych oraz dodatki za zwłokę w uiszczaniu opłat i należności, z wyjątkiem objętych § 51-69.

77 Różne dochody.

Paragraf ten obejmuje:

- różne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym również zwrot kosztów umundurowania, spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych udzielonych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,

- różne dochody z tytułu ubezpieczeń społecznych,

- różne wpłaty jednostek na rozrachunku gospodarczym, z wyjątkiem wpłat objętych wyodrębnionymi paragrafami, między innymi wpłaty do budżetu nadwyżek funduszu premiowego jednostek badawczych i inne,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi,

- ratalne wpłaty, wynikające z działalności b. urzędów likwidacyjnych,

- wpłaty z tytułu różnicy cen dokumentacji, wykonywanej przez osoby fizyczne i zespoły usług projektowych,

- wpływy z tytułu nadwyżki zysków nad stratami inwestycyjnymi.

78 Dotacje otrzymane z budżetu.

Paragraf ten występuje w zakładach budżetowych, środkach specjalnych i funduszach celowych.

81 Wykorzystanie kredytów zagranicznych.

82 Spłaty rat kapitałowych.

83 Odsetki.

84 Lokaty.

91 Środki otrzymane z budżetów terenowych (odprowadzenia wyrównawcze).

92 Środki dla budżetów wojewódzkich.

93 Środki dla budżetów powiatowych.

94 Środki dla budżetów gminnych rad narodowych i miast nie stanowiących powiatów.

95 Przelewy nadwyżek budżetowych.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten obejmuje przelewy dokonywane między zakładem budżetowym a jego oddziałami bądź funduszami w obrębie tego samego zakładu oraz przelewy z rachunków środków specjalnych i funduszów celowych tego samego typu (rodzaju) prowadzonych przez dysponentów różnych stopni.

97 Różne przelewy.

Paragraf ten obejmuje:

a) w budżecie - przelewy do budżetu z funduszów na określone zadania,

b) w zakładach budżetowych i w środkach specjalnych - wpływy pochodzące od jednostek gospodarki uspołecznionej, prowadzonych w formie przedsiębiorstw, gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, środków specjalnych, funduszów celowych i organizacji społecznych (z wyjątkiem przelewów redystrybucyjnych, objętych § 96).

98 Wpływy do wyjaśnienia.

99 Dary w naturze.

V. KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW WYDATKÓW

Uwaga:

Wymienione niżej paragrafy łączy się w grupy w następujący sposób:

Osobowy fundusz płac - § 11, 12, 16 i 18
Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne - § 13 do 15 i 21 do 25
Materiały i usługi - § 31 do 39
Różne wydatki (dotacje) - § 41 do 49 i 69
Dotacje dla przedsiębiorstw - § 51 do 63
Dotacje na inwestycje i kapitalne remonty - § 71 do 74
Rezerwy ogólne - § 81 do 84
Przelewy - § 91 do 97.

a) Zestawienie paragrafów.

11 - Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

12 - Wynagrodzenia różne.

13 Fundusz honorariów.

14 Fundusz prowizji.

15 Nagrody i inne wypłaty jednorazowe.

16 Dodatki do wynagrodzeń.

18 Fundusz na podróże służbowe krajowe.

21 Diety poselskie.

22 Świadczenia społeczne.

23 Stypendia dla uczniów i studiujących.

24 Stypendia różne.

25 Różne wydatki osobowe.

31 Materiały i przedmioty nietrwałe.

32 Środki żywności.

33 Leki i środki pomocnicze.

34 Fundusz reprezentacyjny.

35 Podróże służbowe zagraniczne.

36 Usługi materialne.

37 Usługi niematerialne.

38 Amortyzacja.

39 Pomoce naukowe i dydaktyczne.

41 Składki na ubezpieczenia społeczne.

42 Różne opłaty i składki.

43 Raty kapitałowe pożyczek.

44 Odsetki.

45 Stypendia fundowane.

46 Dotacje na zakładowy fundusz mieszkaniowy.

47 Dotacje (dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszów).

48 Dotacje dla organizacji społecznych i inne.

49 Różne wydatki.

51 Finansowanie środków obrotowych.

52 Finansowanie strat.

53 Finansowanie funduszów.

54 Finansowanie ujemnych różnic budżetowych.

55 Dotacje przedmiotowe nie limitowane.

56 Dotacje przedmiotowe limitowane.

57 Różne dotacje dla przedsiębiorstw dotyczące akumulacji.

58 Różne dotacje celowe.

61 Dopłaty do cen transakcyjnych.

62 Dopłaty wyrównawcze.

63 Zwrot akumulacji pośredniej.

69 Dotacje na zakładowy fundusz socjalny.

71 Dotacje na inwestycje.

72 Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

73 Dotacje na kapitalne remonty.

74 Dotacje na inwestycje jednostek inicjujących.

81 Rezerwy.

82 Rezerwy na czyny społeczne nieinwestycyjne.

83 Wydatki specjalne.

84 Fundusz dyspozycyjny.

91 Środki przekazane do budżetu centralnego.

92 Środki przekazane do budżetów terenowych.

93 Środki przekazane z budżetów wojewódzkich.

94 Środki przekazane z budżetów powiatowych.

95 Środki przekazane z budżetów gminnych rad narodowych (miast nie stanowiących powiatów).

96 Przelewy redystrybucyjne.

97 Różne przelewy.

b) Objaśnienia do paragrafów wydatków.

Zasady klasyfikacji wynagrodzeń za prace oraz innych wynagrodzeń określają przepisy uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 31, poz. 196), a w zakresie osobowego funduszu płac w części przeznaczonej na koszty podróży - uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 22, poz. 127). Ustalenia powołanej uchwały nr 103 Rady Ministrów dotyczące osobowego funduszu płac odnoszą się do § 11 - Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, natomiast dotyczące bezosobowego funduszu płac do § 12 - Wynagrodzenia różne, klasyfikacji budżetowej.

Dopłaty do płac najniższych, dodatki do płac i wzrost wartości deputatów wypłacane na podstawie uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352) powinny być zaliczane do § 16.

22 Świadczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych, ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Komunikacji z tytułu przewidzianych w obowiązujących przepisach i umowach zbiorowych pracy świadczeń społecznych na rzecz pracowników oraz inne świadczenia społeczne ponoszone przez jednostkę (z wyjątkiem świadczeń zaliczanych do § 15).

W zakresie wypłat pieniężnych:

- świadczenia z tytułu zatrudnienia (zasiłki rodzinne, chorobowe, pogrzebowe),

- odprawy pośmiertne dla rodzin po zmarłych pracownikach,

- zapomogi dla podopiecznych,

- zasiłki dla rodzin osób odbywających służbą wojskową,

- zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych i własnych,

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

w zakresie świadczeń w naturze:

- doraźne zaopatrzenie inwalidów w sprzęt domowy, bieliznę, pościel, odzież i inne,

- bilety z tytułu "Karty Górnika", dojazdy do rodzin pracowników zwerbowanych,

- wyprawki niemowlęce.

23 Stypendia dla uczniów i studiujących.

Paragraf ten obejmuje wydatki na pomoc dla uczniów i studiujących w szkołach i na studiach stacjonarnych dziennych:

w zakresie wypłat pieniężnych:

- stypendia (w tym również nagrody i premie) i zasiłki pieniężne dla studentów szkół wyższych oraz stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich wszelkiego typu, pokrywane przez szkołę wynagrodzenia praktykantów odbywających praktyki zawodowe w zakładach pracy,

w zakresie świadczeń w naturze:

- wydatki na zakup odzieży dla uczniów i studentów oraz inne świadczenia (np. leczenie, umundurowanie, przejazdy).

24 Stypendia różne.

Paragraf ten obejmuje stypendia naukowe (np. doktoranckie, habilitacyjne itp.), praktyki i wyjazdy zagraniczne stypendystów w celach naukowych, pomoc naukową dla różnych kategorii osób na studia w kraju i za granicą (łącznie z kosztami przejazdów), jak również stypendia na wyjazdy (przejazdy) zagraniczne w celach innych niż wymienione, a także następujące wydatki na pomoc dla studiujących - pracujących:

- dopłaty do wyżywienia słuchaczy kursów szkoleniowych w wysokości różnicy między pełnym kosztem wyżywienia (zgodnie z obowiązującymi stawkami) a opłatami wnoszonymi przez słuchaczy,

- świadczenia przysługujące czynnym nauczycielom studiującym zaocznie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji,

- wyżywienie w okresie sesji zimowych i letnich dla czynnych nauczycieli studiujących zaocznie.

25 Różne wydatki osobowe.

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe wypłaty pieniężne i świadczenia w naturze, dokonywane na rzecz osób fizycznych, nie zaliczane do wynagrodzeń oraz do wydatków objętych § 22-24 klasyfikacji wydatków, a w szczególności:

- wydatki osobowe ponoszone na rzecz osób wzywanych w sądownictwie, w prokuraturach, w postępowaniu administracyjnym itp.,

- dodatki mieszkaniowe,

- pomoc bezzwrotna na uzupełnienie wkładów własnych na spółdzielcze mieszkanie lokatorskie,

- zwroty utraconych zarobków przez zawodników itp.,

- wydatki o charakterze popierania twórczości artystycznej,

- odszkodowania pieniężne i w naturze na rzecz osób fizycznych (z wyjątkiem odszkodowań objętych § 15), np. odszkodowania z tytułu niezawarcia przez zakład pracy umowy o pracę z absolwentami szkół wyższych,

- odszkodowania dla rolników za zwierzęta padłe,

- czynsze, dodatki i ekwiwalenty mieszkaniowe dla nauczycieli,

- przeniesienia służbowe krajowe,

- miejscowe przejazdy pracowników obcymi lub własnymi środkami lokomocji oraz dopłaty do pracowniczych biletów kolejowych,

- diety (poselskie) dla radnych i członków komisji rad narodowych.

31 Materiały i przedmioty nietrwałe.

Paragraf ten obejmuje wydatki bieżące na zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz przedmiotów nietrwałych (bez wydatków związanych z transportem, wyodrębnionych w rachunku).

Nie zalicza się do tego paragrafu zakupów środków trwałych określonych uchwałą nr 138 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych (Monitor Polski Nr 33, poz. 261) oraz zakupów dokonywanych z § 32, 33 i 34, a także zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych.

32 Środki żywności.

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających z internatów, burs, stołówek, dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, uczestników obozów, więźniów itp., z wyjątkiem wydatków na wyżywienie personelu, które są objęte grupą paragrafów zawierających wynagrodzenia.

Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów.

Paragraf 32 obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego na ubój dla własnych potrzeb wymienionych zakładów w wypadku, gdy wydatki te nie są objęte planem finansowym gospodarstwa pomocniczego.

33 Leki i środki pomocnicze.

Paragraf ten obejmuje dopłatę do kosztów leków dla uprawnionych, wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, dla nieuleczalnie chorych oraz zakładów weterynaryjnych na zakupy leków, zakup krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikalii rentgenowskich, zakupy materiałów do analiz, zakupy mieszanek odżywczych dla dzieci w kuchniach mlecznych.

34 Fundusz reprezentacyjny.

Paragraf ten obejmuje wszystkie wydatki ściśle związane z reprezentacją (przyjęcie delegacji krajowych i zagranicznych), na które uzyskano zezwolenie, zgodnie z zarządzeniem nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1960 r. w sprawie oszczędności w wydatkach reprezentacyjnych i zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1972 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie oszczędności w wydatkach reprezentacyjnych.

35 Podróże służbowe zagraniczne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe zagraniczne, a w szczególności:

a) podróże służbowe i wyjazdy szkoleniowe zagraniczne pracowników własnych (przejazdy, diety i noclegi),

b) podróże służbowe osób obcych (zagraniczne),

c) wydatki związane z przeniesieniem służbowym za granicę.

36 Usługi materialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług materialnych, z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, za które wynagrodzenia pokrywane są z paragrafów obejmujących wydatki osobowe, zgodnie z uchwałą nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 31, poz. 196).

Obejmuje on w szczególności:

- usługi obce o charakterze przemysłowym polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych bądź powiększaniu wartości użytkowej tych wyrobów, a w szczególności:

a) wydatki dotyczące usług konserwacyjnych i naprawczych wszelkiego rodzaju wyrobów przemysłowych, jak maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu, odzieży itp.,

b) opłaty za usługi drukarskie, introligatorskie, za powielanie, kopiowanie itp.,

- usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów średnich, bieżących i konserwacji pomieszczeń i budynków oraz koszty zleconego opracowania dokumentacji typowej oraz zleconego opracowania założeń projektowych,

- usługi transportowe związane z przewozem rzeczy oraz opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, a w szczególności:

a) opłaty za przewóz wszelkich towarów obcymi środkami transportu przy zakupach loco magazyn dostawcy, wraz z kosztami załadowania i wyładowania, jeśli nie zostały one wyodrębnione w rachunku za transport (np. transport opału z dostawą do piwnic),

b) opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne,

- opłaty za usługi w zakresie utrzymania i naprawy dróg,

- opłaty za usługi pralnicze, np. za pranie ręczników, odzieży ochronnej, bielizny itp. (z wyjątkiem wypłat z tych tytułów osobom fizycznym z § 12 - Bezosobowy fundusz płac),

- opłaty za usługi kominiarskie, za wywóz śmieci, utrzymanie parków, zieleńców,

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody itp.

37 Usługi niematerialne.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług niematerialnych, z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne, za które wynagrodzenia pokrywane są z paragrafów obejmujących wydatki osobowe, zgodnie z uchwałą nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 31, poz. 196).

Obejmuje on w szczególności:

- usługi komunalne i mieszkaniowe, hoteli, łaźni, straży pożarnej, zakładów pogrzebowych, a w szczególności:

a) wydatki dotyczące zakwaterowania uczestników kursów szkoleniowych,

b) wydatki na utrzymanie cudzoziemców (hotele, utrzymanie, przejazdy),

c) czynsze i świadczenia, jak np. czynsze lokalowe, koszty biletów do łaźni,

d) opłaty za usługi pogrzebowe, np. osób zasłużonych, podopiecznych (dzieci, starców, inwalidów),

e) wydatki z tytułu różnicy między czynszem płaconym przez absolwenta za mieszkanie wynajęte we własnym zakresie a wysokością opłaty za pomieszczenie zastępcze,

f) opłaty za wynajem sal i inne,

- usługi w zakresie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, kultury i sztuki, opieki społecznej oraz turystyki, a w szczególności:

a) opłaty za kworzystanie z usług obcych placówek akcji wczasów dziecięcych, obcych wczasów rodzinnych, wagonowych itp.,

b) zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów wychowawczych,

c) wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia sportowców, studentów, uczniów, dzieci na wycieczkach i imprezach realizowanych w ramach programów nauczania i wychowania,

d) zwroty kosztów leczenia ubezpieczonym korzystającym w uzasadnionych wypadkach z prywatnej pomocy lekarskiej,

e) wydatki dotyczące analiz lekarskich zlecanych obcym jednostkom, prześwietleń, kąpieli chorych itp.,

f) opłaty radiofoniczne i telewizyjne,

g) opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne,

h) opłaty za korzystanie z usług punktów konsultacyjnych zorganizowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe,

- usługi naukowo-badawcze,

- usługi różne, np. wydatki dotyczące usług reklamowych, ogłoszeń, obwieszczeń, usług ośrodków obliczeniowych, ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, koszty postępowania przed instytucjami wymiaru sprawiedliwości, rozprowadzania pism (np. przez "Ruch"), przeglądów samochodów, tablic rejestracyjnych itp.

38 Amortyzacja.

Paragraf ten dotyczy jednostek badawczych działających w formie zakładu budżetowego.

39 Pomoce naukowe i dydaktyczne.

Paragraf ten dotyczy wyłącznie działów 76, 77 i 78 i obejmuje zakup przedmiotów i materiałów stanowiących pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzętu wykorzystywanego w procesie nauczania. Ponadto w bibliotekach powszechnych (Dz. 81) paragraf ten obejmuje zakup książek i należy wówczas stosować nazwę paragrafu »Zakup książek«.

41 Składki na ubezpieczenia społeczne.

Paragraf ten obejmuje składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, jakie pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracowników.

42 Różne opłaty i składki.

Paragraf ten obejmuje różnego rodzaju płatności wynikające z tytułów publiczno-prawnych, różne składki wypłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych oraz wszelkie odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, a w szczególności:

- opłaty za rejestrację samochodów,

- opłaty za ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerami,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za zgłaszane wynalazki,

- opłaty uczestników porozumień branżowych,

- opłaty na rzecz skarbowych urzędów komorniczych za ściągnięte należności w drodze egzekucji,

- składki na rzecz instytucji międzynarodowych, krajowych organizacji społecznych i inne,

- składki z tytułu ubezpieczeń osobowych wpłacane do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, jakie pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia pracowników,

- koszty ubezpieczeń chorobowych praktykantów,

- różne ubezpieczenia rzeczowe,

- zwroty rent wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- refundacja odszkodowań wypłaconych przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,

- tantiemy dla ZAIKS-u,

- kaucje i wkłady mieszkaniowe,

- udział w kosztach utrzymania (eksploatacji) budynków,

- udział Państwa w spółkach oraz w Banku RWPG,

- przelew rówowartości kwot stanowiących opłatę leśną oraz przelewy na rzecz państwowych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw lasów państwowych z tytułu należnych czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wspólnych i opłat za pozyskaną zwierzynę.

43 Raty kapitałowe pożyczek.

Paragraf ten obejmuje:

- kredyty udzielone zagranicy,

- spłatę kredytów zagranicznych,

- spłatę pożyczek państwowych wewnętrznych,

- obsługę zadłużeń skonsolidowanych.

44 Odsetki.

Paragraf ten obejmuje:

- odsetki od kredytów otrzymanych z zagranicy,

- odsetki od lokat instytucji finansowych w budżecie,

- odsetki od zadłużeń skonsolidowanych,

- odsetki różne.

45 Stypendia fundowane.

Paragraf ten obejmuje wydatki na stypendia przelewane na środki specjalne. W środkach specjalnych (stypendia fundowane) wydatki te objęte są paragrafem 15.

46 Dotacje na zakładowy fundusz mieszkaniowy.

Paragraf ten obejmuje (klasyfikowane we właściwych działach i rozdziałach) dotacje na zakładowy fundusz mieszkaniowy jednostek i zakładów budżetowych.

47 Dotacje (dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszów).

W gospodarce środkami pozabudżetowymi w § 47 należy stosować nazwę "Wpłata nadwyżek" i obejmować nim wpłaty nadwyżek do budżetu.

48 Dotacje dla organizacji społecznych i inne.

Paragraf ten obejmuje poza dotacjami dla organizacji społecznych:

- dotacje o charakterze dopłat do stołówek studenckich, szkolnych, świetlicowych, dopłat do wczasów studenckich itp.,

- wydatki stanowiące bezpośrednie finansowanie (dopłatę) z budżetu zadań mających charakter kosztów produkcji lub usług materialnych w innych jednostkach, np. dopłaty do usług punktów usługowych kółek rolniczych w zakresie wysiewu wapna nawozowego i wylewu wody amoniakalnej, dotacje na loszki hodowlane, dopłaty do wychowalni jałowic w spółdzielniach mleczarskich, koszty zarybiania wód śródlądowych łososiem, trocią itp.,

- dotacje dla jednostek podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych i wojewódzkim zarządom wodnych melioracji (na utrzymanie i naprawę dróg i urządzeń melioracyjnych, na utrzymanie służby liniowej i na utrzymanie rejonów eksploatacji).

49 Różne wydatki.

Paragraf ten obejmuje:

- koszty i prowizje bankowe,

- niedobory kasowe,

- kary i grzywny,

- wartość złotową wydatków dewizowych na utrzymanie placówek zagranicznych.

51 Finansowanie środków obrotowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla działających na zasadach rozrachunku gospodarczego: przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i gospodarstw pomocniczych, jeśli obowiązujące przepisy dopuszczają finansowanie z budżetu nie pokrytej własnymi środkami części wzrostu lub niedoboru środków obrotowych oraz dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

52 Finansowanie strat.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu dla przedsiębiorstw (dla gospodarstw pomocniczych na rozrachunku gospodarczym), ustalane na podstawie ogólnego wyniku ich działalności.

53 Finansowanie funduszów.

Paragraf ten obejmuje dotacje na uzupełnienie własnych środków przedsiębiorstw (dla gospodarstw pomocniczych na rozrachunku gospodarczym) przeznaczonych na fundusze: zakładowy (premiowy) i rezerwowy.

54 Finansowanie ujemnych różnic budżetowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu na pokrycie różnicy między ceną, według której przedsiębiorstwo jest zobowiązane nabyć lub sprzedać określony artykuł, a ceną, którą przedsiębiorstwo zapłaciło lub uzyskało stosownie do szczególnych warunków zbytu lub nabycia.

55 Dotacje przedmiotowe nie limitowane.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu centralnego, wypłacane do wysokości wynikającej z faktycznie wykonanej sprzedaży, na wyrównanie różnicy między ceną fabryczną artykułów, usług, surowców lub ich grup a ich ceną zbytu bądź różnicy między planowanym kosztem własnym sprzedaży z uwzględnieniem odpowiedniego procentu zysku a ceną zbytu. Ponadto paragraf ten obejmuje dopłaty budżetowe z budżetów terenowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na wyrównanie różnic między opłatami i stawkami taryfowymi a kosztami własnymi powiększonymi o podatek obrotowy oraz marżę zysku, ustalone na jednostkę usług lub też proporcjonalnie do wartości sprzedaży.

56 Dotacje przedmiotowe limitowane.

Paragraf ten obejmuje dotacje z budżetu centralnego, których maksymalna kwota została limitowana, na wyrównanie różnicy między ceną fabryczną artykułów, usług, surowców lub ich grup a ich ceną zbytu bądź różnicy między planowanym kosztem własnym sprzedaży z uwzględnieniem odpowiedniego procentu zysku a ceną zbytu.

57 Różne dotacje dla przedsiębiorstw dotyczące akumulacji.

Paragraf ten obejmuje pozostałe, nie objęte § 51-56 dotacje i dopłaty, które dotyczą kosztów produkcji lub sprzedaży oraz różnic z przeceny towarów.

58 Różne dotacje celowe.

Paragraf ten obejmuje dotacje dla przedsiębiorstw w zakresie ich działalności nie związanej z produkcją towarową i jej sprzedażą oraz dotacje dla banków i PKO, np. na premie gwarancyjne i umorzenia kredytów na budownictwo.

69 Dotacje na zakładowy fundusz socjalny.

Paragraf ten obejmuje (klasyfikowane we właściwych działach i rozdziałach) dotacje na fundusz socjalny jednostek i zakładów budżetowych.

Uwaga:

W grupie paragrafów 71 do 73 nie wydzielono odrębnych paragrafów obejmujących rezerwy na inwestycje i na kapitalne remonty. Rezerwy te będą planowane we właściwych paragrafach 71-73 w rozdziale 0099.

71 Dotacje na inwestycje.

Paragraf ten obejmuje wszelkie dotacje na inwestycje, z wyjątkiem dotacji na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, o których mowa w objaśnieniach do paragrafu 72.

72 Dotacje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Paragraf ten obejmuje dotacje na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek i zakładów budżetowych (łącznie z wydatkami polegającymi na drobnych robotach montażowych, jak np. budowa fundamentów, doprowadzenie i przyłączenie instalacji siły itp., które pozwalają na uruchomienie zakupionych przedmiotów), kosztów transportu związanych z zakupami inwestycyjnymi, zakupów gotowych obiektów w postaci budynków wraz z zagospodarowanym terenem oraz na zasilenie funduszów inwestycyjno-remontowych jednostek badawczych, działających w formie zakładu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych.

73 Dotacje na kapitalne remonty.

Paragraf ten obejmuje dotacje na kapitalne remonty:

a) jednostek i zakładów budżetowych (z wyjątkiem jednostek badawczych działających w formie zakładu budżetowego),

b) przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej,

c) dróg publicznych i mostów,

d) realizowane w ramach czynów społecznych.

74 Dotacje na inwestycje jednostek inicjujących.

Paragraf ten obejmuje dotacje na finansowanie inwestycji jednostek inicjujących w przypadkach, o których mowa:

a) w zarządzeniu nr 3 Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1974 r. w sprawie rozliczeń funduszów w jednostkach i organizacjach gospodarczych wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego oraz w sprawie finansowania inwestycji w tych jednostkach i organizacjach;

b) w zarządzeniu nr 16 Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1973 r. w sprawie rozliczeń z budżetem, zasad wyposażenia w fundusz statutowy oraz finansowania inwestycji państwowych przedsiębiorstw handlowych i przemysłu gastronomicznego podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług oraz przez niego nadzorowanych.

81 Rezerwy.

Paragraf ten obejmuje środki rezerwowe stanowiące element planu, a wykorzystywanie tych środków następuje w toku wykonywania budżetu, w trybie przeniesień kredytów budżetowych.

83 Wydatki specjalne.

Paragraf ten obejmuje wydatki dokonywane z funduszów celowych nie posiadających podziału rodzajowego wydatków (np. Funduszu Epizootycznego itp.) oraz wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

84 Fundusz dyspozycyjny.

Paragraf ten obejmuje wydatki dyspozycyjne, planowane wyłącznie na podstawie uchwał Rządu.

Uwaga:

W grupie paragrafów 91 do 97 przewiduje się wydatki (rozchody) występujące w rozliczeniach między budżetem centralnym a budżetami terenowymi, między budżetami terenowymi różnych stopni oraz pomiędzy poszczególnymi dysponentami danego rodzaju środków pozabudżetowych, które nie naruszając ogólnego stanu środków powodują jedynie przesunięcie tych środków między rozliczającymi się.

91 Środki przekazane do budżetu centralnego.

Paragraf ten występuje tylko w budżetach terenowych, w zasadzie w budżecie wojewódzkim. Posługiwanie się tym paragrafom w rozliczeniach z budżetom centralnym przez budżety niższych stopni może nastąpić tylko za zgodą lub z mocy decyzji Ministra Finansów. Paragraf 91 obejmuje wydatki budżetów terenowych wynikające z rozliczeń tych budżetów z budżetem centralnym, realizowane w drodze przelewu środków pieniężnych, z dyspozycji wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

92 Środki przekazane do budżetów terenowych.

Paragraf ten występuje tylko w budżecie centralnym, w części grupującej rozliczenia budżetu centralnego z budżetami terenowymi. Paragraf ten obejmuje wydatki wynikające z rozliczeń budżetu centralnego z budżetami terenowymi, realizowane w drodze przelewu środków pieniężnych, z dyspozycji organów finansowych budżetów terenowych (rozliczenia z tytułu udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego) bądź z dyspozycji Ministerstwa Finansów, przy rozliczeniach z pozostałych, innych tytułów.

93 Środki przekazane z budżetów wojewódzkich.

Paragraf ten występuje tylko w budżecie wojewódzkim w rozliczeniach z budżetami powiatowymi województwa oraz z budżetami innych województw i obejmuje wydatki zarówno z rozliczeń środków otrzymanych z budżetu centralnego (np. przelewów redystrybucyjnych dotacji wyrównawczych, dotacji celowych na nowo uruchamiane urządzenia itp.), jak i wydatki z tytułu dotacji i innych rozliczeń ze środków własnych rad narodowych.

94 Środki przekazane z budżetów powiatowych.

Paragraf ten występuje tylko w budżetach powiatowych w rozliczeniach zarówno z budżetem wojewódzkim (odpowiednik § 91 w budżecie wojewódzkim), jak i z budżetami rad narodowych niższego stopnia oraz z budżetami powiatowymi województwa i innych województw (odpowiednik § 93 w budżecie wojewódzkim).

95 Środki przekazane z budżetów gminnych rad narodowych i miast nie stanowiących powiatów.

Paragraf ten występuje tylko w budżetach gminnych rad narodowych i miast nie stanowiących powiatów, w rozliczeniach z budżetem powiatowym (odpowiednik § 91 w budżecie wojewódzkim) oraz budżetami gminnych rad narodowych województwa i innych województw.

96 Przelewy redystrybucyjne.

Paragraf ten występuje tylko w zakresie środków pozabudżetowych i obejmuje przelewy środków między poszczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środków pozabudżetowych, np. przelewy środków specjalnych typ 24 "Totalizator Sportowy" pomiędzy dysponentem "Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki" a dysponentem "Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki".

97 Różne przelewy.

Paragraf ten w zakładach budżetowych i środkach specjalnych obejmuje przelewy pomiędzy różnymi rodzajami środków pozabudżetowych. Do funduszu socjalnego w prezydiach rad narodowych należy stosować nazwą "Pożyczki udzielone na remonty mieszkań".

VI. PODZIAŁ PARAGRAFÓW NA POZYCJE W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH ORAZ FUNDUSZÓW CELOWYCH

W zakładach budżetowych, środkach specjalnych oraz w funduszach celowych stosuje się klasyfikację dochodów i wydatków określoną w punktach I do V załącznika, a ponadto podział paragrafów na pozycje w następującym zakresie:

A. Dochody.

Zakłady budżetowe.

1. We wszystkich zakładach budżetowych w zakresie urządzeń socjalnych i kulturalnych.

§ 43 - Wpływy z usług dla ludności

poz. 431 - Obowiązkowe opłaty za korzystanie z urządzeń

poz. 432 - Pozostałe opłaty za usługi.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Przelewy z funduszu zakładowego

poz. 972 - Przelewy pieniężne komitetów rodzicielskich i organizacji społecznych.

2. W jednostkach dróg wodnych.

§ 78 - Dotacje otrzymane z budżetu

poz. 781 - Dotacje na utrzymanie służby liniowej

poz. 782 - Dotacje na działalność gospodarczą.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Przelewy z rachunku rozliczeniowego

poz. 972 - Nadwyżki środków obrotowych.

3. W Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych.

§ 43 - Wpływy z usług dla ludności

poz. 431 - Wpływy za wyżywienie szkolonych

poz. 432 - Wpływy za wyżywienie personelu

poz. 433 - Wpływy za posiłki jednorazowe

poz. 434 - Pozostałe wpływy za usługi.

4. W zespołach usług projektowych.

§ 44 - Wpływy z usług różnych

poz. 441 - Dochody z gospodarki uspołecznionej ze sprzedaży usług projektowych (poza rolnictwem)

poz. 442 - Dochody z uspołecznionej gospodarki rolnej ze sprzedaży usług projektowych

poz. 443 - Inne dochody.

5. W zakładach gospodarki mieszkaniowej.

§ 42 - Wpływy z czynszu najmu i dzierżawy

poz. 421 - Czynsze i podatki za lokale mieszkalne

poz. 422 - Czynsze, świadczenia i podatki za lokale użytkowe.

§ 43 - Wpływy z usług dla ludności

poz. 431 - Opłaty za c.o., c.w. i dźwigi osobowe

poz. 432 - Wpływy za remonty lokatorskie.

§ 44 - Wpływy z usług różnych

poz. 441 - Opłaty za c.o., c.w. i dźwigi osobowe

poz. 442 - Wpływy za remonty lokatorskie.

6. W skarbowych urzędach komorniczych.

§ 39 - Różne opłaty

poz. 391 - Opłata komornicza

poz. 392 - Opłaty za zabezpieczenie.

Środki specjalne.

Typ 16 - Imprezy i reklamy radia i telewizji.

§ 43 - Wpływy z usług dla ludności

poz. 431 - Opłaty za karty wstępu

poz. 432 - Opłaty za zamówienia do koncertów życzeń

poz. 433 - Różne wpływy.

§ 44 - Wpływy z usług różnych

poz. 441 - Opłaty za audycje reklamowe

poz. 442 - Różne wpływy.

Fundusze.

1. W funduszu emerytalnym, funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników i funduszu ubezpieczenia niektórych grup ludności.

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - Zwroty nieprawnie pobranych emerytur i rent

poz. 772 - Wpłaty zakładów pracy z tytułu regresu

poz. 773 - Wpłaty zagraniczne na renty obywateli polskich

poz. 774 - Odsetki od lokat

poz. 775 - Inne wpływy.

Pozycje 773 i 774 występują tylko w funduszu emerytalnym.

2. W fuduszu prac badawczych.

§ 78 - Dotacje otrzymane z budżetu

poz. 781 - Dotacje na prace badawcze zaliczone do problemów węzłowych

poz. 782 - Dotacje na prace badawcze nie zaliczone do problemów węzłowych.

3. W funduszu miejskim.

§ 71 - Udziały

poz. 711 - Udziały w podatku od nieruchomości

poz. 712 - Udziały w dopłatach do cen napojów alkoholowych.

4. W funduszach dobrowolnych świadczeń społecznych.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Przelewy z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

poz. 972 - Przelewy z Funduszu Rozwoju Rolnictwa

poz. 973 - Pozostałe przelewy.

5. W centralnym i terenowych funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 96 - Przelewy redystrybucyjne

poz. 961 - Przelewy z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku

poz. 962 - Przelewy z Wojewódzkiego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.

6. W powiatowych (miejskich) funduszach mieszkaniowych.

§ 64 - Różne opłaty

poz. 641 - Wpłaty ludności (sprzedaż domów mieszkalnych, opłaty za wieczyste użytkowanie, wpływy za urządzenia kąpielowe)

poz. 642 - Wpływy ze sprzedaży mieszkań

poz. 643 - Refundacja kosztów budowy mieszkań dla zakładów pracy ze środków zakładowych funduszów mieszkaniowych

poz. 644 - Refundacja kosztów budowy mieszkań dla zakładów pracy z innych źródeł

poz. 645 - Pozostałe opłaty.

7. W terenowych funduszach rozwoju kultury fizycznej:

§ 77 - Różne dochody

poz. 771 - Dobrowolne wpłaty osób fizycznych

poz. 772 - Dobrowolne wpłaty osób prawnych

poz. 773 - Różne dopłaty do cen i opłat.

B. Wydatki (koszty).

1. W zespołach usług projektowych.

§ 12 - Bezosobowy fundusz płac

poz. 121 - Wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz ludności

poz. 122 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz gospodarki uspołecznionej (poza rolnictwem)

poz. 123 - Wynagrodzenia za usługi wykonywane na rzecz uspołecznionej gospodarki rolnej.

2. W terenowych funduszach turystyki i wypoczynku.

§ 48 - Dotacje różne

poz. 481 - Dotacje dla jednostek państwowych

poz. 482 - Dotacje dla organizacji społecznych.

§ 96 - Przelewy redystrybucyjne

poz. 961 - Przelewy na fundusz powiatowy

poz. 962 - Zwrot nie wykorzystanych środków

poz. 963 - Zwrot pożyczki otrzymanej z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku.

3. W funduszu emerytalnym, funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników i funduszu ubezpieczenia niektórych grup ludności.

§ 22 - Świadczenia społeczne

poz. 221 - Emerytury i renty

poz. 222 - Zasiłki pogrzebowe

poz. 223 - Deputat węglowy dla rencistów kolejowych

poz. 224 - Inne świadczenia.

§ 37 - Usługi niematerialne

poz. 371 - Koszty świadczeń leczniczych

poz. 372 - Udział funduszu w wydatkach budżetowych z tytułu kosztów administrowania.

4. W funduszu prac badawczych.

§ 37 - Usługi niematerialne

poz. 371 - Finansowanie prac badawczych zaliczonych do problemów węzłowych

poz. 372 - Finansowanie prac badawczych nie zaliczonych do problemów węzłowych.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Finansowanie prac własnych jednostek badawczych

poz. 972 - Finansowanie działalności ogólnotechnicznej jednostek badawczych.

5. W jednostkach dróg wodnych.

§ 97 - Różne przelewy

poz. 971 - Przelew środków na służbę liniową

poz. 972 - Przelew środków na działalność gospodarczą.

1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 lutego 1974 r. (M.P.74.8.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 1974 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 lutego 1974 r. (M.P.74.8.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 marca 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021