Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.

Na podstawie art. 36 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami), § 70 i 75 pkt 1 uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski z 1971 r. Nr 26, poz. 166), § 42 i 47 pkt 1 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85), § 21 ust. 1 uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 157) oraz w związku z uchwałą nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków (Monitor Polski Nr 26, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej objętych planowaniem terenowym państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń (Monitor Polski Nr 14, poz. 85), zwanej dalej »uchwałą nr 53«",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski z 1972 r. Nr 28, poz. 157), zwanej dalej »uchwałą nr 30 z 1967 r.«",

c)
w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem,
d)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) uchwały nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 86), zwanej dalej »uchwałą nr 54«";

2)
w § 2:
a)
w pkt 1 dodaje się wyrazy "jak również zarząd budynków mieszkalnych",
b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zysk nienależny - oznacza zysk niezależny i nieprawidłowy w rozumieniu § 8 ust. 2 i 3 uchwały nr 176, § 7 ust. 2 i 3 uchwały nr 53, § 9 ust. 3 uchwały nr 54 i § 9 ust. 2 i 3 zarządzenia z dnia 16 grudnia 1970 r. oraz zysk nadmierny określony odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy te nie przewidują odmiennych zasad rozliczeń tych zysków";

3)
w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa, z wyjątkiem jednostek badawczych i zakładów doświadczalnych, dokonują zaliczkowych wpłat w wysokości 1/3 sumy wpłat z zysku, przewidzianych w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 7 ust. 1, § 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i w § 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 uchwały nr 176, ustalonej na dany kwartał w planie (projekcie planu) techniczno-ekonomicznym. W razie braku planu (projektu planu) zaliczkowe wpłaty z zysku powinny być wpłacone w wysokości 1/3 kwoty wpłaty z zysku, przewidzianej na ostatni kwartał w planie roku poprzedniego. W razie zmiany w ciągu roku normy (stawki) wpłat z zysku, określonej w powołanych wyżej przepisach, zaliczkowe wpłaty z zysku, poczynając od zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału następującego po kwartale, w którym normę zmieniono, wynoszą 1/3 kwoty wpłaty przypadającej na dany kwartał, obliczonej przy stosowaniu nowej normy (stawki) wpłat. Wpłat zaliczkowych nie dokonuje się, jeżeli plan techniczno-ekonomiczny przewiduje na dany kwartał stratę.

2. Przedsiębiorstwa, w których występują w poszczególnych kwartałach istotne, sezonowe wahania w kształtowaniu się wielkości produkcji i zbytu, mogą przekazywać zaliczkowe wpłaty, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1/3 kwoty obliczonej przez zastosowanie do zysku planowanego na dany kwartał stawki procentowej, wynikającej ze stosunku sumy planowanych rocznych wpłat z zysku do kwoty zysku planowanego na dany rok. Ustalona w ten sposób kwota zaliczek za poszczególny kwartał nie może być wyższa od sumy planowanych rocznych wpłat z zysku.";

4)
w § 7:
a)
ust. 1 pkt 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przeciętne wartości oblicza się sumując wartości na początek roku i wartości według stanu na koniec poszczególnych kwartałów, licząc od początku roku, wynikające z właściwych sprawozdań finansowych, a w razie potrzeby z zapisów księgowych, z uwzględnieniem przepisów § 5 ust. 4 i 5 uchwały nr 176 i dzieląc otrzymaną sumę za pierwszy kwartał - przez 2, za dwa kwartały - przez 3, a za trzy kwartały - przez 4",

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Podziałowi przewidzianemu w § 5, 6 i 7 uchwały nr 176 podlega ta część zysku przedsiębiorstwa, która pozostaje po uprzednim zmniejszeniu zysku o kwotę zysku osiągniętego ze sprzedaży wyrobów produkcji uzupełniającej i wyodrębnionego ewidencyjnie w rachunkowości przedsiębiorstwa stosownie do § 3 uchwały nr 316 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. w sprawie podziału zysku z uzupełniającej produkcji artykułów rynkowych oraz korekty funduszu płac związanego z tą produkcją (Monitor Polski z 1972 r. Nr 6, poz. 37).";

5)
w § 8:
a)
w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Za podstawę dokonywania odpisów z zysku rocznego na fundusz inwestycyjny albo na fundusz inwestycyjno-remontowy przyjmuje się przeciętne wartości stanu środków trwałych i ich umorzenia, ustalone stosownie do § 5 ust. 6 i § 6 ust. 3 uchwały nr 176.",

b)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli stosownie do § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 308) bank w umowie kredytowej zobowiąże przedsiębiorstwo podlegające rozbudowie lub modernizacji do przeznaczenia na finansowanie inwestycji, w okresie jej realizacji, także środków pochodzących z zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo w okresie realizacji inwestycji pozostałych po dokonaniu odpisów obowiązkowych oraz odpisów na finansowanie środków obrotowych i na fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny), to:

1) ustalenie wysokości kwoty zysku przeznaczonej na finansowanie inwestycji będzie następowało na podstawie wyniku finansowego wykazanego w rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa,

2) na finansowanie inwestycji (pkt 1) może być przeznaczona kwota pozostałości zysku będąca w dyspozycji przedsiębiorstwa stosownie do § 5-7 uchwały nr 176.";

6)
dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Przedsiębiorstwa (kombinaty) zwalnia się od obowiązku przekazywania do budżetu wpłat z zysku przypadających od zysków osiągniętych z tytułu usług dla ludności, świadczonych w ramach działalności ubocznej, a nie stanowiących działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem wyodrębnienia w ewidencji księgowej wyników uzyskanych z tytułu świadczenia tych usług.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zysków osiągniętych z tytułu następujących usług świadczonych dla ludności:

1) naprawczych i konserwacji wyrobów przemysłowych trwałego użytku, w tym również usług radiowo-telewizyjnych,

2) związanych ze środkami transportu samochodowego,

3) budowlano-instalacyjnych,

4) pralniczych,

5) oftalmicznych, organizowanych przy współudziale państwowej służby zdrowia,

6) kulturalno-rozrywkowych,

7) turystycznych.";

7)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Jednostka rozliczająca, grupująca przedsiębiorstwa o różnym okresie rozliczeń oraz przedsiębiorstwa objęte różnymi zasadami gospodarki finansowej, sporządza odrębne rozliczenia dla każdej grupy tych przedsiębiorstw.";

8)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca przekazuje do budżetu zaliczkowe wpłaty z zysku. Podlegającą przekazaniu do budżetu zaliczkową wpłatę za poszczególne miesiące stanowi suma wpłat z zysku przypadających od zgrupowanych przedsiębiorstw (kombinatów), pomniejszona o 1/3 kwoty planowanego na dany kwartał odpisu na fundusz rezerwowy lub odpisu na fundusz środków obrotowych, a w razie braku podziału planu rocznego na kwartały - o 1/12 kwoty ustalonej z tytułu tych odpisów w planie rocznym.";

9)
w § 12:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) część pozostałości sumy dodatnich wyników przedsiębiorstw, zweryfikowanych przy rozliczeniach rocznych zgodnie z przepisami § 8 uchwały nr 176, i część pozostałości zysku centrali - po wyłączeniu zysku jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych - ustalona zgodnie z § 50 ust. 3 tej uchwały; ustalona w ten sposób wpłata podlega powiększeniu, jeżeli chodzi o zjednoczenie tworzące fundusz środków obrotowych - o 15% odpisów z zysku dokonanych na ten fundusz za okres objęty rozliczeniem",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jednostki rozliczające, tworzące fundusz rezerwowy, dokonują odpisów z zysku na ten fundusz przewidzianych w § 50 ust. 2 pkt 1 uchwały nr 176, stosując ustaloną normę procentową do sumy odpisów z zysku dokonanych przez przedsiębiorstwo na finansowanie zapasów (§ 6 ust. 2 oraz § 54 ust. 2 uchwały nr 176).";

10)
dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Ulgi przewidziane w § 5 ust. 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych (Monitor Polski Nr 57, poz. 308) przyznawane są zjednoczeniom przez Ministra Finansów na wniosek właściwego ministra.";

11)
w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za miesiące nie kończące kwartału przedsiębiorstwa obrotu zaopatrzeniowego dokonują zaliczkowych wpłat z zysku w wysokości 1/3 sumy wpłat z zysku, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, ustalonej na dany kwartał w planie techniczno-ekonomicznym.";

12)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych przekazują wpłaty stosownie do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej bezpośrednio do budżetu właściwej rady narodowej (ust. 1) albo do zjednoczenia; zjednoczenie przekazuje wpłaty przypadające na podstawie § 6 ust. 3 pkt 3 i § 23 uchwały nr 53 na dochody budżetowe tej rady narodowej, której podlega, stosując odpowiednio przepisy ust. 1.";

13)
w § 18:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy rozliczeniach kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) wpłatę z zysku ustala się:

1) w przedsiębiorstwach przemysłowych i w przedsiębiorstwach skupu i zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłu terenowego według zasad i w wysokości określonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 105),

2) w zarządach budynków mieszkalnych - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 54,

3) w pozostałych przedsiębiorstwach - według zasad i w wysokości określonych w uchwale nr 53, z tym że za rentowność przedsiębiorstw, dokonujących wpłat z zysku według stawek określonych w § 6 ust. 3 pkt 2 i pkt 4 tej uchwały uważa się stosunek zysku bilansowego - po potrąceniu zysku nienależnego oraz oprocentowania środków trwałych - do kosztów własnych ogółem, z uwzględnieniem - jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej - także przepisu § 16 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich (Monitor Polski Nr 17, poz. 106).",

b)
ust. 3 skreśla się;
14)
w § 19:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) przedsiębiorstw z tytułu wpłat z zysku, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 uchwały nr 53, stanowi zysk wykazany w sprawozdaniach finansowych, zmniejszony o podlegające przekazaniu do budżetu kwoty oprocentowania środków trwałych. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku zarządu budynków mieszkalnych stanowi ta część kwoty, o którą zysk przewyższa kwotę odpowiadającą 5% kosztów działalności podstawowej. Podstawę rozliczeń z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw usług rolniczych stanowi suma wartości brutto przeciętnego rocznego stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego stanu zapasów, ustalona z uwzględnieniem przepisów § 6 ust. 6 uchwały nr 53; przy dokonywaniu rozliczeń za okresy kwartalne stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zarządzenia. Wysokość wpłat z zysku przypadających od przedsiębiorstwa ustala się stosując do podstawy rozliczenia obowiązujące stawki procentowe, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych - procentowe normy wpłat, ustalone przez zjednoczenie. Rozliczeń kwartalnych dokonuje się narastająco za okres od początku roku, stosując przepis § 7 ust. 3.",

b)
w ust. 2 wyrazy: "nr 177" zastępuje się wyrazami: "nr 53" i dodaje się wyrazy "i § 9 uchwały nr 54",
c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zjednoczenie w porozumieniu z właściwym wydziałem finansowym prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zobowiązać przedsiębiorstwo do wstępnego ustalania zysku nienależnego za okresy kwartalne i rozliczania go zgodnie z przepisami § 7 uchwały nr 53; przekazane przez przedsiębiorstwo kwoty zysku nienależnego podlegają uwzględnieniu przy rozliczeniach rocznych.";

15)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Za miesiące nie kończące kwartału jednostka rozliczająca grupująca przedsiębiorstwa budowlane i przedsiębiorstwa usług rolniczych, przekazuje wpłatę z zysku do budżetu tej rady narodowej, której podlega, w wysokości 1/3 kwoty przewidzianej na dany kwartał w planie rocznym jednostki.

2. Podstawę rozliczeń kwartalnych i rocznych (wstępnych i ostatecznych) z tytułu wpłat z zysku jednostki rozliczającej (ust. 1) stanowi suma ustalonych w sposób określony w § 19 ust. 1 wartości brutto przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu środków trwałych i wartości przeciętnego rocznego (kwartalnego) stanu zapasów zgrupowanych przedsiębiorstw, z wyłączeniem wartości środków trwałych i wartości zapasów jednostek badawczych i zakładów (przedsiębiorstw) doświadczalnych,

3. Wysokość wpłaty z zysku podlegającej przekazaniu do budżetu za okresy kwartalne i za okres roczny przez jednostkę rozliczającą ustala się stosując do wartości określonych w ust. 2 normę procentową ustalaną przez Ministra Finansów (§ 6 ust. 3 pkt 3 uchwały nr 53).";

16)
w § 21 ust. 1 skreśla się;
17)
w § 22:
a)
ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"2. Biura projektów przekazują zaliczkowe wpłaty z zysku za miesiące nie kończące kwartału w wysokości 1/3 kwoty wpłaty ustalonej na dany kwartał w planie (projekcie planu) techniczno-ekonomicznym, a w braku podziału planu rocznego na kwartały - w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w planie rocznym biura.

3. Biura projektów dokonują wpłat z zysku za okresy kwartalne na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na koniec kwartału. Wpłatę z zysku stanowi taka część zysku, jaka pozostanie po dokonaniu wpłaty i odpisów, o których mowa w § 15 ust. 1 i w § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.; przepis § 7 ust. 3 zarządzenia stosuje się odpowiednio.

4. Przy rozliczeniach rocznych (wstępnych i ostatecznych) przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, z tym że rozliczeniu podlega zysk zweryfikowany zgodnie z § 18 uchwały nr 30 z 1967 r.; przepis § 8 ust. 1 zarządzenia stosuje się odpowiednio.",

b)
dodaje się ust. 4a, 4b, 4c i 4d w brzmieniu:

"4a. Przekazywana przez biuro projektów - stosownie do § 1 ust. 2 zarządzenia nr 28 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 października 1972 r. w sprawie cennika projektów inwestycji (Dziennik Budownictwa z 1972 r. nr 9, poz. 25) - na fundusz inwestycyjny jednostki nadrzędnej kwota, odpowiadająca 90% nadwyżki zysku, osiągniętego w skali rocznej ze sprzedaży wykonywanych siłami własnymi prac projektowych i prac związanych z projektowaniem inwestycji i remontów budowlanych - podlega uwzględnieniu w podziale zysku biura projektów, wpływając odpowiednio na zmniejszenie wpłaty zysku, podlegającej przy rozliczeniu rocznym przekazaniu do jednostki nadrzędnej lub do budżetu (§ 15 ust. 1 pkt 4 i § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.).

4b. Kwotę nadwyżki, podlegającą przekazaniu na fundusz inwestycyjny zjednoczenia, oblicza się, stosując stawkę 90% do różnicy między kwotą zysku osiągniętego ze sprzedaży, o której mowa w ust. 4a, a kwotą stanowiącą równowartość 10% sumy uzyskanej z tej sprzedaży. Przy obliczeniu tym przyjmuje się za podstawę zysk zweryfikowany stosownie do obowiązujących przepisów.

4c. Jeżeli ministerstwo, któremu biuro projektów bezpośrednio podlega, albo jednostka nadrzędna objęta planowaniem centralnym, w której biuro projektów jest zgrupowane - nie tworzą funduszu inwestycyjnego, to pełna kwota nadwyżki zysku, o której mowa w ust. 4a, podlega rozliczeniu z budżetem, stosownie do § 16 uchwały nr 30 z 1967 r.

4d. Jeżeli jednostka nadrzędna objęta planowaniem terenowym nie tworzy funduszu inwestycyjnego, to 90% nadwyżki zysku (ust. 4a) podlega odprowadzeniu na rachunek terenowego funduszu inwestycyjnego.",

c)
w ust. 6 skreśla się wyraz "centralnego";
18)
w § 23:
a)
w ust. 2 pkt 1 wyrazy "do dnia 10" zastępuje się wyrazami "do dnia 15", a w pkt 2 po wyrazie "składania" dodaje się wyraz "zbiorczych",
b)
w ust. 3 wyrazy "do dnia 7" zastępuje się wyrazami "do dnia 10";
19)
w § 24 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Ograniczenie obowiązku składania sprawozdań finansowych za niektóre kwartały nie zwalnia przedsiębiorstw i jednostek rozliczających od sporządzania rozliczeń z budżetem za te okresy. Dane niezbędne do sporządzenia rozliczeń, których nie zawierają skrócone sprawozdania finansowe, powinny wynikać z urządzeń księgowych.";

20)
w § 26 skreśla się ust. 2;
21)
dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"5a. Zasady i tryb rozliczeń z budżetem z tytułu obciążeń funduszu premiowego pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 27a. 1. Rozliczeń z budżetem z tytułu obciążenia funduszu premiowego dokonują państwowe przedsiębiorstwa i kombinaty przemysłowe, jak również zjednoczenia grupujące te przedsiębiorstwa i kombinaty, określone w rozdziale 1 uchwały nr 298 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w grupujących je zjednoczeniach (Monitor Polski Nr 56, poz. 297), zwanej dalej "uchwałą nr 298".

2. Podstawę obliczenia obciążenia funduszu premiowego utworzonego za dany rok stanowi przyrost tego funduszu w stosunku do jego wielkości wyjściowej, określonej w procencie do funduszu płac zasadniczych, lub część tego przyrostu, pozostała po utworzeniu rezerwy, przeznaczona na wypłatę premii pracownikom umysłowym zatrudnionym na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy, określonym w § 4 uchwały nr 298. Zasady i podstawy tworzenia funduszu premiowego oraz zasady tworzenia rezerwowego funduszu premiowego ustalają przepisy § 5, 6 i 7 tej uchwały. Wysokość kwoty obciążenia funduszu premiowego, podlegającej przekazaniu na dochody budżetowe, ustala się według zasad i skali określonych w § 7 ust. 5 uchwały nr 298.

3. Państwowe przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe, objęte planowaniem centralnym, których zyski są wyższe od sumy odpisów obowiązkowych, przewidzianych w § 5 ust. 1 uchwały nr 176, uwzględniają kwoty przypadającego funduszu premiowego (ust. 2) w rozliczeniu pozostałej części zysku, dokonywanym w myśl § 6 tej uchwały. Państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe objęte planowaniem terenowym uwzględniają w takim wypadku kwoty przypadającego funduszu premiowego w dokonanym stosownie do § 6 ust. 5 uchwały nr 53 rozliczeniu tej części zysku, jaka pozostaje po uwzględnieniu odpisów obowiązkowych.

4. Przy podziale pozostałej części zysku przedsiębiorstwa (ust. 3) kwoty przypadającego funduszu premiowego powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności, przed odpisami z zysku przewidzianymi w § 6 uchwały nr 176 oraz w § 6 uchwały nr 53.

5. Obliczenia należnego obciążenia funduszu premiowego dokonuje się za poszczególne kwartały (ust. 6) i za okres roczny - na podstawie odpowiednich sprawozdań oraz zapisów księgowych.

6. Kwota odpisów na fundusz premiowy oraz kwota obciążenia funduszu premiowego powinna być wykazana w rozliczeniach kwartalnych z tytułu wpłat z zysku; do rozliczeń tych należy załączyć odpowiednie obliczenie obciążeń (ust. 12).

7. Rozliczeń kwartalnych dokonuje się systemem narastającym za okres od początku roku. Z należnego obciążenia na koniec kwartału objętego rozliczeniem potrąca się kwoty uiszczone poprzednio. Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego za okresy kwartalne przekazuje się na dochody budżetowe w ciągu 5 dni, licząc od terminu ustalonego do składania sprawozdań finansowych na koniec okresu objętego rozliczeniem.

8. Rozliczenia roczne z tytułu obciążenia funduszu premiowego powinny być dokonywane wstępnie w ciągu 5 dni licząc od daty ustalonej do złożenia rocznego sprawozdania finansowego, a ostatecznie w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania. W terminach tych należy przekazywać do budżetu przypadające wpłaty obciążenia. Z należnej wpłaty rocznej podlegają potrąceniu kwoty wpłat przekazanych na podstawie rozliczeń kwartalnych.

9. Przepis § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

10. Obowiązek obliczania i przekazywania wpłat do budżetu z tytułu obciążenia funduszu premiowego ciąży na:

1) objętych planowaniem centralnym:

a) przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych zgrupowanych w zjednoczeniach,

b) przedsiębiorstwach (kombinatach) przemysłowych podległych bezpośrednio ministrom,

c) centralach zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa (kombinaty) przemysłowe,

2) objętych planowaniem terenowym:

a) przedsiębiorstwach przemysłowych,

b) centralach zjednoczeń

- z tym że w centralach zjednoczeń (pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b) obciążenie funduszu premiowego oblicza się od przyrostu funduszu premiowego pracowników centrali ponad poziom wyjściowy tego funduszu.

11. Wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego (ust. 2) przekazują:

1) objęte planowaniem centralnym:

a) przedsiębiorstwa (kombinaty) na dochody budżetu centralnego - do właściwego według siedziby zarządu przedsiębiorstwa wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej, (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa),

b) centrale zjednoczeń na dochody budżetu centralnego do właściwego według siedziby zjednoczenia wydziału finansowego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),

2) objęte planowaniem terenowym:

a) przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych miast nie stanowiących powiatów - bezpośrednio na rachunki podstawowe właściwych prezydiów rad narodowych,

b) przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych stopnia wojewódzkiego i powiatowego na dochody budżetów terenowych - do wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej,

c) centrale zjednoczeń na dochody budżetów terenowych - do wydziałów finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).

12. Przedsiębiorstwa (kombinaty) i zjednoczenia przesyłają do wydziału finansowego prezydium rady narodowej właściwego do dokonywania kontroli ich rozliczeń obliczenie wysokości należnej wpłaty z tytułu obciążenia funduszu premiowego w terminach określonych w ust. 7 i 8.

13. Do należności budżetowych z tytułu obciążenia funduszu premiowego stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami)."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.36.220

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.
Data aktu: 28/07/1973
Data ogłoszenia: 28/08/1973
Data wejścia w życie: 28/08/1973