Utworzenie funduszu przeciwalkoholowego.

UCHWAŁA Nr 149
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 czerwca 1973 r.
w sprawie utworzenia funduszu przeciwalkoholowego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 1
W radach narodowych stopnia wojewódzkiego oraz w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej tworzy się fundusz przeciwalkoholowy, przeznaczony na zwalczanie pijaństwa i alkoholizmu.
§  2.
1. 2
Dysponentem funduszu przeciwalkoholowego budżetu terenowego w radach narodowych, o których mowa w § 1, jest terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego po zapoznaniu się z opinią Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Dysponentem funduszu przeciwalkoholowego budżetu centralnego jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
2.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może wyznaczyć dysponenta niższego stopnia do gospodarowania funduszem przeciwalkoholowym budżetu centralnego lub jego częścią.
§  3.
1. 3
Dochodem funduszu przeciwalkoholowego rady narodowej jest dotacja, którą stanowi przelew z budżetu rady narodowej.
2. 4
Ogólną kwotę środków przewidzianych jako dotacja na fundusz przeciwalkoholowy rad narodowych stopnia wojewódzkiego ustala się w wysokości 158 mln zł rocznie. Podziału tej kwoty między poszczególne województwa dokonuje corocznie na podstawie zgłoszeń terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów.
3.
Dochodem funduszu przeciwalkoholowego budżetu centralnego jest dotacja z budżetu centralnego.
4.
Ponadto dochodami funduszu przeciwalkoholowego mogą być:
1)
dobrowolne wpłaty zakładów pracy z funduszów przeznaczonych na cele socjalne, przekazywane zgodnie z uchwałą konferencji samorządu robotniczego lub rady zakładowej ze środków znajdujących się w ich dyspozycji,
2)
środki pochodzące z imprez organizowanych specjalnie na cele walki z pijaństwem i alkoholizmem przez instytucje i organizacje społeczne,
3)
dobrowolne wpłaty organizacji spółdzielczych pochodzące ze środków przeznaczonych na cele społeczno-wychowawcze,
4)
inne dobrowolne wpłaty.
§  4.
1. 5
Środki funduszu przeciwalkoholowego rad narodowych stopnia wojewódzkiego przeznacza się na:
1)
prowadzenie działalności uświadamiająco-propagandowej dla ogółu ludności lub dla określonych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieży i zakładów pracy,
2)
budowę, adaptację, wyposażenie i uruchamianie placówek lecznictwa przeciwalkoholowego, a w szczególności zamkniętych zakładów odwykowego leczenia dla nałogowych alkoholików,
3)
budowę, adaptację, wyposażenie i uruchamianie izb wytrzeźwień,
4)
pomoc dla rodzin alkoholików w formie świadczeń pieniężnych lub w naturze,
5)
zapobieganie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności na budowę i adaptację placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz na rozwijanie właściwych form pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i poza szkołą,
6)
badania środowiskowe w zakresie zwalczania pijaństwa i alkoholizmu,
7)
wydatki związane z zatrudnieniem w oddziałach Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego osób w niepełnym wymiarze godzin lub za wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. 6
Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne cele wymienione w ust. 1 nie może przekroczyć:
1)
na cele określone w pkt 1 - 20%,
2)
na cele określone w pkt 2 i 3 - 50%,
3)
na cele określone w pkt 4 - 15%,
4)
na cele określone w pkt 5 - 20%,
5)
na cele określone w pkt 6 - 5%

ogółu środków gromadzonych na rachunku funduszu.

3. 7
W uzasadnionych wypadkach terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego mogą przenosić środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań i celów określonych w ust. 1 pkt 1 i 3-5.
§  5.
Środki funduszu przeciwalkoholowego budżetu centralnego przeznacza się na ogólnokrajową działalność profilaktyczną prowadzoną przez środki masowego przekazu oraz w formie wydawnictw i badań naukowych.
§  6. 8
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrowi Finansów i właściwym terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 1973 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
4 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
6 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
7 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.
8 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 176 z dnia 1 października 1975 r. (M.P.75.31.191) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 października 1975 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021