Stypendia specjalizacyjne dla lekarzy.

UCHWAŁA Nr 88
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 1973 r.
w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy.

W celu zapewnienia zakładom społecznym służby zdrowia dopływu lekarzy specjalistów Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Lekarze zatrudnieni w zakładach pracy, w których nie ma warunków do odbywania specjalizacji, mogą otrzymywać stypendia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2.
Lekarzy, którym przyznano stypendia, nazywa się w dalszym ciągu uchwały "stypendystami".
§  2. 1
1.
Wysokość stypendium wynosi:
1)
dla lekarzy mających stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia w miejscowościach wymienionych w załączniku do uchwały - 2.500 zł miesięcznie,
2)
dla lekarzy mających stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia w miejscowościach innych niż wymienione w załączniku do uchwały - 3.000 zł miesięcznie,
3)
dla lekarzy mających stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia w miejscowościach położonych na obszarach określonych w przepisach wydanych na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326) jako obszary, na których występuje niedobór kadr medycznych - 3.500 zł miesięcznie,
4)
dla lekarzy, o których mowa w pkt 2, podejmujących specjalizację w jednej ze specjalności uznanych za szczególnie deficytowe - 3.500 zł miesięcznie.
2.
Specjalności uznane za szczególnie deficytowe ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
3.
Stypendium wypłaca się miesięcznie z góry.
§  3.
Obowiązkowy wymiar zajęć stypendysty w jednostce, w której odbywa specjalizację, wynosi:
1)
30 godzin tygodniowo:
a)
przy stosowaniu leczenia radem lub innymi ciałami promieniotwórczymi,
b)
w zakładach (pracowniach) rentgenologicznych i fizjoterapeutycznych,
c)
w zakładach (pracowniach) anatomopatologicznych, zakładach medycyny sądowej lub prosektoriach,
2)
36 godzin tygodniowo - przy odbywaniu specjalizacji w innych zakładach.
§  4.
1.
Stypendyści w okresie pobierania stypendium mają prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz do świadczeń z ubezpieczenia społecznego według zasad przysługujących lekarzom zatrudnionym w zakładach społecznych służby zdrowia.
2.
Okres pobierania stypendium zalicza się do stażu pracy lekarza.
3.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest wysokość pobieranego stypendium.
§  5.
W razie pełnienia dyżurów w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej stypendyści otrzymują za dyżury wynagrodzenie określone w przepisach o wynagrodzeniu lekarzy zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
§  6.
1.
W razie delegowania stypendysty do innej miejscowości w związku z odbywaniem specjalizacji przysługują mu diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegu na zasadach obowiązujących pracowników państwowych.
2.
Stypendyście nie przysługują diety, jeżeli w miejscu delegowania otrzymuje bezpłatne wyżywienie.
§  7.
1.
Stypendysta z chwilą przyznania stypendium obowiązany jest niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie na mocy wzajemnego porozumienia stron wszystkich umów o pracę. Zakład pracy zatrudniający stypendystę obowiązany jest ten wniosek uwzględnić.
2.
Przepisu ust. l nie stosuje się do umów o zajęcia zarobkowe, określone w przepisach wydanych na podstawie § 8 uchwały.
§  8.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustali zasady i tryb kwalifikowania kandydatów do stypendiów, wypłacania stypendiów i przekazywania składek ubezpieczeniowych, a także zakres i wymiar, w jakich stypendyści mogą wykonywać zajęcia zarobkowe, oraz zasady i tryb cofania stypendiów.
§  9.
1.
Wydatki związane z wykonaniem uchwały pokrywa się z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
2.
Gospodarkę funduszami przeznaczonymi na stypendia specjalizacyjne prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
§  10.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministrowi Finansów.
§  11.
Traci moc uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację (Monitor Polski z 1959 r. Nr 29, poz. 133, z 1966 r. Nr 28, poz. 144 oraz z 1970 r. Nr 28, poz. 234).
§  12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1973 r.

ZAŁĄCZNIK 2

Wykaz miejscowości, w których obowiązują stawki stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy w wysokości 2.500 zł miesięcznie.

1. Białystok

2. Bydgoszcz

3. Gdańsk

4. Katowice

5. Kielce

6. Koszalin

7. Kraków

8. Lublin

9. Łódź

10. Olsztyn

11. Opole

12. Poznań

13. Rzeszów

14. Szczecin

15. Warszawa

16. Wrocław

17. Zielona Góra

1 § 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 189 z dnia 22 grudnia 1977 r. (M.P.77.36.182) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1978 r.
2 Załącznik dodany przez § 1 uchwały nr 189 z dnia 22 grudnia 1977 r. (M.P.77.36.182) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1978 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021