Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 15 marca 1973 r.
w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy.

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 210 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Za jedno sprawdzenie kwalifikacji fachowych osoby ubiegającej się o prawo jazdy pobiera się opłatę w wysokości:
1)
100 zł - jeżeli sprawdzenie ma objąć badanie znajomości trzech przedmiotów ustalonych programem egzaminacyjnym, to jest: przepisów o ruchu drogowym, budowy i obsługi pojazdów samochodowych oraz umiejętności kierowania jednym tylko pojazdem samochodowym,
2)
80 zł - jeżeli sprawdzenie ma objąć badanie znajomości dwóch przedmiotów ustalonych programem egzaminacyjnym,
3)
40 zł - jeżeli sprawdzenie ma objąć badanie znajomości jednego z przedmiotów ustalonych programem egzaminacyjnym.
2.
W stosunku do młodzieży szkolnej oraz studentów szkół wyższych ubiegających się o prawo jazdy kategorii A lub B albo kategorii B łącznie z prawem jazdy kategorii A opłaty określone w ust. 1 obniża się o 50%.
3.
Za sprawdzenie znajomości topografii miasta pobiera się opłatę w wysokości 50 zł; tę samą opłatę pobiera się w razie konieczności powtórzenia egzaminu.
§  2.
1.
Za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kierowcy pozbawionego prawa jazdy wskutek cofnięcia lub zatrzymania na okres dłuższy niż rok, dokonywane stosownie do przepisu § 217 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382), pobiera się opłatę w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1 i 2 albo pkt 1 i 3, w zależności od zakresu egzaminu.
2.
Za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kierowcy, dokonywane na wezwanie właściwego do spraw komunikacji organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, stosownie do przepisu § 218 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia - nie pobiera się opłaty. Jeżeli jednak wynik egzaminu został uznany za niedostateczny, za ponowne sprawdzenie kwalifikacji fachowych pobiera się opłatę w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 albo pkt 3 w zależności od zakresu egzaminu.
§  3.
1.
Przepisów zarządzenia nie stosuje się:
1)
do osób szkolonych na kierowców pojazdów samochodowych na potrzeby wojska oraz do kierowców w czynnej służbie wojskowej,
2)
do uczniów szkół zawodowych, których program nauczania przewiduje szkolenie dla uzyskania prawa jazdy.
2.
Sprawę opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§  4.
Opłaty określone w zarządzeniu wpływają na dochód budżetu rad narodowych.
§  5.
Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1966 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców (Monitor Polski Nr 5, poz. 42).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021