Nadawanie wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".

M.P.60.96.427
UCHWAŁA Nr 427
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1960 r.
w sprawie nadawania wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".
W celu nagradzania zasług położonych dla rozwoju i upowszechnienia turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu nadawane będą następujące wyróżnienia i odznaki:
1) "Zasłużonego Działacza Turystyki",
2) "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej",
3) "Zasłużonego Mistrza Sportu".
§  1. Wyróżnienia i odznaki ustanowione w § 1 mogą być nadawane osobom, które szczególnie zasłużyły się na polu:
1) rozwoju i upowszechnienia turystyki oraz kultury fizycznej i sportu,
2) podniesienia kultury turystycznej wśród szerokiej rzeszy turystów,
3) działalności naukowo-badawczej, autorskiej i wydawniczej w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz kultury fizycznej i sportu,
4) podniesienia poziomu ideowego i wychowawczego ruchu turystyczno-krajoznawczego oraz ruchu sportowego.
§  2. Wyróżnienia i odznaki ustanowione w § 1 mogą być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
§  3. Wyróżnienia i odznaki nadaje Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w drodze uchwały zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
§  4.
1. Utrata wymienionych w § 1 wyróżnień i odznak następuje na skutek skazania na karę utraty obywatelskich praw honorowych.
2. Pozbawienie wymienionych w § 1 wyróżnień i odznak może nastąpić w razie stwierdzenia, że zostały nadane w wyniku wprowadzenia w błąd albo że osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego jest niegodna wyróżnienia i odznaki. Pozbawienie następuje w drodze uchwały Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
§  5. Szczegółowe przepisy określające sposób i porządek przedstawiania wniosków o nadanie wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" oraz "Zasłużonego Mistrza Sportu", wzory odznak, ich wymiary, tryb wręczania i sposób noszenia ustali Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  6. Koszty wyróżnień i odznak oraz wydatki związane z ich nadawaniem ponosi Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  7. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  8. Traci moc uchwała Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu i nadawaniu tytułu i odznaczenia "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu" (Monitor Polski Nr A-45, poz. 512).
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1960.96.427

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Nadawanie wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".
Data aktu: 21/12/1960
Data ogłoszenia: 30/12/1960
Data wejścia w życie: 30/12/1960