Rozszerzenie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i indywidualnego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województwa gdańskiego i białostockiego.

UCHWAŁA NR 345
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1959 r.
w sprawie rozszerzenia pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województw gdańskiego i białostockiego. * 1

W celu stworzenia dogodniejszych warunków dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województw gdańskiego i białostockiego, Rada Ministrów po zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodowych i Związku Spółdzielni Mieszkaniowych i Budowlanych uchwala, co następuje:
§  1. 2
Na podstawie przepisów niniejszej uchwały, w granicach limitów kredytu bankowego przeznaczonego na budownictwo ze środków własnych ludności, mogą być udzielne średnioterminowe pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego członkom spółdzielni mieszkaniowych (lokatorskich) realizujących budowę domów wielomieszkaniowych na terenie województw koszalińskiego, opolskiego i olsztyńskiego, z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego, województwa szczecińskiego, z wyjątkiem miasta Szczecina, województw wrocławskiego i zielonogórskiego, na terenie miasta Piły i powiatu trzcianeckiego w województwie poznańskim, na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w województwie białostockim oraz na terenie miasta Elbląga i powiatów elbląskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego w województwie gdańskim.
§  2. 3
(skreślony).
§  3.
1.
Pożyczki mogą być udzielane w wysokości nie przekraczającej 10% kosztów budowy.
2.
Pożyczka nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego.
3.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w stosunku rocznym, niezależnie od obowiązku ponoszenia kosztów obsługi bankowej, przy czym odsetki zwłoki wynoszą 4% w stosunku rocznym.
§  4.
1.
Termin spłaty pożyczki nie może w zasadzie przekraczać 3 lat od daty jej przyznania. W przypadkach uzasadnionych warunkami materialnymi spłata może być rozłożona na okres do 5 lat.
2. 4
O udzieleniu pożyczki średnioterminowej i o terminie spłaty decydują prezydia właściwych rad narodowych po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnych do spraw indywidualnego budownictwa powszechnego.
3.
Na okres spłaty kredytu średnioterminowego ulegają zawieszeniu terminy spłaty pożyczki długoterminowej udzielanej w ramach pomocy Państwa na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
§  5.
1.
Ustalane corocznie przez prezydia wojewódzkich rad narodowych wykazy powiatów (miast stanowiących powiaty), na których terenie mogą być udzielane pożyczki zgodnie z przepisami niniejszej uchwały, wymagają akceptacji Ministra Gospodarki Komunalnej.
2.
Wykazy wymienione w ust. 1, odnoszące się do roku następnego, należy przedstawić do akceptacji w terminie do dnia 1 grudnia poprzedniego roku.
§  6.
Udzielenie pożyczki może nastąpić w przypadku, gdy budownictwo mieszkaniowe związane jest z aktywizacją gospodarczą danego terenu, a sytuacja materialna osób wymienionych w § 2 wymaga udzielenia pożyczki na warunkach określonych w niniejszej uchwale; pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki powinno być zapewnione pracownikom zatrudnionym w zakładach gospodarki uspołecznionej.
§  7. 5
Członkowie spółdzielni mieszkaniowych, otrzymujący pożyczki na warunkach niniejszej uchwały, nie mogą równocześnie korzystać z pomocy zakładów pracy, udzielanej w trybie przepisów § 5 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 153).
§  8. 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą do dnia 31 grudnia 1965 r.
* Z dniem 1 stycznia 1963 r. nin. uchwała traci moc w zakresie uregulowanym uchwałą nr 347 z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach (M.P.62.84.391), zgodnie z § 14 pkt 2 ww. uchwały.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 284 z dnia 13 września 1962 r. (M.P.62.74.345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 284 z dnia 13 września 1962 r. (M.P.62.74.345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.
3 § 2 skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 284 z dnia 13 września 1962 r. (M.P.62.74.345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.
4 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 284 z dnia 13 września 1962 r. (M.P.62.74.345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 284 z dnia 13 września 1962 r. (M.P.62.74.345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr 284 z dnia 13 września 1962 r. (M.P.62.74.345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1963 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.74.393

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Rozszerzenie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i indywidualnego na niektórych terenach Ziem Zachodnich, województwa olsztyńskiego i w niektórych powiatach województwa gdańskiego i białostockiego.
Data aktu: 29/07/1959
Data ogłoszenia: 01/09/1959
Data wejścia w życie: 01/09/1959