Tryb przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.

UCHWAŁA NR 336
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 1959 r.
w sprawie trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych w niektórych miastach.

W związku z narastaniem nieprawidłowości w rozmieszczeniu kadr wykwalifikowanych polegającym na zbytniej koncentracji tych kadr w niektórych dużych miastach przy jednoczesnym braku kadr wykwalifikowanych w innych ośrodkach, Rada Ministrów w celu bardziej prawidłowego rozmieszczenia kadr w kraju uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Przyjmowanie absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych na wstępny staż pracy oraz do pracy w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych oraz w spółdzielczych zakładach pracy położonych na terenie miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gdańska, Gdyni i Sopotu - może odbywać się wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez właściwe do spraw zatrudnienia organy prezydiów rad narodowych tych miast w ramach niezbędnych potrzeb zakładów pracy.
2.
Upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecznej do wprowadzenia w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na terenie innych miast niż wymienione w ust. 1 przewidzianego niniejszą uchwałą trybu przyjmowania do pracy absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
§  2.
1.
Przepisy uchwały dotyczą:
1)
absolwentów średnich szkół zawodowych i szkół wyższych uzyskujących świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom w latach 1959 i 1960,
2)
osób, które ukończyły lub ukończą studia w szkole wyższej w latach 1959 i 1960 bez uzyskania dyplomu, do czasu odbycia przez te osoby - po ukończeniu nauki - wstępnego stażu pracy lub przepracowania dwóch lat w uspołecznionym zakładzie pracy.
2.
Przepisy uchwały nie dotyczą absolwentów szkół wieczorowych, zaocznych i korespondencyjnych, którzy w czasie odbywania nauki byli zatrudnieni w uspołecznionych zakładach pracy położonych w miastach określonych w § 1.
3.
Minister Pracy i Opieki Społecznej może wyłączyć spod działania uchwały osoby posiadające określone zawody, jak również osoby, które ukończyły określone kierunki studiów.
§  3.
1.
Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali zasady i tryb:
1)
wydawania skierowań do odbycia wstępnego stażu pracy lub do pracy osobom określonym w § 2 ust. 1 na terenach objętych zakresem działania uchwały,
2)
przedstawienia osobom określonym w § 2 ust. 1, które ubiegały się o pracę na terenach objętych działaniem uchwały i pracy tej nie otrzymały - propozycji pracy na innych terenach.
2.
Osobom zamieszkałym w miastach określonych w § 1, które udają się do miejsca pracy w trybie przewidzianym w ust. 1 pkt 2, przysługuje 80% ulga taryfowa przy przejeździe najtańszym środkiem lokomocji do miejscowości wskazanej w propozycji i z powrotem. Zasady i tryb wydawania zaświadczeń uprawniających do ulgi taryfowej określi Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Komunikacji. Tryb wydawania biletów na podstawie zaświadczeń określi Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.
§  4.
1.
Zakłady pracy, które zawarły umowę o pracę z osobami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 zgodnie z propozycją pracy, obowiązane są:
1)
pokryć koszty przeniesienia tych osób z miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której mają one zamieszkać, na zasadach ogólnie obowiązujących w tym zakresie,
2)
udzielić im pomocy w uzyskaniu mieszkania lub zakwaterowania.
2.
Zakłady pracy mogą udzielić osobom, określonym w ust. 1 jednorazowego zasiłku nie podlegającego opodatkowaniu w wysokości:
1)
800 zł, jeżeli zatrudniony pracownik jest absolwentem szkoły wyższej,
2)
500 zł, jeżeli zatrudniony pracownik jest absolwentem szkoły zawodowej.
§  5.
1.
Zakłady pracy, położone na innych terenach poza wymienionymi w § 1 ust. 1, obowiązane są do dokonania analizy aktualnego zapotrzebowania na absolwentów szkół znajdujących się na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1.
2.
Analiza powinna uwzględniać aktualne zapotrzebowanie zgłoszone już przez zakład pracy do szkół oraz brać pod uwagę zwiększoną możliwość realizacji tych zapotrzebowań przez zainteresowane szkoły w związku z przepisami uchwały.
3.
Zakłady pracy po dokonaniu analizy zgłoszą wynikające z niej dodatkowe zapotrzebowanie właściwym szkołom w terminie do dnia 30 września 1959 r.
4.
Odpisy zapotrzebowań, o których mowa w ust. 3, zakłady pracy przyślą:
1)
do jednostki nadrzędnej,
2)
do organu zatrudnienia właściwego terenowo ze względu na siedzibę szkoły.
§  6.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom: Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty, Szkolnictwa Wyższego, Komunikacji i innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021