Zasady finansowania akcji wczasów dla dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 maja 1959 r.
w sprawie zasad finansowania akcji wczasów dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Placówki akcji wczasów dla dzieci i młodzieży finansowane dotychczas z kredytów budżetowych w dziale 2 - Oświata i wychowanie, rozdział 20 - Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście, zwane w dalszym ciągu "placówkami", są zakładami budżetowymi.
2.
Dochody placówek stanowią:
1)
opłaty za pobyt dzieci w placówkach,
2)
dotacja z budżetu na wydatki bieżące,
3)
dotacja z budżetu na inwestycje zdecentralizowane,
4)
wpłaty z funduszów zakładowych,
5)
dobrowolne wpłaty indywidualne rodziców,
6)
wpłaty personelu za wyżywienie,
7)
opłaty za posiłki jednorazowe,
8)
inne wpływy pieniężne (wpłaty komitetów rodzicielskich, wpłaty organizacji związkowych i inne),
9)
wartość pieniężna darów w naturze.
§  2.
1.
Dochody placówek pobierają zastępczo jednostki będące organizatorami akcji (inspektoraty oświaty, kuratoria okręgów szkolnych, przedsiębiorstwa, zjednoczenia przedsiębiorstw itd.), zwane w dalszym ciągu "jednostkami organizującymi".
2.
Kierownicy placówek mogą bez pośrednictwa jednostek organizujących:
1)
przyjmować dary w naturze,
2)
pobierać wpływy pieniężne określone w § 1 ust. 2 pkt 5, 6, 7 z zachowaniem przepisu § 8.
3.
Jednostki organizujące mogą dokonywać zastępczo niektórych wydatków placówek, w szczególności wydatków osobowych oraz wydatków związanych z urządzeniem placówek.
§  3.
Podstawę gospodarki finansowej placówek stanowią:
1)
jednostkowy plan finansowy placówki, sporządzony według wzoru załączonego do niniejszego zarządzenia i obejmujący:
a)
dochody placówki z wyodrębnieniem dochodów pobieranych bezpośrednio przez jej kierownika,
b)
wydatki placówki, dokonywane bezpośrednio przez jej kierownika,
2)
łączny plan finansowy placówek jednej jednostki organizującej, obejmujący dochody i wydatki placówek, łącznie z dochodami pobieranymi i wydatkami dokonywanymi zastępczo przez jednostkę organizującą.
§  4.
Jednostkowe plany finansowe placówek opracowują i zatwierdzają jednostki organizujące przy współudziale kierownika placówki w terminie poprzedzającym uruchomienie placówek.
§  5.
1.
Dochody placówek klasyfikuje się według paragrafów oznaczonych liczbą i nazwą wskazaną w § 1 ust. 2.
2.
Wydatki placówek określa się następująco:

§ 1 - płace,

§ 2 - ubezpieczenia i świadczenia,

§ 3 - bezosobowy fundusz płac,

§ 12 - wyżywienie,

§ 15 - inwestycje zdecentralizowane,

§ 18 - kapitalne remonty,

§ 24 - inne wydatki (wydatki administracyjno-gospodarcze oraz inne nie kwalifikujące się do §§ 1, 2, 3, 12, 15 i 18).

§  6.
Rachunek bankowy placówek otwiera się we właściwym oddziale Narodowego Banku Polskiego do dyspozycji jednostki organizującej, łącznie dla wszystkich placówek podległych tej jednostce.
§  7.
Na pokrycie wydatków objętych jednostkowymi planami finansowymi nie znajdujących pokrycia w dochodach pobieranych bezpośrednio przez kierowników placówek, kierownicy ci otrzymują do rozliczenia czeki akceptowane.
§  8.
Stan gotówki przechowywanej w kasie podręcznej placówki nie może przekraczać na koniec dnia kwoty zł 3.000.
§  9.
1.
Zmiany jednostkowych planów finansowych placówek dokonują jednostki organizujące.
2.
Wydatki na wyżywienie w placówce mogą być zwiększone z oszczędności na wydatkach rzeczowych (§ 24 - inne wydatki) oraz z ponadplanowych dochodów pobieranych bezpośrednio przez kierowników placówek.
3.
Zmiany łącznych planów finansowych, wynikające ze zwiększenia wydatków na wyżywienie w trybie ust. 2, dokonywane są po zakończeniu działalności placówek, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia danego roku.
§  10.
1.
Księgowość i sprawozdawczość dotycząca placówek prowadzona jest w jednostkach organizujących według zasad obowiązujących w stosunku do zakładów budżetowych.
2.
Poszczególne placówki prowadzą ewidencję swych obrotów na zasadach określonych instrukcją Ministerstwa Oświaty.
§  11.
1.
Saldo rachunku placówek na koniec roku pozostaje na tym rachunku na rok następny.
2.
Jeżeli jednostka dysponująca rachunkiem nie organizuje w roku następnym akcji wczasów dla dzieci i młodzieży, saldo rachunku placówek podlega przekazaniu na dochód budżetu.
§  12.
Przepisy §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 13 ust. 1 i 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, zatwierdzania i wykonywania preliminarzy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 4) mają odpowiednie zastosowanie do placówek, z tym że powołane przepisy odnoszące się do jednostkowych planów finansowych zakładów budżetowych stosuje się do łącznych planów finansowych placówek.
§  13.
Jednostki organizujące mogą zarządzić finansowanie placówek według zasad ogólnie obowiązujących w stosunku do zakładów budżetowych; w takim przypadku nie mają zastosowania §§ 2-10 i 11 ust. 2 niniejszego zarządzenia.
§  14.
1.
W roku 1959 na dotację z budżetu dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące właściwe organy dokonają przeniesień kredytów budżetowych zatwierdzonych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w dziale 2 - Oświata i wychowanie, rozdział 20 - Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście - na paragraf 19 klasyfikacji budżetowej - dotacje.
2.
Ogólna kwota dotacji powinna być pomniejszona o kwotę zaplanowanych na 1959 r. dochodów z tytułu odpłatności rodziców.
3.
Na uiszczenie należności za wczasy dzieci i młodzieży organizowane w resortach obcych oraz w innych formach akcji wczasów (np. wczasy rodzinne, wagonowe, obozy Związku Harcerstwa Polskiego) kredyt budżetowy przekazany zostanie z § 21 klasyfikacji budżetowej - usługi obce.
§  15.
Wymagana w myśl zarządzenia nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego (Monitor Polski Nr 75, poz. 442) zgoda Ministra Finansów na dokonanie przeniesienia z §§ 1, 2 i 3 na §§ 19 i 21 klasyfikacji budżetowej wynika z niniejszego zarządzenia.
§  16.
Wydatki dokonane z budżetu w 1959 r. z działu 2 - Oświata i wychowanie, rozdział 20 - Kolonie, obozy, półkolonie i wczasy dzieci w mieście oraz dochody z odpłatności za korzystanie z tych urządzeń, pobrane w tym okresie, należy zarachować jako wydatki i dochody zakładów budżetowych.
§  17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

JEDNOSTKOWY PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

........................................................................................

(nazwa i adres placówki)

Budżet ............. część ............. dział wydatków ............. rozdział wydatków .............

Paragraf Dochody Zatwierdzono W tym: dochody pobierane bezpośrednio przez kierownika placówki Paragraf Wydatki Zatwierdzono Stan po zmianach
1 Opłaty za pobyt dzieci w placówkach 1 Płace
2 Dotacja z budżetu na wydatki bieżące 2 Ubezpieczenia i świadczenia
3 Dotacje z budżetu na inwestycje zdecentralizowane 3 Bezosobowy fundusz płac
4 Wpłaty z funduszów zakładowych 12 Wyżywienie
5 Dobrowolne wpłaty indywidualne rodziców 15 Inwestycje zdecentralizowane
6 Wpłaty personelu za wyżywienie 18 Kapitalne remonty
7 Opłaty za posiłki jednorazowe 24 Inne wydatki (wydatki administracyjno-gospodarcze oraz inne nie kwalifikujące się do §§ 1, 2, 3, 12, 15, 18)
8 Inne wpłaty pieniężne (wpłaty komitetów rodzicielskich, wpłaty organizacji związkowych i inne)
9 Wartość pieniężna darów w naturze
Ogółem

........................................................ …………....................................

(miejscowość i data sporządzenia) (podpis i pieczęć organu

sporządzającego)

Adnotacje dotyczące zmian:

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021