Opłaty za prace katastralne oraz dodatkowe prace pomiarowe dla miast.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU POMIARÓW KRAJU
z dnia 30 października 1945 r.
w sprawie opłat za prace katastralne oraz dodatkowe prace pomiarowe dla miast.

Na podstawie art. 3 lit. d) dekretu z dnia 30.5.1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) oraz § 2 lit. e) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1945 r. o organizacji Głównego Urzędu Pomiarów Kraju (Dz. U. Nr 15, poz. 102) w porozumieniu z Ministrem Skarbu zarządza się, co następuje:
§  1.
Za wykonane prace katastralne pobierać się będzie opłaty według następującej taryfy:
L.p. TYTUŁY OPŁAT Zł. UWAGI
A. Prace kreślarskie i pisarskie
1a Za kopie map katastralnych sporządzonych na papierze rys, przez przekłucie oraz za użycie istniejących map uzupełniających każdego obrębu taksę zasadniczy 18,- Do L. p. 1

Ilość, punktów stanowi suma ha, parcel, budynków i odcinków bonitacyjnych. Odcinki bonitacyjne uwidacznia się tylko na żądanie stron.

Ilości ha częściowo uwidocznionych parcel sąsiednich nie liczy się.

nadto za każdy punkt 2,-
1b za kopię map katastralnych, sporządzonych na kalce płóciennej lub papierowej liczy dla każdego obrębu (gminy katastralnej) niezależnie od ilości kart danego obrębu (gminy katastralnej) taksę zasadniczą 21,-
nadto za każdy punkt. 1,-
2a Za uzupełnienia kopij przez zestawienie rysunku z odrębnych map uzupełniających (dodatk.), za wszelkie plany sporządzone w innych podziałkach niż odnośna mapa lub też w sposób odmienny od przyjętego w katastrze, jak również za odrysy szkiców polowych, tudzież za dane prace rys. nie wymienione w niniejszej taryfie, oblicza się należność w/g zużytego czasu, licząc za każde rozpoczęte pół godziny pracy 15,- Do L. 1. 1, 2 1 3c

Papier rys., kalkę płócienną papierową i papier Światłoczuły do. starcza strona, względnie zakupuje urząd na koszt stron. Odrysy z zarysów pomiarowych i szkiców 1 polowych sporządza wyłącznie personel katastralny.

Do L. p. 2

Kalkulacja płacy za godzinę oparta jest na średniej wydajności pracy rutynowanego pracownika katastralnego.

2b Za uzupełnienie do stanu najnowszego lub ponowne poświadczenie nie przedłożonego przez strony odpisu, wyciągu lub kopii mapy (odbitki), za sporządzę, nie planu podziału rent oraz za inne nie wymienione w taryfie prace pisarskie za każde pół godziny 15,-
2c Za sporządzenie zestawienia kart obrębu (gminy katastr.) za każde pół godziny pracy 10,-
3a Za znajdujące się na składzie zapasowe odbitki litograficzne map ml arkusza 150,— Do L. p. 3

Odbitek litograficznych nie wolno dzielić na części.

W razie braku matrycy do sporządzenia światłokopii Urząd sporządzą matrycę na' pisemne żądanie strony, pobierając należność

w/g L.p. 4

Władze i urzędy państwowe płacą tylko połowę należności za odbitki i światłokopie.

3b Za znajdujące się na składzie zapasowe odbitki litograficzne zarysów pomiarowych (szkiców polowych w formacie pół. ark.. 60,—
3c Za światłokopie map zarysów pomiarowych itp. z posiadanych matryc od arkusza
od 1/2 ark. 20,—
od 1/4 ark. 10,-
4a Za odpisy i wyciągi z ksiąg i akt katastralnych liczy się za każdą choćby częściowo zapisaną stronę druku. 12,— Do L. p. 4

Strony tytułowej nie liczy się. Formularze, których całość rozmieszczona jest na dwóch stronach, należy uważać za dwustronowe.

Do L.p. 1—4

Władzom państwowym przysługuje prawo bezpłatnego sporządzeń, a przez własny, fachowy personał kopii, odpisów i wyciągów, potrzebnych dla celów ściśle służbowych.

Mierniczowie przysięgli i ich zarejestrowani praktykanci, tudzież techniczni urzędnicy samorządowi, o ile sami wykonują powyższe prace, płacą 50%.

W czasie pełnienia łych czynności pozostają odnośni pracownicy pod nadzorem personelu katastralnego.

Żadnych należności nie opłacają urzędnicy samorządowi, sporządzający wyciągi dla celów podatku drogowego. Odpisy i wyciągi dla zawiązujących się spółek wodnych, tudzież dla okręgowych urzędów ziemskich w wypadkach przy. musowego wykupu nieruchomości wolne są od opłat taryfowych. Wolne od opłat są także wszelkie odpisy i wyciągi, żądane przez, państwowe zarządy dla u. myślowo chorych i Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej, o ile są potrzebne dla zabezpieczenia pretensyj Skarbu Państwa, bez względu na to, czy prace te wykonuje zainteresowana władza własnymi siłami, czy też urzędnicy katastralni.

Uwaga: dla województw południowych:

L. p. 2a, 2b oraz 3, 5, 6, 7, 8, 9 starej taryfy odpowiadają L. p. 2b oraz 3a, b obecnej taryfy.

4b Za odpisy protokółów pomiarowych, zawierających szkice graniczne, liczy się za każdą choćby częściowo zapisaną stronę druku, 18,-
B. Prace pomiarowe

I. Na żądanie stron

5a Za sporządzenie projektu parcelacyjnego zalicza się od każdej działki 100,—
5b Za przeprowadzenie po. działu gruntów zalicza się diety urzędnika oraz od każdej posiadłości opłatę pomiarową

do 0,30 ha

100,— Do L. p. 5b

Opłaty oblicza się również za resztówki, pozo. stające przy dotychczasowym właścicielu, jeże. li zmierzenie ich było konieczne dla utrwalenia pomiarów lub przeprowadzenia podziału. W razie żądania podziału w/g ściśle określonych przez strony warunków (Np. ściśle określona powierzchnia) podwyższa się opłatę, pomiarową o 25%.

Do L.p. 5 i 6

Za niezwłoczne wykonanie prac, a więc poza kolejnością przyjętych poprzednio zamówień, podwyższa się odnośne opłaty o 25%.

W tym wypadku zamawiający winien pisemnie wyrazić sną zgodę. Oprócz należności taryfowych strony są obowiązane do zwrotu kosztów za

a) sporządzenie potrzebnych dokumentów pomiarowych,

b) użycie przy pomiarze pomocników pomiarowych, o ile nie zostali przydzieleni przez strony,

c) koszta przejazdu na miejsce pomiaru,

d) opłaty pocztowe j koszta opakowania,

Strony są ponadto obowiązane do dostarczenia materiałów na znaki graniczne.

W wypadkach zasługujących na uwzględnię, nie Wydział Pomiarów Urzędu Wojew. może w drodze wyjątku odpowiednio zniżyć opłatę aż do wysokości faktycznie poniesionych wydatków pomiarowych.

Za pomiary dla władz państwowych liczy się faktycznie poniesione wydatki pomiarowe.

od 0,30 ha do 0.50 ha. 140,—
od 0,50 ha do 1,00 ha. 200,—
za każdy dalszy ha w otwartym terenie 60,—
w zabudowanym terenie. 150,—
5c Za przeprowadzenie podziału gruntu na podstawie zatwierdzonego planu parcelacyjnego lub scaleniowego dla celów rozbudowy miast i osiedli zalicza się diety urzędnika oraz opłatę pomiarową do 10 działek, od jednej działki.,. 90,—
Za każdą następną działkę 60,—
6 Za pomiar dróg, kolei, kanałów itp. tudzież za ustalenie granic inne pomiary zalicza się diety urzędnika oraz ryczałt za każdy dzień pracy polowej 200,— Do L. p, 6

Czas pracy łącznie z podróżami ponad 4 go. dżiny liczy się jako pełny dzień, do 4 godz. jako pół dnia.

Pozycja taryfy pod L. p. 6, o ile dotyczy pomiarów dróg, kolei, kanałów, ma zastosowanie tylko na obszarze województw zachodnich.

za pół dnia 100,-
7 Za zbadanie, czy usterki, wyszczególnione w wykazie usterek z pierwszej rewizji opera«u pomiarowego mierniczego przysięgłego zostały przez niego prawidłowo usunięte, liczy się opłatę podstawową 40,— Do L.p. 7

Opłatę uiszcza się, przy przedłożeniu operatu pomiarowego do przejęcia po raz drugi, trzeci itd.

Rewizje operatów pomiarowych sporządzonych przez personel władz i urzędów państwowych są wolne od opłat

a nadto za każdą ponownie zbadaną usterkę 10.—
II. Z urzędu Do L. p. 8
8 Za pomiary podczas urzędowego pobytu powiatowe go mierniczego w gminie dotyczące wyłącznie podziału gruntu, zalicza się od każdej posiadłości taksę zasadniczą 20,— Jeżeli pomiar obejmuje kilka parcel, położonych w różnych miejscach tego samego obrębu (gminy katastralnej) należy wymierzyć taksę zasadniczą tylko jeden raz, a następnie po 5,— zł. za każde 0,5 ha.

Uwaga wyłącznie dla wojew. południowych

Za przeprowadzenie podziałów w operacie katastralnym w wypadkach przewidzianych w ust. a, b, art. 1 ces. roz. porządzenia z 1. 6. 1914 roku (austr. dz. U. p. Nr 117), zalicza się całą należność w/g L. p. 10b i 3/4 część należności w/g 1. p. 8, przy czym wszystkie parcele działowe Jednego nabywcy objęte jednym planem w tej samej gminie katastralnej należy uważać za jedną grapę.

Za pomiary zmian w przedmiocie i w uprawie zalicza się połowę należności w/g 1. p. 8, gdy jednak zachodzi równocześnie także zmiana w osobie właściciela, całą należność w/g 1. p. 8 i 10.

Do 1. p. 8 10

Pobór należności wyszczególnionych pod 1. p. 8 i 10 niniejsze] taryfy, tudzież grzywien na podstawie art, 2 rozp. Prezydenta R. P. z dnia 15 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 18 poz. 156) uskutecznia. się równocześnie s poborem po. datku grunt., względnie od nieruchomości.

nadto od każdych choćby rozpoczętych 0,5 ha wydzielonej powierzchni., 5,—
9 Za prace kancelaryjne związane z obliczeniem powierzchni w powiatach rekonstruowanych, za każdą godzinę pracy 20,—
C. Czynności urzędowe potrzebne do utrzymania w aktualności operatów katastralnych.
10a Za przepisanie posiadłości gruntowej na nowego właściciela (zmiana nazwiska) 5,- Do 1. p. 10a

Należność wymierza się od każdego poszczególnego aktu, mocą którego przechodzi własność od Jednego właściciela do drugiego.

Jeżeli uchwała sądowa lub wykaz zmian (ark. zgłoszeń) obejmuje nieruchomości zapisane w kilku art. (ark.) posiadłości tej samej gromady (gminy katastr.), opłatę w wysokości 5,— zł. zalicza ale tylko za pierwszy artykuł (ark.), za dalszą po 2,— zł. od każdego artykułu (ark.).

W razie przepisania pewnej nieruchomości na nowonabywców w nadzielonych częściach, na ten czas rozdziela się wymierzoną należność taryfową na wszystkich nowonabywców w stosunku do wysokości udziałów.

10b Za przepisani« poszczególnych parcel, przechodzących jednym aktem prawnym na nowonabywców taksa zasadnicza nadto od każdych choćby 5,— Do 1. p. 10b

Przy fizycznych po. działach nieruchomości między współposiada, czy opłacają należność wszyscy właściciele, którzy otrzymali odrębne własności.

Przy zakładaniu matrykuły (ark. posiadłości) dla gromad (gmin katastr.) zrekonstruowanych zalicza się 50% należności.

Do 1. p. 10

Należności nie wymierza się, gdy nieruchomości:

a) przechodzą na własność państwa,

b) prostuje się z powodu usterek powstałych przez błędny wpis na. zwitka właściciela, par. itp.

c) ulegają zmianom na skutek scalenia.

rozpoczętych 10 parcel 2,—
§  2.
Za wykonane dodatkowo prace pomiarowe dla miast, posiadających własne wydziały, biura lub referaty pomiarowe, pobierać się będzie opłaty według następującej taryfy:
L.p. TYTUŁY OPŁAT Zł. UWAGI
11 Za rozpatrzenie podania o:
a) przeprowadzenie scalenia działek budowlanych,

b) zezwolenie na parcelację terenów budowlanych — opłata zasadnicza

100,-
ponadto za każdą działkę objętą sprawą lub nowo. utworzoną. 5,-
12 Za sporządzenie planu obszaru scalenia, wykazu u- rządzeń istniejących na działkach, określenia hipotecznego i katastralnego działek oraz wykazu nazwisk właścicieli (dla działek do 1 ha — opłata od działki) 200,-
13 Za oporządzeni« wstępnego

projektu scalenia zawierającego:

a) plan obszaru scalenia,

b) plan podziału obszaru acalenia,

c) wykaz wartości dziatek przed scaleniem,

d) wykaz -wartości nowo. utworzonych działek,

e) wykaz dopłat i odszkodowań za działki..

135.—
14 Za »porządzenie ostatecznego projektu scalenia, który oprócz poz. a, b, c, d, e, wymienionych pod 1. p. 13 zawiera:

wykaz kosztów postępowania i ich rozkładu na właścicieli poszczególnych działek — zalicza się 20% opłaty wym. pod 1. p. 13 od dziatki czyli

15 Za naniesienie dla dziatki w terenie linii regulacyjnych w/g Istniejącego planu zabudowania (zagospodarowania) — opłata stała 50,—
ponadto:

a) za każdy rozpoczęty metr linii prostej,.

10.—
b) za każdy rozpoczęty metr linii łukowej. 15,—
16 Za wydanie danych geodezyjnych punktu poligonowego 10 —
17 Za podanie wysokości reperu sieci niwelacyjnej. 10,—

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021