Zmiana rozporządzenia w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 lutego 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705, 1784 i 1843) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
w ust. 3 wyrazy "protokół SSL" zastępuje się wyrazami "protokół TLS",
b)
uchyla się ust. 4;
2)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W przypadku gdy podczas przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, nastąpiło spełnienie warunku gwarancji albo została wydana decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w art. 101 ust. 7 ustawy, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o zakończeniu kontroli. Przepisów § 6 ust. 3 i § 8 nie stosuje się.";

3)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pkt 1 skreśla się wyrazy "z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996)";
4)
załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO

Nazwa Opis Typ Wymagane1) 2)
Pakiet Lista deponentów
Klienci
Klient Zagregowany Profil Klienta (ZPK)
ZPKID Unikatowy identyfikator klienta w ramach banku lub oddziału banku zagranicznego, zwanych dalej "bankiem", nadawany przez bank xs:string tak
TypKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta" xs:string tak
Miejscowosc Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta xs:string tak
OddzialBanku Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta xs:string tak
StatusKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta" xs:string tak
StrukturaPodmiotowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaPodmiotowa" xs:string tak
Rezydent Rezydent=1; nierezydent=0 xs:boolean tak
DaneSzczegolowe tak
Adres Adres zameldowania klienta albo adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania klienta - adres zamieszkania klienta tak
UlicaNr Ulica, nr domu, nr mieszkania xs:string tak
Miasto Miejscowość xs:string tak
Kod Kod pocztowy xs:string tak dla Rezydent=1
Kraj Kraj xs:string tak dla Rezydent=0
AdresKontaktowy3) Adres kontaktowy klienta xs:string nie
UlicaNr Ulica, nr domu, nr mieszkania xs:string nie
Miasto Miejscowość xs:string nie
Kod Kod pocztowy xs:string nie
Kraj Kraj xs:string nie
Email Adres poczty elektronicznej xs:string nie
ADE Adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.)

xs:string nie
Telefony
Telefon Numer telefonu xs:string nie
DaneKlienta Dane klienta tak
PESEL4) Numer PESEL xs:string tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1
Nazwisko Nazwisko albo nazwa klienta xs:string tak
Imie Pierwsze imię xs:string tak dla

TypKlienta=OF

Imie2 Drugie imię xs:string nie
MiejsceUrodzenia Miejsce urodzenia xs:string nie
DataUrodzenia Data urodzenia xs:date tak dla

TypKlienta=OF

NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe xs:string nie
ImieOjca Imię ojca xs:string nie
ImieMatki Imię matki xs:string nie
KRS5) Numer Krajowego Rejestru Sądowego xs:string nie
REGON6) Numer REGON xs:string tak dla

(TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO)

i Rezydent=1

RejestrZagraniczny Numer z właściwego rejestru zagranicznego xs:string tak dla

(TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO)

i Rezydent=0

Dokumenty Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta xs:string tak dla

TypKlienta=OF

Dokument xs:string tak dla

TypKlienta=OF

TypDokumentu Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypDokumentu" xs:string tak dla

TypKlienta=OF

Numer Seria i numer dokumentu xs:string tak dla

TypKlienta=OF

i TypDokumentu1) OM

xs:string
Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące klienta xs:string nie
Wierzytelności7) Wierzytelności klienta tak
Wierzytelność tak
NumerRachunku Numer rachunku xs:string tak
Kwota Kwota wierzytelności srg:money tak
KwotaDyspozycji Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488), zwanej dalej "ustawą Prawo bankowe" srg:money tak
WyplataEmerytura Spełnienie przesłanki określonej w art. 34 ust. 1 lub art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792, z późn. zm.), lub art. 34a ust. 1 tej ustawy, lub art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.

o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
RachunekWspolny Rachunek, o którym mowa w art. 51 ustawy Prawo bankowe

Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
RachunekNieaktywny Rachunek, na którym w okresie dwóch lat przed dniem, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK, nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat

Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
Odsetki Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy srg:money tak
Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności xs:string nie
ZablokowanieSrodkow Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy lub nałożenie środków ograniczających (sankcji) przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Tak=1; nie=0 xs:boolean tak
KwotaPrzepadla Wysokość środków na rachunku nieobjętych ochroną gwarancyjną zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy srg:money tak
KwotaUdzialu Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym, a w przypadku rachunku prowadzonego dla jednego srg:money tak
klienta - suma kwoty wierzytelności i odsetek na rachunku
DataOstatniejOperacji Data ostatniej operacji finansowej dokonanej na rachunku innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat xs:date tak
StatusWierzytelnosci Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusWierzytelnosci" xs:string tak
StrukturaProduktowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa" xs:string tak
KwotyGwarancji tak
KwotaGwarantowana Kwota środków gwarantowanych, w tym srg:money tak
KwotaEmerytura Kwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oraz kont ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, obliczona zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności z art. 39 ust. 4 ustawy srg:money tak
ZajecieEgzekucyjne Zajęcie na podstawie tytułu wykonawczego

Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
KsiegaGlowna tak
Agregaty tak
Agregat Zagregowana pozycja z księgi głównej tak
NazwaAgregatu Parametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej" xs:string tak
WartoscAgregatu Wartość agregatu srg:money tak
LiczbaKlientow Liczba klientów banku w pakiecie ZPK xs:int tak
SumaWierzytelnosci Suma kwot wierzytelności w pakiecie

ZPK

srg:money tak
SumaOdsetekOdWierzytelnosci Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK srg:money tak
SumaGwarancji Suma kwot gwarancji w pakiecie ZPK srg:money tak
KursEuro Kurs euro zastosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego srg:kursEuro

T

tak
DataKursu Dzień ustalenia kursu euro zastosowanego do obliczenia limitu gwarancyjnego xs:date tak
BankIdent Identyfikator banku (3 albo 4 cyfry) xs:int tak
Data Dzień, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK xs:date tak
1) W przypadku gdy bank posiada dane niewymagane, dane te zamieszcza się w ZPK.

2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymaganych, pola nie wypełnia się.

3) Adres zgłoszony przez klienta jako adres korespondencyjny.

4) W przypadku klienta będącego cudzoziemcem, który nie posiada numeru PESEL, pola nie wypełnia się.

5) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "0000000000".

6) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "000000000".

7) Wartości pieniężne wyraża się w złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Nazwa Opis Typ Wymagane1) 2)
Pakiet Lista deponentów
Klienci
Klient Zagregowany Profil Klienta (ZPK)
ZPKID Unikatowy identyfikator klienta w ramach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej dalej "kasą", nadawany przez kasę xs:string tak
TypKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta" xs:string tak
Miejscowosc Miejscowość placówki kasy właściwej dla klienta xs:string tak
PlacowkaKasy Nazwa placówki kasy właściwej dla klienta xs:string tak
StatusKlienta Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta" xs:string tak
StrukturaPodmiotowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaPodmiotowa" xs:string tak
Rezydent Rezydent=1; nierezydent=0 xs:boolean tak
DaneSzczegolowe tak
Adres Adres zameldowania klienta albo adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania klienta - adres zamieszkania klienta tak
UlicaNr Ulica, nr domu, nr mieszkania xs:string tak
Miasto Miejscowość xs:string tak
Kod Kod pocztowy xs:string tak dla

Rezydent=1

Kraj Kraj xs:string tak dla

Rezydent=0

AdresKontaktowy3) Adres kontaktowy klienta xs:string nie
UlicaNr Ulica, nr domu, nr mieszkania xs:string nie
Miasto Miejscowość xs:string nie
Kod Kod pocztowy xs:string nie
Kraj Kraj xs:string nie
Email Adres poczty elektronicznej xs:string nie
ADE Adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285, z późn. zm.)

xs:string nie
Telefony
Telefon Numer telefonu xs:string nie
DaneKlienta Dane klienta tak
PESEL4) Numer PESEL xs:string tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1
Nazwisko Nazwisko albo nazwa klienta xs:string tak
Imie Pierwsze imię xs:string tak dla

TypKlienta=OF

Imie2 Drugie imię xs:string nie
MiejsceUrodzenia Miejsce urodzenia xs:string nie
DataUrodzenia Data urodzenia xs:date tak dla

TypKlienta=OF

NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe xs:string nie
ImieOjca Imię ojca xs:string nie
ImieMatki Imię matki xs:string nie
KRS5) Numer Krajowego Rejestru Sądowego xs:string nie
REGON6) Numer REGON xs:string tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1
RejestrZag raniczny Numer z właściwego rejestru zagranicznego xs:string tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=0
Dokumenty Dokumenty potwierdzające tożsamość klienta xs:string tak dla

TypKlienta=OF

Dokument xs:string tak dla

TypKlienta=OF

TypDokumentu Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypDokumentu" xs:string tak dla

TypKlienta=OF

Numer Seria i numer dokumentu xs:string tak dla

TypKlienta=OF i

TypDokumentu 1) OM

xs:string
Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące klienta xs:string nie
Wierzytelności7) Wierzytelności klienta tak
Wierzytelność tak
NumerRachunku Numer rachunku xs:string tak
Kwota Kwota wierzytelności srg:money tak
KwotaDyspozycji Kwota, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1278, z późn. zm.) srg:money tak
RachunekWspolny Rachunek prowadzony dla więcej niż jednego klienta

Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
RachunekNieaktywny Rachunek, na którym w okresie dwóch lat przed dniem, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK, nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat

Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
Odsetki Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy srg:money tak
Uwagi Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności xs:string nie
ZablokowanieSrodkow Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy lub nałożenie środków ograniczających (sankcji) przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Tak=1; nie=0 xs:boolean tak
KwotaPrzepadla Wysokość środków na rachunku nieobjętych ochroną gwarancyjną zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy srg:money tak
KwotaUdzialu Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym, a w przypadku rachunku prowadzonego dla jednego klienta - suma kwoty wierzytelności i odsetek na rachunku srg:money tak
DataOstatniejOperacji Data ostatniej operacji finansowej dokonanej na rachunku innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat xs:date tak
StatusWierzytelnosci Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusWierzytelnosci" xs:string tak
StrukturaProduktowa Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa" xs:string tak
KwotyGwarancji tak
KwotaGwarantowana Kwota środków gwarantowanych srg:money tak
ZajecieEgzekucyjne Zajęcie na podstawie tytułu wykonawczego

Tak=1; nie=0

xs:boolean tak
KsiegaGlowna tak
Agregaty tak
Agregat Zagregowana pozycja z księgi głównej tak
NazwaAgregatu Parametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej" xs:string tak
WartoscAgregatu Wartość agregatu srg:money tak
LiczbaKlientow Liczba klientów kasy w pakiecie ZPK xs:int tak
SumaWierzytelnosci Suma kwot wierzytelności w pakiecie

ZPK

srg:money tak
SumaOdsetekOdWierzytelnosci Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK srg:money tak
SumaGwarancji Suma kwot gwarancji w pakiecie ZPK srg:money tak
KursEuro Kurs euro zastosowany do obliczenia limitu gwarancyjnego srg:kursEuro

T

tak
DataKursu Dzień ustalenia kursu euro zastosowanego do obliczenia limitu gwarancyjnego xs:date tak
KasaIdent Identyfikator kasy (5 cyfr) xs:int tak
Data Dzień, na którego początek są sporządzane dane w pakiecie ZPK xs:date tak
1) W przypadku gdy kasa posiada dane niewymagane, dane te zamieszcza się w ZPK.

2) W przypadku gdy kasa nie posiada danych niewymaganych, pola nie wypełnia się.

3) Adres zgłoszony przez klienta jako adres korespondencyjny.

4) W przypadku klienta będącego cudzoziemcem, który nie posiada numeru PESEL, pola nie wypełnia się.

5) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "0000000000".

6) Dla OP albo JO w organizacji przyjmuje się oznaczenie "000000000".

7) Wartości pieniężne wyraża się w złotych.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Zmiany w prawie

Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 29.03.2024
Małżonkowie zapłacą za 2023 rok niższy ryczałt od najmu

Najem prywatny za 2023 rok rozlicza się według nowych zasad. Jedyną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, według stawek 8,5 i 12,5 proc. Z kolei małżonkowie wynajmujący wspólną nieruchomość zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Taka zmiana weszła w życie w połowie 2023 r., ale ma zastosowanie do przychodów uzyskanych za cały 2023 r.

Monika Pogroszewska 27.03.2024
Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

Agnieszka Matłacz 12.03.2024