Odbywanie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
organizację, tryb i sposób odbywania aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej, zwanych dalej "aplikacjami";
2)
sposób ustalania systemu punktowego oceny sprawdzianów i ich poprawiania oraz systemu punktowego oceny przebiegu praktyk, objętych programem aplikacji;
3)
wzory dyplomów ukończenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej;
4)
(uchylony).
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
§  2. 
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej "Dyrektorem Krajowej Szkoły", prowadzi dla każdego aplikanta akta obejmujące wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu aplikacji.
§  3. 
1. 
Szkolenie aplikantów jest organizowane w ramach co najmniej 30 cykli szkoleniowych.
2. 
Cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "Krajową Szkołą", praktyki i może kończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do aplikantów, dla których został ustalony indywidualny tok odbywania aplikacji.
§  4. 
1. 
Dyrektor Krajowej Szkoły określa w programie aplikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, liczbę cykli szkoleniowych, zakres tematyczny każdego cyklu, liczbę godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty, metody przeprowadzenia zajęć szkoleniowych, miejsce i czas trwania praktyk, a także zakres tematyczny i czas trwania poszczególnych sprawdzianów.
2. 
Program aplikacji powinien uwzględniać w każdym roku aplikacji 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć, praktyk i sprawdzianów.
§  5. 
1. 
Zajęcia w trakcie aplikacji są realizowane w formach umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych, w szczególności w formie: ćwiczeń, rozwiązywania kazusów, seminariów, repetytoriów i symulacji rozpraw, zgodnie z programem aplikacji.
2. 
Zajęcia odbywają się w siedzibie Krajowej Szkoły oraz w miejscach wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły, odpowiednio do formy zajęć.
§  6. 
Zajęcia składają się z jednostek lekcyjnych trwających po 45 minut każda.
§  7. 
1. 
Praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta.
2. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Krajowej Szkoły może uwzględnić wniosek aplikanta co do miejsca odbywania praktyki.
3. 
Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje aplikanta do odbycia praktyki, po zasięgnięciu opinii właściwego prezesa sądu apelacyjnego, prokuratora regionalnego lub kierownika innej jednostki wskazanej w programie aplikacji, określając miejsce i szczegółowe warunki jej odbywania.
§  8. 
1. 
Aplikant odbywa praktyki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w wymiarze do 8 godzin dziennie.
2. 
Dyrektor Krajowej Szkoły może zarządzić odbywanie zajęć lub praktyki przez aplikanta w sobotę. W takim przypadku aplikant otrzyma inny dzień wolny od zajęć lub praktyki w terminie wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.
§  9. 
1. 
Oceny przebiegu praktyki aplikanta dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 punktu.
2. 
Przy ocenie przebiegu praktyki aplikanta należy uwzględnić w szczególności:
1)
posiadany zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa, którym wykazał się podczas praktyki;
2)
umiejętność interpretacji przepisów prawa;
3)
prawidłowość i terminowość wykonywania powierzonych mu zadań;
4)
umiejętność właściwej organizacji pracy samodzielnej i współpracy;
5)
predyspozycje do pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora;
6)
zdolności interpersonalne i poziom kultury osobistej.
3. 
Za uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki uważa się uzyskanie co najmniej 2 punktów. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem praktyki.
4. 
Aplikantowi nie przysługuje odwołanie od opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki.
5. 
W przypadku praktyk odbywanych w jednostkach organizacyjnych innych niż sąd lub prokuratura kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik sporządza i przekazuje patronowi koordynatorowi informację o przebiegu praktyki. Informacja ta stanowi podstawę do wystawienia oceny z tej praktyki przez patrona koordynatora. Za zaliczoną praktykę aplikant otrzymuje ocenę 2 pkt.
§  10. 
1. 
Czas trwania sprawdzianu określony ramowo w programie aplikacji nie może przekroczyć 360 minut.
2. 
Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza komisja sprawdzianowa w składzie od 3 do 5 osób. Członków komisji sprawdzianowej powołuje Dyrektor Krajowej Szkoły spośród wykładowców Krajowej Szkoły.
§  11. 
1. 
Komisja sprawdzianowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły do akceptacji:
1)
założenia do sprawdzianu, obejmujące w szczególności zakres tematyczny i formę jego przeprowadzenia;
2)
zadanie sprawdzianowe;
3)
szczegółowe kryteria oceny.
2. 
Nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia aplikantom założenia do sprawdzianu.
§  12. 
1. 
Oceny sprawdzianu dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 punktu.
2. 
Za uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu uważa się uzyskanie co najmniej 2 punktów. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem sprawdzianu.
3. 
Przy ocenie sprawdzianu należy uwzględnić w szczególności:
1)
prawidłowość dokonanych ustaleń faktycznych;
2)
prawidłowość zastosowanych przepisów prawa i ich wykładni;
3)
prawidłowość konstrukcji projektu pisma procesowego lub decyzji i jej uzasadnienia;
4)
poprawność argumentacji i zachowanie reguł językowych.
4. 
Pracę sprawdzianową ocenia jeden członek komisji sprawdzianowej.
5. 
W przypadku możliwości uzyskania przez aplikanta oceny poniżej 2 punktów pracę sprawdzianową oceniają wszyscy członkowie komisji sprawdzianowej.
6. 
Aplikantowi nie przysługuje odwołanie od oceny ze sprawdzianu.
§  13. 
Aplikant, który nie zaliczył sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu ponownie tylko raz, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. W takim przypadku liczbę punktów ze sprawdzianu, uwzględnianą przy obliczaniu średniej arytmetycznej punktów, o której mowa w art. 33a ust. 3 lub art. 33b ust. 5 ustawy, albo sumy punktów, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianu w obu terminach.
§  14. 
1. 
Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do sprawdzianu w terminie późniejszym, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna udokumentowana przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie. Termin sprawdzianu określa Dyrektor Krajowej Szkoły.
2. 
Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odbywania praktyk.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikant może odbyć praktykę ponownie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.
§  15. 
Określa się wzory:
1)
dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej - w załączniku nr 1;
2)
dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej - w załączniku nr 2;
3)
(uchylony).
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 1 . 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DYPLOM

UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DYPLOM

UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

(uchylony).

1 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 lutego 2018 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej (Dz. U. poz. 1292 oraz z 2013 r. poz. 1498), które utraciło moc z dniem 21 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, z 2016 r. poz. 633 oraz z 2017 r. poz. 1139).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.355 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Odbywanie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.
Data aktu: 05/02/2018
Data ogłoszenia: 11/02/2022
Data wejścia w życie: 01/03/2018