Jordania-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2021-2024. Warszawa.2021.10.26.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2021-2024,
podpisany w Warszawie dnia 26 października 2021 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki dwustronne,

dążąc do pogłębienia współpracy w obszarach kultury, dziedzictwa kulturowego, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, archeologii, rozwoju społecznego, młodzieży i sportu oraz środków masowego przekazu,

zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Ammanie dnia 16 listopada 1977 roku,

uzgodniły, co następuje:

I. 

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Artykuł  1
1. 
Strony będą sprzyjać tłumaczeniu i rozpowszechnianiu w swoich Państwach dzieł literackich drugiej Strony.
2. 
Strony będą wspierać współpracę między instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością literacką i wydawniczą, a także uczestnictwo w targach książki organizowanych w obu Państwach. Szczegóły współpracy zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje i organizacje.
Artykuł  2

Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych w obu Państwach w zakresie wymiany publikacji i informacji. Warunki współpracy zostaną uzgodnione przez zainteresowane biblioteki obu Państw.

Artykuł  3

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, a także wymianę doświadczeń oraz specjalistycznych publikacji archiwalnych i kopii dokumentów archiwalnych (mikrofilmów i skanów), zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym Państwie.

Artykuł  4

Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe każdego z Państw, zgodnie z prawem obowiązującym w każdym Państwie oraz więżącymi oba Państwa konwencjami międzynarodowymi. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego Państwa i wwiezione na terytorium drugiego Państwa podlegają zwrotowi.

Artykuł  5

W dziedzinie kinematografii Strony będą popierać bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i innych podmiotów w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług filmowych, organizacji przeglądów filmowych i udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w obu Państwach, zgodnie z regulaminami tych festiwali. Zasady tej współpracy będą każdorazowo przedmiotem odrębnych pisemnych umów między właściwymi instytucjami, organizacjami i podmiotami.

Artykuł  6

Strony będą wspierać wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie literatury dziecięcej oraz przedstawień teatrów lalkowych.

Artykuł  7
1. 
Strony będą wspierać udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych, muzycznych i folklorystycznych organizowanych w obu Państwach.
2. 
Strony będą popierać wymianę zespołów muzycznych i folklorystycznych oraz innych grup artystycznych z obu Państw. Szczegóły wymiany zostaną uzgodnione przez zainteresowane podmioty, w drodze kontaktów roboczych.
Artykuł  8
1. 
Strony będą sprzyjać wymianie doświadczeń między specjalistami w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego z obu Państw, jak również uczestnictwu w szkoleniach oraz konferencjach.
2. 
Strony będą rozwijać współpracę mającą na celu wymianę doświadczeń w zakresie ochrony i zarządzania miejscami światowego dziedzictwa UNESCO we współpracy z właściwymi instytucjami obu Państw.

II. 

NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Artykuł  9

Strony będą współpracować, zwracając szczególną uwagę na następujące zagadnienia:

1)
wymianę informacji o systemach szkolnictwa wyższego i nauki, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania;
2)
szkolenie pracowników w dziedzinach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania obu Stron;
3)
popieranie współpracy między uczelniami i innymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki we wszystkich obszarach ich działalności;
4)
popieranie organizacji wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów oraz konkursów dla studentów i doktorantów.
Artykuł  10
1. 
Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między zainteresowanymi podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym uczelniami w obu Państwach, ze szczególnym uwzględnieniem:
1)
prowadzenia wspólnych projektów akademickich i badawczych;
2)
wymiany pracowników naukowych i nauczycieli akademickich w celu umożliwienia im udziału w seminariach i kongresach naukowych;
3)
wymiany publikacji naukowych oraz informacji dotyczących nauki i technologii.
2. 
Zainteresowane instytucje będą uzgadniać bezpośrednio między sobą dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.
Artykuł  11

Strona polska przyzna Stronie jordańskiej rocznie cztery (4) miejsca wolne od opłat za kształcenie na studiach w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub stażach naukowych, bez świadczeń stypendialnych.

Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do nauki w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł  12

Strona polska oferuje programy stypendialne dla studentów, doktorantów i naukowców, realizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Artykuł  13

Strona jordańska przyzna Stronie polskiej rocznie pięć (5) miejsc wolnych od opłat za naukę w zakresie języka arabskiego, każde na okres dziewięciu (9) miesięcy.

III. 

OŚWIATA

Artykuł  14

Strony będą współpracować w obszarze oświaty przez:

1)
wymianę doświadczeń, informacji, przykładów dobrych praktyk realizowanych w systemach oświaty obu Stron;
2)
popieranie organizacji wspólnych inicjatyw dotyczących tematyki będącej w sferze wzajemnego zainteresowania.
Artykuł  15

Warunki organizacyjne i finansowe działań, o których mowa w artykule 14, będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane podmioty.

IV. 

ARCHEOLOGIA I WSPÓŁPRACA MUZEÓW

Artykuł  16

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę właściwych instytucji i organizacji działających w zakresie restauracji i konserwacji zabytków oraz obiektów stanowiących dziedzictwo archeologiczne, a także zachęcać do prezentowania osiągnięć w tej dziedzinie przez organizowanie wystaw w obu Państwach.

Artykuł  17

Strony będą sprzyjać, za pośrednictwem właściwych instytucji, wymianie publikacji z dziedziny archeologii i konserwacji.

Artykuł  18

Strony będą popierać wspólne projekty archeologiczne oraz wspierać działania w zakresie:

1)
zawierania umów dotyczących projektów archeologicznych;
2)
organizowania bazy archeologicznej na potrzeby projektów archeologicznych;
3)
organizacji wystaw prezentujących prace archeologiczne i poświęcone ochronie dziedzictwa;
4)
wymiany studentów/praktykantów w projektach archeologicznych i pobytach naukowych pracowników (biblioteki, objazdy naukowe stanowisk).
Artykuł  19

Strony będą sprzyjać udziałowi w konferencjach i seminariach w dziedzinie archeologii.

Artykuł  20

Strony będą wspierać wymianę wizyt ekspertów w dziedzinie archeologii i muzealnictwa. Szczegóły tych wizyt będą uzgadniane przez zainteresowane instytucje, w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł  21

Strony będą wspierać organizowanie programów szkoleniowych w dziedzinie archeologii i muzealnictwa oraz udział w nich.

Artykuł  22

Strony będą popierać współpracę między instytucjami muzealnymi w zakresie organizacji wystaw, projektów badawczych i wymiany informacji.

V. 

WSPÓŁPRACA W RAMACH UNESCO

Artykuł  23

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji i informacji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz na poziomie dwustronnym - bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między Komitetami Narodowymi UNESCO.

VI. 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Artykuł  24

Strony będą wymieniać doświadczenia w następujących dziedzinach:

1)
integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, jak również zapewniania im opieki, szkoleń i rehabilitacji w celu zwiększenia ich udziału w życiu ich społeczności;
2)
opieki nad dziećmi i usług oferowanych rodzinom;
3)
programów opieki nad osobami starszymi oraz świadczenia różnych usług w tym zakresie;
4)
projektów wspierających rodziny;
5)
mieszkalnictwa socjalnego dla ubogich rodzin;
6)
udzielania pomocy gotówkowej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Pomocy (National Aid Fund);
7)
wzmocnienia pozycji kobiet oraz ochrony kobiet przed przemocą.
Artykuł  25

Strony będą współpracować w dziedzinie aktywności obywatelskiej oraz wolontariatu, jak również zachęcać społeczności oraz organizacje zajmujące się wolontariatem do nawiązywania kontaktów w celu wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych programów zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu Państwach.

Artykuł  26

Oprócz współpracy w dziedzinie partnerstwa strategicznego Strony będą sprzyjać współpracy i wymianie w dziedzinie nauk i badań społecznych, technologii informacyjnej oraz poradnictwa socjalnego, poradnictwa oraz planowania w obszarze rozwoju społecznego, dokumentacji, badań i raportów dotyczących kobiet w obu Państwach.

Artykuł  27

Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie regulacji, wymiany umiejętności, wiedzy specjalistycznej oraz informacji w obszarze opieki społecznej.

VII. 

MŁODZIEŻ I SPORT

Artykuł  28

Strony będą popierać rozwój współpracy w zakresie młodzieży oraz wymianę młodzieżową między oboma Państwami, na przykład w ramach programu Erasmus+, na zasadach określonych w tym programie.

Artykuł  29

Zainteresowane ministerstwa i instytucje obu Państw zajmujące się sprawami młodzieży, wychowania fizycznego i sportu będą mogły zawierać bezpośrednio między sobą umowy o współpracy oraz angażować się w okresowe programy wykonawcze ustalające zakres, formy, ramy organizacyjne i warunki finansowe współpracy.

VIII. 

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

Artykuł  30
1. 
Strony będą sprzyjać nawiązywaniu bezpośrednich dwustronnych kontaktów między publicznymi telewizjami, radiofoniami oraz agencjami informacyjnymi obu Państw oraz wspierać współpracę w ramach organizacji medialnych, do których należą nadawcy z obu Państw, w tym w szczególności w ramach Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
2. 
Strony będą sprzyjać rozpowszechnianiu przez nadawców publicznych audycji różnych gatunków, przede wszystkim poświęconych tematyce kulturalnej, historycznej i oświatowej. Audycje te będą emitowane na zasadach określonych w odrębnych umowach licencyjnych, zawieranych bezpośrednio przez nadawców.
3. 
Strony będą sprzyjać współpracy między publicznymi nadawcami obu Państw w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie produkcji audiowizualnej oraz digitalizacji i upowszechniania dziedzictwa kultury audiowizualnej.
4. 
Realizacja wszelkich dwustronnych przedsięwzięć programowych i instytucjonalnych odbywać się będzie na warunkach określanych w odrębnych umowach dla każdego projektu.

IX. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Artykuł  31
1. 
Strony realizujące postanowienia Programu (pod tym pojęciem rozumie się właściwe podmioty upoważnione przez Strony do wykonywania niniejszego Programu), które otrzymały dane osobowe, mogą wykorzystać je wyłącznie w celu realizacji niniejszego Programu.
2. 
Upoważnione podmioty zapewnią odpowiedni stopień zabezpieczenia danych osobowych przez:
1)
zawiadomienie osoby, której dane osobowe są przetwarzane o tożsamości podmiotu realizującego postanowienia Programu i jego danych kontaktowych, a także celach przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych oraz okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane;
2)
poinformowanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane o przysługujących jej prawach, w szczególności o prawie do dostępu do swoich danych osobowych, prawie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz prawie do korzystania z tych praw;
3)
wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić odpowiedni stopień zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub usunięciem;
4)
w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane, podmioty realizujące postanowienia Programu są zobowiązane do wzajemnego informowania się o takim naruszeniu i podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu zapobieżenie skutkom tego naruszenia oraz zapewniania realizacji praw osób, których dane są przetwarzane;
5)
zapewnienie usunięcia danych osobowych po ustaniu celu ich przetwarzania.
3. 
Strony zapewniają możliwość odwołania się osób, których dane dotyczą do właściwego organu administracyjnego lub sądu Strony, który będzie zapewniał realizację przysługujących im praw w sytuacji, gdy osoby takie uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo.

X. 

OGÓLNE I FINANSOWE WARUNKI WYMIANY

Artykuł  32
1. 
Wymiana osobowa przewidziana w niniejszym Programie będzie się odbywać w ramach: studiów, staży naukowo-badawczych, kształcenia doktorskiego oraz w ramach wizyt krótkoterminowych i długoterminowych.
2. 
Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 11 i 13 Programu Strona przyjmująca zapewni:
1)
bezpłatną naukę w publicznych uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w przypadku Strony polskiej oraz bezpłatną naukę w uczelniach jordańskich w przypadku Strony jordańskiej;
2)
odpłatne zakwaterowanie w domu studenckim.
3. 
Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie w ramach niniejszego Programu będą posiadać podróżne ubezpieczenie medyczne (polisę) gwarantujące pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycia kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.
4. 
Dokumenty kandydatów na studia, kształcenie doktorskie oraz staże będą dostarczane za pośrednictwem instytucji i w terminach uzgodnionych przez obie Strony.
5. 
Dokumenty kandydatów na studia pierwszego stopnia należy przesłać przed dniem 15 września każdego roku.
6. 
Strona polska może przyznać osobom realizującym pobyty w ramach artykułu 13 Programu stypendia, zgodnie z przepisami wewnętrznymi.
Artykuł  33

Warunki wjazdu oraz pobytu osób w ramach Programu regulują przepisy Strony przyjmującej.

XI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  34

Program nie będzie stanowił przeszkody dla innych form współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, o ile zostaną one uzgodnione w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  35

Program wejdzie w życie z dniem podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2024 roku. Program będzie stosowany do czasu wejścia w życie kolejnego Programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 26 października 2021 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w polskiej, arabskiej i angielskiej wersji językowej, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.181

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Jordania-Polska. Program współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2021-2024. Warszawa.2021.10.26.
Data aktu: 26/10/2021
Data ogłoszenia: 26/01/2022
Data wejścia w życie: 26/10/2021