Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
koordynacja działań organów administracji rządowej, do których właściwości należy wykrywanie, monitorowanie i neutralizowanie zagrożeń informacyjnych wymierzonych w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz reagowanie na te zagrożenia, w tym:
a)
identyfikowanie i analizowanie działań informacyjnych wymierzonych w bezpieczeństwo, interesy i wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
identyfikowanie podmiotów, zwłaszcza podmiotów zagranicznych, podejmujących i prowadzących działania informacyjne przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
identyfikowanie przejawów operacji informacyjno-psychologicznych prowadzonych w przestrzeni informacyjnej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
d)
prowadzenie działań zmierzających do neutralizacji zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
prowadzenie działań na rzecz zwiększenia odporności przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej przez:
upublicznianie opracowań dotyczących bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej,
podejmowanie działań informacyjnych mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa, interesów i wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej,
koordynację działań komunikacyjnych instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
wypracowywanie rekomendacji dla Rady Ministrów w zakresie rozwiązań systemowych, których celem jest wzrost zdolności Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania zagrożeń informacyjnych.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik wykonuje zadania w porozumieniu z Komitetem Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.
2. 
Zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. e, Pełnomocnik wykonuje w koordynacji z Rzecznikiem Prasowym Rządu.
§  4. 
1. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając w szczególności z:
1)
Ministrem Obrony Narodowej;
2)
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3)
Ministrem Sprawiedliwości;
4)
Ministrem Spraw Zagranicznych;
5)
Ministrem Koordynatorem Służb Specjalnych, jeśli został powołany;
6)
Rzecznikiem Prasowym Rządu;
7)
Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa;
8)
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9)
Szefem Agencji Wywiadu;
10)
Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
11)
Szefem Służby Wywiadu Wojskowego;
12)
Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych;
13)
Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
2. 
Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, udzielają pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
3. 
Pełnomocnik, w celu realizacji powierzonych mu zadań, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi oraz właściwymi organami innych państw powołanymi w celu realizacji analogicznych zadań.
4. 
Pełnomocnik, w celu realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami i podmiotami innymi niż określone w ust. 1, w tym z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik może, w zakresie realizacji swoich zadań, powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie badań i ekspertyz.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
Pełnomocnik tworzy punkt kontaktowy w celu zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem informacyjnym, a także zapewnia jego obsługę.
§  7. 
Pełnomocnik opiniuje projekty dokumentów rządowych wchodzących w zakres zadań, o których mowa w § 2.
§  8. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, raport o stanie bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, za rok poprzedni, nie później niż do dnia 31 stycznia.
2. 
Pełnomocnik przedstawia Komitetowi Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych okresowe informacje ze swojej działalności nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  9. 
Wydatki związane z obsługą Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  10. 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1714

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 11/08/2022
Data ogłoszenia: 17/08/2022
Data wejścia w życie: 18/08/2022