Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 2  ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy publicznej w formie gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej "pomocą", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
§  2. 
1. 
Pomoc jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom jako regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji", w formie udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych.
2. 
Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 i w art. 13 rozporządzenia Komisji.
3. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
4. 
Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy lub kwoty pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.
5. 
Maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).
§  3. 
Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461) według uszczegółowionej metody zatwierdzonej przez Komisję Europejską zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. c (ii) rozporządzenia Komisji.
§  4. 
1. 
Pomoc jest udzielana na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji.
2. 
Do kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej finansowanych kredytem objętym gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zalicza się koszty:
1)
nabycia prawa:
a)
użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
b)
użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości gruntowych zabudowanych,
c)
własności nieruchomości budynkowych i lokalowych, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
2)
nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
3)
nabycia robót i materiałów budowlanych;
4)
nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w tym w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
b)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c)
będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
d)
będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
5)
raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
5a)
raty spłaty kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości gruntowych zabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu obejmuje okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
6)
raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu finansowego albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5 i 5a, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu finansowego prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
3. 
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1 lit. a i pkt 5, nie może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2;
2)
pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, może przekroczyć 10% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, że wydatek z tytułu kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 5a, ma bezpośredni związek z inwestycją początkową, o której mowa w ust. 1, i dotyczy działalności produkcyjnej przedsiębiorcy.
§  5. 
1. 
Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.
2. 
Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą.
§  6. 
1. 
Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia do banku kredytodawcy wniosku o udzielenie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem.
2. 
Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:
1)
nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;
2)
opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;
3)
lokalizację projektu;
4)
koszty kwalifikowalne projektu;
5)
kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu;
6)
inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3. 
Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy przedsiębiorca składa do banku kredytodawcy oświadczenie, że nie dokonał przeniesienia, o którym mowa w art. 2 pkt 61a rozporządzenia Komisji, do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy oraz zobowiązanie, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji.
§  7. 
Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.
§  8. 
Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Komisji.
§  9. 
Pomoc jest udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 504), która weszła w życie z dniem 16 marca 2019 r.; zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568) zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U.2015.1674), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2433).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1686 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Data aktu: 12/06/2018
Data ogłoszenia: 11/08/2022
Data wejścia w życie: 01/07/2018