Przekazanie niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Następującym sądom okręgowym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych:
1)
w obszarze Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - Sądowi Okręgowemu w Białymstoku - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Łomży, Ostrołęce i Suwałkach;
2)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:
a)
Sądowi Okręgowemu w Gdańsku - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Elblągu i Słupsku,
b)
Sądowi Okręgowemu w Toruniu - sprawy z właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku;
3)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach:
a)
Sądowi Okręgowemu w Katowicach - sprawy z właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
b)
Sądowi Okręgowemu w Gliwicach - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Częstochowie i Rybniku;
4)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie - Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu - sprawy z właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie;
5)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie - Sądowi Okręgowemu w Lublinie - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Radomiu, Siedlcach i Zamościu;
6)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi - Sądowi Okręgowemu w Łodzi - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu;
7)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - Sądowi Okręgowemu w Poznaniu - sprawy z właściwości Sądu Okręgowego w Koninie;
8)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu;
9)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Sądowi Okręgowemu w Szczecinie - sprawy z właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim;
10)
w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu i Świdnicy.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych (Dz. U. poz. 224 oraz z 2010 r. poz. 1183), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1192).

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.732 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazanie niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych.
Data aktu: 29/11/2012
Data ogłoszenia: 21/04/2021
Data wejścia w życie: 01/01/2013