Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Dz.U.2021.73
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
Na podstawie art. 49a ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż;
2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
§  2.  Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, załącza się dokumenty:
1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54);
2) wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym.
§  4.  Do wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i dotychczas nierozpatrzonych stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż1)

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 708 i 1868), które utraciło moc z dniem 30 sierpnia 2020 r. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563 oraz z 2019 r. poz. 1495).

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021