Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 oraz z 2020 r. poz. 743 i 2107) w załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:
a)
pozycja "Zestawy danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury",

b)
pozycja "Zestawy danych Ministerstwa Klimatu" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska",

c)
pozycja "Zestawy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki",

d)
pozycja "Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej",

e)
pozycja "Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii",

f)
skreśla się pozycję "Zestawy danych Ministerstwa Środowiska",
g)
skreśla się pozycję "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji",
h)
pozycja "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki",

i)
skreśla się pozycję "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej",
j)
pozycja "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska",

k)
skreśla się pozycję "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",
l)
pozycja "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej",

m)
pozycja "Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju" otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii",

n)
skreśla się pozycję " Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Środowiska";
2)
w części I. INFORMACJE O BADANIACH:
a)
w badaniu o symbolu 1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3а (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych, lp. 3a.31, ",

b)
w badaniu o symbolu 1.01.05(004) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczanie i ochrona wód w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury, 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MGM - RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej, lp. 3.8,

Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych, lp. 3a.30, '',

c)
w badaniu o symbolu 1.01.06(005) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 26a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, lp. 26a. 1, ",

d)
w badaniu o symbolu 1.01.07(006) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 26a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska na uwolnienie GMO do środowiska, na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM), lp. 26a.7,

- dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt, lp. 26a.8,

- dane o parkach narodowych, lp. 26a.9, ",

e)
w badaniu o symbolu 1.01.08(007) Odpady w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 26a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych, lp. 26a.2,

- dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, lp. 26a.3,

- dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu, lp. 26a.4, ",

f)
w badaniu o symbolu 1.01.12(009) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, lp. 3a.22,

- OŚ-4/r - roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów, lp. 3a.23,

- OŚ-4w - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.26,

- OŚ-4w/n - sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/ Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 3а.27,

- załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g - obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.28,

- załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p -obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 3a.29, ",

g)
w badaniu o symbolu 1.03.03(021) Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, lp. 21.1, ",

h)
w badaniu o symbolu 1.04.04(026) Kapitał Ludzki w pkt 8 Źródła danych zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Dane publiczne udostępniane na stronie internetowej:

- Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,

- Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

- Centralna Komisja Egzaminacyjna,

- Państwowa Komisja Wyborcza,

- Instytut Badań Edukacyjnych: wyniki badania Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętność Uczniów (PISA), wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). ",

i)
w badaniu o symbolu 1.04.07(028) Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o Centrach Integracji Społecznej, lp. 31.14, ",

j)
w badaniu o symbolu 1.20.03(030) Świadczenia na rzecz rodziny w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów, lp. 31.10,

- dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, lp. 31.11,

- dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, lp. 31.16,

- dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 31.17,

- dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, lp. 31.18,

- dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, lp. 31.20,

- dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu "Dobry Start", lp. 31.23,

- dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, lp. 31.24.",

k)
w badaniu o symbolu 1.20.04(031) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, lp. 31.7.",

l)
w badaniu o symbolu 1.20.06(033) Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, lp. 31.6,

- dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, lp. 31.8.",

m)
w badaniu o symbolu 1.21.14(043) Zasoby migracyjne w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 70 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy, lp. 70.12,

- dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP, lp. 70.13, ",

n)
w badaniu o symbolu 1.23.06(050) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy:
-
w pkt 8 Źródła danych dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 9a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, lp. 9a.2,

- załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 - poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne, lp. 9a.3,

- załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 - formy wsparcia klientów urzędów pracy, lp. 9a.4,

- załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 - umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych, lp. 9a.5.",

-
w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych skreśla się akapit trzeci w brzmieniu:

"Publikacje innych jednostek:

- Rynek pracy w Polsce w 2020 r. (marzec 2021).",

o)
w badaniu o symbolu 1.25.07(067) Pomoc społeczna w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MRPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach, lp. 8.3,

- MRPiPS-05 sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie, lp. 8.5.",

p)
w badaniu o symbolu 1.25.11(070) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 31.15,

- dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 31.17, ",

q)
w badaniu o symbolu 1.26.01(073) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MRPiPS-03 - sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach, lp. 8.3.",

r)
w badaniu o symbolu 1.27.01(078) Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w pkt 8 Źródła danych w akapicie pierwszym wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

s)
w badaniu o symbolu 1.27.05(080) Szkolnictwo wyższe i jego finanse w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra, lp. 21.9,

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego, lp. 21.11,

- dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni publicznych, lp. 21.12,

- dane dotyczące mobilności absolwentów, lp. 21.13, ",

t)
w badaniu o symbolu 1.29.17(101) Narodowy Rachunek Zdrowia w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia, lp. 31.21, ",

u)
w badaniu o symbolu 1.43.01(110) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R):
-
w pkt 8 Źródła danych:
-
akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, lp. 21.10, ",

-
akapity piąty i szósty otrzymują brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 100 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, lp. 100.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Centrum Nauki, 101 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, lp. 101.1, ",

-
w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych zdanie szóste otrzymuje brzmienie:

"Liczba oraz wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.",

v)
w badaniu o symbolu 1.43.09(114) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego, lp. 21.11, ",

w)
w badaniu o symbolu 1.43.12(115) Biotechnologia w pkt 8 Źródła danych w akapicie pierwszym wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 6 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

x)
w badaniu o symbolu 1.44.01(119) Bilanse paliw i energii w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Publikacje innych jednostek:

- Paliwa i energia - 2020 r. - ARE w im. MKiŚ (sierpień 2021),

- Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii. - ARE w im. MKiŚ (kwiecień 2021),

- Biuletyn ciepłownictwa - ARE w im. MKiŚ (kwiecień 2021),

- Bilans energii pierwotnej w latach 2005-2020 - ARE w im. MKiŚ (maj 2021),

- Statystyka ciepłownictwa polskiego 2020 - ARE w im. MKiŚ (listopad 2021),

- Energetyka polska - MKiŚ (grudzień 2021).",

y)
w badaniu o symbolu 1.44.02(120) Elektroenergetyka i ciepłownictwo:
-
w pkt 8 Źródła danych w akapicie trzecim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3а (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

-
pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

"10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek:

- Sytuacja w elektroenergetyce - ARE w im. MKiŚ (marzec 2021),

- Statystyka elektroenergetyki polskiej 2020 - ARE im. MKiŚ (listopad 2021),

- Emitor 2020. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych - ARE w im. MKiŚ (wrzesień 2021),

- Elektroenergetyka polska w 2020 r. - ARE w im. MKiŚ (sierpień 2021),

- Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2020 - MKiŚ (grudzień 2021).",

z)
w badaniu o symbolu 1.44.03(121) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Źródła danych w akapicie trzecim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

za)
w badaniu o symbolu 1.44.04(122) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych:
-
w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

-
w pkt 10 Formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Tablice publikacyjne:

- Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2020 r. - ARE w im. MKiŚ (grudzień 2021),

- Ubóstwo energetyczne w 2020 r. - ARE w im. MKiŚ (grudzień 2021).",

zb)
w badaniu o symbolu 1.44.11(124) Paliwa ciekłe i gazowe w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3а (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

zc)
w badaniu o symbolu 1.50.02(173) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym w pkt 8 Źródła danych wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury, 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

zd)
w badaniu o symbolu 1.50.08(179) Gospodarka rybna pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych:

Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 9 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- RRW-19 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego, lp. 9,17,

- RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, lp, 9,18.

- RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, lp, 9,19,

- RRW-23 - zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, lp, 9,20, ".

ze)
w badaniu o symbolu 1.65.13(232) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych akapit dziesiąty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 21 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni publicznych, lp. 21.12, ",

zf)
w badaniu o symbolu 1.65.19(236) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3а (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

zg)
w badaniu o symbolu 1.67.01(244) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020, lp. 32.8, ",

zh)
w badaniu o symbolu 1.67.03(245) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020, lp. 32.8, ",

zi)
w badaniu o symbolu 1.67.07(249) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 8 Źródła danych w akapicie pierwszym wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 3а (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):",

zj)
w badaniu o symbolu 1.70.03(256) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich w pkt 8 Źródła danych:
-
akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020, lp. 32.9, ",

-
akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Inne źródła danych:

Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych administracyjnych: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Poczty Polskiej S.A, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polskiego Związku Działkowców, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami ",

zk)
w badaniu o symbolu 1.80.02(258) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego, lp. 23.14,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 31.15,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 39 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące producentów rolnych, lp. 39.21,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

- dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,

- dane dotyczące nazw geograficznych,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 74 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, lp. 74.4,

Inne źródła danych:

Wykorzystywanie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 13.

Wykorzystanie danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 10 w pkt 2.

Wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 2.

Wykorzystanie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 6.

Wykorzystywanie danych Ministerstwa Finansów opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 1 w pkt 1 i 2.

Wykorzystywanie danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 5.

Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 3.

Wykorzystanie danych Narodowego Funduszu Zdrowia opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 11.

Wykorzystanie danych operatora pocztowego wyznaczonego opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 23.

Wykorzystanie danych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 17.

Wykorzystanie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 8.

Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. w ust. 9 w pkt 2-4.

Wykorzystanie danych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych opisanych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w ust. 13.";

3)
w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:
a)
w lp. 1.57, 1.222 i 1.223 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Infrastruktury; metoda obserwacji pełnej",

b)
w lp. 1.227 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny",

c)
w lp. 3:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury",

-
lp. 3.8 otrzymuje brzmienie:
8. MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Obiekty małej retencji

wodnej.

1.01.05
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 29 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo

Infrastruktury;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 17 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
-
skreśla się lp. 3.9-3.12,
d)
w lp. 3a:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska",

-
w lp. 3a. 1, 3a.3, 3a.5-3a.7 і 3a. 12 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl",

-
w lp. 3a.23 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny

-
w lp. 3a.27 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, urzędy marszałkowskie

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny

-
dodaje się lp. 3a.30 i 3a.31 w brzmieniu:
30. OŚ-26 - zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych Starostwa powiatowe;

Urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej

Zasoby wód podziemnych. Raz w roku do 30 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w

postaci papierowej;

zbiór danych;

Państwowy

Instytut

Geologiczny -

Państwowy

Instytut

Badawczy

1.01.05
31. OŚ-27 -

sprawozdanie z

przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3

lutego 1995 r. o

ochronie gruntów rolnych i

leśnych w

zakresie wyłączenia gruntów leśnych

Dyrekcja

Generalna

Lasów

Państwowych;

metoda obserwacji pełnej

Zagrożenia i ochrona lasu. Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny 1.01.02
e)
w lp. 6:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki ",

-
lp. 6.2 i 6.3 otrzymują brzmienie:
2. MN-01 -

sprawozdanie o

działalności

badawczej i

rozwojowej w dziedzinie

biotechnologii

Podmioty

gospodarki

narodowej bez

względu na

liczbę pracujących

prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną

wg PKD do grupy 72.1, podklasy 85.42.B lub klasy 94.99 lub w których prowadzona jest działalność w dziedzinie biotechnologii;

metoda obserwacji pełnej

Działalność

badawcza i

rozwojowa.

Działalność w

dziedzinie biotechnologii.

Obciążenie respondentów.

Raz w roku do

29 kwietnia

2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

portal sprawozdawczy

GUS

https://raport.stat.gov.pl/

1113.12
3. MN-02 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii;

metoda obserwacji pełnej

Działalność badawcza i

rozwojowa.

Działalność w

dziedzinie biotechnologii.

Obciążenie respondentów.

Pracujący, w

tym zatrudnieni.

Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

portal

sprawozdawczy

GUS

https://raport.stat.gov.pl/

1.43.12
f)
w lp. 8:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ",

-
w lp. 8.3 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:
Powiatowe centrum pomocy rodzinie; Ośrodki pomocy społecznej; inne jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej;
metoda obserwacji pełnej

Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej

-
w lp. 8.5 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:
Domy pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania domów pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej

Środowiskowe domy samopomocy lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania środowiskowych domów samopomocy;

metoda obserwacji pełnej

Powiatowe centrum pomocy rodzinie; Ośrodki pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej

Urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej

-
skreśla się lp. 8.7, 8.11, 8.13 і 8.15,
g)
po lp. 9.16 dodaje się lp. 9.17-9.20 w brzmieniu:
17. RRW-19 -

sprawozdanie o

wynikach

ekonomicznych

statku

rybackiego

Armatorzy

statków

rybackich;

metoda

obserwacji

pełnej

Dane adresowe

i terytorialne.

Dane

identyfikacyjne.

Informacje o

statku

rybackim.

Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym

zatrudnieni.

Żegluga

morska i

przybrzeżna.

Raz w roku do

31 marca

2021 r. za rok

2020 - dane

ostateczne;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

papierowej;

zbiór danych;

Morski

1.50.08
Morski Instytut

Rybacki -

Państwowy

Instytut

Badawczy;

metoda

obserwacji pełnej

Raz w roku do

30 września

2021 r. za rok

2020 - dane

ostateczne;

obowiązkowe

Instytut

Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

Dane

zagregowane w

postaci

papierowej;

zbiór danych; Ministerstwo

Rolnictwa i

Rozwoju Wsi

Ministerstwo

Rolnictwa i

Rozwoju Wsi;

metoda

obserwacji

pełnej

Raz w roku do

31

października

2021 r. za rok

2020 - dane

ostateczne;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

18. RRW-20 -

sprawozdanie o

wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego

Osoby prawne i

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w

zakresie przetwórstwa ryb;

metoda obserwacji pełnej

Cechy organizacyjno - prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe.

Dane identyfikacyjne.

Informacje dotyczące wywiadu/ankity. Nakłady inwestycyjne.

Obciążenie respondentów.

Pracujący, w

tym zatrudnieni.

Przetwórstwo rybne.

Rachunek zysków i strat

(wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci papierowej; zbiór danych; Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 1.50.08
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci papierowej; zbiór danych; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 30

października 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
19. RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli Pracujący, w tym zatrudnieni. Stawy rybne. Urządzenia do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków. Produkcja z urządzeń do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków oraz wylęgami 1.50.08
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci papierowej; zbiór danych; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda

obserwacji

pełnej

Raz w roku do 31

października 2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

i podchowalni.

Bilans ryb i

owoców

morza.

Szczegółowy zakres danych osobowych: Numer telefonu. Adres poczty elektronicznej. Adres zamieszkania. Numer PESEL. Imiona i nazwisko.

20. RRW-23 -

zestawienie

dotyczące

gospodarki

rybackiej

prowadzonej w

publicznych

śródlądowych

wodach

powierzchnio-

wych

płynących

Osoby prawne,

jednostki

organizacyjne

niemające

osobowości

prawnej oraz

ich jednostki

lokalne, osoby

fizyczne,

których

działalność

zaklasyfikowana jest według

PKD do

działalności w

zakresie: sekcja

A, dział: 03,

grupa: 03.1,

klasa: 03.12

podklasa

03.12.Z -

Rybołówstwo

w wodach

śródlądowych, grupa: 03.2, klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z - Chów i hodowla ryb

oraz

pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział: 01, grupa: 01.5, klasa: 01.50 podklasa

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

metoda obserwacji pełnej

Materiał

zarybieniowy

w akwenach

śródlądowych.

Obwody

rybackie.

Bilans ryb i

owoców

morza. Połowy

w akwenach

śródlądowych.

Szczegółowy

zakres danych

osobowych:

Numer

telefonu. Adres

poczty

elektronicznej.

Adres

zamieszkania.

Imiona i

nazwisko.

Numer PESEL.

Raz w roku do

28 maja 2021 r.

za rok 2020;

obowiązkowe

Raz w roku do

30 września

2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane

jednostkowe w

postaci

papierowej;

zbiór danych;

Instytut

Rybactwa

Śródlądowego

im. Stanisława

Sakowicza

1.50.08
Instytut

Rybactwa

Śródlądowego

im. Stanisława

Sakowicza;

metoda

obserwacji pełnej

Raz w roku do

31

października

2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

papierowej;

zbiór danych; Ministerstwo

Rolnictwa i

Rozwoju Wsi

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

Ministerstwo

Rolnictwa i

Rozwoju Wsi;

metoda

obserwacji

pełnej

h)
w lp. 9a:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii",

-
dodaje się lp. 9a.2-9a.5 w brzmieniu:
2. załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 - efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Fundusz Pracy. Raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; wojewódzkie urzędy pracy 1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd

Statystyczny w Bydgoszczy

3. załącznik nr 4 do

sprawozdania

MRP İP S-01 -

poradnictwo zawodowe,

szkolenie bezrobotnych i

poszukujących pracy, staż i

przygotowanie zawodowe dorosłych,

kształcenie ustawiczne

Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania

bezrobociu. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Inni klienci urzędów pracy.

Instytucje szkoleniowe.

Krajowy

Fundusz

Szkoleniowy.

Obciążenie respondentów.

Poradnictwo zawodowe.

Poszukiwanie pracy.

Raz w roku do 12 kwietnia

2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w

postaci elektronicznej; zbiór danych; wojewódzkie urzędy pracy

1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 14 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd

Statystyczny w Bydgoszczy

4. załącznik nr 6 do

sprawozdania MRPiPS-01 - formy wsparcia klientów urzędów pracy

Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Bezrobotni zarejestrowani

w urzędach pracy.

Obciążenie respondentów.

Poszukiwanie pracy.

Raz w roku do 20 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; wojewódzkie urzędy pracy 1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 22 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd

Statystyczny w Bydgoszczy

5. załącznik nr 8 do

sprawozdania

MRPiPS-01 -

umowy z

agencjami zatrudnienia;

programy specjalne,

programy regionalne,

Program

Aktywizacja i

Integracja,

zlecanie działań aktywizacyjnych

Powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Bezrobotni zarejestrowani

w urzędach pracy.

Obciążenie respondentów.

Poszukiwanie pracy.

Programy specjalne i regionalne. Umowy z agencjami zatrudnienia. Zlecenia działań aktywizacyjnych.

Raz w roku do 21 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; wojewódzkie urzędy pracy 1.23.06
Wojewódzkie urzędy pracy za działalność własną i powiatowych urzędów pracy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 23 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Urząd

Statystyczny w Bydgoszczy

i)
skreśla się lp. 12,
j)
skreśla się lp. 20,
k)
wip. 21:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki",

-
lp. 21.1 otrzymuje brzmienie:
1. System

Informacji

Oświatowej;

MEiN SIO

01 - dane

dotyczące młodzieżo-

wych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Ministerstwo

Edukacji i

Nauki

Placówki

edukacyjne i

wychowawcze.

Raz w roku do

18 czerwca

2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.03.03
-
lp. 21.3 otrzymuje brzmienie:
3. System

Informacji

Oświatowej;

MEiN SIO

03 - dane

dotyczące liczby

nauczycieli na poziomie typów szkół

oraz w

placówkach wychowania przedszkolnego

Ministerstwo

Edukacji i

Nauki

Pracujący, w

tym

zatrudnieni.

Raz w roku do

29 maja

2021 r.

według stanu

2020 r.;

obowiązkowe

Dane

zagregowane

w postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.27.01
-
dodaj e się lp. 21.9-21.13 w brzmieniu:
9. Zintegrowany

System

Informacji o

Szkolnictwie

Wyższym i Nauce;

MEiN

Z Sio S WiN

03 - dane dotyczące liczby studentów і

doktorantów,

którym zostały przyznane stypendia ministra

Ministerstwo

Edukacji i

Nauki

Świadczenia

dla uczących

się.

Raz w roku do

31 marca

2021 r. za rok

akademicki

2020/2021;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.27.05
10. Zintegrowany

System

Informacji o

Szkolnictwie

Wyższym i Nauce;

MEiN

ZSIoSWiN 11 - dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

wyższego i nauki

Ministerstwo

Edukacji i

Nauki

Działalność

badawcza i

rozwojowa.

Raz w roku do

30 lipca 2021 r.

za rok 2020;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.43.01
11. Zintegrowany

System

Informacji o

Szkolnictwie

Wyższym i Nauce;

MEiN

ZSIoSWiN 12 - dane w zakresie nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego

Ministerstwo

Edukacji i

Nauki

Zasoby ludzkie

dla nauki i

techniki

(HRST).

Raz w roku do

27 sierpnia

2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.27.05,

1.43.09

12. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;

MEiN

ZSIoSWiN

14 - dane ze

sprawozdań

z wykonania planu

rzeczowo-

-finansowego uczelni publicznych

Ministerstwo Edukacji i Nauki Dane bilansowe.

Koszty pracy.

Nakłady inwestycyjne.

Rachunek zysków i strat

(wersja porównawcza).

Studenci.

Usługi edukacyjne. Wynagrodzenia. Zatrudnienie. Finanse uczelni.

Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.27.05,

1.65.13

13. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;

MEiN

ZSIoSWiN

16 - dane dotyczące mobilności absolwentów

Ministerstwo Edukacji i Nauki Absolwenci. Doktoranci i doktoraty. Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistyczne go- Raz w roku do 31 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.27.05
l)
w lp. 23.67 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny",

m)
skreśla się lp. 24,
n)
w lp. 26a:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska",

-
w lp. 26a. 1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Raport dotyczący międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi;

MKiŚ ROI - dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi

-
w lp. 26a.2 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System BDO;

MKiŚ BDO 01 - dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych

-
w lp. 26a.3 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System BDO;

MKiŚ BDO 02 - dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

-
w lp. 26a.4 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System BDO;

MKiŚ BDO 03 - dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu

-
w lp. 26a. l-26a.4 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska",

-
dodaje się lp. 26a.7-26a.9 w brzmieniu:
7. Rejestr

Zamierzonego

Uwalniania

GMO do

Środowiska;

Rejestr

Zamkniętego Użycia GMM; Rejestr Zamkniętego Użycia GMO;

MKiŚ

GMOuż G MM_GMOu w 01 - dane

dotyczące wydanych decyzji przez Ministra

Klimatu i Środowiska

na

uwolnienie

GMO do

środowiska,

na zamknięte

użycie organizmów genetycznie

zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów

genetycznie zmodyfikowanych

(GMM)

Ministerstwo

Klimatu i

Środowiska

Organizmy

genetycznie

zmodyfikowane

(GMO).

Raz w roku do

31 sierpnia

2021 r. za rok

2020;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd

Statystyczny

1.01.07
8. Roczny raport z wydanych zezwoleń na międzynarodowy obrót zwierzętami i roślinami gatunków CITES;

MKiŚ CITES 01 - dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Konwencja

CITES.

Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 1.01.07
9. System informacyjny dotyczący parków narodowych; MKiŚ PN 01 - dane o parkach narodowych Dyrekcje parków narodowych Formy ochrony przyrody. Raz w roku do 28 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska 1.01.07
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 31 sierpnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny
o)
skreśla się lp. 28,
p)
w lp. 31:
-
nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej",

-
w lp. 31.6 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Centralna Aplikacja Statystyczna - obszar Świadczenie wychowawcze;

MRiPS CAS ŚW 01 - dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych

-
w lp. 31.7 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Centralna Aplikacja Statystyczna - obszar Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;

MRiPS CAS WRiPZ 01 - dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-
w lp. 31.8 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Centralna Aplikacja Statystyczna - obszar Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;

MRiPS CAS WRiPZ 02 - dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

-
w lp. 31.10 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów; MRiPS UŚA 01 - dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów
-
w lp. 31.11 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów; MRiPS UŚA 02 - dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
-
lp. 31.14 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; MRiPS KSMPS 01 - dane o Centrach Integracji Społecznej
-
w lp. 31.15 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; MRiPS KSMPS 02 - dane o osobach, rodzinie, świadczeniach
-
w lp. 31.16 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 01 - dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin
-
w lp. 31.18 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 03 - dane ze sprawozdań rzeczowo - finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin
-
w lp. 31.20 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych;

MRiPS KSMŚR 05 - dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów

-
w lp. 31.21 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System informacyjny dotyczący wydatków na ochronę zdrowia;

MRiPS SIOZ 01 - dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia

-
w lp. 31.23 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
Centralna Aplikacja Statystyczna - Program "Dobry Start";

MRiPS CAS PDS 01 - dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu "Dobry Start"

-
w lp. 31.24 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System Informatyczny Karty Dużej Rodziny;

MRiPS SI KDR 02 - dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny

-
w lp. 31.6-31.8, 31.10, 31.11, 31.14-31.16, 31.18, 31.20, 31.21, 31.23 і 31.24 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

"Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej",

q)
dodaje się lp. 32.8 i 32.9 w brzmieniu:
8. System

informacyjny

Ministerstwa

Rolnictwa i

Rozwoju Wsi; MRiRW SI

02 - dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020

Ministerstwo

Rolnictwa i

Rozwoju Wsi

Dotacje. do 26 marca

2021 r. za IV

kwartał 2020 r.;

obowiązkowe

Dane

zagregowane w

postaci

elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.67.01,

1.67.03

9. System pn. "Aplikacja PO RYBY 2007- 2013";

MRiRW PO RYBY 01 - dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007- 2013 i PO RYBY 2014- 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Fundusze europejskie. do 30 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.; Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

1.70.03
r)
skreśla się lp. 37,
s)
w lp. 44.6 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

t)
w lp. 53.4 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska",

u)
w lp. 57.1 і 57.6 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny",

v)
w lp. 67.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Inspektorat Sanitarny

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; urzędy wojewódzkie
w)
w lp. 67.2 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Urzędy wojewódzkie
x)
w lp. 83.2-83.4 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

y)
w lp. 100.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System informacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

NCBiR PB 01 - dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

z)
w lp. 101.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:
System informacyjny Narodowego Centrum Nauki;

NCN PB 01 - dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

za)
w lp. 102.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny",

zb)
w lp. 102.2 i 102.3 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny",

zc)
w lp. 111.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny",

zd)
w lp. 159.3, 159.4, 159.7, 159.10, 159.11, 159.13 i 159.14 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

"Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska",

ze)
w lp. 159.5, 159.6 i 159.15 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

zf)
w lp. 159.8 i 159.12 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Główny Urząd Statystyczny

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

Główny Urząd Statystyczny

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021