Wzory wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzór wniosku o:
1)
wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym,
2)
wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym,
3)
wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na usługę pośrednictwa w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym,
4)
wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym,
5)
wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na tranzyt uzbrojenia,
6)
wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na przywóz uzbrojenia,
7)
wydanie certyfikatu importowego,
8)
poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika

- stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  2. 
Określa się wzór zezwolenia indywidualnego na:
1)
wywóz uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4)
usługę pośrednictwa w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5)
pomoc techniczną w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
6)
pomoc techniczną w zakresie produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
7)
tranzyt uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
8)
przywóz uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  3. 
Określa się wzór zezwolenia globalnego na:
1)
transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
2)
transfer wewnątrzunijny produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
3)
usługę pośrednictwa w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
4)
pomoc techniczną w zakresie uzbrojenia, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
5)
pomoc techniczną w zakresie produktów podwójnego zastosowania, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WYWÓZ UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA W ZAKRESIE UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA POMOC TECHNICZNĄ W ZAKRESIE UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA POMOC TECHNICZNĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANZYT UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA PRZYWÓZ UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA TRANSFER WEWNĄTRZUNIJNY PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA USŁUGĘ POŚREDNICTWA W ZAKRESIE UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA POMOC TECHNICZNĄ W ZAKRESIE UZBROJENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA POMOC TECHNICZNĄ W ZAKRESIE PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

wzór

1 Minister Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz.U.2020.1718).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń indywidualnych lub globalnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego (Dz.U.2004.220.2234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.707).

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021