Specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081).

Dz.U.2021.313
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Dłużnicy (PLH220081 2 ), obejmujący obszar 353,43 ha, położony w województwie pomorskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RYNNA DŁUŻNICY (PLH220081)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 697295,99 425846,30
2 697283,30 425761,41
3 697285,68 425723,33
4 697298,38 425700,32
5 697344,39 425637,65
6 697441,17 425525,00
7 697455,38 425543,86
8 697472,34 425577,33
9 697501,34 425634,01
10 697515,62 425655,87
11 697529,90 425663,46
12 697565,60 425664,35
13 697591,49 425669,26
14 697650,84 425675,06
15 697708,85 425674,61
16 697727,59 425666,58
17 697742,32 425658,10
18 697756,15 425650,52
19 697776,23 425661,23
20 697795,87 425665,69
21 697830,23 425659,44
22 697916,80 425644,27
23 697991,32 425641,15
24 698137,24 425633,56
25 698178,30 425635,79
26 698197,49 425641,59
27 698224,71 425652,30
28 698256,39 425664,80
29 698333,59 425698,27
30 698393,84 425725,93
31 698425,97 425746,46
32 698460,33 425764,76
33 698474,61 425769,66
34 698500,49 425767,43
35 698536,64 425760,29
36 698622,32 425745,12
37 698716,03 425730,40
38 698787,43 425719,24
39 698827,59 425716,56
40 698972,62 425716,12
41 699051,16 425710,31
42 699104,26 425704,07
43 699137,28 425700,94
44 699170,75 425702,28
45 699182,36 425708,08
46 699202,88 425717,45
47 699227,43 425729,95
48 699259,11 425744,68
49 699313,11 425769,22
50 699337,20 425780,82
51 699373,80 425787,96
52 699405,48 425791,98
53 699430,47 425789,30
54 699454,57 425786,62
55 699488,48 425777,70
56 699538,46 425765,20
57 699561,22 425758,96
58 699574,16 425763,42
59 699639,76 425776,36
60 699671,00 425782,61
61 699717,41 425795,10
62 699801,75 425810,72
63 699885,19 425819,64
64 699991,40 425831,25
65 700039,60 425838,83
66 700091,36 425850,44
67 700115,46 425857,58
68 700141,79 425868,29
69 700154,73 425879,44
70 700175,70 425895,51
71 700207,38 425908,89
72 700240,41 425920,05
73 700282,35 425935,22
74 700335,01 425951,73
75 700358,22 425960,21
76 700389,90 425970,48
77 700460,85 425997,70
78 700571,08 426022,24
79 700684,42 426038,75
80 700699,60 426037,86
81 700723,25 426034,74
82 700751,81 426033,84
83 700773,23 426036,52
84 700785,72 426042,77
85 700823,65 426057,49
86 700853,10 426065,97
87 700887,02 426068,20
88 700911,12 426061,51
89 700941,01 426051,69
90 700980,28 426040,09
91 701029,37 426033,84
92 701053,92 426029,38
93 701105,68 426027,15
94 701148,97 426027,60
95 701184,67 426033,84
96 701215,90 426051,69
97 701271,68 426078,47
98 701348,88 426123,54
99 701377,89 426139,60
100 701449,74 426188,24
101 701477,40 426214,57
102 701485,44 426224,39
103 701486,33 426240,01
104 701488,11 426252,06
105 701486,77 426269,91
106 701479,19 426285,97
107 701455,54 426310,96
108 701406,90 426362,73
109 701379,23 426401,10
110 701351,12 426438,59
111 701329,25 426460,90
112 701305,15 426482,32
113 701294,89 426499,72
114 701283,29 426520,70
115 701264,54 426555,95
116 701243,12 426584,07
117 701209,21 426601,47
118 701160,12 426638,95
119 701144,50 426657,70
120 701115,05 426680,46
121 701087,38 426684,03
122 701064,63 426698,75
123 701030,26 426719,28
124 701012,41 426727,31
125 700982,52 426737,13
126 700959,31 426748,73
127 700928,07 426767,92
128 700896,84 426791,57
129 700867,83 426783,54
130 700785,72 426757,66
131 700631,77 426701,43
132 700572,86 426681,35
133 700529,58 426667,07
134 700437,65 426643,42
135 700413,10 426640,29
136 700292,17 426637,62
137 700261,83 426635,83
138 700196,68 426633,15
139 700153,84 426631,37
140 700126,17 426633,60
141 700115,01 426638,51
142 700081,10 426649,66
143 700049,41 426660,37
144 700019,96 426666,62
145 699997,65 426671,08
146 699950,79 426679,56
147 699927,59 426688,49
148 699868,24 426704,11
149 699821,83 426711,25
150 699771,85 426721,96
151 699763,37 426728,20
152 699746,41 426729,54
153 699633,51 426730,88
154 699585,32 426736,24
155 699558,99 426745,61
156 699544,71 426750,07
157 699522,84 426766,13
158 699472,42 426799,16
159 699451,44 426811,65
160 699426,45 426821,92
161 699403,25 426834,86
162 699351,93 426860,29
163 699280,98 426907,15
164 699164,95 426976,32
165 699139,07 426929,01
166 699066,33 426794,69
167 699052,94 426788,89
168 698965,48 426748,28
169 698898,54 426718,39
170 698864,63 426724,19
171 698830,71 426731,33
172 698732,09 426750,96
173 698690,15 426762,12
174 698662,03 426768,81
175 698623,65 426780,41
176 698556,72 426798,71
177 698532,62 426804,51
178 698433,55 426831,73
179 698351,89 426854,49
180 698330,02 426861,63
181 698314,41 426862,97
182 698296,11 426851,81
183 698253,27 426821,47
184 698228,28 426804,96
185 698206,86 426789,34
186 698184,99 426776,40
187 698155,99 426758,99
188 698131,44 426746,05
189 698106,01 426734,00
190 698077,89 426720,62
191 698046,66 426706,34
192 698027,91 426700,98
193 698009,17 426691,61
194 697975,70 426660,82
195 697968,56 426655,91
196 697942,68 426629,58
197 697910,11 426598,79
198 697882,88 426573,36
199 697815,50 426525,16
200 697794,08 426508,65
201 697751,24 426477,86
202 697711,08 426445,73
203 697693,45 426435,74
204 697656,96 426416,70
205 697616,50 426395,28
206 697595,87 426381,79
207 697560,17 426346,89
208 697503,05 426274,69
209 697441,17 426182,67
210 697388,02 426084,29
211 697328,52 425955,77
212 697295,99 425846,30
ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RYNNA DŁUŻNICY (PLH220081)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA DŁUŻNICY (PLH220081)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
2 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
3 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
4 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA DŁUŻNICY (PLH220081)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021