Utworzenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.2021.277
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIW OŚCI
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu.
§  2.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1435, z 2019 r. poz. 21 oraz z 2020 r. poz. 2204) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Prokuraturę Regionalną w Katowicach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;";

2) w § 3 w pkt 3:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Prokuraturę Okręgową w Częstochowie - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Południe w Częstochowie, Częstochowa-Północ w Częstochowie i w: Częstochowie, Lublińcu i Myszkowie,",

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Prokuraturę Okręgową w Katowicach - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Południe w Katowicach, Katowice-Północ w Katowicach, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Tychach,",

c) po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu - obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i Zawierciu;";

3) w § 4:
a) w pkt 4:
w lit. e przecinek zastępuje się średnikiem,
uchyla się lit. f,
b) w pkt 10 uchyla się lit. a, d, e, n oraz o,
c) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu:

a) Prokuraturę Rejonową w Będzinie dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

b) Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków,

c) Prokuraturę Rejonową w Jaworznie dla miasta Jaworzno,

d) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od skrzyżowania drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych z miastami Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sławków, Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, wzdłuż ul. Dąbrowskiej do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wzdłuż ul. 11 Listopada w kierunku północnym do zbiegu z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa włącznie w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza włącznie, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej włącznie, wzdłuż ul. Parkowej włącznie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK "Saturn", wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK "Saturn" do skrzyżowania z drogą nr DK 86, dalej wzdłuż drogi nr DK 86 w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta,

e) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od zbiegu drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż zachodnich i północnych granic administracyjnych z miastami Katowice, Czeladź, Będzin i Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, dalej Obwodnicą Wschodnią S1 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, następnie ul. Dąbrowską włącznie do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku południowo--zachodnim i zachodnim, do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada włącznie w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej, wzdłuż ul. Parkowej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK "Saturn", wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK "Saturn" włącznie do skrzyżowania z drogą nr DK 86, wzdłuż drogi nr DK 86 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta,

f) Prokuraturę Rejonową w Zawierciu dla miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec;".

§  3.  Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatrywane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach i Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, dla których właściwa na podstawie § 2 pkt 3 lit. c niniejszego rozporządzenia jest Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, przejmuje i prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.277

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Data aktu: 09/02/2021
Data ogłoszenia: 11/02/2021
Data wejścia w życie: 01/03/2021