Wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.

Dz.U.2021.258
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1  ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2
z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wykaz bibliotek, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wykaz organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. - PRAWO POCZTOWE

1. Biblioteka Śląska w Katowicach
2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
3. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
4. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
5. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
6. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
13. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
15. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
16. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
17. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
18. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WYKAZ ORGANIZACJI OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH ORAZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELEM STATUTOWYM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LUB OCIEMNIAŁYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 R. - PRAWO POCZTOWE

1. Euro-Regionalne Stowarzyszenie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Sympatyków "Pomorze" w Gdańsku
2. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie
3. Fundacja "Jasne Strony" w Warszawie
4. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" w Gdyni
5. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
6. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych Labrador - Pies Przewodnik w Poznaniu
7. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt" w Warszawie
7a. Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym "Dioptria" w Śniatowej
8. Fundacja "Praca Dla Niewidomych" w Warszawie
9. Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie
9a. Fundacja "Świat Według Ludwika Braille'a" w Lublinie
9b. Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Radius" w Słupsku
9c. Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Morena"
10. Klub Inteligencji Niewidomej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu
11. Lubelska Fundacja Pomocy Osobom Niewidomym i Słabowidzącym w Lublinie
12. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"
13. Polskie Towarzystwo Tyflologiczne w Krakowie
14. Polski Związek Niewidomych
15. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem Do Celu" w Dąbrowie Górniczej
16a. Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku w Jeleniej Górze
17. Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny w Gdańsku
18. Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Kaszub" w Wejherowie
19. Stowarzyszenie Niewidomi Niewidomym w Olsztynie
20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych w Warszawie
21. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" w Radomiu
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
23. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Bliżej Świata" w Lublinie
24. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Promyk" w Łodzi
25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" w Warszawie
25a. Stowarzyszenie "WMW - Wspólnie Można Więcej" w Krakowie
26. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Kielcach
27. Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika w Warszawie
28. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach Warszawskich
29. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie
30. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych w Poznaniu
31. Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych we Wrocławiu
32. Związek Niewidomych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie
33. Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
1 Obecnie działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U.2020.1723)
2 Obecnie działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz.U.2020.1717).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U.2004.167.1753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2012.1529).

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.258 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych.
Data aktu: 06/09/2013
Data ogłoszenia: 09/02/2021
Data wejścia w życie: 08/10/2013