Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. 1 ) w § 13zl:
1)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym:

1) kwartale albo

2) okresie 12 miesięcy - w przypadku producenta świń, który w tym okresie zwiększył produkcję świń o co najmniej 25% w stosunku do średniej produkcji świń z trzech lat poprzedzających okres, za który jest składany wniosek, a w przypadku gdy utrzymuje świnie w okresie krótszym niż trzy lata - w stosunku do średniej rocznej produkcji świń z całego okresu poprzedzającego okres, za który jest składany wniosek

- począwszy od czwartego kwartału 2020 r. - do wysokości obliczonej zgodnie ze sposobem określonym w ust. 11-13.";

2)
w ust. 9:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wskazanie kwartałów albo okresu 12 miesięcy, w których producent świń ubiegający się o pomoc uzyskał obniżone dochody ze sprzedaży świń;",

b)
w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) określające kwotę obniżonego dochodu ze sprzedaży świń z danej siedziby stada za kwartały albo okres 12 miesięcy, za które jest składany wniosek.";

3)
w ust. 10 w pkt 1 po wyrazach "ust. 11" dodaje się wyrazy "i 11a";
4)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. W przypadku producenta świń, który zwiększył produkcję świń, kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez tego producenta ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 6, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tych miesiącach a iloczynem liczby świń sprzedanych w okresie 12 miesięcy wskazanych we wniosku i:

1) średniej ceny sprzedaży świń w kolejnych trzech latach przed 12 miesiącami objętymi wnioskiem albo

2) średniej ceny sprzedaży świń w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego 12 miesięcy objętych wnioskiem, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.".

§  2. 
Pomoc na warunkach określonych w § 13zl rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem może być udzielana od dnia publikacji przez Komisję Europejską informacji zgodnie z przepisami art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ).
§  3. 
Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zl ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ostateczną decyzją, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanymi niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354 oraz z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387 i 1528.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1698

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Data aktu: 10/09/2021
Data ogłoszenia: 15/09/2021
Data wejścia w życie: 23/09/2021