Tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów

Na podstawie art. 164a ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 i 4 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 164 ust. 3 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy.
§  2. 
1. 
Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 i 4 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek funkcjonariusza, który poniósł te koszty.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz składa drogą służbową do kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełni służbę.
3. 
Funkcjonariusz zajmujący wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, do właściwego przełożonego określonego w art. 63 ust. 2 ustawy.
§  3. 
1. 
Koszty poniesione na ochronę prawną funkcjonariusza w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 i 4 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy, dokumentuje się za pomocą faktur, rachunków lub innego rodzaju dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę poniesienia przez funkcjonariusza kosztów na tę ochronę prawną oraz wysokość poniesionych kosztów, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego na rzecz funkcjonariusza ochronę prawną, w związku z działalnością którego poniesione zostały te koszty.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 2 oraz w art. 164a ust. 3 ustawy.
3. 
W przypadku ubiegania się przez funkcjonariusza o zwrot kosztów poniesionych na jego ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 164 ust. 2 ustawy, do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną funkcjonariusza dołącza się dodatkowo kopię odpisu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawomocnego wyroku uniewinniającego.
§  4. 
Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot tych kosztów do jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
§  5. 
Podmiotem właściwym w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 164 ust. 3 i w art. 164a ust. 3 ustawy, jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub wyznaczony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1067

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów.
Data aktu: 21/05/2021
Data ogłoszenia: 15/06/2021
Data wejścia w życie: 30/06/2021