Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 9 czerwca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 903 oraz z 2020 r. poz. 1281) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) promowanie polskiej turystyki w szczególności przez inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, w tym turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych, oraz wspieranie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje, których działania mają wpływ na promocję turystyki w kraju i za granicą;";

2)
w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Protokoły przechowuje się w Centrali Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, o której mowa w § 14 pkt 1.

4. Obsługę Rady prowadzi Departament Marketingu, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 2.";

3)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Do zadań Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy merytoryczna i techniczna obsługa Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej.";

4)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Biurem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje dyrektor zarządzający.

2. Do zadań dyrektora zarządzającego należy w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji wewnętrznej Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i warunków jego działania, umożliwiających sprawną i efektywną realizację zadań, oraz zapewnienie sprawnego i ciągłego realizowania zadań Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Szczegółowy zakres zadań dyrektora zarządzającego określa regulamin organizacyjny.";

5)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. W skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą:

1) Centrala Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;

2) terenowa jednostka organizacyjna - oddział zamiejscowy.";

6)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W skład Centrali Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące departamenty:

1) Departament Administracji i Finansów;

2) Departament Marketingu;

3) Departament Strategii i Rozwoju.

2. W skład terenowej jednostki organizacyjnej - oddziału zamiejscowego wchodzą następujące departamenty:

1) Departament Polskiego Bonu Turystycznego;

2) Departament Wydarzeń;

3) Departament Funduszy.

3. W skład departamentów wchodzą działy określone w regulaminie organizacyjnym.

4. Departamentami kierują dyrektorzy, a działami wchodzącymi w skład departamentów - kierownicy.

5. Dyrektorzy departamentów i kierownicy działów są powoływani i odwoływani przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.";

7)
w § 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie, współorganizowanie i obsługę wydarzeń i imprez promujących polską turystykę, w tym imprez targowo-turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, misji gospodarczych, kongresów, sympozjów i konferencji, w kraju i za granicą;".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021