Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

Dz.U.2020.980
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli 2
Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

1. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych:
1) podczas uprawy materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy utrzymuje się w oddzielnych partiach stanowiących zbiór jednostek materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego, który można zidentyfikować na podstawie ich jednorodnych cech;
2) partię, o której mowa w pkt 1, można utworzyć z materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego pochodzącego z różnych plantacji, jeżeli dostawca posiada dokumentację dotyczącą składu tej partii oraz pochodzenia poszczególnych jej składników;
3) materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy może być oferowany do sprzedaży i sprzedawany jako pojedyncze rośliny, w wiązkach, doniczkach, na paletach i multiplatach lub w pojemnikach z produkcji in vitro;
4) w miejscu produkcji materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien zostać uznany, co najmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od agrofagów wymienionych w ust. 2 pkt 5;
5) ilość regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanych dalej "RNQP", występujących na materiale rozmnożeniowym i materiale nasadzeniowym, który jest wprowadzany do obrotu, co najmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, nie powinna przekraczać progów określonych w ust. 2 pkt 5;
6) materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien zostać uznany, co najmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość tego materiału, innych niż agrofagi wymienione w ust. 2 pkt 5, lub oznak lub objawów ich występowania;
7) materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien spełniać również wymagania dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE, zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/2031", agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, i RNQP, określone w rozporządzeniu 2016/2031 oraz stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031, w tym być zgodny ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.
2. Wymagania dotyczące jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych:

Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien:

1) być praktycznie wolny od wad mogących obniżyć jego jakość;
2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;
3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;
4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową;
5) być wolny od następujących agrofagów, mających wpływ na jakość tego materiału:
Lp. RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin warzywnych (rodzaj lub gatunek roślin warzywnych) Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym i materiale nasadzeniowym roślin warzywnych
Bakterie
1 Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0%
2 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
3 Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
4 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
5 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
Grzyby i organizmy grzybopodobne
6 Fusarium Link (anamorfa) [1FUSAG] inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] Asparagus officinalis L. 0%
7 Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. 0%
8 Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L.,

Allium fistulosum L.,

Allium porrum L.,

Allium sativum L.

0%
9 Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. 0%
Nicienie
10 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L.,

Allium sativum L.

0%
Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy
11 Wirus żółtej pasiastości pora [LYSV00] Allium sativum L. 1%
12 Wirus żółtej karłowatości cebuli [OYDV00] Allium cepa L.,

Allium sativum L.

1%
13 Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0] Capsicum annuum L.,

Solanum lycopersicum L.

0%
14 Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00] Capsicum annuum L.,

Lactuca sativa L.,

Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0%
15 Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCV0] Solanum lycopersicum L. 0%
3. Wymagania dodatkowe dotyczące wytwarzania i jakości materiału nasadzeniowego cebuli (dymki), szalotki i czosnku:
1) materiału nasadzeniowego cebuli (dymki), szalotki i czosnku nie wytwarza się na polu, na którym w okresie ostatnich 4 lat były uprawiane rośliny cebulowe;
2) odległość plantacji cebuli (dymki), szalotki i czosnku od innych upraw gatunków cebulowych powinna być nie mniejsza niż 50 m; ta odległość może być zmniejszona do nie mniej niż 2 m, w przypadku gdy sąsiadująca plantacja jest odpowiednio plantacją cebuli (dymki), szalotki lub plantacją czosnku, spełniającą wymagania dotyczące wytwarzania;
3) na powierzchni 10 m2 nie może występować więcej niż 0,5 rośliny innych odmian;
4) materiał nasadzeniowy cebuli (dymki), szalotki i czosnku pochodzi bezpośrednio z materiału, który w fazie uprawy był poddany ocenie i określony jako praktycznie wolny od jakichkolwiek organizmów szkodliwych i chorób, ich oznak lub objawów;
5) oceny cech zewnętrznych partii cebuli (dymki), szalotki i czosnku wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się z uwzględnieniem:
Lp. Wyszczególnienie oznak lub objawów występujących organizmów szkodliwych lub chorób Nie więcej niż (% wagowy) partii
I. Czosnek
1 Cebulki nietypowe dla odmiany 1,0
2 Cebulki o masie mniejszej niż 30 g i średnicy mniejszej niż 3 cm oraz cebulki o masie mniejszej niż 6 g dla odmian zimowych 3,0
3 Cebulki o masie mniejszej niż 20 g i średnicy mniejszej niż 2 cm oraz cebulki o masie mniejszej niż 4 g dla odmian letnich 5,0
4 Cebulki zniekształcone, chore, z uszkodzeniami mechanicznymi lub o silnie spękanej łusce 1,0
II. Cebula (dymka) i szalotka
1 Cebulki porażone Penicillium i innymi chorobami jakościowymi 1,0
2 Cebulki z objawami występowania Sclerotium cepivorum 0,0
3 Cebulki nietypowe dla odmiany 1,0
4 Cebulki uszkodzone 0,5
5 Cebulki pozbawione łuski 2,0
6 Cebulki skiełkowane 3,0
7 Cebulki z zaschniętym szczypiorem dłuższym niż 2 cm 3,0
8 Cebulki z zaschniętymi korzeniami dłuższymi niż 4 cm 3,0
9 Cebulki o niewłaściwej wielkości 3,0
10 Ziemia i inne zanieczyszczenia 0,5
Łącznie oznaki lub objawy występujących organizmów szkodliwych lub chorób w lp. 1-9 5,0
6) sortowanie cebuli (dymki):
a) wytworzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej partię cebuli (dymki) producent przed wprowadzeniem do obrotu sortuje na frakcje w przedziale od 5 mm do 25 mm,
b) w jednym opakowaniu może znajdować się tylko jedna frakcja,
c) na opakowaniu umieszcza się informację dotyczącą wielkości cebulek.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

1. Wytwarzany materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien mieć:
1) odpowiednią tożsamość i czystość rodzajową lub gatunkową;
2) odpowiednią jednolitość i tożsamość odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.
2. Jeżeli materiał rozmnożeniowy stanowią nasiona, powinny one wykazywać zdolność kiełkowania odpowiednią dla danego gatunku roślin.
3. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien:
1) być praktycznie wolny od wad mogących obniżyć jego jakość;
2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;
3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;
4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę.
4. W miejscu produkcji materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien zostać uznany, co najmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od agrofagów wymienionych w ust. 8.
5. Ilość RNQP występujących na materiale rozmnożeniowym i materiale nasadzeniowym, który jest wprowadzany do obrotu, co najmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, nie powinna przekraczać progów określonych w ust. 8.
6. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien zostać uznany, co najmniej na podstawie inspekcji wzrokowej, za praktycznie wolny od agrofagów, które zmniejszają użyteczność i jakość tego materiału, innych niż agrofagi wymienione w ust. 8, lub oznak lub objawów ich występowania.
7. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien spełniać również wymagania dotyczące agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia 2016/2031, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, i RNQP, określone w rozporządzeniu 2016/2031 oraz stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031, w tym być zgodny ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.
8. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien być wolny od następujących agrofagów mających wpływ na jakość tego materiału:
Lp. RNQP lub objawy wywołane przez RNQP Materiał rozmnożeniowy і materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych (rodzaj lub gatunek roślin ozdobnych) Próg występowania RNQP na materiale rozmnożeniowym i materiale nasadzeniowym roślin ozdobnych
Bakterie
1 Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill, Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0%
2 Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0%
3 Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] Materiał rozmnożeniowy і materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L., mieszańce Citrus L., Fortunella Swingle., mieszańce Fortunella Swingle., Poncirus Raf., mieszańce Poncirus Raf.

0%
4 Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona:

Prunus L.

0%
5 Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 0%
6 Xanthomonas gardneri (ex ) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 0%
7 Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. 0%
8 Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 0%
Grzyby i organizmy grzybopodobne
9 Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Castanea L.

0%
10 Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pinus L.

0%
11 Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pinus L.

0%
12 Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona Pinus L. 0%
13 Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Nasiona Helianthus annuus L. 0%
14 Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L., mieszańce Citrus L., Fortunella Swingle., mieszańce Fortunella Swingle., Poncirus Raf, mieszańce Poncirus Raf.

0%
15 Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Chrysanthemum L.

0%
Owady i roztocze
16 Aculops fuchsiae, Keifer [ACUPFU] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Fuchsia L.

0%
17 Opogona sacchari Bojer [OPOGSC] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L. 0%
18 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona Palmae, w odniesieniu do następujących rodzajów i gatunków:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Bеcc., Calamus merrillii Bеcc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Bеcc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth)

O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0%
Nicienie
19 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium L. 0%
20 Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit.,

Tulipa L.

0%
Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy
21 Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona Malus Mill. 0%
22 Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus L.

0%
23 Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Pyrus L.

0%
24 Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Lavandula L.

0%
25 Wiroid karłowatości chryzantemy [CSVD00] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0%
26 Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L.

0%
27 Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE) Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Citrus L., mieszańce Citrus L., Fortunella Swingle., mieszańce Fortunella Swingle., Poncirus Raf., mieszańce Poncirus Raf.

0%
28 Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka [INSV00] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Begonia x hiemalis Fotsch, nowogwinejskie mieszańce Impatiens L.

0%
29 Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVDO] Capsicum annuum L. 0%
30 Wirus ospowatości śliwy [PPV000] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl, oraz inne gatunki Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy

0%
31 Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00] Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin ozdobnych inny niż nasiona

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., nowogwinejskie mieszańce Impatiens L., Pelargonium L.

0%
9. Materiał rozmnożeniowy roślin z rodzaju Palmae, o średnicy łodygi u podstawy wynoszącej ponad 5 cm, powinien być uprawiany:
1) na obszarze, który został uznany za wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub odpowiedni urząd innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z odpowiednimi standardami dla działań fitosanitarnych, lub
2) przez 2 lata przed wprowadzeniem do obrotu, na obszarze Unii Europejskiej w izolacji uniemożliwiającej porażenie organizmem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), lub na którym zastosowano odpowiednie środki zapobiegające rozprzestrzenianiu organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) oraz kontrolowany w trakcie inspekcji wzrokowej raz na 4 miesiące w celu stwierdzenia, że jest wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2020/177 z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniającą dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE i 2002/57/WE, dyrektywy Komisji 93/49/EWG i 93/61/EWG oraz dyrektywy wykonawcze 2014/21/UE i 2014/98/UE w odniesieniu do agrofagów roślin występujących na nasionach i innym materiale rozmnożeniowym roślin (Dz. Urz. UE L 41 z 13.02.2020, str. 1).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.980

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.
Data aktu: 25/05/2020
Data ogłoszenia: 03/06/2020
Data wejścia w życie: 18/06/2020