Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11i:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 22 maja 2020 r. zmienia komunikat, o którym mowa w ust. 1, w ten sposób, że:

1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11j ust. 1;

2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11j ust. 1.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, z wyjątkiem powołania zespołów przedmiotowych, które unieważnia się.

4. W przypadku ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może dokonać zmian w składzie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, powołanych przed dniem 20 maja 2020 r., z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w rozporządzeniu.",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

"5a. W 2020 r. szkolenie, o którym mowa w ust. 5, może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5b. W 2020 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5c. Szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.",

e)
dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. W informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie odpowiednio w danej sali egzaminacyjnej lub danym miejscu przeprowadzania egzaminu.

8. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.";

2)
po § 11i dodaje się § 11ia i § 11ib w brzmieniu:

"§ 11ia. 1. W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:

1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;

2) innej szkole lub w placówce.

2. W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

3. Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

4. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

5. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

6. W 2020 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

§ 11ib. 1. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

2. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

4. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

5. W 2020 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

6. W 2020 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:

1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo

2) z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego.";

3)
§ 11j otrzymuje brzmienie:

"§ 11j. 1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2020 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2. Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:

1) uczniowie, którzy złożyli do dnia 30 września 2019 r. deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;

2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.

3. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.

4. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:

1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;

2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.

5. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:

1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11i ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, do dnia 30 maja 2020 r., powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:

1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 22 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej.

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 30 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej;

3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

11. Materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

12. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.";

4)
po § 11k dodaje się § 11ka-11kw w brzmieniu:

"§ 11ka. 1. W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

2. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1.

§ 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

§ 11kc. 1. Dyrektor szkoły oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 11j ust. 4, na podstawie informacji, o których mowa w § 11kb ust. 3, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 11kb ust. 1, i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Wykaz zawiera:

1) imię i nazwisko absolwenta, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) nazwę przedmiotu, a w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, również informację, czy jest to egzamin, dla którego nie określa się poziomu, czy jest to egzamin przeprowadzany na poziomie dwujęzycznym;

3) oświadczenie, o których mowa w § 11kb ust. 3.

2. W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm. 2 ), w terminie do dnia 29 maja 2020 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego. Złożenie bibliografii w tym terminie, jeżeli nie została złożona wcześniej, jest warunkiem przystąpienia do tego egzaminu.

§ 11kd. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 27 maja 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, uwzględniając komunikat, o którym mowa w § 11i ust. 1. Informację o wyznaczonym terminie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje absolwentom.

2. Szkolny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

§ 11ke. 1. Część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przeprowadza zespół przedmiotowy powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole, którą absolwent ukończył, lub innej szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej szkole przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce, w którym absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, i informuje o tym absolwenta oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powołać zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczyć przewodniczącego tego zespołu. Członkowie zespołu przedmiotowego powołanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej są wynagradzani na warunkach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648).

§ 11kf. 1. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

2. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

3. Liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

§ 11kg. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kb ust. 3, w tym:

a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;

3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;

4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;

5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 4.

2. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w szkole jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej oba egzemplarze protokołu są przechowywane w tej komisji.

4. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kc ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:

a) którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b) którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

c) którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

d) którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia;

3) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

§ 11kh. 1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.

§ 11ki. 1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.

3. Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.

§ 11kj. 1. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

b) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.

3. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

4. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

c) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.

5. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. zadeklarował ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Przepisy ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.

§ 11kk. 1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć ich wynik, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i podwyższyli wynik w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego lub tych przedmiotów obowiązkowych;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.

2. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części egzaminu, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.

§ 11kl. 1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.

2. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych.

§ 11km. 1. Absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy spełniają warunek określony w § 11kb ust. 1, oraz którzy w 2020 r.:

1) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części, i podwyższyli ten wynik albo

2) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego

- na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.

2. Absolwenci, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów.

§ 11kn. Absolwentowi, o którym mowa w § 11kb ust. 1, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.".

§ 11ko. W 2020 r. świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 11i ust. 1 pkt 3.

§ 11kp. 1. Absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:

1) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo

2) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. - w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego.

2. W przypadku absolwentów, o których mowa w § 11ki ust. 1, § 11kj ust. 3, § 11kk ust. 2, § 11kl ust. 2 oraz § 11km ust. 2, do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020, nie wlicza się przystąpienia lub złożenia informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia, o której mowa w § 11kb ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 2020 r.

§ 11kq. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:

1) nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z § 11kb ust. 1 lub

2) przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub

3) egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.

§ 11kr. Absolwenci, o których mowa w § 11kh ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 11ki ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, § 11kj ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c oraz § 11kn, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

§ 11ks. 1. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.

2. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

3. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z § 11kb ust. 1, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą - przystępując ponownie do egzaminu maturalnego - wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.

§ 11kt. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 14 dni przed terminem tego egzaminu.

§ 11ku. 1. W 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1 tej ustawy, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Informację o zamiarze przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi dyrektor szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem egzaminu.

3. Do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi stosuje się przepisy rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w zakresie dotyczącym przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

§ 11kv. 1. W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

2. W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej o rocznym okresie nauczania w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się:

1) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie głównym - datę 28 sierpnia 2020 r.;

2) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu zawodowego - datę przeprowadzania ostatniego egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym.

3. Słuchacz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2019/2020 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie głównym albo przerwał ten egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej, uzyskuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) złożył wniosek do dyrektora szkoły o przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym, zgodnie z przepisami art. 44zzzga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Nieprzystąpienie przez słuchacza, o którym mowa w ust. 3, do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole policealnej. Dyrektor szkoły skreśla tego słuchacza, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

§ 11kw. 1. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 44zzw ust. 3 i 8, art. 44zzy ust. 3 i 6, art. 44zzz ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim, art. 44zzzq ust. 4, 9 i 10, art. 44zzzr ust. 2 i 5 oraz art. 44zzzt ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 5 dni;

2) art. 44zzw ust. 4 i art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 10 dni;

3) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 2 dni robocze;

4) art. 44zzz ust. 17 w zdaniu pierwszym i art. 44zzzt ust. 17 w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 16 dni;

5) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 1 miesiąc.

2. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 44zzw ust. 3, art. 44zzy ust. 3, art. 44zzzq ust. 4 i 10, art. 44zzzr ust. 2 oraz art. 44zzzt ust. 7 i 10-12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 5 dni;

2) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 2 dni robocze;

3) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 1 miesiąc;

4) art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 10 dni.

3. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 3 dni robocze;

2) art. 44zzw ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 10 dni;

3) art. 44zzzq ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 5 dni.

4. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio:

1) w § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626) - wynosi 7 dni;

2) w § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wynosi 10 dni przed dniem, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

5. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio:

1) w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 1 miesiąc;

2) § 35 ust. 4-6, § 40 ust. 2 i § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 21 dni;

3) § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.

6. W 2020 r. termin, o którym mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) - w przypadku szkół policealnych, które realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - określa się na dzień 15 września 2020 r.";

5)
w § 13:
a)
pkt 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2) art. 9a ust. 2 pkt 7-9, art. 9c ust. 2 pkt 4, art. 9c ust. 2 pkt 8 w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów, art. 44zg ust. 2, art. 44zt pkt 1 lit. a i pkt 2, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, art. 44zzd ust. 1 i art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2a) art. 9a ust. 2 pkt 9, art. 44zt pkt 2 lit. b, a także art. 44zzn ust. 8 w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;",

b)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) § 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

9b) § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673 oraz z 2017 r. poz. 2416);",

c)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) § 17 ust. 3a-3c i ust. 4, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z wyjątkiem określania na świadectwie dojrzałości poziomu egzaminu i § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;",

d)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2019 r. poz. 625);";

6)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. W 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r. poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 668 oraz z 2017 r. poz. 60.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.891

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data aktu: 19/05/2020
Data ogłoszenia: 20/05/2020
Data wejścia w życie: 20/05/2020