Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.20.696
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, 437 i 547) w załączniku do rozporządzenia:
1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń następuje na wniosek świadczeniodawcy, po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Brak odpowiedzi na wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oznacza jego pozytywne rozpatrzenie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może, przed upływem tego terminu, po poinformowaniu o tym wnioskodawcy, wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o kolejne 7 dni. Brak odpowiedzi na wniosek w wydłużonym terminie oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.";

2) w § 10 uchyla się ust. 2;
3) w § 17 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku zaprzestania obejmowania opieką świadczeniobiorców w trakcie okresu sprawozdawczego należność, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest ustalana jako suma dwunastych części iloczynów liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców i kapitacyjnych stawek rocznych, pomnożona przez iloraz liczby dni obejmowania opieką i liczby dni roboczych w danym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem współczynników korygujących.";

4) w § 23:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisów ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy:

1) prawo do świadczeń zostało potwierdzone w sposób określony w art. 50 ust. 1 albo 3 ustawy lub

2) świadczeniodawca otrzymał za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, informację o braku konieczności przekazania kopii albo odpisu dokumentu, o którym mowa w ust. 5.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Fundusz niezwłocznie informuje świadczeniodawcę, na jego wniosek, za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, o braku konieczności przekazania kopii albo odpisu dokumentu, o którym mowa w ust. 5.",

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Raport statystyczny i informację, o której mowa w § 17 ust. 2, świadczeniodawca przekazuje w postaci elektronicznej.

8. Świadczeniodawca składa Funduszowi rachunek w postaci elektronicznej:

1) z wykorzystaniem dedykowanego serwisu internetowego lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1;

2) zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu.",

d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. W przypadku braku możliwości złożenia Funduszowi rachunku w postaci elektronicznej, dopuszcza się złożenie rachunku w postaci papierowej. Dane zawarte w rachunku świadczeniodawca przekazuje w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w ust. 8.";

5) w § 25:
a) wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "5 dni roboczych",
b) uchyla się zdanie drugie;
6) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oddział wojewódzki Funduszu dokonuje płatności wstrzymanych należności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionych lub poprawionych dokumentów rozliczeniowych, informacji, o której mowa w § 17 ust. 2, dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5, lub otrzymania korygujących dokumentów rozliczeniowych.";

7) w § 34 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Świadczeniodawca w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian informuje oddział wojewódzki Funduszu o dokonaniu zmian.";

8) uchyla się § 39;
9) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oświadczenia Funduszu wymagające doręczenia świadczeniodawcy na piśmie są skuteczne, jeżeli zostaną dokonane:

1) listem poleconym na adres siedziby świadczeniodawcy lub wskazany przez niego adres do doręczeń lub

2) za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych lub usług informatycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, przy zapewnieniu, że składający oświadczenie uzyska potwierdzenie doręczenia pisma.".

§  2. 
1.  Na wniosek świadczeniodawcy w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), należność dla danego zakresu świadczeń, o której mowa w § 18 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności za świadczenia, których świadczeniodawca zaprzestał udzielać, chyba że zaprzestanie ich udzielania wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.
3.  Podstawą wypłaty należności, o której mowa w ust. 1, jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.
4.  Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany do rozliczenia środków finansowych wypłaconych świadczeniodawcy na podstawie ust. 1, w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i na zasadach określonych w § 18 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  3.  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może określić przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej bez zasięgnięcia opinii, o której mowa w § 2 ust. 3 lub 3a załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, lub skrócić termin do jej przedstawienia, jeżeli jest to niezbędne do niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§  4. 
1.  W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) przepisów § 6 ust. 2, § 20 ust. 4 pkt 2 i 3, § 21 ust. 3 pkt 2 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się;
2) przepisów § 9 ust. 5 i § 35 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nakaz zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wynika z wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo epidemii;
3) przepisu § 17 ust. 1 zdanie drugie załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się w przypadku, gdy zaprzestanie obejmowania opieką wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.
2.  Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu, o którym mowa w ust. 1.
§  5. 
1.  Do wniosków o zmianę określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej miejsca udzielania świadczeń, o których mowa w § 7 ust. 3 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Świadczeniodawca może składać Narodowemu Funduszowi Zdrowia rachunek, o którym mowa w § 23 ust. 1 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w postaci papierowej, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1, 3 i 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z mocą od dnia 14 marca 2020 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.696

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Data aktu: 15/04/2020
Data ogłoszenia: 17/04/2020
Data wejścia w życie: 14/03/2020, 18/04/2020