Wzory formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości.

Dz.U.2020.49
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości
Na podstawie art. 15a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór formularza służącego do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz:
1) wołowych, z uwzględnieniem poszczególnych kategorii oraz klas uformowania i otłuszczenia - w odniesieniu do tusz bydła w wieku od 8. miesiąca życia, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wieprzowych, z uwzględnieniem poszczególnych klas mięsności, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Do sporządzania kwartalnych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych za czwarty kwartał 2014 r. oraz rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych za 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. poz. 1516).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2014 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
WZÓR

FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH I ROCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UZYSKANYCH TUSZ WOŁOWYCH

FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH I ROCZNYCH

INFORMACJI O LICZBIE UZYSKANYCH TUSZ WOŁOWYCH

Rok Kraj POLSKA
Kwartał Województwo
Zakład

ubojowy

(nazwa i adres)

Bydło poddane klasyfikacji

w poszczególnych

kategoriach oraz klasach uformowania i otłuszczenia

Kategoria Klasy

uformowania

Liczba sztuk
Klasy otłuszczenia RAZEM
1 2 3 4 5
Z

Młode bydło w wieku od 8. do poniżej 12. miesiąca życia

S
E
U
R
O
P
Razem
A

Buhaje młode (niekastrowane

samce) w wieku od

12. do poniżej

24. miesiąca życia

S
E
U
R
O
P
Razem
B

Buhaje

(niekastrowane

samce) w wieku

od 24. miesiąca życia

S
E
U
R
O
P
Razem
C

Wolce (kastrowane samce) w wieku od

12. miesiąca życia

S
E
U
R
O
P
Razem
D

Krowy (samice, które się cieliły)

S
E
U
R
O
P
Razem
E

Jałówki (inne samice)

w wieku od

12. miesiąca życia

S
E
U
R
O
P
Razem
OGÓŁEM BYDŁO PODDANE KLASYFIKACJI

Bydło niepoddane klasyfikacji

Kategoria Liczba sztuk
V Cielęta poniżej 8. miesiąca życia
Z Młode bydło w wieku od 8. do poniżej 12. miesiąca życia
A Buhaje młode (niekastrowane samce) w wieku od 12. do poniżej 24. miesiąca życia
B Buhaje (niekastrowane samce) w wieku od 24. miesiąca życia
C Wolce (kastrowane samce) w wieku od 12. miesiąca życia
D Krowy (samice, które się cieliły)
E Jałówki (inne samice) w wieku od 12. miesiąca życia
OGÓŁEM BYDŁO NIEPODDANE KLASYFIKACJI
(podpis

zawierający imię i nazwisko

albo pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu)

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  
WZÓR

FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH I ROCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UZYSKANYCH TUSZ WIEPRZOWYCH

FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH I ROCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UZYSKANYCH TUSZ WIEPRZOWYCH

Rok Kraj POLSKA
Kwartał Województwo
Zakład

ubojowy

(nazwa i adres)

Świnie poddane klasyfikacji w poszczególnych klasach mięsności

Klasy mięsności Liczba sztuk
S
E
U
R
0
P
Razem

Świnie niepoddane klasyfikacji

Kategoria Liczba sztuk
Warchlaki (tusze poniżej 50 kg)
Tuczniki lekkie (tusze od 50 do 59,9 kg)
Tuczniki (tusze od 60 do 120 kg)
Tuczniki ciężkie (tusze powyżej 120 kg)
Maciory
Knury
Kastraty
Razem
(podpis

zawierający imię i nazwisko

albo pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu)

)

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2019.2258).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.49 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości.
Data aktu: 05/12/2014
Data ogłoszenia: 13/01/2020
Data wejścia w życie: 13/12/2014