Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dz.U.2020.422
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie miesięcznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem".
2.  Sprawozdanie obejmuje rozliczone przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, i zawiera informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie Funduszu.
3.  Sprawozdania za miesiąc poprzedni sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym Prezes Funduszu przekazuje w formie pisemnej w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Za datę przekazania sprawozdania uznaje się dzień jego wpływu do ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.  Prezes Funduszu w terminie, o którym mowa w ust. 3, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w formie pisemnej w postaci elektronicznej, informację dodatkową dotyczącą rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, sprawozdanych przez podmioty lecznicze i rozliczonych przez Fundusz w danym roku, określoną w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Funduszowi środki finansowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
2.  W przypadku konieczności dokonania przez Fundusz korekty lub udzielenia wyjaśnień dotyczących przekazanego sprawozdania termin, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu o czas dokonania korekty lub udzielenia wyjaśnień.
3.  Za datę przekazania Funduszowi środków finansowych przez ministra właściwego do spraw zdrowia uznaje się dzień obciążenia rachunku urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.  Za datę przekazania świadczeniodawcy środków finansowych przez Fundusz uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.
5.  W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za miesiąc, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, korekty dokonuje się w sprawozdaniu sporządzanym w okresie, w którym stwierdzono konieczność dokonania korekty.
6.  Środki finansowe w wysokości równowartości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, udzielonych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwróconych przez instytucje państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. Środki te stanowią dochód budżetu państwa.
§  4. 
1.  Prezes Funduszu w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozliczenie otrzymanych środków finansowych za dany rok.
2.  Niewykorzystana część środków finansowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia podlega zwrotowi przez Fundusz na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw zdrowia terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku przekazania środków finansowych.
3.  W przypadku konieczności dokonania korekty sprawozdania za rok, za który sprawozdanie zostało uznane za sporządzone prawidłowo, wysokość środków wynikającą z tej korekty uwzględnia się w rozliczeniu na rok bieżący.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 8 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIK
INFORMACjA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH (DZ. U. POZ. 374), SPRAWOZDANYCH PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE

I ROZLICZONYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, W DANYM ROKU

Lp. Oddział Wojewódzki NFZ Podmiot leczniczy – nazwa Miasto udzielania świadczeń Miesiąc, za który

sprawozdano świadczenia (nazwa miesiąca)*

Liczba świadczeń za dany miesiąc Liczba pacjentów

o niepowtarzalnych numerach PESEL, którym udzielono tych świadczeń** (w tym dane

z kolumny 8)

Liczba pacjentów

o niepowtarzalnych numerach PESEL,

z rozpoznaniem COVID-19,

którym udzielono tych świadczeń**

Wartość świadczeń za dany miesiąc (tys. zł) Wysokość opłaty ryczałtowej za dany miesiąc (tys. zł) Łączna wysokość środków za dany miesiąc (tys. zł)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

* W osobnych wierszach wymienić kolejne miesiące w danym roku.

** W przypadku braku numeru PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.422

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Data aktu: 12/03/2020
Data ogłoszenia: 12/03/2020
Data wejścia w życie: 08/03/2020, 13/03/2020