Badania oraz turnusy dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa.

Dz.U.2020.395
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa
Na podstawie art. 4a ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) organ właściwy do kierowania na badania lekarskie i psychologiczne funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego pełniących służbę w jednostkach, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687), po powrocie do kraju, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
2) podmiot właściwy do przeprowadzenia badań lekarskich i psychologicznych, ich zakres oraz rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu tych badań;
3) tryb kierowania funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny;
4) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny;
5) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny;
6) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego;
7) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny.
§  2.  Organem właściwym do kierowania funkcjonariusza na badania lekarskie i psychologiczne jest według właściwości:
1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
2) Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
§  3. 
1.  Badania lekarskie i psychologiczne funkcjonariusza przeprowadza Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska do spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, zwana dalej "Komisją".
2.  Badania lekarskie i psychologiczne mogą wykonywać w odniesieniu do:
1) badań lekarskich - podmiot leczniczy utworzony i nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej;
2) badań psychologicznych:
a) podmiot leczniczy utworzony i nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej,
b) wojskowa pracownia psychologiczna utworzona przez Ministra Obrony Narodowej,
c) psycholog Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, po uzgodnieniu przewodniczącego Komisji z odpowiednio właściwym szefem służby.
3.  Zakres badań lekarskich funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  W trakcie badań lekarskich przeprowadza się wywiad epidemiologiczny.
5.  Wzór wywiadu epidemiologicznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
6.  Zakres badań psychologicznych funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
7.  Wzór kwestionariusza do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego funkcjonariusza sporządzanego w trakcie badań psychologicznych jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
8.  Wzór zaświadczenia wydawanego po badaniu psychologicznym funkcjonariusza jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Funkcjonariusza kieruje na turnus odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego, na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszem.
2.  Wzór wniosku o skierowanie na turnus leczniczo-profilaktyczny jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  Wzór skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
4.  Informację o skierowaniu funkcjonariusza na turnus odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego przesyła do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.
§  5. 
1.  Turnusy organizuje się w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.
2.  Turnus trwa 14 dni kalendarzowych.
3.  Ramowy program turnusu jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PO POWROCIE DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. Wywiad epidemiologiczny
II. Wykaz badań lekarskich funkcjonariusza po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa po przeprowadzonym wywiadzie lekarskim
1. Ogólne badanie lekarskie.
2. Badania specjalistyczne: internistyczne, dermatologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, psychiatryczne w powiązaniu z opinią psychologiczną, a w przypadku funkcjonariusza-kobiety także ginekologiczne.
3. Badania diagnostyczne:
1) badanie radiologiczne klatki piersiowej;
2) badanie elektrokardiograficzne (EKG);
3) badanie audiometryczne;
4) badanie morfologiczne krwi obwodowej z rozmazem i oznaczeniem liczby płytek krwi;
5) OB;
6) badanie biochemiczne krwi, z uwzględnieniem: poziomu bilirubiny, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, glukozy (na czczo), aktywności aminotransferaz i GGTP, jonogramu (Na+, K+), poziomu cholesterolu;
7) wskaźnik protrombinowy;
8) badanie ogólne moczu wraz z badaniem na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych;
9) badania serologiczne na obecność antygenu HBs oraz przeciwciał anty-HIV i anty-HCV oraz w kierunku kiły;
10) badanie kału na obecność pasożytów przewodu pokarmowego;
11) próba ciążowa u funkcjonariusza-kobiety.
4. Badanie dentystyczne.
5. Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella-Shigella.
6. Badania uzupełniające w kierunku specyficznych chorób tropikalnych i pasożytniczych, charakterystycznych dla rejonu, w którym żołnierz pełnił służbę.
7. W przypadku stwierdzenia nosicielstwa przeprowadza się dalsze postępowanie.
8. Inne badania specjalistyczne i diagnostyczne, jeśli lekarz prowadzący uznaje takie badanie za niezbędne.
ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PO POWROCIE DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

I. 

Wywiad psychologiczny

W ramach wywiadu psychologicznego należy wypełnić "Kwestionariusz do wstępnej oceny stanu zdrowia psychicznego funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa", którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa.
II. 

Diagnostyczne badania psychologiczne

1. Badania uwzględniają określenie poziomu funkcjonowania w odniesieniu do doświadczeń urazowych w czasie pełnienia służby poza granicami kraju, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, występowania cech zaburzeń stresowych (ASD, PTSD).
2. Zakres badań psychologicznych może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego danej osoby.
ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

KWESTIONARIUSZ DO WSTĘPNEJ OCENY STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PO POWROCIE DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania po dokładnym zapoznaniu się z ich treścią. Szczere odpowiedzi pomogą ustalić aktualny stan Pani/Pana zdrowia i podjąć odpowiednie decyzje profilaktyczne i lecznicze. Pytania w kwestionariuszu zostały sformułowane z pominięciem grzecznościowej formy Pani/Pan.

Nazwisko
Imię
Numer PESEL
1 Nazwa (skrócona) misji
2 Numer zmiany
3 Data rozpoczęcia misji
4 Data zakończenia misji
5 Czas trwania misji (w miesiącach)
6 Czas służby w strefie działań wojennych (w miesiącach)
7 Stanowisko zajmowane na misji
8 Specjalność wojskowa

Właściwą odpowiedź proszę oznaczyć kółkiem.

1 Czy uczestniczyłaś(-łeś) w patrolach lub innych wyjazdach bojowych poza bazę? NIE TAK
2 W ilu wyjazdach bojowych uczestniczyłaś(-łeś)?
3 Czy znajdowałaś(-łeś) się pod ostrzałem nieprzyjaciela? NIE TAK
4 Czy uczestniczyłaś(-łeś) w regularnej walce, strzelałaś(-łeś) do nieprzyjaciela? NIE TAK
5 Czy znajdowałaś(-łeś) się w okrążeniu przez siły nieprzyjaciela? NIE TAK
6 Ile razy byłaś(-łeś) bezpośrednio zagrożona(-ny) zranieniem lub śmiercią?
7 Czy któryś z Twoich kolegów został ciężko ranny lub zabity? NIE TAK
8 Czy widziałaś(-łeś) ich okaleczone ciała lub zwłoki? NIE TAK
9 Czy uczestniczyłaś(-łeś) w tłumieniu napięć z udziałem ludności cywilnej? NIE TAK
10 Czy byłaś(-łeś) świadkiem śmierci kobiet, dzieci w wyniku działań wojennych? NIE TAK
11 Czy widziałaś(-łeś) ich zwłoki? NIE TAK

Właściwą odpowiedź proszę oznaczyć kółkiem.

1 Oceniasz, że Twój obecny stan zdrowia jest doskonały bardzo

dobry

dobry zadowalający zły
2 Czy doznałaś(-łeś) obrażeń fizycznych podczas misji? NIE TAK
3 Czy miałaś(-łeś) inne problemy zdrowotne podczas misji? NIE TAK
4 Czy z powodu tych problemów przebywałaś(-łeś) w szpitalu? NIE TAK
5 Czy z ich powodu myślałaś(-łeś) o wcześniejszym powrocie do kraju? NIE TAK
6 Czy korzystałaś(-łeś) z porad psychologa lub psychiatry? NIE TAK
7 Ile razy korzystałaś(-łeś) z tych porad?
8 Czy podczas misji zażywałaś(-łeś) leki uspokajające lub nasenne? NIE TAK
9 Czy udzielano Ci ulg w służbie lub zwolnień lekarskich? NIE TAK
10 Czy zostałaś(-łeś) ewakuowana (-ny) do kraju z przyczyn zdrowotnych? NIE TAK
11 Jak często w ciągu ostatnich 2 tygodni dręczyły Cię:
1) utrata zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały Ci przyjemność? NIGDY CZASEM CZĘSTO
2) uczucie smutku, przygnębienia, bezradności? NIGDY CZASEM CZĘSTO
3) myśli, że lepiej byłoby nie żyć lub zrobić sobie jakąś krzywdę? NIGDY CZASEM CZĘSTO
12 Czy podczas misji przeżyłaś(-łeś) straszne, przerażające lub przygnębiające zdarzenie, a następnie w ciągu ostatniego miesiąca:
1) powracało ono w uporczywych koszmarnych snach lub myślach? NIE TAK
2) z trudem starałaś(-łeś) się nie myśleć o nim i unikać sytuacji przypominających to zdarzenie? NIE TAK
3) odczuwałaś(-łeś) stan ciągłego pogotowia, wzmożonej czujności i lękliwości? NIE TAK
4) z jego powodu/w związku z nim miałaś(-łeś) poczucie emocjonalnego odrętwienia, odizolowania od innych ludzi i otoczenia? NIE TAK
13 Czy obawiasz się, że:
1) możesz mieć poważne konflikty z małżonkiem(-ką), członkami rodziny lub bliskimi przyjaciółmi? NIE TAK NIE

WIEM

2) możesz stracić kontrolę nad sobą i wyrządzić komuś krzywdę? NIE TAK NIE

WIEM

14 Czy obecnie potrzebujesz pomocy z powodu problemów emocjonalnych, alkoholowych lub rodzinnych? NIE TAK

Jeżeli nurtują Cię inne problemy, opisz je:

.......................................................................................................................................................

Data: ..................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem: ..............................

Podpis i pieczęć psychologa przyjmującego kwestionariusz:*

.......................................................................................

_______________________________

* Kwestionariusz należy dołączyć do dokumentacji psychologicznej z badania psychologicznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE PO BADANIU PSYCHOLOGICZNYM FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PO POWROCIE DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO PO POWROCIE DO KRAJU PO ZAKOŃCZENIU SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

I. 

Część ogólna

1. Turnus prowadzi się zgodnie z programem profilaktyki psychologicznej pt.: "Trening antystresowy".
2. "Trening antystresowy" realizuje się przez oddziaływania psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne, z uwzględnieniem potrzeb funkcjonariuszy wynikających z ich aktualnego stanu zdrowia.
3. "Trening antystresowy" prowadzą wykwalifikowani psycholodzy kliniczni lub psychoterapeuci i specjaliści leczenia uzdrowiskowego.
4. "Trening antystresowy" trwa nieprzerwanie 14 dni (wlicza się w to dzień przyjazdu i wyjazdu uczestników).
5. Każdy funkcjonariusz po przyjeździe otrzymuje ramowy program "Treningu antystresowego".
6. Turnus rozpoczyna się przyjazdem w niedzielę, a kończy wyjazdem w sobotę.
7. W poniedziałek do południa, czyli drugiego dnia turnusu, powinny odbyć się konsultacje i badania lekarskie oraz zapisy na zabiegi rehabilitacyjne.
8. "Trening antystresowy" składa się z następujących części:
1) sesje relaksacyjne;
2) sesje zajęć grupowych (np. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, grupa wsparcia);
3) sesje indywidualne z psychologiem lub lekarzem psychiatrą;
4) zabiegi rehabilitacyjne;
5) fakultatywne zajęcia wieczorne.
9. Zajęcia "Treningu antystresowego" o charakterze psychologicznym powinny się rozpocząć w poniedziałek po południu od sesji zajęć grupowych.
10. Ostatnia sesja zajęć grupowych powinna odbyć się w piątek przed południem. Po zakończeniu treningu antystresowego funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje epikryzę wypisową ze szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego przygotowaną przez specjalistę prowadzącego trening antystresowy.
11. W czasie trwania turnusu powinny zostać określone godziny przyjęć psychologa, lekarza psychiatry i powinien być zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z nimi, w formie dyżuru.
12. Funkcjonariusz może przyjechać na turnus wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny. Osoba ta może brać udział w sesjach zajęć grupowych funkcjonariuszy, za ich zgodą, oraz w fakultatywnych zajęciach wieczornych. Sugeruje się organizację osobnych zajęć grupowych dla pełnoletnich najbliższych członków rodziny.
II. 

Ramowy plan "Treningu antystresowego"

Dzień Rodzaj zajęć
przed południem po południu wieczorem
1 2 3 4
1. Niedziela zakwaterowanie zakwaterowanie zakwaterowanie
2. Poniedziałek badania lekarskie psychologiczne konsultacje indywidualne propozycje organizatora
3. Wtorek zabiegi rehabilitacyjne, psychoedukacyjne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
4. Środa zabiegi rehabilitacyjne, psychoedukacyjne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
5. Czwartek zabiegi rehabilitacyjne relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
6. Piątek zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
7. Sobota propozycje organizatora propozycje organizatora propozycje organizatora
8. Niedziela propozycje organizatora propozycje organizatora propozycje organizatora
9. Poniedziałek zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
10. Wtorek zabiegi rehabilitacyjne relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
11. Środa zabiegi rehabilitacyjne, psychologiczne zajęcia grupowe relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
12. Czwartek zabiegi rehabilitacyjne relaksacja,

możliwość konsultacji indywidualnych, zabiegi rehabilitacyjne

propozycje organizatora
13. Piątek zabiegi rehabilitacyjne, relaksacja relaksacja,

psychologiczne konsultacje indywidualne,

zabiegi rehabilitacyjne

spotkanie pożegnalne
14. Sobota wyjazd wyjazd wyjazd
1. Istnieje możliwość zamiany zajęć przedpołudniowych z popołudniowymi, ale w taki sposób, aby nie zmieniła się ogólna liczba sesji zajęć grupowych (10) i relaksacyjnych (10).
2. Pozostała część dnia powinna być wypełniona innymi możliwymi zabiegami relaksacyjno-rehabilitacyjnymi, tj. masażem, basenem i innymi związanymi z dostępnym szpitalowi zapleczem czy zaleceniami medycznymi.
3. Wieczorna część turnusu powinna być zorganizowana przez instruktorów kulturalno-oświatowych w sposób umożliwiający funkcjonariuszom fakultatywne uczestnictwo np. w: spotkaniach zapoznawczych, tanecznych, zawodach, meczach, wycieczkach, projekcjach filmów, wyjściu do kina, teatru, ognisku itp. Zaleca się wcześniejsze zaplanowanie i przedstawienie sposobu organizacji propozycji imprez/spotkań, tak aby mogły być one zaprezentowane pierwszego dnia pobytu w postaci harmonogramu turnusu.
4. Każdy funkcjonariusz uczestniczący w turnusie "Trening antystresowy" powinien wziąć udział w indywidualnej konsultacji z psychologiem (na początku i pod koniec turnusu), a przez cały czas trwania turnusu - mieć możliwość umówienia się na taką konsultację.
III. 

Ogólna charakterystyka sesji psychologicznych zajęć grupowych

1. W czasie trwania turnusu odbywa się 5 sesji zajęć grupowych.
2. Każda sesja powinna trwać co najmniej 3 godziny.
3. Sesje zajęć grupowych powinny odbywać się w jednym przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
4. Na pierwszej sesji zajęć grupowych psycholog razem z uczestnikami ustala zasady pracy grupy oraz określa główny charakter tej pracy.
5. Sesje zajęć grupowych mogą mieć charakter: zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów psychologicznych, grupy wsparcia.
6. Wskazane jest, aby wszystkie sesje zajęć grupowych prowadził ten sam psycholog.
IV. 

Ogólna charakterystyka sesji relaksacyjnych

1. Sesje relaksacyjne powinny trwać 1,5 godziny wraz z przygotowaniem grupy i omówieniem sesji.
2. W czasie turnusu "Trening antystresowy" powinno odbyć się 10 sesji relaksacyjnych.
3. W skład sesji relaksacyjnych mogą wchodzić wszelkie psychologiczne oddziaływania dotyczące redukcji napięcia mięśniowego i pracy z ciałem, tj. nauka oddychania przeponowego, trening autogenny, wizualizacja, biofeedback, hipnoza psychoterapeutyczna, muzykoterapia.
4. Sesje relaksacyjne mogą być zaplanowane wymiennie, ale zaleca się co najmniej dwa różne rodzaje zajęć prowadzonych przez dwie różne osoby.
5. Możliwe jest dwukrotne zastąpienie sesji relaksacyjnych wycieczkami plenerowymi, wycieczkami krajoznawczymi lub inną zorganizowaną aktywnością fizyczną lub połączenie tych sesji z tego rodzaju aktywnością.
6. Sesje relaksacyjne powinien prowadzić psycholog specjalizujący się w pracy z ciałem lub hipnoterapii, we współpracy z instruktorem kulturalno-oświatowym, jeżeli będą realizowane zajęcia, o których mowa w pkt 5.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.395

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania oraz turnusy dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa.
Data aktu: 09/03/2020
Data ogłoszenia: 11/03/2020
Data wejścia w życie: 11/03/2020