Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych opłat konsularnych.

Dz.U.20.328
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 26 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca - Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2274) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykaz czynności, za które pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, wysokość tych opłat, państwa przyjmujące oraz grupy interesantów, od których pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, jak również termin, do którego pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości, zawiera taryfa obniżonych opłat konsularnych.";

2) w załączniku do rozporządzenia po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu:
1a Republika Białorusi Obywatele Republiki Białorusi:

1) małoletni, którzy ukończyli 6 lat, ale nie ukończyli 18 lat,

2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, kon-ferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych or-ganizowanychprzez organizacje nie-komercyjne.

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej 0 31 grudnia 2020 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.328

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych opłat konsularnych.
Data aktu: 26/02/2020
Data ogłoszenia: 28/02/2020
Data wejścia w życie: 29/02/2020