Sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.

Dz.U.2020.193
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, zwanej dalej "ustawą";
2) sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym;
3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji;
4) sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a:
a) organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi,
b) podmiotami uprawnionymi;
5) wzory formularzy wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organami ścigania państw trzecich.
§  2. 
1.  Punkt kontaktowy przekazuje dane kontaktowe do podmiotów uprawnionych oraz niezwłocznie informuje te podmioty o każdej zmianie punktu kontaktowego lub zmianie jego danych kontaktowych.
2.  Punkt kontaktowy działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
§  3. 
1.  Podmiot uprawniony wyznacza komórkę organizacyjną uprawnioną do wymiany informacji z punktem kontaktowym i odpowiedzialną za tę wymianę oraz przekazuje jej dane kontaktowe do punktu kontaktowego.
2.  Komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1, w podmiocie uprawnionym wskazanym w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych.
3.  Podmiot uprawniony niezwłocznie informuje punkt kontaktowy o każdej zmianie komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2, lub zmianie jej danych kontaktowych.
4.  Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, działa całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
5.  Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2, może działać w sposób inny niż określony w ust. 4, który zapewni udzielenie odpowiedzi przez punkt kontaktowy w terminach określonych w art. 15 ust. 1-3 ustawy.
§  4. 
1.  Punkt kontaktowy rejestruje wniosek o udzielenie informacji złożony przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organy ścigania państw trzecich, agencje Unii Europejskiej lub organizacje międzynarodowe oraz przez podmioty uprawnione w rejestrze prowadzonym przy użyciu systemu teleinformatycznego, zwanym dalej "rejestrem".
2.  Rejestracja wniosku odbywa się przez wprowadzenie następujących danych:
1) numeru referencyjnego wniosku o udzielenie informacji;
2) nazwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej - w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową;
3) nazwy organu składającego wniosek oraz nazwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej, do których wniosek o udzielenie informacji jest kierowany - w przypadku wniosku o udzielenie informacji złożonego przez podmiot uprawniony;
4) daty i godziny złożenia wniosku o udzielenie informacji;
5) terminu realizacji wniosku wskazanego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową;
6) innych informacji wskazanych we wniosku.
§  5. 
1.  Wniosek złożony przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową o udzielenie informacji podlega rejestracji, jeżeli:
1) zawiera wszystkie informacje wykazane w formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia - w przypadku wniosków organów ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej albo zawiera informacje niezbędne do określenia rodzaju przestępstwa lub działalności przestępczej stanowiących przedmiot prowadzonego postępowania, celu pozyskania wymienionych we wniosku informacji lub danych wywiadowczych, związku między celem złożenia wniosku o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych a osobą, której te dane dotyczą - w przypadku wniosków organów ścigania państw trzecich, agencji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych;
2) nie narusza przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej regulujących wymianę wnioskowanych informacji;
3) nie narusza postanowień umów międzynarodowych dotyczących pomocy prawnej w sprawach karnych.
2.  Jeżeli wniosek spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 1, punkt kontaktowy:
1) udziela odpowiedzi samodzielnie - w przypadku gdy wniosek dotyczy informacji przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;
2) przekazuje wniosek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób gwarantujący zapoznanie się z nim tylko przez osoby do tego upoważnione oraz zachowanie integralności przekazywanych informacji, właściwemu podmiotowi uprawnionemu lub podmiotom uprawnionym - w przypadku gdy wniosek dotyczy informacji innych niż przetwarzane w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy.
3.  Jeżeli wniosek otrzymany od organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji wykazanych w formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej o potrzebie i zakresie uzupełnienia wniosku. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4.  Jeżeli wniosek otrzymany od organu ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej o potrzebie i zakresie uzupełnienia wniosku. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
5.  Jeżeli wniosek nie spełnia przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, punkt kontaktowy odrzuca wniosek. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1.  Punkt kontaktowy, podejmując działanie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, przesyła odpowiedź:
1) organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
a) na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku gdy wniosek został przesłany w takiej formie,
b) w formie pisemnej, która zawiera informacje określone w formularzu, o którym mowa w lit. a - w przypadku gdy wniosek został przesłany w innej formie niż formularz,
c) w formie pisemnej, która zawiera informacje określone w formularzu, o którym mowa w lit. a - w przypadku sytuacji niecierpiących zwłoki, w szczególności w przypadku sytuacji określonej w art. 15 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na formularzu wiąże się z nieproporcjonalnie dużym obciążeniem punktu kontaktowego;
2) organowi ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej w formie pisemnej.
2.  W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn określonych w art. 13 ustawy oraz w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 punkt kontaktowy informuje właściwy organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organ ścigania państwa trzeciego, agencję Unii Europejskiej lub organizację międzynarodową o przyczynie odmowy udzielenia tej odpowiedzi, odpowiednio w formie określonej w ust. 1.
3.  Czynności, o których mowa w ust. 2, punkt kontaktowy odnotowuje w rejestrze.
§  7. 
1.  Punkt kontaktowy, przesyłając wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organu ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej o udzielenie informacji podmiotowi uprawnionemu lub podmiotom uprawnionym, może wyznaczyć termin udzielenia odpowiedzi na wniosek, w celu zachowania terminów określonych w art. 15 ustawy.
2.  Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego odpowiedź na wniosek odpowiednio w formie określonej w § 6 ust. 1, przy czym w przypadku gdy wniosek został przesłany na formularzu, podmiot uprawniony przesyła odpowiedź na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Do odpowiedzi podmiot uprawniony dołącza również edytowalną wersję odpowiedzi w języku angielskim, przy czym w przypadku użycia formularza podmiot uprawniony stosuje formularz, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Punkt kontaktowy przekazuje odpowiedź, o której mowa w ust. 2, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, zapewniając:
1) zapoznanie się z nią tylko przez osoby do tego upoważnione;
2) zachowanie integralności przekazywanych informacji.
4.  Jeżeli udzielenie odpowiedzi nie jest możliwe w wyznaczonym przez punkt kontaktowy terminie, podmiot uprawniony informuje o przyczynach opóźnienia oraz planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, stosując odpowiednio przepis ust. 2. Jeżeli wniosek został przesłany przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, punkt kontaktowy informuje powyższy organ, w formie określonej w § 6 ust. 1 pkt 1, o opóźnieniu, jego przyczynach oraz planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.
5.  W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy, podmiot uprawniony informuje o powodzie odmowy udzielenia odpowiedzi, stosując odpowiednio przepis ust. 2. Punkt kontaktowy stosuje wówczas odpowiednio § 6 ust. 2.
§  8. 
1.  Po otrzymaniu odpowiedzi od podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy:
1) odnotowuje ten fakt w rejestrze;
2) sprawdza poprawność udzielenia odpowiedzi pod względem formalnoprawnym;
3) sprawdza poprawność edytowalnej wersji odpowiedzi w języku angielskim;
4) przesyła odpowiedź właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze.
2.  W przypadku otrzymania odpowiedzi od więcej niż jednego podmiotu uprawnionego punkt kontaktowy postępuje w sposób określony w ust. 1, przy czym sporządza oraz przesyła zbiorczą odpowiedź na podstawie odpowiedzi otrzymanych od podmiotów uprawnionych.
3.  W przypadku gdy jeden z podmiotów uprawnionych odmówił udzielenia odpowiedzi, punkt kontaktowy może skonsultować możliwość udzielenia odpowiedzi z pozostałymi podmiotami uprawnionymi, do których skierowano zapytanie.
4.  W przypadku stwierdzenia, że przesłana odpowiedź jest niezgodna z wnioskiem, punkt kontaktowy zwraca ją podmiotowi uprawnionemu do uzupełnienia lub zmiany i odnotowuje ten fakt w rejestrze.
5.  W przypadku gdy edytowalna wersja odpowiedzi w języku angielskim zawiera oczywiste omyłki, które nie wpływają na treść odpowiedzi udzielonej przez podmiot uprawniony, punkt kontaktowy wprowadza niezbędne zmiany albo zwraca ją podmiotowi uprawnionemu w celu uzupełnienia lub zmiany.
§  9. 
1.  Podmiot uprawniony przesyła do punktu kontaktowego wniosek o udzielenie informacji na formularzu, którego wzór jest określony w:
1) załączniku nr 4 do rozporządzenia - w przypadku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) załączniku nr 5 do rozporządzenia - w przypadku organu ścigania państwa trzeciego

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3.

2.  Do formularzy przesyłanych w trybie określonym w ust. 1 dołącza się edytowalną wersję wniosku w języku angielskim odpowiednio na formularzu, którego wzór jest określony w:
1) załączniku nr 1 do rozporządzenia - w przypadku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) załączniku nr 6 do rozporządzenia - w przypadku organu ścigania państwa trzeciego.
3.  Wniosek o udzielenie informacji adresowany do agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej podmiot uprawniony sporządza w formie pisemnej i przesyła do punktu kontaktowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z edytowalną wersją wniosku w języku angielskim.
§  10. 
1.  Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego wniosku o udzielenie informacji punkt kontaktowy:
1) odnotowuje ten fakt w rejestrze;
2) sprawdza poprawność przesłanego wniosku pod względem formalnoprawnym;
3) sprawdza poprawność edytowalnej wersji wniosku w języku angielskim;
4) przesyła wniosek właściwemu organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, organowi ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej i odnotowuje ten fakt w rejestrze.
2.  W przypadku stwierdzenia, że przesłany wniosek zawiera błędy formalne, punkt kontaktowy odsyła go podmiotowi uprawnionemu do uzupełnienia lub zmiany i odnotowuje ten fakt w rejestrze.
3.  W przypadku gdy edytowalna wersja wniosku w języku angielskim zawiera oczywiste omyłki, które nie wpływają na jego treść, punkt kontaktowy wprowadza niezbędne zmiany albo zwraca go podmiotowi uprawnionemu w celu uzupełnienia lub zmiany.
§  11.  Po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek punkt kontaktowy przesyła ją podmiotowi uprawnionemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, w sposób określony w § 7 ust. 3 pkt 1, i odnotowuje ten fakt w rejestrze.
§  12. 
1.  Jeżeli informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, mają zostać przekazane do organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiot uprawniony przesyła je do punktu kontaktowego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z edytowalną wersją w języku angielskim, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Jeżeli informacje, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, mają zostać przekazane do organu ścigania państwa trzeciego, agencji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej, podmiot uprawniony przesyła je do punktu kontaktowego w formie pisemnej, w sposób określony w § 7 ust. 3, wraz z edytowalną wersją w języku angielskim.
3.  Po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 10.
§  13.  W przypadku czasowego braku możliwości przekazania wniosków o udzielenie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi dopuszcza się ich przekazywanie za pośrednictwem faksu albo w inny sposób zapewniający zachowanie integralności informacji oraz gwarantujący zapoznanie się z nimi tylko przez osoby do tego upoważnione.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
ZAŁĄCZNIK Nr  2
ZAŁĄCZNIK Nr  3
ZAŁĄCZNIK Nr  4
ZAŁĄCZNIK Nr  5
ZAŁĄCZNIK Nr  6
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 505), które utraciło moc na podstawie art. 105 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.193

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.
Data aktu: 04/02/2020
Data ogłoszenia: 06/02/2020
Data wejścia w życie: 07/02/2020