Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1909
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 39 - Transport i częścią 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym wynagrodzenia, z części 39 - Transport, w kwocie 15 645 703 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 39 - Transport, w kwocie 11 489 130 zł, do części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w zł
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
39 Transport 15 645 703
600 Transport i łączność 15 645 703
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 15 645 703
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 603 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2032311
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 9 456 819
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 961 481
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 286 328
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 187 254
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000
4410 Podróże służbowe krajowe 9 873
4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 927
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 730
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 15 645 703
750 Administracja publiczna 15 645 703
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 15 645 703
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 603 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 032 311
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 9 456 819
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 961 481
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 286 328
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 187 254
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000
4410 Podróże służbowe krajowe 9 873
4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 927
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 000
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 730
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ - BUDŻET PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Grupa pracownicza Kwota w zł
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7 8
39 Transport 11 489 130
600 Transport i łączność 11 489 130
60055 Inspekcja Transportu Drogowego 11 489 130
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 2 032 311
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbv cvwilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 9 456 819
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 11 489 130
750 Administracja publiczna 11 489 130
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracii rządowei 11 489 130
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 2032311
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służbv cvwilnej Członkowie korpusu służby cywilnej 9 456 819

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020